Egzamin licencjacki

Badanie karier zawodowych Absolwentów

EGZAMIN LICENCJACKI

Zgodnie z Regulaminem studiów w UKSW stanowiącego Załącznik do uchwały nr 38/2015 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. (§ 47 - § 51) warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest:
1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie nauczania;
2) uzyskanie w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta co najmniej 180 punktów.
3) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy licencjackiej, o ile przewiduje ją program nauczania.

Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym i odbywa się przed komisja powołaną przez Dziekana.
W przypadku uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu, Dziekan wyznacza drugi termin, jako ostateczny, nie wcześniej niż przed upływem 4 tygodni i nie później niż po upływie 4 tygodni od pierwszego terminu. W przypadku niezłożenia egzaminu w drugim terminie Dziekan wydaje decyzje o:
1) zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku studiów; albo
2) skreśleniu z listy studentów.

Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
W ciągu 30 dni od daty złożenia tego egzaminu sporządza się dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem i wpisuje nazwisko absolwenta do księgi dyplomów.
Podstawa obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1) średnia z toku studiów;
2) ocena z egzaminu dyplomowego.
Wynik studiów stanowi sumę:
1) 1/2 średniej wymienionej pkt 1;
2) 1/2 średniej ocen wymienionych pkt 2.
W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
1) do 3,50 - dostateczny;
2) powyżej 3.50 do 4,50 - dobry;
3) powyżej 4,50 - bardzo dobry.
Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu; we wszystkich innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia są zobowiązani złożyć pracę dyplomową do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim.

Pracę należy zarchiwizować w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) na stronie https://apd.usos.uksw.edu.pl
Po zatwierdzeniu pracy w systemie przez promotora, należy z systemu pobrać, wydrukować i podpisać:
1) kartę pracy dyplomowej,
2) wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej,
3) oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy,
4) oświadczenie o udzieleniu licencji UKSW do korzystania z pracy.
W/w dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału wraz z:
- 3 egzemplarzami pracy (w tym 2 egz. jednostronnie drukowane w twardej lub miękkiej oprawie z przeznaczeniem dla promotora i recenzenta i 1 egz. dwustronnie drukowany w miękkiej oprawie);
- tezami na egzamin dyplomowy podanymi przez promotora (w 3 egz.),
- 4 fotografiami o wymiarach 4,5x6,5 cm,
- potwierdzeniem dokonania opłaty za wydanie dyplomu (w wysokości 60 zł)  na indywidualny rachunek bankowy,
- indeks (o ile student go posiada) z wpisami zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych programem studiów,
- kartą obiegową.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach