Studia

Studia I i II stopnia

Film promujący Wydział Studiów nad Rodzinąna Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

I. Studia I stopnia

Kierunek Nauki o rodzinie został stworzony z myślą o przygotowaniu oferty dydaktycznej (wiedzy naukowej oraz praktycznych umiejętności) dla osób, pragnących zajmować się zawodowo pomocą rodzinie. Praca z rodziną i na rzecz rodziny wymaga wieloaspektowego przygotowania, dlatego niezwykły wymiar interdyscyplinarności kierunku zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do roli zawodowej. Student będzie miał możliwość nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencję z zakresu sześciu obszarów: pedagogiki rodziny, psychologii rodziny, socjologii rodziny, zdrowia rodziny, prawa rodzinnego i teologii rodziny. Program kierunku Nauki o rodzinie oparty jest o szczegółowe rozpoznanie rynku pracy, co pozwala na przygotowanie studenta do podejmowania pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej (ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, domach pomocy społecznej). Student ma możliwość pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania realizując jedną ze ścieżek kształcenia: asystentura rodziny lub wsparcie oraz opieka nad osobą starszą i niesamodzielną.

Absolwenci nauk o rodzinie posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny lub opiekuna osoby starszej i niesamodzielnej. Ponadto mogą być pracownikami: instytucjonalnych form pieczy zastępczej, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym poradni małżeńskich i rodzinnych (jako doradca, konsultant). 

II. Studia II stopnia

Kierunek Nauki o rodzinie został stworzony z myślą o przygotowaniu oferty dydaktycznej (wiedzy naukowej oraz praktycznych umiejętności) dla osób, pragnących zajmować się zawodowo pomocą rodzinie. Praca z rodziną i na rzecz rodziny wymaga wieloaspektowego przygotowania, dlatego niezwykły wymiar interdyscyplinarności kierunku oraz wyboru ścieżki specjalistycznej (mediacje i negocjacje, coaching rodzinny) zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do roli zawodowej oaz nabycie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu mediatora (po wpisaniu na listę mediatorów), coacha czy kuratora społecznego. 

Student podczas trwania studiów nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencję z zakresu: pedagogiki, psychologii, nauk socjologicznych, nauk o zdrowiu, nauk prawnych i nauk teologicznych. Program kierunku Nauki o rodzinie oparty jest o szczegółowe rozpoznanie rynku pracy, co pozwala na przygotowanie absolwenta do podejmowania pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej czy instytucjonalnych formach pieczy zastępcze, takich jak:

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • powiatowe centra pomocy rodzinie,
  • ośrodki interwencji kryzysowej,
  • domy pomocy społecznej,
  • jednostki specjalistycznego poradnictwa, w tym w poradnie małżeńskie i rodzinne (jako doradca, konsultant),
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach