OBWIESZCZENIE Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Studiów nad Rodziną z dnia 08.11.2022 r.

 

 

        Uchwała Nr 1/2022 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego nauczycieli akademickich będących profesorami lub profesorami uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru jednego członka senatu Uniwersytetu w wyborach uzupełniających i ustalenia zasad przechodzenia kandydatów do drugiego i następnych głosowań

 

            Na podstawie § 9 pkt 5 i § 31 ust. 2 i § 18 ust. 2 Załącznika nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW, w związku § 26 ust. 1 pkt 2  i w związku z Uchwałą Nr 24/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia trybu stwierdzenia wypełnienia przez kandydatów do senatu warunków, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5, § 26 ust. 1 pkt 2 i 4 Statutu UKSW oraz w § 2 ust. 3 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW, postanawia się, co następuje:

                                                                               § 1

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Studiów nad Rodziną zwołuje zebranie wyborcze nauczycieli akademickich będących profesorami lub profesorami uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru jednego członka senatu Uniwersytetu w wyborach uzupełniających, na dzień 15 listopada 2022 r. o godz. 14.00. p. 215. Bud. 23. przy ul. K. Wóycickiego.

                                                                                § 2

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustala następujące zasady przechodzenia kandydatów do drugiego i następnych głosowań pracowników Uniwersytetu, będących profesorami lub profesorami uczelni, na zebraniu wyborczym, o którym mowa § 1:

  1. do drugiego lub trzeciego głosowania przechodzą kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu lub drugim głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów, ale nie uzyskali wymaganej większości;
  2. do drugiego głosowania przechodzi trzech kandydatów;
  3. do trzeciego głosowania przechodzi dwóch kandydatów;
  4. jeśli tyle samo głosów uzyskał kandydat lub kandydaci, co ostatni kandydat wyłoniony zgodnie z pkt 2 lub 3, wówczas wszyscy ci kandydaci z równą ilością głosów przechodzą do drugiego lub trzeciego głosownia;
  5. jeśli zgłoszono do wyborów mniej kandydatów niż wyłanianych zgodnie z pkt 2, to do drugiego głosowania przechodzą wszyscy zgłoszeni kandydaci.

 

                                                                                 § 3

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustala tryb zgłaszania kandydatów do senatu Uniwersytetu, zgodnie z § 31 ust. 1 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW. Kandydaci do senatu Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich będących profesorami lub profesorami uczelni, mogą być zgłaszani przez każdego członka wspólnoty Uniwersytetu do dnia 14 listopada 2022 r. drogą mailową na adres wsr@uksw.edu.pl.:

                                                                               § 4

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustala, że osoba wybrana w czasie zebrania wyborczego, o którym mowa § 1, składa przewodniczącemu Wydziałowej Komisji Wyborczej wypełnione oświadczenie i zobowiązanie, których wzór stanowi Załącznik nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr 24/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia trybu stwierdzenia wypełnienia przez kandydatów do senatu warunków, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5, § 26 ust. 1 pkt 2 i 4 Statutu UKSW.

                                                                                     § 5

                  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Ks. dr. hab. Biały Stanisław, prof. ucz.

                                                                            Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

                                                                                                               Warszawa dnia 8.11.2022.