Kandydaci

Rekrutacja 2018/2019

Film promujący Wydział Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rekrutacja na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną zajmuje się Dział Kształcenia UKSW: http://ksztalcenie.uksw.edu.pl
System IRK dla potwierdzania efektów uczenia się: http://peus.irk.uksw.edu.pl

Lista rankingowa studia stacjonarne I stopnia
Lista rankingowa studia stacjonarne II stopnia
Lista osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia
Lista osób przyjętych na studia stacjonarne II stopnia

Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne I i II stopnia
Lista rankingowa studia stacjonarne I stopnia
Lista rankingowa studia stacjonarne II stopnia

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

Na rok akademicki 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja na studia I stopnia w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmujących zagadnienia odnoszące się do małżeństwa i rodziny z obszaru nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, prawnych, biomedycznych, filozoficzno-antropologicznych oraz teologicznych. Przygotowują do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny (Dz.U.2011, Nr 149, poz.887, art.12.1) oraz specjalisty pracy z rodziną (Dz.U.2004 Nr 47, poz.447), pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych (doradca), pracownika wymiaru sprawiedliwości (kurator społeczny), pracownika w agendach samorządowych oraz w instytucjach profilaktyki rodzinnej i w placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych. Absolwent potrafi udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym, a także przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz członkom ich rodzin. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach humanistycznych i społecznych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra na kierunku nauki o rodzinie.
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu nauk o rodzinie i przygotowują do podjęcia pracy w charakterze asystenta rodziny (Dz.U.2011, Nr 149, poz.887, art.12.1) oraz starszego specjalisty pracy z rodziną (Dz.U.2004 Nr 47, poz.447), pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych (doradca, konsultant), pracownika wymiaru sprawiedliwości (kurator społeczny i rodzinny, mediator), animatora środowiska rodzinnego.

Realizowany w ramach studiów II stopnia program specjalności: mediacje pojednawcze w rodzinie (studia niestacjonarne) oraz mediacje i negocjacie (studia stacjonarne) przygotowuje do rozwiązywania konfliktów w sprawach rodzinnych, małżeńskich, edukacyjnych,  a także do prowadzienia mediacji rodzinnych, małżeńskich, edukacyjnych oraz pozwala na zajęcia edukacyjne z zakresu rozwiązywania konfliktów i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku.
Ponadto na podstawie zdobytej wiedzy absolwent jest przygotowany do podejmowania prac badawczych oraz kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie

Na Wydziale Studiów nad Rodziną prowadzone jest czterosemestralne [350 godzin] Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie, przeznaczone dla nauczycieli prowadzących lub zamierzających prowadzić zajęcia z zakresu wychowania prorodzinnego oraz dla wychowawców ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i rodzinnych.

ZAPISY: https://podyplomowe.uksw.edu.pl/index.php

Studia podyplomowe Coach Rodzinny

Studia podyplomowe mają na celu umożliwienie osobom z wyższym wykształceniem kierunkowym (nauki o rodzinie, pedagogika, psychologia, praca socjalna), uzyskania dodatkowych kwalifikacji do pracy z rodzinami.
Coaching rodzinny jest interaktywnym zespołem oddziaływań, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie rodziny w jej rozwoju, w poszczególnych fazach życia rodzinnego i wydarzeniach (zamierzonych i niezamierzonych), poprzez samodzielne dokonywanie zmian, w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby systemu rodzinnego.

Oczekiwanymi efektami kształcenia na studiach podyplomowych jest wiedza z zakresu coachingu, funkcjonowania i rozwoju rodziny, relacji rodzinnych (w tym małżeńskich, rodzicielskich) oraz możliwości wsparcia rodzin; umiejętności: diagnozy i oceny systemu rodzinnego, wsparcia rodziny, budowania relacji oraz komunikacji w rodzinie, stosowania technik i narzędzi coachingowych w pracy z rodziną.

Absolwenci studium uzyskają nie tylko umiejętności stosowania podstawowych narzędzi i technik coachingowych oraz samodzielnego prowadzenia sesji i procesu coachingowego, lecz nabędą również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania oraz wszechstronnego wspierania systemu rodzinnego.
Program studiów obejmuje 240 godzin (3 semestry) wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów indywidualnych i grupowych oraz superwizji.

ZAPISY: https://podyplomowe.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WSR-P-CR&kategoria=

Kurs mediacje pojednawcze w rodzinie

Trwa kolejny nabór na kurs, który  przeznaczony jest dla absolwentów kierunku nauki o rodzinie oraz osób zainteresowanych nabyciem umiejętności mediacji w sprawach rodzinnych.
Kurs umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji rodzinnych oraz pozasądowego rozwiązywania konfliktów i sporów.
Specyfiką proponowanego kursu jest ukierunkowanie nabywanych umiejętności na jasno określony cel mediacji, jakim jest pojednanie w małżeństwie i rodzinie.
Program Kursu został opracowany z uwzględnieniem Standardów szkolenia mediatorów uchwalonych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Kurs opiekun osoby starszej (chorej) i pomocy domowej

Kurs obejmuje 160 godzin zajęć z zakresu teoretyczno-praktycznego i językowe przygotowania kandydatów do podjęcia pracy w charakterze Opiekuna osoby starszej (chorej) oraz pomocy domowej (również w innych krajach Europy).

Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia

Studia podyplomowe OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE ZDROWIA adresowane są do osób zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze medycznym: szpitalach, centrach medycznych, ośrodkach zajmujących się zapisem, przetwarzaniem i archiwizacją danych pacjentów, jako menadżerowie, informatycy, prawnicy i lekarze. Adresaci Studiów, to osoby, które obecnie zajmują się ochroną informacji niejawnych w sektorze ochrony zdrowia, ochroną danych osobowych pacjentów, szczególnie w sektorze transplantologii, farmakologii, służby krwi oraz laboratoriów medycznych. Adresatami studiów są także osoby, które zamierzają podjąć taką pracę w istniejących już centrach medycznych, stworzyć własne ośrodki lecznicze, badawcze lub laboratoryjne a także poznać zasady współpracy z centrami juz istniejącymi w celu należytej i wymaganej prawem ochrony pacjenta.Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie tytułu magistra lub licencjata. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie przewidzianych programem studiów zaliczeń.
Celem Studiów Podyplomowych OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE ZDROWIA stworzonych pod patronatem i we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest przekazanie absolwentom wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych pacjentów oraz ich zarządzaniem w dynamicznie zmieniającym się sektorze zdrowia.
Celem Studiów jest również zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji na temat danych osobowych pacjentów. W ramach studiów zdobędą oni wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną konieczną do zatrudnienia na stanowiskach pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych dotyczących klientów centrów medycznych, kierowników i pracowników „pionów ochrony” danych, a także administratorów bezpieczeństwa informacji.
Studia trwają dwa semestry: pierwszy, to semestr zimowy roku akademickiego 2018/19, drugi – to semestr letni roku akademickiego 2018/19. Obejmuje około 14 zjazdów sobotnio-niedzielnych, łącznie około 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się na WSR UKSW. Są one prowadzone przez pracowników naukowych oraz praktyków z doświadczeniem zawodowym w zakresie tematyki Studiów. Zdecydowana większość prowadzących zajęcia, to pracownicy lub współpracownicy GIODO.

ZAPISY: https://podyplomowe.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WSR-P-ODOSZ&kategoria=