Interesariusze i współpraca międzynarodowa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesariusze i współpraca międzynarodowa

 

Lp.

Nazwa instytucji

Okres

Zakres współpracy

1.

Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie

Od 2015

Realizacja praktyk zawodowych studentów WSR, opiniowanie programu studiów.

2.

Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów

Od 2013

Realizacja praktyk zawodowych studentów WSR, Kurs na wolontariusza pod patronatem WSR.

3.

Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej, Warszawa

od 2017

Przygotowanie i wspólna realizacja projektu Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych (nr projektu: POWR.04.03.00-0052/17) 2017–21.

4.

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa

2020

‑ Wspólne opracowanie projektu: Sygnalizator Plus - analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym wprzedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF (ocena pozytywna, w trakcie procedury negocjacyjnej, planowana realizacja od 1.1.2021).

5.

Centrum Projektów Europejskich, Warszawa

2019

‑ Konferencja Naukowa Europa Rodzin. 15 lat Polski w Unii Europejskiej (7-8.11.2019).

6.

Dom Seniora Leonianum – Piękne życie w Sikorzu

2018

Współorganizacja konferencji regionalnej Senior Seniorowi bratem, czyli wolontariat Seniora, Katolickie Centrum Formacji w Sikorzu (30.09.2018).

7.

EDU Research Polska sp. z o.o., Warszawa

od 2014

 ‑ Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej dla innowacyjnej usługi neurocoachingu realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Studiów nad Rodziną) w ramach konkursu grantowego dla partnerstw przedsiębiorców i instytucji naukowych organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz International Development Norway SA.; ‑ Projekt Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie osób poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym (nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/15, okres realizacji 2016–19;
‑ Projekt Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego (POWR.04.03.00-00-W181/16), okres realizacji 2018–21.

8.

Flying Colours sp. z o. o.

2017

Wspólne przygotowanie projektu Akademickie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Rodzinnej (w ramach działania 4.3 POWER)

9.

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka. Polska 26.09.2019r. Org. Wydział Studiów nad Rodzina – UKSW w Warszawie; Instytut na Rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”.

10.

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

 

Udział ekspercki i reprezentacja UKSW w spotkaniach Fundacji (wykładowca WSR K. Stankiewicz).

11.

Fundacja KARAN, Warszawa

2017

‑ Współpraca w trakcie realizacji zadań (projektów) w ramach programu ASOS, okres realizacji 2017–18. ‑ Konferencja Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego w kontekście diagnozy i poradnictwa – zadanie finansowane w ramach umowy 873/P-DUN/2018 (http://worklifebalance.uksw.edu.pl/).

12.

Stowarzyszenie Poradnia specjalistyczna „ARKA” i Telefon Zaufania w Tarnowie

2019

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Senior w polityce społecznej i samorządowej:, Organizatorzy: Wydział Studiów nad Rodzina UKSW w Warszawie; Koło Naukowe Myśli Społecznej WSR-UKSW, Univerzitet Trnawski w Trnawie, Fakulta Teologika w Bratyslavie, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Poradnia Specjalistyczna „ARKA” i Telefon Zaufania w Tarnowie, 12 stycznia 2019 r.; - Koło Naukowe Myśli Społecznej studentów Wydziału Studiów Nad Rodziną - w dniach 21-22 maja 2019 r. odbyła się wizyta studyjna w Tarnowie. Studenci spotkali się z Prezesem i założycielem Poradni Specjalistycznej „ARKA” i Telefonu Zaufania w Tarnowie ks. dr Władysławem Szewczykiem.

13.

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

2019

Współpraca przy organizacji wolontariatu, szkoleń oraz superwizji dla studentów Wydziału Studentów nad Rodziną, wsparcie merytoryczne i organizacyjne wolontariatu (dr Katarzyna Stankiewicz)

14.

Fundacja Popieram Rodzinę, Warszawa

od 2016

- Wspólna realizacja inicjatywy Uniwersytet Rodzinnie (2016); 
‑ Wspólna realizacja projektu Edukacja na rzecz rodzin polonijnych - Akademia liderów polonijnych (2018), projekt realizowany ze środków Senatu RP – zlecanie zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą;
‑ Przygotowanie projektów: Akademia Wsparcia Polskiej Rodziny (2019), Rodzinny Doradca Zdrowotny ‑ ku profesjonalizacji nowych form wsparcia poradniczego rodziny (projekt międzynarodowy, 4.3 PO WER) (2017);
‑ Konferencja Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego w kontekście diagnozy i poradnictwa – zadanie finansowane w ramach umowy 873/P-DUN/2018;
‑ Międzynarodowy Kongres Rodziny Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie (17-19.03.2017) w kampusieUKSW ul. Dewajtis.

15.

Fundacja Rodzice Szkole

od 2016

‑ Cykliczne ogólnopolskie konferencje Rad Rodziców pod honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rektora UKSW.

16.

Fundacja Tak dla Rodziny

2020

Weekendowe Spotkania z Rodziną w ramach projektu Rodzina – w niej SIŁA, Płońsk (24.10.2020), wykład ks. dr Wojciecha Kućko: Rodzina w nauczaniu Kościoła katolickiego – nowe wyzwania.

17.

Fundacja Tato Net

od 2019

‑ Konferencja Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego w kontekście diagnozy i poradnictwa – zadanie finansowane w ramach umowy 873/P-DUN/2018.

18.

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny INER

 

Międzynarodowy Kongres Rodziny Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie (17-19.03.2017) w kampusie UKSW ul. Dewajtis.

19.

Instytut Papieża Jana Pawła II

od 2006

Porozumienie o współpracy między Wydziałem Studiów nad Rodziną a Instytutem Papieża Jana Pawła II daje studentom możliwość odbycia praktyk studenckich oraz bezpłatne uzyskanie materiałów dydaktycznych (podręczników i publikacji naukowych). Dodatkowo współpraca obejmuje wspólną organizację konferencji naukowych oraz publikację monografii naukowych z zakresu nauk o rodzinie. Poniżej najważniejsze wspólne projekty i przedsięwzięcia:
‑ w latach 2016-2019 opracowanie materiałów reklamowych oraz ich druk (ulotki i plakaty) promujących Wydział Studiów nad Rodziną. Kolportaż tych materiałów na terenie całej Polski;
‑ W latach 2016-2017 organizacja zajęć i prowadzenie zajęć dla studentów WSR z przedmiotu Poradnictwo adopcyjne i system pieczy zastępczej przez pracowników WOA na terenie UKSW i na terenie ośrodka;
- W latach 2017-2019 współorganizacja warsztatów dla studentów WSR z przedmiotu Przygotowanie do małżeństwa;
‑ Współorganizacja Konferencja ogólnopolskiej naukowej Patriotyzm wielkich Polaków 100-lecie śmierci Henryka Sienkiewicza, Warszawa (11.05.2016);
‑ Współorganizacja Międzynarodowej konferencji naukowej Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wartość rodziny, diagnoza zagrożeń, wsparcie (31.05.2016);
‑ Współorganizacja Konferencji międzynarodowej Razem wobec wyzwań opieki u kresu życia, Warszawa, z udziałem studentów WSR (01.06.2016);
‑ Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kryteria wyboru zawodu - realizacja marzeń czy rynkowa konieczność, Warszawa (8.06.2016);
‑ Wydanie publikacji Wychowanie domowe, A. Skreczko, Warszawa 2016;
‑ Wydanie publikacji Interseksualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach religijnych, red. nauk. M.K. Frąckiewicz, A.J. Najda, Warszawa 2016;
 ‑ Wydanie publikacj Family versus post-modernity challenges upbringing. Problems. assistance and suport, red. nauk. M. Przybysz-Zaremba, A. Regulska, A.J. Najda, Warszawa 2016;
Wydanie publikacji Wsparcie rodziny – założenia i praktyka w ujęciu interdyscyplinarnym wydana w serii wydawniczej Rozprawy i Monografie Instytutu Papieża Jana Pawła II (nr 17) pod red. nauk. A.J. Najda, A. Regulska, Warszawa 2017;
‑ Współorganizacja Konferencji SENIOR I RODZINA: aksjologia, pomoc, wsparcie, Warszawa, z udziałem studentów WSR (25.02.2017);
‑ Współorganizacja Konferencji międzynarodowej Dziecko we współczesnym świecie-wartość czy balast. Aspekty interdyscyplinarne, Warszawa (23.03.2017);
‑ Współorganizacja Konferencji Ogólnopolskiej Słowo Boże w kontekście: Język-kultura-wychowanie w XXI wieku, Łomża (20.05.2017);
‑ Współorganizacja Konferencji naukowej Wychowanie w XXI wieku, Łomża (25.11.2017);
- Wydanie publikacji Dusza i ciało szkice o ludzkiej cielesności w wychowaniu i życiu, red. nauk. A.J. Najda, Warszawa 2017;
‑ Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wsparcie rozwoju i wychowania dziecka w rodzinie. Aspekty Interdyscyplinarne, Warszawa (29.11.2017);
‑ Wydanie publikacji Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie a Emigracja. Teoria i praktyka, red. nauk. G. Koszałka, J. Młyński, Warszawa 2018;
‑ Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Pro familia et societate. Polityka społeczna wobec wyzwań współczesnej rodziny, Warszawa, z udziałem studentów WSR (11.01.2018);
‑ Współorganizacja Konferencji Naukowej Studentów Małżeństwo dawniej i dziś, Warszawa (13.03.2018);
‑ Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Metodologia nauk teologicznych ‑ problemy i perspektywy, Kijów, z udziałem studentów WSR (27-28.04.2018);
‑ Współorganizacja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Pół wieku rewolucji seksualnej – perspektywa interdyscyplinarna, Warszawa (15.05.2018);
‑ Współorganizacja konferencji Wartość przesłania encykliki Pawła VI Humanae vitae, Warszawa (26.05.2018);
‑ Udział w konferencji Teologia rodziny – Teologia ciała. W poszukiwaniu szczęścia w rodzinie, Strassburg, Francja, prezentacja publikacji IPJPII i reprezentacja WSR (22.09.2018);
‑ Wydanie publikacji Senior i rodzina: aksjologia pomoc, wsparcie, red. nauk. J. Młyński, Warszawa 2018;
‑ Wydanie publikacji Intertekstualność a Słowo Boże czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury, część II, red. nauk. M.K. Frąckiewicz, A.J. Najda, Warszawa 2018;
‑ Współorganizacja konferencji Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej, Warszawa (11.12.2018);
‑ Współorganizacja konferencji Senior w polityce społecznej i samorządowej, Warszawa (12.01.2019);
‑ Współorganizacja konferencji Wolność – Rodzina – Ojczyzna w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, Łomża (18.05.2019);
‑ Współorganizacja Międzynarodowej konferencji Zasada Pomocniczości Państwa a wspieranie Rodziny, Warszawa (9.03.2019);
‑ Udział i reprezentacja WSR na Konferencji o Kardynale Stefanie Wyszyńskim w Wiedniu (15-18.03.2019);
‑ W opracowaniu publikacja pokonferencyjna Poradnictwo Rodzinne na Emigracji, Warszawa 2021;
‑ Współorganizacja i udział w Konferencji Ogólnopolskiej Socjologiczna Konferencja Naukowa: Przemiany w społeczeństwie polskim, Łomża (5.03.2020).

20.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS)

od 2016

‑ Przygotowanie i wspólna realizacja projektu Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki (działanie 2.8 PO WER, POWR. 02.08.00-00-0018/17-00). 01.07.2017 - 30.06.2019

21.

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

od 2018

Cykl ok. 60 audycji autorskich Siódme niebo, poświęconych promocji działalności badawczej Wydziału Studiów nad Rodziną, problematyce małżeństwa, rodziny, życia i bioetyki (od 18.12.2018), co tydzień, przygotowuje ks. dr Wojciech Kućko).

22.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2017

Wspólne przygotowanie projektów: 
‑ Model integracji i włączenia społecznego ofiar handlu ludźmi oraz model skutecznego zapobiegania handlowi ludźmi (Program GOSPOSTRATEG, wspólnie z MSWiA oraz KUL;
‑ Model optymalizacji funkcjonowania gmin na przykładzie gmin okalających (Program GOSPOSTRATEG, wspólnie z MSWiA oraz KUL);
‑ Modelowanie i wdrażanie polityki admisji osób polskiego pochodzenia ze wschodu – REPATRIA (Program GOSPOSTRATEG, wspólnie z MSWiA oraz KUL).

23.

Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem), Warszawa

2016

Wspólna realizacja inicjatywy Uniwersytet Rodzinnie (2016). Wspólny udział w programie TVP 2 „Pytanie na śniadanie” promującym inicjatywę „Uniwersytet Rodzinnie”.

24.

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

2017

‑ Wspólne przygotowanie projektu Akademickie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Rodzinnej (w ramach działania 4.3 POWER).

25.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Radom – Warszawa

od 2013

‑ Projekt Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie osób poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym (nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/15, okres realizacji 2016–19; 
‑ Projekt Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego (POWR.04.03.00-00-W181/16), okres realizacji 2018–21.

26.

Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

2017–2019

‑ Przygotowanie i wspólna realizacja projektu Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki (działanie 2.8 PO WER, POWR. 02.08.00-00-0018/17-00).

27.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

2018-2019

Współorganizacja regionalnych konferencji naukowych:
‑ Mazowsze Północne w walce o niepodległość i ostateczny kształt Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1921, Płock (27.10.2018);
‑ Konferencja naukowa Przyszłość przez rodzinę z okazji 30. rocznicy powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (1989-2019), Sikórz (28.09.2019).

28.

Szkoła Podstawowa nr 355 w Warszawie

2019

Organizacja wolontariatu dla studentów Wydziału Studiów nad Rodziną w formie wsparcia edukacji zdalnej (dr Katarzyna Stankiewicz, we współpracy z Polskim Forum Migracyjnym).

29.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2019

Porozumienie o współpracy w zakresie utworzenia i realizacji inicjatyw Akademickiego Centrum Rodziny – WSR UKSW.

30.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

2016-2017

Współpraca przy organizacji zajęć i prowadzenie zajęć dla studentów WSR z przedmiotu Poradnictwo adopcyjne i system pieczy zastępczej przez pracowników WOA na terenie UKSW i na terenie ośrodka.

31.

Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej

2018-2020

‑ Promocja oferty edukacyjnej Wydziału Studiów nad Rodziną poprzez rozprowadzanie plakatów informacyjnych w parafiach diecezji płockiej (północna część woj. mazowieckiego) w latach 2018-2020; 
‑ Współpraca z wykładowcami Wydziału Studiów nad Rodziną w formacji doradców życia rodzinnego diecezji płockiej;
‑ Współorganizacja II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968 r.”, UKSW w Warszawie (22.05.2019);
‑ Promocja ochrony życia poczętego poprzez współorganizowanie pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem w Płocku (25.05.2018, 24.05.2019, 9.11.2020);
‑ Dystrybucja prac naukowych wykładowców Wydziału Studiów nad Rodziną wśród doradców życia rodzinnego diecezji płockiej (np. książka Zdzisław Struzik, Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, Instytut Papieża Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019. ISBN: 978-83-8090-579-5;
‑ Miesięczna praktyka studenta studiów doktoranckich UKSW ks. Michała Puczyłowskiego (2020).

32.

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej

2017-2019

- Konferencja Naukowa pt. „Wolność - Rodzina - Ojczyzna w nauczaniu Kard. Stefana Wyszyńskiego”, Łomża 18 maja 2019 r., Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich. Organizatorzy: WSR UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. 
- Konferencja Naukowa pt. „Wychowanie w XXI wieku. Aspekty interdyscyplinarne” – Łomża, Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich 25.11.2017. Organizatorzy jw.
- Konferencja Naukowa pt. „Słowo Boże w kontekście: język – kultura – wychowanie w XXI wieku” – Łomża, Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich 20.05.2017.

33.

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

2016-2019

Promocja działalności Wydziału Studiów nad Rodziną w czasie sympozjów Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (opiekunem Koła jest ks. dr Wojciech Kućko): 
‑ Rodzina – fascynującyprojekt, Płock (14-15.11.2016); 
‑ Bóg – Historia – Świat. W 100. rocznicę objawień fatimskich, Płock (15.11.2017);
‑ Św. Stanisław Kostka, patron Polski – w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, Płock (15.11.2018);
‑ Światła Pontyfikału… Święte płockie średniowiecze, Płock (22.11.2019).

34.

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR

2019

Patronat WSR nad Konferencją „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego: płodność zdrowiem kobiety, mężczyzny i rodziny”, wsparcie eksperckie konferencji WSR dr Justyna Stępkowska

35.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

2019-2020

Gotowość ekspercka dla NAWA - dr Justyna Stępkowska 

 

 

Lp.

Nazwa instytucji

Okres

Zakres współpracy

1.

Associazione Silenziosi Operai Della Croce, Włochy

2016

Projekt Rodzina pozytywnie: nowe modele wspierania rodziny w kształceniu na poziomie wyższym (Erasmus+, 2016, KA2; 2016-1-PL01-KA203-026535)

2.

FOM Hochschule, Niemcy

od 2018

Przygotowanie wspólnych projektów w ramach Erasmus+ KA2.

3.

IFN: Internationales Privatinstitut Für Forschung Und Netzwerkarbeit In Bil-dung, Beratung Und Management In So-ziokulturellen Bereichen GmBH, Niemcy

od 2016

‑ Wspólne przygotowanie projektu Rodzina pozytywnie: nowe modele wspierania rodziny w kształceniu na poziomie wyższym (Erasmus+, 2016, KA2);
‑ Przygotowanie i wspólna realizacja projektu Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych (nr projektu: POWR.04.03.00-0052/17), okres realizacji 2017–21.

4.

Katholische Universität Eichstätt–Ingolstadt, Niemcy

od 2015

Partnerska realizacji projektów:
‑ Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie osób poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym, (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/15), okres realizacji 2018–21;
‑ Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego (POWR.04.03.00-00-W181/16), okres realizacji 2018–21.

5.

Komisja Rodziny Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

2017–2019

Międzynarodowy Kongres Rodziny Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie (17-19.03.2017) w kampusie Dewajtis.

6.

Polska Misja Katolicka w Hiszpanii

2017–2019

Współpraca w realizacji projektu Akademia liderów polonijnych, projekt ze środków Senatu RP – zlecanie zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą (2018).

7.

Polska Misja Katolicka w Szkocji

2017–2019

Współpraca w realizacji projektu Akademia liderów polonijnych, projekt ze środków Senatu RP – zlecanie zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą (2018).

8.

Polska Misja Katolicka we Francji

2017–2019

Współpraca w realizacji projektu Akademia liderów polonijnych, projekt ze środków Senatu RP – zlecanie zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą (2018).

9.

Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich w Austrii

2017

Międzynarodowy Kongres Rodziny Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie (17-19.03.2017) w kampusie Dewajtis.

10.

Trnavska Univerzita v Trnave, Słowacja

2017

Przygotowanie wspólnych projektów w ramach Erasmus+ KA2.

11.

Universita Cattolica del Sacro Cuore, Włochy

2017–2018

Przygotowanie wspólnych projektów w ramach Erasmus+ KA2.

12.

NATIONAL PEDAGOGICAL DRAGOMANOV UNIVERSITY, KYIV, UKRAINE

2018

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina Podstawą Społecznego Kapitału - Status Quo i Wyzwania Współczesności”, współpraca w ramach programu Erasmus +  Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ dr Justyna Stępkowska.

13.

UNIVERZA V LJUBLJANI, SŁOWENIA

2018-2020

Realizacja współpracy międzynarodowej w ramach Erasmus+ KA1/1-HE - Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ dr Justyna Stępkowska.

14.

TRNAVSKA UNIVERZITA V TRNAVE, SŁOWACJA

2019

Projekt Profmily APVV 15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“ – wykonawcy projektu z WSR: dr Justyna Stępkowska, ks. prof. Mieczysław Ozorowski, ks. Józef Młyński

15.

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

2017-2019

Realizacja współpracy międzynarodowej w ramach Erasmus+ KA1/1-HE - Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ dr Justyna Stępkowska.

16.

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA, PORTUGALIA

2018

Monitoring uczelni partnerskiej - wyjazd monitoringowy Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+ dr Justyny Stępkowskiej.
Przygotowanie wspólnych projektów w ramach Erasmus+

17.

UNIVERSITY IN OSLO, OSLO, NORWEGIA

2020

Realizacja współpracy międzynarodowej w ramach ministerialnego programu Master of Didactics – staż zagraniczny dr Justyna Stępkowska