Informacja Dziekana WSR dla studentów w związku z sytuacją epidemiologiczną i zarządzeniami Władz UKSW

W związku z:

- Zarządzeniem Nr 39/2020 Rektora UKSW w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej,

- Zarządzeniem Nr 37/2020 Rektora UKSW w sprawie harmonogramu roku akademickiego

- Decyzją Nr 7/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW w sprawie zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację

informuję, że:

- zajęcia dydaktyczne na kierunkach prowadzonych na WSR w bieżącym semestrze nie zostaną wznowione w formie kontaktu bezpośredniego;

- zaliczenia i egzaminy w sesji letniej odbywają się zdalnie lub on-line, zgodnie z ustaleniami osób prowadzących zajęcia i w podanych przez nie terminach;

- termin letniej sesji egzaminacyjnej został wydłużony do 15 lipca, a sesji poprawkowej do 20 września;

- egzamin centralny z języka obcego nowożytnego dla studentów przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej – odbędzie się 15 czerwca 2020 r. – informacje SJO UKSW; egzamin centralny z języka obcego nowożytnego - 7 września 2020 r.;

- egzaminy dyplomowe zaplanowane w czerwcu i w lipcu odbędą się w wyznaczonych wcześniej terminach w formie tradycyjnej przy zachowaniu obostrzeń wydanych przez służby sanitarne kraju, w tym z zachowaniem dystansu społecznego, środków ochrony osobistej i z użyciem środków dezynfekcji rąk i powierzchni. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie;

- termin składania prac licencjackich (i pozostałych dokumentów do egzaminu licencjackiego) został wydłużony do 30 czerwca; jednak osobom zamierzającym przystąpić do egzaminu dyplomowego w podanych terminach lipcowych sugerujemy złożenie dokumentów i pracy w terminie podanym wcześniej do wiadomości studentów

- termin składania prac magisterskich (i pozostałych dokumentów do egzaminu magisterskiego) został wydłużony do 15 lipca, jednak osobom zamierzającym przystąpić do egzaminu dyplomowego w podanych terminach czerwcowych i lipcowych sugerujemy złożenie dokumentów i pracy w terminie podanym wcześniej do wiadomości studentów: 

- w przypadku złożenia pracy dyplomowej w terminie uniemożliwiającym odbycie egzaminu w wyznaczonym terminie w czerwcu lub w lipcu, egzamin odbędzie się w terminie wrześniowym; w sytuacjach szczególnych i uzasadnionych istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w innym terminie po uzgodnieniu takich przypadków indywidualnie z promotorem i kierownikiem studiów (z odpowiednim wyprzedzeniem, tzn. najpóźniej do 30 czerwca);

- dyżury pracowników dydaktycznych i ich konsultacje dla studentów będą odbywały się nadal jedynie drogą elektroniczną;

- będzie czynny dziekanat dla studentów studiów stacjonarnych, sekretariat studiów niestacjonarnych i sekretariat dziekana zgodnie z nowymi terminami przyjmowania interesantów podanymi w osobnej wiadomości na stronie WSR- z kontaktu bezpośredniego należy korzystać jedynie w sprawach bezwzględnie tego wymagających, zachowując odpowiednie środki ostrożności;

- nie będą odbywały się dyżury prodziekana - kierownika kierunków studiów  - można kontaktować się drogą elektroniczną jak dotychczas;

- należy pozostawać w kontakcie drogą elektroniczną z pracownikami prowadzącymi poszczególne zajęcia w celu realizacji zajęć w formie zdalnej i zlecanych przez nich zadań do wykonania związanych z programem zajęć;

- należy bezzwłocznie informować drogą telefoniczną pracowników dziekanatu WSR lub rektoratu UKSW o uzasadnionych podejrzeniach lub stwierdzonych u siebie zachorowania na SARS-CoV-2;

- należy na bieżąco śledzić komunikaty i informacje na stronach UKSW i WSR.

Prof. UKSW dr hab. Mieczysław Ozorowski - Dziekan WSR

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach