Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2021/2022

Dokumenty dot. rekrutacji na UKSW na rok akademicki 2021/2022

  1. Harmonogram rekrutacji
  2. Limity miejsc (UCHWAŁA Nr 39/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r.)
  3. Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób rekrutacji (UCHWAŁA Nr 40/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r.)
  4. Zasady przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad (UCHWAŁA Nr 38/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r.)
  5. Zasady przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów (UCHWAŁA Nr 37/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r.)
     

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną zajmuje się Dział Kształcenia UKSW: http://ksztalcenie.uksw.edu.pl
System IRK dla potwierdzania efektów uczenia się: http://peus.irk.uksw.edu.pl

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

Na rok akademicki 2020/2021 będzie prowadzona rekrutacja na studia I stopnia w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmujących zagadnienia odnoszące się do małżeństwa i rodziny z obszaru nauk pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, prawnych, biomedycznych, filozoficzno-antropologicznych oraz teologicznych. Przygotowują do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny (Dz.U.2011, Nr 149, poz.887, art.12.1) oraz specjalisty pracy z rodziną (Dz.U.2004 Nr 47, poz.447), pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych (doradca), pracownika wymiaru sprawiedliwości (kurator społeczny), pracownika w agendach samorządowych oraz w instytucjach profilaktyki rodzinnej i w placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych. Absolwent potrafi udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym, a także przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz członkom ich rodzin. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach humanistycznych i społecznych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

W ramach studiów II stopnia realizowane są dwie ścieżki kształcenia: asystentura rodziny i wsparcie (studia stacjonarne i niestacjonarne) lub opieka nad osobą starszą i niesamodzielną (studia stacjonarne).

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra na kierunku nauki o rodzinie.
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu nauk o rodzinie i przygotowują do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny (Dz.U.2011, Nr 149, poz.887, art.12.1) oraz starszego specjalisty pracy z rodziną (Dz.U.2004 Nr 47, poz.447), pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych (doradca, konsultant), pracownika wymiaru sprawiedliwości (kurator społeczny i rodzinny, mediator), animatora środowiska rodzinnego.

W ramach studiów II stopnia realizowane są dwie ścieżki kształcenia: mediacje i negocjacie (studia stacjonarne i niestacjonarne) lub coaching rodzinny (studia stacjonarne) przygotowuje do rozwiązywania konfliktów w sprawach rodzinnych, małżeńskich, edukacyjnych,  a także do prowadzienia mediacji rodzinnych, małżeńskich, edukacyjnych oraz pozwala na zajęcia edukacyjne z zakresu rozwiązywania konfliktów i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku.

Ponadto na podstawie zdobytej wiedzy absolwent jest przygotowany do podejmowania prac badawczych oraz kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie

Na Wydziale Studiów nad Rodziną prowadzone jest czterosemestralne [350 godzin] Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie, przeznaczone dla nauczycieli prowadzących lub zamierzających prowadzić zajęcia z zakresu wychowania prorodzinnego oraz dla wychowawców ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i rodzinnych.

ZAPISY: https://podyplomowe.uksw.edu.pl/index.php

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie dla osób duchownych

 

Podejmując wyzwania stawiane przez współczesny świat i odpowiadając na apel Papieża Franciszka o objęcie duszpasterską troską narzeczonych, małżonków, rodziny i osoby żyjące w nieformalnych związkach ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE skierowane do duszpasterzy rodzin, do osób duchownych: księży, zakonników, sióstr zakonnych.

Celem studiów jest umożliwienie zdobycia praktycznej interdyscyplinarnej wiedzy o małżeństwie i rodzinie niezbędnej w pracy duszpasterskiej podejmowanej we współczesnych uwarunkowaniach. [WIĘCEJ]

ZAPISY: https://podyplomowe.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WSR-P-PSNRD&kategoria=

Studia podyplomowe Coach Rodzinny

Studia podyplomowe mają na celu umożliwienie osobom z wyższym wykształceniem kierunkowym (nauki o rodzinie, pedagogika, psychologia, praca socjalna), uzyskania dodatkowych kwalifikacji do pracy z rodzinami.
Coaching rodzinny jest interaktywnym zespołem oddziaływań, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie rodziny w jej rozwoju, w poszczególnych fazach życia rodzinnego i wydarzeniach (zamierzonych i niezamierzonych), poprzez samodzielne dokonywanie zmian, w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby systemu rodzinnego.

Oczekiwanymi efektami kształcenia na studiach podyplomowych jest wiedza z zakresu coachingu, funkcjonowania i rozwoju rodziny, relacji rodzinnych (w tym małżeńskich, rodzicielskich) oraz możliwości wsparcia rodzin; umiejętności: diagnozy i oceny systemu rodzinnego, wsparcia rodziny, budowania relacji oraz komunikacji w rodzinie, stosowania technik i narzędzi coachingowych w pracy z rodziną.

Absolwenci studium uzyskają nie tylko umiejętności stosowania podstawowych narzędzi i technik coachingowych oraz samodzielnego prowadzenia sesji i procesu coachingowego, lecz nabędą również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania oraz wszechstronnego wspierania systemu rodzinnego.
Program studiów obejmuje 240 godzin (3 semestry) wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów indywidualnych i grupowych oraz superwizji.

ZAPISY: https://podyplomowe.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WSR-P-CR&kategoria=

Kurs opiekun osoby starszej (chorej) i pomocy domowej

Kurs obejmuje 160 godzin zajęć z zakresu teoretyczno-praktycznego i językowe przygotowania kandydatów do podjęcia pracy w charakterze Opiekuna osoby starszej (chorej) oraz pomocy domowej (również w innych krajach Europy).

Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia

 

 

 

 

Studia podyplomowe OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE ZDROWIA adresowane są do osób zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze medycznym: szpitalach, centrach medycznych, ośrodkach zajmujących się zapisem, przetwarzaniem i archiwizacją danych pacjentów, jako menadżerowie, informatycy, prawnicy i lekarze. Adresaci Studiów, to osoby, które obecnie zajmują się ochroną informacji niejawnych w sektorze ochrony zdrowia, ochroną danych osobowych pacjentów, szczególnie w sektorze transplantologii, farmakologii, służby krwi oraz laboratoriów medycznych. Adresatami studiów są także osoby, które zamierzają podjąć taką pracę w istniejących już centrach medycznych, stworzyć własne ośrodki lecznicze, badawcze lub laboratoryjne a także poznać zasady współpracy z centrami juz istniejącymi w celu należytej i wymaganej prawem ochrony pacjenta.Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie tytułu magistra lub licencjata. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie przewidzianych programem studiów zaliczeń.
Celem Studiów Podyplomowych OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE ZDROWIA stworzonych pod patronatem i we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest przekazanie absolwentom wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych pacjentów oraz ich zarządzaniem w dynamicznie zmieniającym się sektorze zdrowia.
Celem Studiów jest również zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji na temat danych osobowych pacjentów. W ramach studiów zdobędą oni wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną konieczną do zatrudnienia na stanowiskach pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych dotyczących klientów centrów medycznych, kierowników i pracowników „pionów ochrony” danych, a także administratorów bezpieczeństwa informacji.
Studia trwają dwa semestry: pierwszy, to semestr zimowy roku akademickiego 2019/20, drugi – to semestr letni roku akademickiego 2019/20. Obejmuje około 14 zjazdów sobotnio-niedzielnych, łącznie około 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się na WSR UKSW. Są one prowadzone przez pracowników naukowych oraz praktyków z doświadczeniem zawodowym w zakresie tematyki Studiów. Zdecydowana większość prowadzących zajęcia, to pracownicy lub współpracownicy GIODO.

ZAPISY: https://podyplomowe.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WSR-P-ODOSZ&kategoria=

Międzynarodowe Studia Menadżerskie i Coachingu

Międzynarodowe Studia Menadżerskie i Coachingu - studia podyplomowe, wyposażające w praktyczne umiejętności lidera, menadżera w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji coacha.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą metodami coachingowymi oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi.

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem na wysokim i średnim szczeblu hierarchii organizacyjnej.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZA:

Posiadanie ogólnej i specjalistycznej wiedzy w zakresie coachingu menadżerskiego;
Posiadanie wiedzy wymaganej dla roli coacha w organizacji z zakresu socjologii i psychologii;
Posiadanie wiedzy z zakresu kompetencji kierowniczych, takich jak kierowanie, delegowanie, asertywność, negocjacje, komunikacja i innych;
Znajomość metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie coachingu biznesowego;
Identyfikowanie psychologicznych i społecznych podstaw funkcjonowania człowieka;
Umiejętność stosowania efektywnej komunikacji w zespole.

KADRA:

Wykładowcy to wykwalifikowani trenerzy biznesu praktycy i coachowie certyfikowani przez największą organizację coachingową na świecie International Coach Federation. Swoje doświadczenie i wiedzę przekazują w praktyczny sposób, tak aby słuchacz studiów mógł ją przełożyć na swoją pracę.

DYPLOMY/CERTYFIKATY:

Student po ukończeniu studiów otrzymuje dyplom uczelni oraz certyfikat ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) poświadczający odbycie 60 godzin programu akredytowanego przez największą na świecie organizację coachingową International Coach Federation.

Po otrzymaniu certyfikatu ACSTH uczestnik może złożyć aplikację na otrzymanie akredytacji na poziomie ACC.

REKRUTACJA:

Warunkiem przyjęcia na studia jest zarejestrowanie się w systemie IRK (https://podyplomowe.uksw.edu.pl/)
i złożenie w terminie do 31 października  2020 r. kompletu dokumentów: podania o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (kwestionariusz zgłoszeniowy), jednego zdjęcia w wersji papierowej, jeśli nie zostało wgrane do systemu IRK, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), w przypadku osób duchownych zgody przełożonego na podjęcie studiów.

Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Studiów nad Rodziną
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 215
01-938 Warszawa
tel. 22/561-90-49, wsr@uksw.edu.pl

 
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach