Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

mail: m.ozorowski@uksw.edu.pl

Nota biograficzna
Ur. 30.12.1961 w Białymstoku. Święcenia kapłańskie 31.05.1986, Łomża.
 
Studia i stopnie naukowe
 W latach1980-1986 studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. W 1986 dyplom magistra teologii na ATK w Warszawie.
W latach 1986-1987 kurs języka francuskiego na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria).
W latach 1987-1992 studia doktoranckie na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria).
W 1992 tytuł doktora z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria).
W 1993 nostryfikacja dyplomu doktorskiego na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie.
W 2002 - Habilitacja z teologii dogmatycznej na WT UKSW - kolokwium 20 maja 2002.
W 2014 - Profesor zwyczajny

Przebieg pracy
 Od 1.10.1992-30.06.1993 wykłady zlecone z dogmatyki na Diecezjalnym Studium Katechetycznym w Łomży
30.10.1992-30.06.1993 wykłady zlecone z dogmatyki w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach
Od 01.10.1993- Adiunkt w Instytucie Studiów nad Rodziną przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
01.10.1993 - 30.06.1997: wykłady zlecone z teologii dogmatycznej - kurs podstawowy w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku
od 01.10.1994: wykłady zlecone z teologii dogmatycznej - chrystologia, eklezjologia, mariologia, eschatologia, ekumenizm w Kolegium Teologicznym w Łomży
od 01.10.1994- wykłady zlecone z teologii dogmatycznej - uzupełnienia w Kolegium Teologicznym w Białymstoku
od 01.10.1994 - 30.06.1997 wykłady z teologii dogmatycznej - eklezjologia, mariologia i ekumenizm w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży od 01.10.1998: wykłady z teologii dogmatycznej - eklezjologia, mariologia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży
1 marca 2004 - mianowany na stanowisko Profesora nadzwyczajnego UKSW w Instytucie Studiów nad Rodziną - WT przy Katedrze Historii teologii małżeństwa i rodziny (Kierownik Katedry).
31.04.2008 wybrany na Przewodniczącego Rady Bibliotecznej UKSW
01.10.2008 Dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną WT UKSW.
01.09.05-30.08.2008 Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW.
01.10.2010 Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW.

Dyplomy, tytuły i stanowiska:
1980 Świadectwo dojrzałości w Białymstoku (III Liceum Ogólnokształcące)
1986 Magisterium z teologii na ATK w Warszawie, na temat: Rekapitulacja w nauczaniu świętego Pawła. Promotor ks. Dra Jan Harasim
1992 Doktorat z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria), na temat: Bera'ha et Eucharistie. La théologie des nouvelles pri res eucharistiques a la lumi re de la tradition euchologique juive. Promotor : o. Prof. Liam Walsh, rec : o. Prof. Jakob Baumgartner.
1993 Nostryfikacja dyplomu doktorskiego na Wydziale Teologicznym ATK a w Warszawie, rec.: o. prof. Jacek Salij, ks. prof. Lucjan Balter.
2002 .- Habilitacja z teologii dogmatycznej na WT UKSW - kolokwium 20 maja 2002 - na podstawie rozprawy: Benedykta Hessego nauka o małżeństwie, Studium teologicznodogmatyczne, Warszawa 2002, 395 s. rec.: ks. Prof. dr hab. Jerzy Misiurek (KUL), ks. Prof. dr hab. Czesław Rychlicki (UMK), ks. Prof. dr hab. Lucjan Balter (UKSW).
1 marca 2004 - mianowany na stanowisko Profesora nadzwyczajnego UKSW w Instytucie Studiów nad Rodziną - WT przy Katedrze Historii teologii małżeństwa i rodziny.

Nagrody i odznaczenia
2007 - Nagroda Rektora UKSW za całokształt pracy dla dobra UKSW
2011 - Nagroda Rektora UKSW za inicjatywę i kreatywną pracę.
2011 (9.08) - Medal srebrny za długoletnią służbę (Prezydent RP)
2012 (22.02) - Złoty Krzyż Zasługi (Prezydent RP)

Przynależność do organizacji
09.2008 ? Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Teologów Dogmatyków
09.2008 ? 12.2012- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego
Od 18.12.2012 ? Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego
Od 2010 ? Członek konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski

Wybrane publikacje:
Książki i broszury:
Bera'ha et Eucharistie. La théologie des nouvelles pri res eucharistiques a la lumi re de la tradition euchologique juive, Fribourg 1992, 436 s.; Rec.: Salij Jacek, (...), Studia Theol. Vars. 31(1993) 1, s. 197-198;
rec. Andrzej Dziuba,
Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa, ATK 1997, 47 s. Wyd. 2: Przewodnik dla piszących pracę dyplomową, UKSW Warszawa 2006, ss. 59.
Benedykta Hessego nauka o małżeństwie, Studium teologiczno-dogmatyczne, Warszawa 2002, 395 s.
Kościół. Rodzina. Życie, Redakcja (razem z A. Skreczko), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011.
Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej, Warszawa UKSW 2012 ss. 355. ISBN 9788370727789 (19 ark wyd.)

Artykuły naukowe:
Modlitwa eucharystyczna źródłem tożsamości Kościoła jako Ludu Bożego, ST (Studia Teologiczne) 10(1992) s.23-40.
Niektóre aspekty chrześcijańskiego spojrzenia na modlitwy synagogalne, ST 11(1993) s. 95-118.
Eucharystia jako  ofiara uwielbienia , ST 12(1994) s.187-200. Rodzina obrazem Boga, w: Nauki o rodzinie. red. J.A. Kłys. Szczecin, Ottonianum 1995 s. 49-58.
Potrójny wymiar rekapitulacji według św. Pawła. ST 13(1995) s.61-76.
Nauki o rodzinie w formacji do kapłaństwa. Wykład wygłoszony podczas inauguracji roku akademickiego 1995/1996 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, ŁWD (Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne) 57(1995)4 s. 83-97.
Zarys historyczny małżeństwa w średniowieczu, ST 14(1996) s. 269-277. Błędne koncepcje dotyczące ciała i płciowości człowieka, w: Studia nad Rodziną 1(1997) s. 63-72.
Boża prawda o ludzkiej płciowości, Studia Teologiczne 15(1997) s. 27-36. Jezus - guru czy serce wspólnoty  (Wykład wygłoszony na seminaryjnym sympozjum chrystologicznym), w: Studia Teologiczne 15(1997) s. 343-347.
Życie i działalność Benedykta Hessego, w: Studia Teologiczne 16 (1998) s. 79-92. W kierunku ekoteologii, w: Ochrona środowiska w filozofii i teologii, red. M. J. Dołęga, J. Czartoszewski, Warszawa 1999 s. 252-256.
Kościół a ekologia, w: Ochrona środowiska w filozofii i teologii, red. M. J. Dołęga, J. Czartoszewski, Warszawa 1999 s. 281-283
Nowe czasy, nowe nadzieje i problemy   świt trzeciego tysiąclecia w nauczaniu Jana Pawła II, Studia nad Rodziną 3(1999) 1, s. 99-107.
Bóg Ojcem każdego człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, Episteme 1(1999): Solidarni z nauczaniem Jana Pawła II, Olecko 1999 s.47-63; toż w: Studia nad Rodziną (UKSW) 3(1999) 2, s. 53-63.
Spowiednik w służbie pojednania, prawdy i miłosierdzia, w: Posługa spowiedników w realizacji powołania małżeńskiego, oprac. E. Bogurad, B. Bassa, K. Wolski, ISNaR, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 1999 s. 100-106
Życie jako wartość   punkt widzenia teologii katolickiej, w: Ekologia ducha, red. J.L. Krakowiak, ATK, Warszawa 1999 s. 68-77;
Życie jako wartość w  Evangelium vitae  Jana Pawła II, Studia Teologiczne 17(1999), s. 55-66 Kontemplacja Prawdy, Studia Teologiczne 18 (2000), s. 63-70
Rodzina Kościołem domowym w nauczaniu Jana Pawła II, Episteme 7(2000): Ekologia rodziny ludzkiej, Olecko 2000, s. 159-174.
Ozorowski M., Nowacki W., Wykłady z teologii dogmatycznej, w: Księga jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1919-2000), red. J. Sokołowski, Łomża 2000, s. 101-103.
Ekologiczne idee w modlitwie Liturgii Godzin, w: Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski, A. Skowroński, Warszawa, UKSW 2001, s. 367-385.
 Wypłyń na głębię    owoce Jubileuszu Roku 2000, w: Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa 2000, t.1, red. J.M. Dołęga, J. Sokołowski, S. Śledziewski, Olecko 2001, Episteme 12 (2001) s. 203-209.
Rodzina Bogiem silna, w: Prymasowskie dni Kościoła Łomżyńskiego, (red. Głos Katolicki), Łomża 2001 s. 33-46. toż skrócone w: Niedziela 44(2001) 30 - Głos Katolicki s. III.
Kobieta Służebnica w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Studia Teologiczne 19(2001) s. 77-87.
Wespół A. Choromańska, Godność i powołanie kobiety w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Prymasa Tysiąclecia a rodzina w Polsce, Kardynał Stefan Wyszyński w pamięci Polski Północno-Wschodniej, red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, Episteme 15(2001) s.189-209.
Kobieta Służebnica w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża 19(2001) s. 77-87.
Służebny charakter powołania kobiety, Studia nad rodziną 5(2001) 2 s.63-78.
Cele małżeństwa w nauczaniu teologów średniowiecza, Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 20(2002) s. 87-101. Teologiczne podstawy kultury ekologicznej, w: Podstawy kultury ekologicznej, red. J. M. Dołęga, Warszawa, UKSW 2002 (Zeszyty naukowe PAN Komitet  Człowiek i środowisko  32) s. 43-51.
Znaki czasu,  Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym  (2003) 6, s. 47-53. Maryja wzorem ucznia chrystusowego,  Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża  21(2003) s. 31-39.
(Współ)odpowiedzialni za Kościół,  Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym  (2003)7, s. 4-14. Ojciec i przewodnik, w: Biskup Edward Eugeniusz Samsel (1940-2003), red. J.M. Dołęga, A. Skowroński, Olecko, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Episteme 27(2003) s. 241-242
Powołanie kobiety do służby człowiekowi w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Wychowanie do poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego, red. J.W. Czartoszewski, J.M. Kotowski, Warszawa 2003 s. 151-162. (Chrześcijaństwo i edukacja ekologiczna, 4).
Wspólnota uczniów,  Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym  (2004) 1, s. 4-10.
Wprowadzenie do dorobku naukowego ks. bp. prof. dr. hab. Edwarda Ozorowskiego, w:  W tym, który umacnia , Księga Pamiątkowa ku czci J.E. Ks. Bp. Prof. zw. Edwarda Ozorowskiego z okazji 25-lecia sakry biskupiej, 40-lecia kapłaństwa i 30-lecia pracy w AWSD w Białymstoku, red. J. Zabielski, Białystok, Wyd. Uniwersytet w Białymstoku 2004, s. 19-22.
Istota władzy w Kościele,  Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym  (2004) 2, s. 75-84. Urząd i posługa w Kościele,  Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża  22(2004) s. 15-26.
Piotr Arkudiusz   Grek na służbie Słowian, w: Bizancjum   Prawosławie - Romantyzm, Tradycja Wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski, K. Korotkich, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2004, s. 129-138.
Rozumienie prawd wiary w kulturze kurpiowskiej. Studium teologiczno-obrzędowe, w: Kultura religijna Kurpiowszczyzny, red. M. Ozorowski, Episteme 38(2004), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2004, s. 23-172.
Redakcja: Kultura religijna Kurpiowszczyzny, red. M. Ozorowski, Episteme 38(2004). Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2004.
Docenianie wartości cierpienia w chrześcijaństwie,  Studia ecologiae et bioethicae  2(2004) s.749-754. (Wyd. UKSW) Jan Paweł II   świadek Prawdy, Życia i Miłości, w: Jan Paweł II Wielki, Episteme 50(2005). Olecko (Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej) 2005, s. 473   480.
Zostań z nami Panie,  Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym  (2005)1, s. 10-15.
Kryteria interpretacji wizji i proroctw,  Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym  (2005)2, s. 81-87.
Ruchy kościelne wezwaniem do współodpowiedzialności za Kościół, w: Dziś i jutro ruchów kościelnych, red. W. Nowacki, J. Czaplicki, Pelplin, Bernardinum, 2005 s. 99-106.
Stosunek Kościoła Katolickiego do związków nisakramentalnych, Teologický ?asopis 8(2010)1 s. 59-66.
Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Piusa XI, w: Rodzina jako Kościół domowy, red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek, Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 159-167.
Posłuszeństwo zakonne wg abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, w: Nauki Humanistyczne i sozologia, Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Józefowi M. Dołędze, red. J.W. Czartoszewski, Wyd. UKSW, Warszawa 2010 s. 325-338.
Zjednoczenie kapłana z Chrystusem, Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 28(2010) s. 81-88.
Zasady formacji duszpasterzy rodzin, w: Wartość i dobro rodziny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011 s. 543-551.
Kapłan na miarę Boga i człowieka, w: Kapłan na miarę Boga i człowieka, Łomża 2011, s. 13-23, (Lumen fidei 5).
Słowo wstępne, w: Kościół Rodzina Życie, red. M. Ozorowski, A. Skreczko, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011.
Miejsce ludzi rozwiedzionych w Kościele, w: Kościół Rodzina Życie, red. M. Ozorowski, A. Skreczko, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011 s. 145-154.
Tożsamość i posługa biskupa w nauczaniu bł. Jana Pawła II, Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 29(2011) s.57-70.
Ludzka dojrzałość chrześcijanina, Studia Aloisiana 2(2011)1 s.67-74. (Teologicka fakulta trnavska univerzita v Trnave).
Bóg a stworzenie w teologii katolickiej, Paedagogia Christiana, Edukacja ekologiczna, (2011)2/28 s. 83-98.
Ojcowie pustyni o odkrywaniu grzechu, w: Sztuka spowiadania, Poradnik, red. J.  Augustyn, WAM Kraków 2012 s. 87-94.
Adoracja eucharystyczna, w: Perpetuo adoremus, Materiały z I Forum Krajowego Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafiach, red. Z. Godlewski, Warszawa-Koło 2012, s. 101-108.
Prawa rodziny w nauczaniu papieża Jana Pawła II, w: Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, red. Z. Struzik, Instytut papieża Jana Pawła II, Warszawa 2012, s.  107-117.
Katolicki pogląd o ludzkiej płciowości, w: Kapłan i Rektor UKSW Ks. Stanisław Dziekoński, red. J. Sokołowski, UKSW Warszawa 2012 s. 347-360 (Episteme 106).
Ks. prof. Jerzy Bajda ? proste życie w obronie Prawdy, Sprawy rodziny, (2012)2, s. 78-79. ISSN 1427-6003.
Biskupa Edwarda Kisiela nauczanie o teologicznych podstawach Miłosierdzia Bożego, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, Warszawa, UKSW 2013, s. 443-457, a. 1; ISBN 9788370727611
Ekoteologia a prokreacja, w: Veni Sancte Spititus, Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Jerzemu Mazurowi, red. W. Guzewicz, S. Strękowski, Ełk, Wyd. Diec. Adalbertinum, 2013, s. 287-298. a. 1. ISBN 9788360737262
Świadectwo metropolity Hipacego Pocieja o prymacie papieża, w: Chrześcijańskie świadectwo wczoraj i dziś, red. W. Guzewicz, M. Radziłowicz, S. Strękowski, Ełk, Wyd. Diec. Adalbertinum, 2013, s. 105-128. Ark 1. Rec. J. Naumowicz, Krzysztof Bielawy, ISBN 978-83-60737-30-9
Chrystologia Hipacego Pocieja, ?Studia Teologiczne? 31(2013) s.81-110. ISSN 0239-801X
Papieża Benedykta XVI nauka o miłości małżeńskiej, ?Rocznik Teologii Katolickiej?, 12(2014)1 s. 19-42. ISSN 1644-8855
Rodzina szkołą bogatszego człowieczeństwa, Studia nad Rodziną 17(2013)1 s. 67-77. ISSN 1429-2416.
Naturalne i nadprzyrodzone argumenty za zawarciem małżeństwa kościelnego, Teologia i moralność 12(2012) s. 37-48; ISSN 1898-2964
Miłość rodzicielska w nauczaniu papieża Benedykta XVI, w: Rodzina i rodzicielstwo, między tradycją a współczesnością, Warszawa 2014 s. 41-58. ISBN 978-83-61250-81-4
Historia starań o utworzenie dyscypliny nauki o rodzinie w Polsce, w: Nauki o rodzinie w służbie rodziny, red. J. Stala, Kraków 2014 s. 79-96. ISBN 978-83-7438-358-5. Wydawnictwo Naukowe UPJP II w Krakowie.
Służba czy władza w Kościele? W: In rebus divinis atque hmanis servire, Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2014 s. 345-362. ISBN 978-83-60737-34-7
Rodzina skarbem Kościoła, w: O bogactwach Kościoła, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A.A. Napiórkowski, Wyd. Salwator, Kraków 2014 s.247-267. ISBN 978-83-7580-413-3
Podstawy wychowania w rodzinie według Hipacego Pocieja (XVII w.), w: Rodzina dobro uniwersalne, UKSW, Warszawa 2015, s. 267-282, ISBN 978-83-65224-00-2 (wersja elektroniczna  (ISBN 978-83-65224-07-01)
Redakcja z  A. Najda, Coaching rodzinny - innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Łomża 2015, ss. 286   nr: POKL07.02.01-14-003/13. ISBN 978-83-938926-2-4  

Współredakcja:
Bibliografia małżeństwa i rodziny 1945-1989, red. E. Ozorowski, UKSW, Warszawa 2005, ss. 635.
Misterium Eucharystii w nauczaniu Jana Pawła II,  Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża  23(2005) s. 91-98.
Rodzina w społeczeństwie informacyjnym, w: Rodzina drogą Kościoła, Księga Jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka  TChr, red M. Ozorowski. W. Nowacki, Łomża (wyd. Głos Katolicki)2005 s. 345-353.
Inkulturacja wiary w tradycjach rodzinnych w Kamerunie, w: Chwała Bogu   pokój ludziom. 50-lecie sakramentu kapłaństwa Biskupa Tadeusza Józefa Zawistowskiego 1955-2005, red. J. Sołowianiuk, P. Bejger, Łomża (wyd. Głos Katolicki) 2005 s. 161-173.
Małżeństwo i Eucharystia jako znaki Bożej miłości, Studia nad Rodziną 7(2004) 1 s. 77-90 (wyd. 2005)
Meandry odnowy posoborowej, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym (2005) 6 s. 6-13.
Wszyscy potrzebują uzdrowienia, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym (2006) 1 s. 46-49.
Papież charyzmatyk, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym (2006) 2 s. 29-34.
Uwielbiajmy Pana, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym (2006) 3 s. 3-16.
Związek pomiędzy modlitwami żydowskimi i Eucharystią   pierwszy okres poszukiwań,  Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża  24(2006) s. 25-44.
Zniechęcenie duchowe, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym (2006) 5, s.25-31.
Toż. W: Walka duchowa, red. M. Orzechowska, Wyd. AA, Kraków br (2007) s. 65-73.
Posłuszeństwo wiary, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym (2006) 6, s. 41-47. toż w:  Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża  25(2007) s. 449-454.
Dojrzałość chrześcijanina, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym (2007) 1, s.90-97.  W Tym, który umacnia .
Wprowadzenie do dorobku naukowego ks. abpa prof. dra hab. Edwarda Ozorowskiego, Studia Teologia Varsoviensia (2007) 1, s. 19-24.
Posłuszeństwo wiary,  Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża  25(2007) s. 449-454.
Kościół jako wspólnota w nauczaniu Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego,  Studia Prymasowskie  1(2007) s. 241-250.
Formacja przyszłych duszpasterzy rodzin, Studia nad Rodziną 10(2006) 1-2, s. 129-136.
Hasła w: Słownik Małżeństwa i Rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa, ATK   Fundacja Pomoc Rodzinie 1999: 1.Bierzmowanie (podstawa kapłaństwa wspólnego) s. 34 2.Błogosławieństwo małżonków, s. 39-40 3.Chrzest (kapłaństwo wspólne), s. 56 4.Chrzest (teologia), s. 55-56 5.Diakon (w relacji do małżeństwa i rodziny), s. 85-86 6.Dzieje teologii małżeństwa i rodziny, s. 113-118 7.Eucharystia (małżeństwa mieszane), s. 141 8.Kobieta (godność), s. 195-196 9.Komunia małżeńska po śmierci, s. 197-198 10.Komunia małżonków, s. 198-199 11.Komunia rodzinna, s. 199 12.Małżeństwo (przymierze Bosko-ludzkie), s. 224-225 13.Małżeństwo w wyznaniu prawosławnym, s. 239-240 14.Ojcostwo Boga, s. 321 15.Rodzice (współpracownicy Boga), s. 382-383 16.Sakrament chorych (w aspekcie małżeństwa i rodziny), s. 414-415 17.Sakrament małżeństwa, s. 415-416 18.Sakrament pokuty, s. 416-417 19.Sakrament pokuty (w aspekcie małżeństwa i rodziny), s. 417 20.Sakrament (teologia), s. 414 21.Wierność małżeńska, s. 467-468 22.Zgoda małżeńska (znak sakramentalny), s. 503

Recenzje:
Recenzja: L. Bouyer, Eucharistie, Théologie et spiritualite de la pri re eucharistique, Paris 1990, ST 11(1993) s. 381 .
Recenzja: A. Kaplan, Création céleste, Guide du mariage juif (Stworzenie niebieskie, przewodnik małżeństwa żydowskiego), New York - Jerusalem 1983, ST 11(1994) s. 435-437.
Recenzja: J. Julilien, Demain la famille. Sexualité - amour - mariage - famille. Paris, Mame 1992, ss. 291. ST 13(1995) s. 426-427.
Recenzja: Mathon Gérard, Le mariage des chrétiens, t. 1: Des origines au concile de Trente, Paris, Desclée 1993, ss. 382; ST 14(1996) s. 386-388.
Recenzja: Dwadzieścia lat Nauk o Rodzinie, Twenty Years of Family Sciences, Obchody XX-lecia Instytutu Studiów nad Rodziną ATK w Łomiankach, red. D. Bazyluk, J. Szymczak, Warszawa, ATK 1995, ss. 409; ST 14(1996) s. 388-389.
Recenzja: Vittorio Hösle, Philosophie der ökologischen Krise (Filozofia ekologicznego kryzysu), Moskauer Vortäge, München 1994, ss. 256; ST 14(1996) s. 411.
Recenzja: Jacques de Longeaux, Amour, Mariage et sexualité d apr s la Bible, (Cahiers de l Ecole Cathedrale, nr 22), Mame-Ceps, Paris 1996, 150 s., Studia nad Rodziną(1997) 1, s. 187.
Recenzja (wespół z Beata Polaniecka): Prof. Johannes van dr Ven, pratical Theology: An Empirical Approch, Peeters Pres, Leuven 1998; ST 17(1999) s. 442-444.
Recenzja (wespół z Anna Bober): Tadeusz Pikus, Jezus Chrystus obrazem Boga niewidzialnego, Warszawa, Wyd. Sióstr Loretanek 1996; ST 17(1999), s. 444-447.
Recenzja (wespół z N. Szczepański), Jacek Salij, Dylematy naszych czasów, Poznań 1998, Studia teologiczne 19 (2001) s. 500-504.
Recenzja (wespół M. Krywoszejew), Tomasz Węcławski, Sieć, Znak 1997, Studia teologiczne 19 (2001) s. 514-516.
Recenzja: Michel Schooyans, Le crash démographique. De la fatalité   l espérance, Sarment/Fayard, Paris 1999, Studia nad Rodziną 5(2001) 8 s. 200-202.
Recenzja: Jacques de Longeaux, Amour, Mariage et sexualité d apr s la Bible, (Cahiers de l Ecole Cathedrale, nr 22), Mame-Ceps, Paris 1996, Studia nad rodziną 5(2001) 2 s.169-170. Recenzja: Leo Kardynał Scheffczyk, Maryja, Matka i Towarzyszka Chrystusa. Podręcznik mariologii, Wyd. M, Kraków 2004,  Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża  22(2004) s. 497-498.
Recenzja: Hans Conrad Zander, święci przestępcy, czyli prawdziwe historie Ojców Pustyni, Wyd. M, Kraków 2002,  Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża  22(2004) s. 498-500.

Sprawozdania:
Sprawozdanie z sesji naukowych w roku akademickim 1992/1993, ST 11(1993) s.373-375.
Sprawozdanie ze spotkań księży Profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akademickim 1993/94, ST 12(1994) s. 419-422.
Sprawozdanie z uroczystości jubileuszu XX - lecia Instytutu Studiów nad Rodziną, Ateneum Kapłańskie 87(1995) t. 125, nr 519-520 s. 278-280.
Sprawozdanie ze spotkań księży Profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akademickim 1994/1995. ST 13(1995) s. 383-387.
Sprawozdanie ze spotkań Księży Profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Ełku, Łomży i Siedlec w roku akademickim 1995/1996, ST 14(1996) s. 317-322. S
prawozdanie ze spotkań Księży Profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akademickim 1996/1997, w: Studia Teologiczne 15(1997) s. 310-314.
Sprawozdanie ze spotkań Księży Profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży, Ełku i Siedlec w roku akademickim 1997/1998, w: Studia Teologiczne 16(1998) s. 349-353.
Sprawozdanie ze spotkań Księży Profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży, Ełku i Siedlec w roku akademickim 1998/1999, w: Studia Teologiczne 17(1999) s. 395-400.
Protokół ze spotkań Księży Profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży, Ełku i Siedlec w roku akademickim 1999/2000, w: Studia Teologiczne 18(2000), s. 452-456.
Sprawozdanie z sekcji: Rodzina w naukach teologicznych, w: Episteme 7(2000): Ekologia rodziny ludzkiej, Olecko 2000, s. 298-299.
Sprawozdanie z europejskiego Sympozjum  Transmisja w rodzinie: sekrety, fikcje i ideały    Lyon 26-27 maja 2000, Studia nad Rodziną (2000) 7, s. 194-197.
Protokół ze spotkań Księży Profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akademickim 2000/2001, Studia Teologiczne 19(2001), s. 431-435.
Sprawozdanie ze spotkań Księży Profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży, Ełku i Siedlec w roku akademickim 2001/2002, Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża 20(2002) s. 475-480.
Sprawozdanie ze spotkań Księży Profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży, Ełku i Siedlec w roku akademickim 2002, Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża 21(2003) s. 429-432.
Rodzina Dobrą Nowiną dla świata. Pełne optymizmu świadectwo z Czwartego światowego Spotkania Rodzin   Manila 22-26 stycznia 2003 r., Studia Ecologiae et Bioethicae 1(2003)s.

Artykuły publicystyczne:
Zaproszenie do odnowy rodzin, "Słowo", 6-8 maja 1994, s. 3.
Panować nad telewizją,  Słowo , 4-6 listopada 1994, s.13.
Rodzina Bogiem silna, Niedziela 44(2001) 30 - Głos Katolicki s. III.
Kościół to wielka wspaniała rodzina, Radosne i pełne optymizmu świadectwo z IV Światowego spotkania Rodzin   manila 22-26 stycznia 2003 r., Głos Katolicki (Łomżyński dodatek do Tygodnika Katolickiego  Niedziela ) 46(2003) nr 11 s. 1 i 4; nr 12 s. 4; nr 13 s. 4 (tekst i zdjęcia).
Nadzieja Kościoła kameruńskiego, Głos Katolicki (Łomżyński dodatek do Tygodnika Katolickiego  Niedziela ) 47(2004) 15 11 IV 2004 s. IV-V (tekst i zdjęcia).
Testament Ojca, Święty natychmiast, dodatek specjalny do Gazety współczesnej z 08.04.2005 s. IV.
Misjonarz   człowiek do zadań specjalnych, (wywiad) Głos katolicki, nr 38 (221) 22 października 2006 s. 11.

Tłumaczenia:
Tłumaczenie: Michel Schooyans, Rodzina w kontekście problemów demograficznych, ISNaR, Łomianki 1994, ss. 45 (Tak-życiu tak-prawdzie, nr. 8).
Tłumaczenie: Christinne de Vollmer, Prawda o aborcji w życiu kobiety, ISNaR, Łomianki 1994 ss. 38 (Tak-życiu tak-prawdzie, nr. 9).
Tłumaczenie: Daniel-Ange, Rodziny, sece Boga! Komentarz listu do Rodzin Jana Pawła II, Białystok, Kairos 1998 ss. 120.
Tłumaczenie: Jean Laffitte, Instytut Jana Pawła II w Rzymie jako przykład zadań i doświadczeń w posłudze nauki wobec rodziny, w: Rodzina na przełomie wieków, red. K. Majdański, Łomianki 2000, s. 287-299.
Dokumenty i opracowania nie opublikowane:
Projekt dokumentu Formacja i posługa kapłanów na I Synod diecezji łomżyńskiej 2005r. wydane : I Synod Diecezji Łomżyńskiej 1995 - 2005, prawo partykularne Kościoła Łomżyńskiego, Łomża 2005, s. 48-72. statuty 80-175.

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach