Praca dyplomowa

 

Obrony prac magisterskich i licencjackich 2021/2022

Procedura dyplomowania

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2021 Rektora UKSW z dn. 21.01.2021 (pełna treść zarządzenia tutaj)  wprowadza się następujące zmiany:

Instrukcja archiwizacji prac dyplomowych w APD - zał. nr 2 do Zarządzenia nr 5/2021 Rektora UKSW z dnia 21.01.2021

Link:https://apd.uksw.edu.pl/       Instrukcja dla studentów: (pobierz)

Warunkiem umieszczenia pliku z treścią pracy jest złożenie oświadczenia studenta o autorstwie pracy oraz o udzieleniu licencji - zał. nr 1 do Zarządzenia nr 5/2021 Rektora UKSW z dnia 21.02.2021

Oświadczenie Promotora - zał. nr 3 do Zarządzenia nr 5/2021 Rektora UKSW z dnia 21.01.2021

Informacje dla studentów ostatniego roku studiów

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia oraz I stopnia są zobowiązani złożyć pracę dyplomową* do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim ostatniego roku studiów tj. do dnia 14 czerwca 2022r. (szczegóły do pobrania)

*Praca dyplomowa jest składana w wersji elektronicznej  poprzez archiwizację w systemie APD.   Dziekanat uznaje pracę za "złożoną" i przekazuje do dalszego procedowania po zatwierdzeniu jej w APD przez promotora tj. na kroku 4 - status promotor i recenzent mają wpisać recenzję

UWAGA ! Student w miejscu OPIS wpisuje tytuł pracy dyplomowej rysunek nr. 7 w instrukcji dla studentów: (pobierz) 

Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej w razie długotrwałej choroby studenta lub z innych przyczyn (np. czasowy brak dostępu do materiałów źródłowych). Termin złożenia pracy nie może być przesunięty na później niż do 30 września ostatniego roku studiów (pobierz wniosek)

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej musi być zaopiniowane przez promotora i należy je złożyć do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych tj. do dnia 14 czerwca 2022r.  Podanie należy złożyć w Dziekanacie WSR uzupełnione o podpis promotora.


Kroki:
1. student wprowadza do APD streszczenie, słowa kluczowe oraz tytuł pracy w j. angielskim;
2. student składa oświadczenie (tylko w systemie APD);
3. student zapisuje dane pracy i przechodzi do kroku "dodawanie plików";
4. student przesyła do APD pracę w pdf i przekazuje do zatwierdzenia przez opiekuna (promotora)
; Plik z pracą dyplomową umieszczony w systemie APD UKSW musi być nazwany wg schematu: kod wydziału-nr albumu-LIC/MGR.(Proszę nie umieszczać logo UKSW w swojej pracy, użycie logo każdorazowo wymaga zgody Władz Uczelni).Stronę tytułową pracy dyplomowej opracowuje się wg. wzoru (pobierz);
5. promotor składa oświadczenie (tylko w systemie APD) i akceptuje raport JSA (otwiera, zatwierdza i wysyła pocztą elektroniczną do dziekanatu) oraz zatwierdza pracę w APD;
6. promotor oraz recenzent uzupełniają treść recenzji i ocenę pracy oraz zatwierdzają ją elektronicznie.

 Należność za wydanie dyplomu :

*Studenci studiów I go i II go stopnia, którzy rozpoczęli lub wznowili studia po
01.10.2019 (od roku akademickiego 2019/2020) nie wnoszą opłaty za wydanie dyplomu. W
ramach kompletu student otrzymuje oryginał i dwa odpisy dyplomu oraz suplementu (Część
A i B).. (podst prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 27.09.2018 r.,które znosi opłatę za dyplom i suplement).
W/W studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim lub suplementu w
języku angielskim muszą złożyć wniosek o wydanie takich dokumentów;
- jeśli wniosek zostanie złożony do dnia obrony to student nie wnosi opłaty i w ramach
kompletu otrzymuje 1 odpis dyplomu i suplementu w j. polskim oraz jeden w j. obcym.
- jeśli wniosek złożony będzie w kolejnych dniach niż dzień obrony to należy uiścić
należność za każdy dodatkowy egzemplarz (wysokość opłaty to 20 zł za odpis dyplomu i 20
zł za odpis suplementu w jęz. angielskim);
Wniosek o wydanie odpisu suplementu w języku angielskim (pobierz)
Wniosek o wydanie Dyplomu w języku angielskim (pobierz)
**Studenci studiów I go i II go stopnia, którzy rozpoczęli lub wznowili studia przed
01.10.2019 (do roku akademickiego 2019/2020) obowiązują opłaty zgodnie z zawartą
umową, tj. 60 zł za wydanie dyplomu i suplementu. W ramach kompletu student otrzymuje
oryginał i dwa odpisy dyplomu oraz suplementu (Część A i B).
Na wniosek w/w studenta opłata za wydanie

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach