Praca dyplomowa

PRACA DYPLOMOWA
- Z REGULAMINU STUDIÓW W UKSW W WARSZAWIE -

(Załącznik do Uchwały nr 38/2017 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2017 r.)

PRACA DYPLOMOWA, UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 41

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich są zobowiązani złożyć pracę dyplomową do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, a w przypadku studiów inżynierskich – do ostatniego dnia zajęć w ostatnim semestrze studiów.
2. Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych określa zarządzenie Rektora.
3. Prace dyplomowe są ewidencjonowane, archiwizowane i weryfikowane pod względem ich autorstwa zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie prowadzenia księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych.
4. Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej w razie długotrwałej choroby studenta lub z innych ważnych przyczyn. Termin złożenia pracy nie może być przesunięty na później niż do 30 września ostatniego roku studiów.
5. Niezłożenie pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie studenta z listy studentów.

§ 42

W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową, która mogła wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Dziekan obowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązek kierowania pracą. Jeśli zmiana taka nastąpi po 1 stycznia, okoliczność ta może stanowić przyczynę przesunięcia terminu złożenia pracy do dnia 30 września.

§ 43

1. Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może upoważnić do kierowania pracą magisterską nauczyciela akademickiego lub specjalistę spoza Wydziału, ze stopniem naukowym doktora.
2. Pracę licencjacką lub inżynierską student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora.
3. Temat pracy magisterskiej powinien być ustalony nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów. Rada Wydziału może określić wcześniejszy termin ustalenia tematu pracy magisterskiej. Przy ustaleniu tematu powinny być brane pod uwagę zainteresowania studenta, a także możliwości wykonania danej pracy.
4. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna związana z kierunkiem studiów.

§ 44

1. Pracę magisterską oceniają promotor oraz jeden recenzent wyznaczony przez Dziekana. W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta, o dopuszczeniu do egzaminu decyduje Dziekan, który powinien zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.
2. Jeżeli oceny wystawione przez promotora oraz recenzenta lub recenzentów nie pokrywają się, do protokołu, o którym mowa w § 51 ust. 6, wpisuje się wszystkie te oceny.
3. Do recenzentów stosuje się odpowiednio § 43 ust. 1.

§ 45

Przepisy § 41-42 oraz § 43 ust. 3 i § 44 stosuje się odpowiednio do pracy licencjackiej i pracy inżynierskiej.

§ 46

1. Pracę dyplomową student składa według procedury zawartej w zarządzeniu Rektora UKSW w sprawie prowadzenia księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych ze szczególnym uwzględnieniem podpisania oświadczenia o autorstwie pracy dyplomowej będącym załącznikiem tego zarządzenia.
2. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzenia wszystkich pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.
3. Rektor, w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, jeżeli w pracy dyplomowej osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.

Wytyczne dla pisania prac dyplomowych na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW

Instrukcja archiwizacji prac dyplomowych w Archiwum Prac Dyplomowych

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach