Komunikat dla kandydatów zakwalifikowanych w I turze rekrutacji

Komunikat dla kandydatów zakwalifikowanych w I turze rekrutacji

Osoby zakwalifikowane prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów w terminach: 
20, 21, 22 lipca (wt., śr., czw.) w godzinach: informacja zostanie podana w lipcu.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Studiów nad Rodziną, ul. WÓYCICKIEGO 1/3, bud. 23, p. 215.

Adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: wsr@uksw.edu.pl

 

 

Wymagane dokumenty dla kandydatów na studia I stopnia:

1) wydrukowana z systemu IRK ankieta wypełniona i podpisana przez kandydata (wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) [5 strona pliku PDF]); 

2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą; 

- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię świadectwa;

3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).

 

Wymagane dokumenty dla kandydatów zakwalifikowanych na studia II stopnia:

1) wydrukowana z systemu IRK ankieta wypełniona i podpisana przez kandydata (wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) [5 strona pliku PDF]); 

2a) oryginał lub odpis dyplomu* potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego

- kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię

* w sytuacji, gdy kandydat zdał egzamin dyplomowy, a w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze dyplomu, ponieważ oczekuje na jego wydanie, dopuszczalne jest złożenie przez kandydata zaświadczenia o ukończeniu studiów.

2b) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię

3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).

 

Komunikat dla kandydatów z listy rezerwowej

Informujemy, że w dniu 22 lipca do godz. 20:00 może nastąpić druga kwalifikacja (tzn. przesunięcie określonej puli osób z listy rezerwowej na listę zakwalifikowanych do drugiej tury przyjmowania dokumentów). Przeprowadzenie drugiej kwalifikacji jest uzależnione od wypełnienia limitu miejsc w pierwszej turze przyjmowania dokumentów. Jeśli 22 lipca do godz. 20:00 komunikat "lista rezerwowa" nie zmieni się, oznacza to, że kandydat nie został zakwalifikowany do drugiej tury składania dokumentów. Wówczas istnieje szansa ewentualnej kwalifikacji do kolejnej tury przyjmowania dokumentów, w zależności od wypełnienia limitu miejsc.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach