Koło Naukowe Myśli Społecznej

  Koło Naukowe Myśli Społecznej (KNMS) zostało utworzone w 2016r. przy Wydziale Studiów nad Rodziną, zrzeszając studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Pomysłodawcą koła w czerwcu 2015 roku była absolwentka Wydziału Studiów nad Rodziną mgr Natalia Wojak (obecnie doktorantka na Wydziale Społeczno – Ekonomicznym), która z pomysłem zwróciła się wówczas do ks. dra Józefa Młyńskiego – wykładowcy WSnR. W czasie wakacji, po wielu konsultacjach opracowała logo istniejącego koła oraz dała podwaliny pod pierwszy ramowy Statut. W ostateczności Statut, po konsultacjach został zredagowany przez mgr Łukasza Brzezińskiego, również absolwenta WSnR, obecnie doktoranta na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Z tej racji założycielami koła są: ks. prof. UKSW dr hab. Józef Młyński, mgr Natalia Wojak, mgr Łukasz Brzeziński,.

            KNMS działa na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o Szkolnictwie Wyższym; przepisów wewnętrznych Uczelni; Statutu KNMS. W tym kontekście wyznaczono następujące cele koła: propagowanie problematyki odnoszącej się do małżeństwa, rodziny, społeczeństwa w dyskursie społecznym i socjalnym; współdziałanie z innymi ośrodkami naukowymi w w/w zakresie; przysposabianie członków KNMS do pracy o charakterze naukowym; jednoczenie studenckiej społeczności wydziałowej oraz uczelnianej poprzez współpracę z innymi organizacjami. Po zatwierdzeniu Statutu pierwszym prezesem koła w 2016r. został ks. prof. UKSW, dr hab. Józef Młyński, zaś wiceprezesem mgr Łukasz Brzeziński.

            W ramach realizacji celów statutowych głównym zamierzeniem założycieli KNMS było zmotywowanie członków do aktywnego uczestniczenia w konferencjach oraz promocji WSnR i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Praktycznym wymiarem tej działalności stały się następujące przedsięwzięcia naukowe i rekreacyjne: Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Senior i rodzina: aksjologia, pomoc, wsparcie”, która odbyła się w Warszawie 25 lutego 2017r. Z ramienia Koła wzięło udział trzech prelegentów z tematami: „Seniorzy w obliczu wyzwań współczesności. Od kryzysowości do suicydalności”; „Proces starzenia a zmiana wartości w mentalności seniorów”; „Polityka społeczna wobec seniorów i ludzi starych na poziomie samorządu lokalnego”.

            Kolejnym istotnym wydarzeniem była współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Pro Familia et Societate. Polityka społeczna wobec wyzwań współczesnej rodziny. Konferencja odbyła się 11 stycznia 2018r Po raz kolejny Koło wystawiło referentów z tematami: „Rzeczywistość 500+ jako przejaw działań polityki społecznej”; Osoby 60+ i starsze w rodzinie podmiotem polityki społecznej”

            Za najważniejsze wydarzenie w naszej krótkiej historii należy uznać wizytę studyjną na Teologika Fakulta Trnavskiej Univerzity, Katedra nauky o Rodine w Bratysławie. Wizyta ta odbyła się w dniach 06.05.-09.05.2018r W pierwszym dniu członkowie KNMS wraz opiekunem spotkali się z przedstawicielami władz Trnavskiej Univerzity, następnie uczestniczyli w konferencji międzynarodowej, pt: „The inspiration of the Apostolic Exhortation Gaudete et exultate and pastoral counseling in social work”. Nasze Koło reprezentowało trzech prelegentów z tematami: „Nikogo nie spisuj na straty. Pracownik socjalny w służbie osoby oczekującej wsparcia”; „Samobójstwo, jako rezultat zaburzonych relacji międzyludzkich”; „Rola dialogu w małżeństwie drogą do świętości”. Kolejnego dnia odbyło się spotkanie z przedstawicielem Instytutu Polskiego na Słowacji, który przedstawił historię Instytutu, jego zadania, cele w społeczności słowackiej. Ostatniego dnia odbyło się spotkanie z prodziekanem wydziału, Panią prof. Marią Smidovą, na temat metod nauczania na Uniwersytecie. Możemy się także poszczycić publikacją pt. Inšpirácie apoštolskej exhortácie Gaudete etexsultate a pastorálne sprevádzanie v sociálnej práciZBORNÍK z medzinárodnej vedeckej konferencie.

            Co roku promujemy nasz Wydział i nasze Koło na Pikniku Naukowym, który odbywa się cyklicznie na terenie kampusu UKSW przy ulicy Wóycickiego oraz współpracujemy z Fundacją na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Postaw Na Nas” z siedzibą w Warszawie.

            W 2019 roku 12 stycznia KNMS było wspólorganizatorem kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. SENIOR W POLITYCE SPOŁECZNEJ I SAMORZĄDOWEJ, z czynnym głosem dwóch prelegentów na temat: Wsparcie i aktywizacja społeczna seniorów – przeciwdziałanie samobójstwom”; Tarnowscy seniorzy w polityce samorządu terytorialnego”.  W dniach 21-22.05.2019r. odbyła się wizyta studyjna w Tarnowie. Studenci spotkali się z Prezesem i założycielem Poradni Specjalistycznej >ARKA< i Telefonu Zaufania w Tarnowie ks. dr Władysławem Szewczykiem – emerytowanym wykładowcą na WSnR UKSW w Warszawie; następnie ze studentami Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie-Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie oraz wzięli udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tarnowie. 

            W 2019 roku KNMS rozpoczęło współprace z Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Owocem tej współpracy było zorganizowanie wspólnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30 – lecie przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka oraz czynny udział w szkoleniu pt. „Cenzura i hej. Główne problemy prawne w sieci”, w którym role zarządzającą pełniła studentka lic Karolina Saturska.

            Owocnym przedsięwzięciem działalności KNMS było uzyskanie w 2019r. pomocy w złożonym projekcie pt. „Savet” nr. PSiK-441-18/16. Autorami projektu są: mgr Joanna Brzezińska, lic Ewelina Salnik, kierownikiem naukowym: Ks. dr hab. Józef Młyński, prof. UKSW.  SAVED” to projekt edukacyjny skierowany do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej. Projekt jest odpowiedzią na aktualną sytuację osób młodych, dlatego porusza zagadnienia w zakresie tematów: uzależnienia, seksualności, zaburzenia odżywiania, psychoprofilaktyki, tożsamości.

            W 2020 r. na walnym zebraniu Ks. dr hab. Józef Młyński, prof. UKSW zrezygnował z funkcji prezesa koła, przyjmując role opiekuna NKMS. Z tej racji na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd. Prezesem koła został mgr Łukasz Brzeziński, zaś wice prezesem studentka lic Ewelina Salnik.

            Serdecznie zapraszamy STUDENTÓW, którzy chcieliby się włączyć w działalność naszego Koła Naukowego Myśli Społecznej. Informacje uzyskamy pod adresem j.młynski@uksw.edu.pl.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach