Zmarł ks. prałat prof. dr hab. Czesław Rychlicki, emerytowany wykładowca Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

Zmarł ks. prałat prof. dr hab. Czesław Rychlicki, emerytowany wykładowca Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

17 grudnia 2022 r. rano, po ciężkiej chorobie, w Domu Seniora Leonianum – Piękne życie w Sikorzu, w 83. roku życia i 59. roku kapłaństwa, na drugą stronę życia przeszedł ks. prałat prof. dr hab. Czesław Rychlicki, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydziału Studiów nad Rodziną tej uczelni.

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w 21 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w Bazylice Katedralnej w Płocku Mszą św. pod przewodnictwem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego. Mszy św. 22 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą przewodniczyć będzie biskup senior Roman Marcinkowski. Następnie ciało zmarłego Księdza Profesora zostanie złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym. Podczas uroczystości pogrzebowych w Płocku i Golubiu-Dobrzyniu przez wolontariuszy będą zbierane datki na Dom Seniora Leonianum w Sikorzu, gdzie w ostatnich latach mieszkał ks. prof. Rychlicki.

* * *

Ks. Czesław Rychlicki urodził się 29 maja 1939 r. w Golubiu-Dobrzyniu, w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą. W 1957 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które ukończył 19 czerwca 1963 r., kiedy to w Bazylice Katedralnej w Płocku otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej koło Płocka. W lipcu 1964 r. został skierowany na studia teologiczne w zakresie teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, następnie, od stycznia 1966 r. kontynuował je w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W grudniu 1970 r. uzyskał tam doktorat. W latach 1971-2013 wykładał teologię dogmatyczną i ekumenizm w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. W 1972 r. zorganizował Soborowe Studium Teologiczno-Pastoralne dla kapłanów w diecezji płockiej, którym kierował do 2001 r. Wykładał także w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Studiów nad Rodziną.

W 1998 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych, zaś 18 kwietnia 2002 r. tytuł naukowy profesora nauk teologicznych nadany przez Prezydenta RP. Od 2001 r. był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. W latach 2004-2014 był członkiem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2003 r. był członkiem korespondentem, a następnie od 2007 r. profesorem rzeczywistym Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie (Pontifica Accademia di Teologia). Pełnił także funkcję sekretarza Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski (1999-2007). Był organizatorem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk i jej członkiem. Z mandatu Konferencji Episkopatu Polski był w latach 1980-1982 członkiem zespołu prowadzącego dialog z Kościołem Starokatolickim Mariawitów w sprawie wzajemnego uznania ważności sakramentu chrztu. Z upoważnienia biskupa płockiego w jubileuszowym roku 2000 prowadził rozmowy z Władzami UKSW w Warszawie i Kongregacją Wychowania Katolickiego w Watykanie w sprawie afiliowania Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku do Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie. Umowa między uczelniami została podpisana 17 maja 2000 r.

Wziął udział w 39 sympozjach międzynarodowych i ogólnopolskich, opublikował 14 skryptów z teologii dogmatycznej, 10 książek, 158 artykułów naukowych i recenzji. Był promotorem 4 rozpraw doktorskich, przygotował 20 recenzji do tytułu naukowego profesora nauk teologicznych oraz 3 recenzje do doktoratów honoris causa, 19 recenzji dorobku habilitacyjnego oraz 62 recenzje doktoratów, był promotorem 64 magisteriów i 90 licencjatów.

W 1987 r. został kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Płockiej, zaś w 2004 r. został odznaczony przez Jana Pawła II godnością prałata honorowego Jego Świątobliwości.

***

W wydanej w 2022 r. publikacji „Moja kapłańska droga” ks. prof. Czesław Rychlicki napisał: „Droga życiowa każdego człowieka jest zróżnicowana jego formacją osobową, wykształceniem, wykonywanymi zajęciami, dlatego po latach przychodzi refleksja nad osobistym i wspomaganym kształtowaniem tej drogi. Nikt bowiem z nas, żyjących w świecie, nie jest kompletnym autorem własnej drogi życiowej. Rozpoczyna się ona podstawowym wkładem rodziców, szkoły, miejsc pracy i osób oraz naszych z nimi kontaktów. Po różnych etapach tej drogi przychodzi wreszcie moment refleksji i szukanie odpowiedzi na pytania: Jak przebywam moją życiową drogę? Jakie dostrzegam w niej mankamenty i osiągnięcia, co potrzeba w niej skorygować, za co trzeba dziękować Bogu za jej wskazanie, jak również jak okazać innym wdzięczność za pomoc w jej kształtowaniu? […] Zastanawiając się nad formą zakończenia refleksji nad przebytą drogą mojego życia po lekturze Pisma św. natrafiłem na olśniewający mnie w tym momencie tekst: «Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał» (Ps 37,5)”.

 

Requiescat in pace!

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach