Projekt pt. „Kompetencje na start” realizowany na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-14-114/14-00.

Na Wydziale Studiów nad Rodziną od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 będą prowadzone trzy-semestralne Podyplomowe studia coacha rodzinnego.

więcej inforamcji

do pobrania ramowy program studiów

do pobrania formularz zgłoszeniowy  [Word    [PDF]

Uwaga studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia!
Rozpoczyna się rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane (30.01.2015) semestru letniego. W ramach tej rejestracji jest też rejestracja na niektóre przedmioty fakultatywne programu studiów dla kierunku nauki o rodzinie. Uprzejmie  prosimy o zapisywanie się na przedmioty fakultatywne będące w programie studiów dla studentów roku I-III studiów I stopnia. [Lista przedmiotów do pobrania]
Rok I studiów I stopnia wybiera dodatkowe przedmiot ogólnouczelniany spoza programu kierunku.
Dodatkowo będzie trwała rejestracja na pozostałe przedmioty fakultatywne zgodnie z programem studiów.

Wyrazy serdecznego współczucia
Pani Ewie Bogurad
z powodu odejścia do wieczności
TATY JERZEGO
łącząc się w modlitwie i chrześcijańskiej nadziei,
składa Społeczność Akademicka Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
Requiescat in pace !

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach