Studia podyplomowe

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie

Studia podyplomowe mają na celu umożliwienie nauczycielom pracującym w szkole uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, a także zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy odnoszącej się do małżeństwa i rodziny z obszaru nauk filozoficzno-teologicznych, psychologiczno-pedagogicznych, biomedycznych i socjologiczno-prawnych. więcej...

REKRUTACJA:

Warunkiem przyjęcia na studia jest zarejestrowanie się w systemie IRK (https://podyplomowe.uksw.edu.pl/)
i złożenie w terminie do 30 września 2017 r. kompletu dokumentów: wydrukowany z systemu IRK kwestionariusz osobowy, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopii dowodu osobistego,
1 zdjęcie, w przypadku osób duchownych zgoda przełożonego na podjęcie studiów.

Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres.

Wydział Studiów nad Rodziną
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23
01-938 Warszawa
tel. 22/561-90-49, wsr@uksw.edu.pl

Studia podyplomowe Coach Rodzinny

Studia podyplomowe mają na celu umożliwienie osobom z wyższym wykształceniem kierunkowym (nauki o rodzinie, pedagogika, psychologia, praca socjalna), uzyskania dodatkowych kwalifikacji do pracy z rodzinami.
Coaching rodzinny jest interaktywnym zespołem oddziaływań, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie rodziny w jej rozwoju, w poszczególnych fazach życia rodzinnego i wydarzeniach (zamierzonych i niezamierzonych), poprzez samodzielne dokonywanie zmian, w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby systemu rodzinnego.

Oczekiwanymi efektami kształcenia na studiach podyplomowych jest wiedza z zakresu coachingu, funkcjonowania i rozwoju rodziny, relacji rodzinnych (w tym małżeńskich, rodzicielskich) oraz możliwości wsparcia rodzin; umiejętności: diagnozy i oceny systemu rodzinnego, wsparcia rodziny, budowania relacji oraz komunikacji w rodzinie, stosowania technik i narzędzi coachingowych w pracy z rodziną.

Absolwenci studium uzyskają nie tylko umiejętności stosowania podstawowych narzędzi i technik coachingowych oraz samodzielnego prowadzenia sesji i procesu coachingowego, lecz nabędą również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania oraz wszechstronnego wspierania systemu rodzinnego.
Program studiów obejmuje 240 godzin (3 semestry) wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów indywidualnych i grupowych oraz superwizji.

REKRUTACJA:

Warunkiem przyjęcia na studia jest zarejestrowanie się w systemie IRK (https://podyplomowe.uksw.edu.pl/)
i złożenie w terminie do 30 września 2017 r. kompletu dokumentów: wydrukowany z systemu IRK kwestionariusz osobowy, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopii dowodu osobistego,
1 zdjęcie, w przypadku osób duchownych zgoda przełożonego na podjęcie studiów.

Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres.

Wydział Studiów nad Rodziną
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23
01-938 Warszawa
tel. 22/561-90-49, wsr@uksw.edu.pl

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach