Projekt "Family balance coaching"

Projekt „Family balance coaching - psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu
między życiem zawodowym i rodzinnym”
Nr POWR.04.03.00-00-W281/15

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia w związku z naborem ekspertów – członków zespołu eksperckiego wypracowujących model wsparcia coachingowego w zakresie równoważenia życia rodzinnego i zawodowego w ramach projektu
pn.: „Family balance coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym”, realizowanego na Wydziale Studiów nad Rodziną.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: wsr@uksw.edu.pl  w terminie do dnia 10 marca 2017 do godz.15.00

Treść zaproszenia do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia: POBIERZ

Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/FBC/2017 dot. wykonania czynności eksperckich przez ekspertów – członków  zespołu eksperckiego wypracowujących model wsparcia coachingowego w zakresie równoważenia życia rodzinnego i zawodowego w ramach projektu „Family balance coaching- psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym” [więcej]

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków
4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
5. Wzór umowy z Wykonawcą

Informacja  o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/FBC/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/FBC/2017 dot. autorskiego wykonania dzieła - uszczegółowionego opisu postępowania coachingowego z osobami poszukującymi równowagi (balansu) między życiem zawodowym
i rodzinnym w ramach realizacji projektu „Family balance coaching- psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym” [więcej]

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków
4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
5. Wzór umowy z Wykonawcą.

Informacja  o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/FBC/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/FBC/2017 dot. autorskiego i oryginalnego opracowania dzieła - programu kształcenia coachów Family Balance Coaching w ramach realizacji projektu „Family balance coaching- psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym” [więcej]

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków
4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
5. Wzór umowy z Wykonawcą.

Informacja  o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 3/FBC/2017