dr hab. Elżbieta Osewska, prof. UKSW PUBLIKACJE

  dr hab. Elżbieta Osewska, prof. UKSW

VIII. PUBLIKACJE - RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE I HASŁA
W językach obcych
- w periodykach naukowych

1. E. Osewska, L’educazione oggi in un’Europa diversificata, w: Europa, scuola, religioni. Monoteismi e confessioni cristiane per una nuova cittadinanza europea, red. F. Pajer, Torino 2005, s. 47-64.
2. E. Osewska, Le pèlegrinage à Czestochowa. Lieu d’éducation dans la foi, w: Religiosité populaire et catéchèse, „Lumen Vitae Revue” (2007) nr 3, s. 247-265.
3. E. Osewska, J. Stala, Catholic School. Polish perspective, „Rivista lasalliana” (2008) nr 2, s. 241-246.
4. H. Lombaerts, E. Osewska, Family and Family Catechesis. A Matter of Diversification, “Acta Paedagogica Vilenensia” (2008), vol. 20, s. 225-243.
5. E. Osewska, A peregrinacao a Czestochowa. Lugar de educacao na fe, „Pastoral Catequetica” 4 (2008) nr 10, s. 11-29.
6. E. Osewska, England and Wales. Religious Education in the Catholic School, “Rivista lasalliana” 76 (2009) nr 4, s. 607-611.
7. E. Osewska, Religious Education in the Catholic School in England and Wales in the light of “Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and Religious Education”, “EREnews” 7 (2009) nr 3, s. 29.
8. E. Osewska, Die Aktivierung des Schülers im Religionsunterricht an der Grundschule - dargestellt am Beispiel der Schulbuchreihe `Das Geschenk Jesu`, „Bogoslovni vestnik“ 71 (2011) nr 1, s. 123-133.
9. E. Osewska, To Educate in a Diversified Europe, „The Person and the Challenges“ 1 (2011) nr 1, s. 71-88.
10. E. Osewska, Erwartungen an die katholische Schule in einem postmodernen Zeitalter, „The Person and the Challenges“ 1 (2011) nr 2, s. 95-108.
11. E. Osewska, Die katholischen Schulen im Kontext der sozialen, kulturellen und religiösen Situation in Europa, „Theologica” 46 (2011) 2, s. 335-348.

- w recenzowanych pracach zbiorowych
12. H. Lombaerts, E. Osewska, The Modern Christian Family as a First Setting for Religious and Moral education?, w: Religious Education/Catechesis in the Family: A European Perspective, red. E. Osewska, J. Stala, Warszawa 2010, wyd. UKSW, s. 11-25.
13. H. Lombaerts, E. Osewska, Family Catechesis/ Religious Education in 21ST century Europe, w: Religious Education/Catechesis in the Family: A European Perspective, red. E. Osewska, J. Stala, Warszawa 2010, wyd. UKSW, s. 27-47.
14. J. Stala, E. Osewska, Sociological Aspects of Family Religious Education in Poland, w: Religious Education / Catechesis in the Family. A European Perspective, red. E. Osewska, J. Stala, Warszawa 2010, wyd. UKSW, s. 167-177.
15. E. Osewska, Catechesis in the Polish Family – an Empirical Survey, w: Religious Education/Catechesis in the Family: A European Perspective, red. E. Osewska, J. Stala, Warszawa 2010, wyd. UKSW, s. 179-192.
16. E. Osewska, J. Stala, Solidarity as means of overcoming boundaries in Europe, w: Solidarity, red. E. Prijatelj, Ljubjana 2011, wyd. University of Ljubljana, s. 8-9.
17. E. Osewska, J. Stala, Ethical need for authentic fraternity rooted in the Bible, w: Biblia a etika: etické dimenzie správania, red. D. Hanesová, Banská Bystrica 2011, wyd. Univerzity Mateja Bela, s. 134-139.
18. E. Osewska, Catechesis with Children in a Polish Family - Empirical Insides, w: Symmetrical communication? Philosophy and Theology in Classroom across Europe, red. F. Kraft, H. Rosse, G. Buttner, Loccum 2011, wyd. Institut Loccum, s. 35-48.

Wybrane publikacje w języku polskim
- w periodykach naukowych

1. E. Osewska, Ograniczenia i możliwości katechezy w rodzinie, „Seminare” (1995), s. 81-97.
2. E. Osewska, Rodzina – Kościołem domowym, „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne” (1996) nr 4, s. 63-80.
3. E. Osewska, Jak rozmawiać z dziećmi o Bogu? „Więź” 40 (1997) nr 6, s. 101-109.
4. E. Osewska, Praktyka katechezy rodzinnej na świecie, „Seminare” (1999) s. 219-231.
5. E. Osewska, Praktyka katechezy rodzinnej w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Studia Teologiczne, Białystok, Drohiczyn, Łomża” (1999), s. 187-201.
6. E. Osewska, Rozwój religijności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju modlitwy „Ełckie Studia Teologiczne” (2001), t. 2, s. 187-201.
7. E. Osewska, Wybrane zagadnienia z zakresu polityki prorodzinnej w krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe WSZ i P im. Bogdana Jańskiego” (2002) nr 11, s. 79-95.
8. E. Osewska, Katecheza dzieci w wieku przedszkolnym, „Ateneum kapłańskie” 141 (2004) nr 1, s. 4-24.
9. E. Osewska, Motywy zainteresowania katechezą rodzinną we współczesnym Kościele, „Studia nad Rodziną” 9 (2005) nr 17, s. 113-123.
10. J. Stala, E. Osewska, Rodzina wspólnotą służebnej miłościw świetle polskich programów i materiałów katechetycznych dla szkół ponadgimnazjalnych po Soborze Watykańskim II, „Studia nad rodziną” 10 (2006) nr 18-19, s. 93-103.
11. E. Osewska, Wprowadzenie dzieci w tajemnicę Ducha Świętego w środowisku rodzinnym, „Studia pastoralne” (2008) nr 4, s. 54-64.
12. J. Stala, E. Osewska, Dyskutować, ale jak?, „Tarnowskie Studia Teologiczne” XXVIII/1 (2009), s. 39-50.
13. E. Osewska, Wspólnota rodzinna wobec niepełnosprawności intelektualnej dziecka, „Studia nad Rodziną” (2010) nr 1-2, s. 103-115.
14. J. Stala, E. Osewska, Optymalny podręcznik do nauki religii w szkole podstawowej, „Tarnowskie Studia Teologiczne” XXVIII/2 (2010), s. 21-28.
15. J. Stala, E. Osewska, Wielostronna i wieloczynnościowa aktywizacja dzieci w młodszym wieku szkolnym w nauczaniu religii, „Tarnowskie Studia Teologiczne” XXIX/1 (2010), s. 97-108.
16. J. Stala, E. Osewska, Doświadczenia dziecka związane z przyrodą wyrażone w modlitwie, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 3 (58) (2011), s. 265-278.
17. E. Osewska, J. Stala, „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 8 marca 2010 roku - kontekst i przyczyny, “Katecheta” (2011) nr 1, s. 56-61.

- w recenzowanych pracach zbiorowych
1. E. Osewska, Katecheza w rodzinie – prawda i złudzenia, w: Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu, red. S. Dziekoński, Olecko 2000, s. 41-62.
2. E. Osewska, Pierwsze doświadczenia podstawą wychowania religijnego w rodzinie, w: Edukacja ekologiczna w rodzinie, red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, Olecko 2000, s. 41-62.
3. E. Osewska, Współczesna młodzież, w: Dzisiejsza młodzież, red. J. Stala, Tarnów 2001, wyd. PAT, s. 173-186.
4. E. Osewska, Pierwsze rozmowy o Bogu w rodzinie, w: Troska o człowieka w rodzinie i szkole, red. J. Dołęga, J. Czartoszewski, Olecko 2001, s. 57-66.
5. E. Osewska, Wychowanie modlitewne w rodzinie, w: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii i szkole, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 67-92.
6. E. Osewska, Odmiany i techniki dyskusji dydaktycznej, w: Aktywizacja w katechezie, Szansa czy zagrożenie, red. R. Chałupniak, J. Kostorz, W. Spyra, Opole 2002, wyd. Uniwersytet Opolski, s. 109-128.
7. E. Osewska, Kobieta katechetka, w: Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, red. J. Stala, Kraków 2002, wyd. WAM, s. 191-204.
8. E. Osewska, Praca domowa w katechezie, w: Dydaktyka w służbie katechezy, red. S. Dziekoński, Kraków 2002, wyd. Biblos, s. 338-357.
9. E. Osewska, Kierunki współczesnej katechezy rodzinnej odczytane w literaturze pedagogiczno-katechetycznej, w: Drogi katechezy rodzinnej, red. E. Osewska, J. Stala, Poznań 2002, wyd. Św. Wojciech, s. 9-38.
10. E. Osewska, Przemiany katechezy rodzinnej w Polsce w latach 1986-1999, w: Drogi katechezy rodzinnej, red. E. Osewska, J. Stala, Poznań 2002, wyd. Św. Wojciech, s. 150-167.
11. E. Osewska, Uwarunkowania wychowania religijnego w rodzinie, w: W Kręgu rodziny, red. E. Osewska, J. Stala, Poznań 2003, wyd. Św. Wojciech, s. 13-21.
12. E. Osewska, Katecheza rodzinna, w: Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003, wyd. Biblos, s. 255-292.
13. E. Osewska, Korelacja nauczania religii z językiem angielskim w świetle reformy edukacyjnej, w: Rodzina - Szkoła - Kościół, red. P. Tomasik, Warszawa 2003, wyd. Salezjańskie, s. 146-156.
14. E. Osewska, Modele komunikacji interpersonalnej i ich znaczenie dla katechezy, w: Wybrane zagadnienia z katechetyki, red. J. Stala, Tarnów 2003, wyd. Biblos, s. 111-142.
15. E. Osewska, Pomoc rodzinie z osobą niepełnosprawną w świetle polityki prorodzinnej Polski po roku 1999, w: Katecheza specjalna dzisiaj, red. J. Stala, Kielce 2003, wyd. Jedność, s. 119-131.
16. E. Osewska, Katecheza jako proces komunikacji a tradycyjne ujęcie dyscypliny, w: Dyscyplina w szkole i na katechezie, red. R. Chałupniak, J. Kostorz, J. Kochel, Opole 2003, wyd. Uniwersytet Opolski, s. 159-174.
17. E. Osewska, W poszukiwaniu modeli wychowania młodzieży ku wartościom, w: Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2004, wyd. Jedność, s. 193-209.
18. E. Osewska, Pluralizm metod stosowanych w katechezie, w: Dydaktyka katechezy. Część II, red. J. Stala, Tarnów 2004, wyd. Biblos, s. 158-299.
19. E. Osewska, Możliwości i ograniczenia polityki rodzinnej w krajach Unii Europejskiej, w: Rodzina jako środowisko rozwoju człowieka, red. W. Piotrowski, Tarnów 2004, wyd. Biblos, s. 89-119.
20. E. Osewska, Wychowanie modlitewne dzieci w wieku przedszkolnym, w: Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, red. E. Osewska, J. Stala, Tarnów 2005, wyd. Biblos, s. 249-274.
21. E. Osewska, Formacja społeczno-moralna, w: Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, red. E. Osewska, J. Stala, Tarnów 2005, wyd. Biblos, s. 275-289.
22. E. Osewska, Natura, treść, cele i zadania katechezy dzieci w wieku przedszkolnym, w: Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, red. E. Osewska, J. Stala, Tarnów 2005, wyd. Biblos, s. 293-316.
23. E. Osewska, Znaczenie zabawy w rozwoju, wychowaniu i katechezie dzieci w wieku przedszkolnym, w: Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, red. E. Osewska, J. Stala, Tarnów 2005, wyd. Biblos, s. 351-374.
24. E. Osewska, Wychowanie młodzieży w świetle `Programu polityki rodzinnej państwa`, w: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, Kielce 2005, wyd. Jedność, s. 455-466.
25. E. Osewska, Formacja eklezjalno-liturgiczna dziecka w wieku przedszkolnym w rodzinie, w: Katecheza w Kościele i dla Kościoła, red. R. Czekalski, Płock 2006, s. 257-271.
26. E. Osewska, Techniki dramowe w katechezie, w: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych, red. H. Słotwińska, Lublin 2006, wyd. KUL, s. 181-209.
27. E. Osewska, Środki dydaktyczne w ujęciu ks. Walentego Gadowskiego, w: Wkład ks. Walentego Gadowskiego (1861-1956) w rozwój katechetyki, red. J. Stala, Tarnów 2006, wyd. PAT, s. 79-92.
28. E. Osewska, Wybrane metody dydaktyczne stosowane w katechezie młodzieży klas gimnazjalnych, w: Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, Cz. II, Wychowanie religijne i katecheza, red. J. Stala, Tarnów 2007, wyd. Biblos, s. 303-327.
29. E. Osewska, Wybrane metody stosowane w katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, w: Wychowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, Cz. II, Wychowanie religijne i katecheza, red. J. Stala, Tarnów 2007, wyd. Biblos, s. 243-280.
30. J. Stala, E. Osewska, Parafia i szkoła w dziele umacniania rodziny, w realizacji wychowania i edukacji religijnej, w: Małżeństwo i rodzina od Biblii po współczesność, red. A. J. Najda, Warszawa 2008, s. 259-269.
31. J. Stala, E. Osewska, Tarnowska seria podręczników do nauki religii w szkole podstawowej, w: Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), red. J. Stala, J. Królikowski, Tarnów 2008, wyd. Biblos, s. 357-368.
32. E. Osewska, J. Stala, W poszukiwaniu dobrego podręcznika, w: Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy, red. P. Mąkosa, Lublin 2009, wyd. Polihymnia, s. 147-158.
33. J. Stala, E. Osewska, Aspekty pedagogiczno-katechetyczne świętości życia rodziców w wychowaniu dzieci, w: Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Tarnów 2009, wyd. Polihymnia, s. 73-85.
34. J. Stala, E. Osewska, Nowe podręczniki do nauczania religii w szkole podstawowej. Tarnowska seria, w: Podręczniki do nauki religii. Sens czy bezsens?, red. J. Kostorz, Opole 2009, wyd. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, s. 131-141.
35. E. Osewska, W poszukiwaniu nowych form katechezy dorosłych w Polsce, w: Katecheza dorosłych, red. K. Misiaszek, J. Stala, Tarnów 2009, wyd. Biblos, s. 575-603.
36. E. Osewska, Komunikacja wiary we współczesnej rodzinie w Polsce, w: Rodzina przyszłością świata? W kręgu zamyśleń nad rodziną, red. A. Pryba, Poznań 2009, wyd. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, s. 143-162.
37. E. Osewska, J. Stala, Wyzwania ponowoczesności wobec katechezy i liturgii, w: Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, red. A. Offmański, Szczecin 2010, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 195-208.
38. E. Osewska, Polska rodzina jako środowisko wychowania religijnego, w: Rodzina w trosce o życie - Kościół w trosce o rodzinę, red. R. Buchta, Katowice 2010, wyd. św. Jacek, s. 60-69.
39. E. Osewska, Wspieranie współczesnego ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej poprzez nauczanie religii w kontekście wyzwań i zagrożeń ponowoczesności, w: Dwadzieścia lat katechezy w szkole, red. J. Kotowski, S. Dziekoński, Warszawa - Łomża 2010, wyd. UKSW, s. 197-209.
40. E. Osewska, Katecheza rodzinna: kryzysy i nadzieja, w: Współczesna katecheza: kryzysy i nadzieja, red. R. Chałupniak, Opole 2010, wyd. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, s. 117-132.
41. J. Stala, E. Osewska, Wolność a szczególny znak współczesnego wychowania młodych, w: Z problematyki wolności w pedagogice, red. M. Gawęcka, A. Fidelus, Piotrków Trybunalski 2010, s. 88-98.
42. E. Osewska, J. Stala, Wskazania dotyczące pracy z osobą z niepełnosprawnością, wynikające z „Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” z 2010 r., w: Przestrzenie pracy socjalnej, red. J. Stala, Tarnów 2010, wyd. Biblos, s. 117-126.
43. E. Osewska, J. Stala, Praca z podręcznikiem do nauki religii jako wsparcie rozwoju emocjonalnego ucznia w młodszym wieku szkolnym, w: Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, red. R. Buchta, S. Dziekoński, Katowice 2010, wyd. Św. Jacek, s 249-259.
44. J. Stala, E. Osewska, Wyzwania ponowoczesności wobec katechezy i liturgii, w: Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, red. A. Offmański, Szczecin 2010, wyd. Uniwersytet Szczeciński, s. 195-208.
45. E. Osewska, J. Stala, Formacja moralna jako przygotowanie do wyboru i realizacji wartości chrześcijańskich, w: Rodzina szkołą wartości, red. A. Pryba, Poznań 2011, wyd. Uniwersytet A. Mickiewicza, s. 113-124.
46. E. Osewska, J. Stala, Pomoc osobie niepełnosprawnej w rozwoju religijnym w kontekście „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2010 roku, w: Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej, red. A. Fidelus, Warszawa 2011, s. 234-247.
47. E. Osewska, Personalizm jako fundament wychowania w szkole, w: Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, red. E. Osewska, Warszawa 2011, wyd. UKSW, s. 81-90.
48. E. Osewska, Rodzina jako wspólnota miłości i wiary w ujęciu angielskich katechetyków, w: Kościół Rodzina Życie. Prace dedykowane Księdzu Arcybiskupowi Profesorowi dr. hab. Edwardowi Ozorowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. M. Ozorowski, A. Skreczko, Warszawa 2011, wyd. UKSW, s. 169-178.

Hasła w słownikach i leksykonach
1. E. Osewska, Hasło: katecheza, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa – Łomianki 1999, s. 184-185.
2. E. Osewska, Hasło: katecheza dorosłych, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa – Łomianki 1999, s. 185-186.
3. E. Osewska, Hasło: katecheza rodzinna, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa – Łomianki 1999, s. 186-187.
4. E. Osewska, Hasło: katecheza w rodzinie, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa – Łomianki 1999, s. 187-188.
5. E. Osewska, Hasło: katechizm, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa – Łomianki 1999, s. 189-190.
6. E. Osewska, Hasło: katechumenat, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa – Łomianki 1999, s. 190.
7. E. Osewska, J. Stala, Hasło: katecheza rodzinna, w: Wokół katechezy posoborowej, red. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra, Opole 2004, s. 214-223.
8. E. Osewska, Hasło: komunikacja katechetyczna, w: Wokół katechezy posoborowej, red. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra, Opole 2004, s. 257-261.
9. J. Stala, E. Osewska, Hasło: Katecheza rodzinna, w: Leksykon pedagogiki religii, red. C. Rogowski, Warszawa 2007, wyd. Verbinum, s. 297-303.

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach