Praktyki

 

Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro Karier UKSW.

Za merytoryczną organizację i przebieg praktyk oraz ich zgodność z kierunkiem studiów odpowiada Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

Pełnomocnik Dziekana WSR ds. Praktyk Studenckich 
dr Katarzyna Stankiewicz
mail: katarzyna.stankiewicz@uksw.edu.pl

Praktyki realizowane na kierunku Nauki o rodzinie dotyczą w szczególności takich obszarów, jak: wspieranie małżeństwa i rodziny poprzez pomoc społeczną, asystenturę rodziny oraz poradnictwo rodzinne, przygotowanie do małżeństwa, promocję wartości małżeństwa i rodziny oraz wsparcie rodziny w procesie edukacji i wychowania oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz chorymi.

 

Zasady i formy odbywania praktyk wynikają z: 

- Regulaminu Praktyk Studenckich UKSW - szczegóły na stronie Biura Karier UKSW

- Programu Praktyk WSR.

Na Naukach o rodzinie praktyki wpisane są do programu studiów pierwszego stopnia. Studenci drugiego stopnia NIE są zobligowani do odbycia praktyk. 

 

Wymiar praktyk i termin zaliczenia

STUDIA STACJONARNE pierwszego stopnia (łącznie 150 godz. praktyk):

-      praktyka wizytująca:  30 godzin w trakcie pierwszego roku studiów (zaliczenie po 2 semestrze);

-      praktyka specjalizacyjna: 120 godzin – w trakcie drugiego roku studiów (zaliczenie po 4 semestrze).

STUDIA NIESTACJONARNE pierwszego stopnia (łącznie 100 godz. praktyk):

-      praktyka wizytująca:  20 godzin w trakcie pierwszego roku studiów (zaliczenie po 2 semestrze);

-      praktyka specjalizacyjna: 80 godzin – w trakcie drugiego roku studiów (zaliczenie po 4 semestrze).

Uwaga! Zaliczenie praktyki stanowi warunek zaliczenia roku akademickiego. 

Każdy student zobowiązany jest na czas trwania praktyki ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW można wykupić:

  • w każdej agencji ubezpieczeniowej, 
  • korzystając z oferty Samorządu Studentów UKSW,
  • zamawiając kartę EURO 26, ISIC, Planeta Młodych, Signal Iduna (oczywiście opcje zawierające NNW).