Opłaty

Zarządzenie Nr 46/2017
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2017 r.


w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach
i studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

§ 1

1. Dla osób będących obywatelami polskimi oraz dla cudzoziemców wymienionych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym - ustala się następujące wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018:

I. Zajecia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: (...)

- Wydział Studiów nad Rodziną:
a) studia I stopnia rok I-II          2500 zł za rok;
b) studia I stopnia rok III           2400 zł za rok;
b) studia II stopnia rok I-II         2500 zł za rok;

§ 2

1. Dla cudzoziemców wymienionych w art. 43 ust.2a, 3 i 4 pkt 2 ustawy - ustala się następujące wysokości opłat za zajęcia  dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018:

1) Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych - Wydział Studiów nad Rodziną:

  • studia I stopnia 2400,00 zł za rok;
  • studia II stopnia 2400,00 zł za rok.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnoszone są za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z programem studiów. (...)

§ 3

1. Student, z zastrzeżeniem §2 ust. 2, ma prawo do uiszczenia opłat za studia w dwóch lub w czterech ratach, uzyskania 5% zniżki w przypadku jednorazowej płatności za studia w terminie do dnia 10 października oraz w szczególnych przypadkach do zwolnienia z całości lub części opłat za studia na podstawie Uchwały Senatu UKSW w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne. Terminy uiszczania rat określają przepisy ww. uchwały. (...)

3. W przypadku uzyskania przez studenta częściowego zwolnienia z opłat za studia i złożenia deklaracji płatności w formie czterech rat, student zobowiązany jest wnieść opłatę za studia obliczona wg poniższego wzoru:

1,05 x kwota należności z §1 - kwota zwolnienia w złotych.

§ 4

1. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce.

2. Należność za powtarzanie roku oraz należność za wpis warunkowy na kolejny rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wyjątkiem lektoratów i zajęć wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, stanowi iloczyn liczby niezliczonych punktów w systemie akumulacji (ponktów ECTS) i przenoszenia osiągnięć studenta i kosztochłonności K jednego punktu na danym kierunku studiów w złotych wyliczonej według wzoru:

K= N/60
(należy przyjąć zaokrąglenie w dół do pełnych złotych i odpowiednio pełnych euro)

gdzie:
60 - liczba punktów ECTS wymaganych do zaliczenia roku studiów,
N - opłata za rok akademicki za studia na kierunku i roku studiów wymieniona w §1 i §2.

3. Odpłatność za wznowienie studiów przez studenta, który został skreślony z listy studentów Uczelni z powodu niezadowalających wyników w nauce, jest obliczana na zasadach określonych w ust. 2, z tym, że kwota odpłatności nie może być wyższa niż opłata za rok studiów określona w §1 i 2.

4. Osoby, które nie uiściły całości opłaty za rok studiów, który w bieżącym roku akademickim jest powtarzany, wnoszą 100% wysokości odpłatności za rok ustalonej dla poszczególnych kierunków i lat studiów prowadzonych w danym roku akademickim w Uczelni.

5. Student ma prawo za zgoda dziekana do uczestniczenia w zajęciach z wyższego roku studiów na zasadach odpłatności.

6. Odpłatność za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 5 stanowi iloczyn liczby punktów ECTS przypisanych wybranym przez studenta przedmiotom z wyższego roku studiów i kosztochłonności K jednego punktu ECTS, obliczonej zgodnie ze wzorem w ust.2.

7. Opłata za studia w kolejnych latach ze zmniejszona oferta dydaktyczna o przedmioty, o których mowa w ust. 5, podlega proporcjonalnemu obniżeniu, jednakże łącznie nie więcej niż o kwotę obliczoną zgodnie z postanowieniami.

8. Uznanie osiągnięć studenta (zaliczonych zajęć) z innej uczelni lub innego kierunku studiów nie może być podstawa do obniżenia opłaty za rok studiów.

9. Na studiach stacjonarnych z tytułu wpisu warunkowego na lektorat języka obcego nowożytnego lub zajęcia wychowania fizycznego pobiera się opłatę:

a) dla osób wymienionych w §1 ust.1 - 150 złotych za każdy semestr;
b) dla osób wymienionych w §2 ust.1 - 150 złotych za każdy semestr.

§ 5

1. Rezygnacja ze studiów lub studiów doktoranckich oraz skreślenie z listy studentów lub doktorantów w trakcie roku akademickiego nie znosi zadłużenia studenta wobec Uczelni z tytułu zaległych opłat za usługi edukacyjne.

2. Rezygnacje z usług edukacyjnych świadczonych przez Uczelnię składa się na piśmie w dziekanacie właściwego wydziału.

3. Do wyliczenia należności Uczelni z tytułu opłat za usługi edukacyjne stosuje się zasady określone w §5 Uchwały nr 100/2016 Senatu UKSW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.

4. Należności Uczelni z tytułu opłat za usługi edukacyjne wylicza się dla poszczególnych kierunków studiów proporcjonalnie do okresu korzystania z oferty dydaktycznej Uczelni w okresie wykładowym, według wzoru:

NP = O / OW x L
(należy przyjąć zaokrąglenie w dół do pełnego złotego i odpowiednio pełnego euro)

gdzie:
NP - należność wyliczona proporcjonalnie do okresu korzystania z oferty dydaktycznej Uczelni w okresie wykładowym,
O - opłata należna za rok akademicki za studia lub studia doktoranckie dla kierunku i roku studiów, z uwzględnieniem zadeklarowanego systemu wnoszenia opłat, zwolnień z opłat itp.,
L - liczba dni korzystania z oferty dydaktycznej Uczelni w okresie wykładowym (nie wlicza się dnia skreślenia z listy ani dnia rezygnacji ze studiów),
OW - liczba dni w okresie wykładowym w roku akademickim 2017/2018, tj. dla całego roku przyjmuje się liczbę 273, dla jednego semestru przyjmuje się liczbę 137.

§ 6

1. Zasady zwrotu opłaty za studia w przypadku osób, które dokonały wpłaty należności za cały rok akademicki lub za dany semestr, a następnie w trakcie roku akademickiego złożyły pisemna rezygnacje lub zostały skreślone z listy studentów lub doktorantów regulują przepisy Uchwały Senatu UKSW w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, z zastrzeżeniem ust.2.

2. W przypadku cudzoziemców podejmujących studia lub studia doktoranckie opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował z kształcenia.

3. Kwotę do zwrotu wylicza się dla poszczególnych kierunków studiów według wzoru:

KZ = K - (O / OW x L)
(należy przyjąć zaokrąglenie w górę do pełnego złotego i odpowiednio pełnego euro)

gdzie:
KZ - kwota zwrotu w złotych wyliczona proporcjonalnie do okresu korzystania z oferty dydaktycznej Uczelni w okresie wykładowym, po uwzględnieniu kwoty wniesionej przez studenta bądź uczestnika opłaty za studia,
O - opłata należna za rok akademicki za studia, studia doktoranckie, dla kierunku i roku studiów, z uwzględnieniem zadeklarowanego systemu wnoszenia opłat, zwolnień z opłat itp.,
K- kwota wpłacona przez studenta, doktoranta tytułem opłaty za studia w roku akademickim 2016/2017,
L - liczba dni korzystania z oferty dydaktycznej Uczelni w okresie wykładowym (nie wlicza się dnia skreślenia z listy ani dnia rezygnacji ze studiów),
OW - liczba dni w okresie wykładowym w roku akademickim 2017/2018, tj. dla całego roku przyjmuje się liczbę 273, dla jednego semestru przyjmuje się liczbę 137.

4. Zwrot wniesionej opłaty następuje na wniosek studenta złożony na piśmie w dziekanacie właściwego wydziału. Wzór podania o zwrot opłaty za studia, studia doktoranckie, studia podyplomowe i kursy określa załącznik do Uchwały Senatu UKSW w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.

§ 7

Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania związanego z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów przez osoby określone w art. 170g ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ustala się zgodnie z zasadą:

  1. Egzamin weryfikacyjny przedmiotu przeprowadza trzyosobowa komisja;
  2. Egzamin weryfikacyjnyz jednego przedmiotu przeprowadza się w czasie jednej godziny obliczeniowej;
  3. Wynagrodzenie dla członków komisji wypłaca się zgodnie z przyjętymi w UKSW stawkami za godziny ponadwymiarowe dla profesora zwyczajnego na studiach stacjnarncyh uwzględniając narzut z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
  4. Do kosztów, o których mowa w ust. 3 dolicza się 20% narzut kosztów pośrednich.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do roku akademickiego 2017/2018.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach