Koło naukowe

Koła naukowe bioetyki powstało na naszym Wydziale w 2014 roku. Opiekunem koła  jest ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały. Członkami koła są przede wszystkim studenci studiów stacjonarnych. Koło organizuje liczne sympozja i konferencje naukowe.

W tym roku członkowie Koła wraz ze swoim opiekunem pojechali w ramach promocji Wydziału do Rzymu celem nawiązywania kontaktów międzynarodowych i zobaczenia działania innych Uczelni promujących rodzinę.
W programie pobytu było spotkanie się ks. prof. Livio Melina, prezesem Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. 

W dniu 10 grudnia 2016 r. w Auli Ks. Abp. Kazimierza Majdańskiego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. BIOETYCZNE ASPEKTY OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ. Organizatorem Konferencji była Katedra Antropologii i Bioetyki WSR we współpracy z Bioetycznym Kołem Studentów.
Konferencja rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji uczestników oraz o dobre owoce obrad sympozjalnych pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego.

19.10.2017 r. BIOETYCZNE KOŁO STUDENTÓW WSR UKSW w Warszawie zorganizowało jednodniowy wyjazd studyjny do WYŻSZEJ SZKOŁY KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU. W wyjeździe uczestniczyło 5 osób, cztery studentki i ks. Opiekun Koła. W programie było zwiedzanie Uczelni, spotkanie z jej studentami, wspólny udział z jej studentami i innymi uczniami we Mszy św. wotywnej do błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Mszy św. przewodniczył o. dr TADEUSZ RYDZYK CSsR, który to spotkał się z naszą grupą, udzielając nam krótkiego wywiadu i błogosławieństwa. Następnie odbyło się krótkie spotkanie z Rektorem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej o. dr ZDZISŁAWEM KLAFKĄ CSsR. Po tym był obiad na starówce Torunia i zwiedzanie samej starówki. Niektórzy zakupili sobie pierniki jako pamiątki z wyjazdu. Po czym udaliśmy się w drogę powrotną do Warszawy na kampus uniwersytecki przy ul. Wóycickiego. Około godz. 21 rozeszliśmy się do domów. Wyjazd został udokumentowany niniejszymi zdjęciami pamiątkowymi. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy Studentów WSR UKSW do zapisywania się do naszego Koła. W naszym najbliższym programie przewidujemy organizację sympozjum i dalsze wyjazdy studyjne.

Galeria zdjęć

„Bioetyczne Aspekty Opieki Okołoporodowej. Wielokulturowość”, pod tym tytułem odbyła się (11.12.2018 r. na kampusie UKSW ul. Wóycickiego, budynek 21 sala 205. ),  kolejna już międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez nasz WSNR (w szczególności przez Katedrę Antropologii i Bioetyki).

Bioetyczne Koło Studentów WSNR udzieliło się i tym razem jako pomoc logistyczna. Chodziło przede wszystkim o udzielanie informacji, pomoc w dystrybucji kawy,  robienie dokumentacji zdjęciowej itp. Konferencja była też dobrą okazją do spotkania nowych ciekawych ludzi zajmujących się nauką o małżeństwie i rodzinie.  

Konferencja skupiła 9 prelegentów (z Polski, jak i z zagranicy) – naukowców z dziedziny nauk o rodzinie itp., oraz około 70 słuchaczy z Wydziału Studiów nad Rodziną, ale także z innych ośrodków naukowych, np. z WSD z Łomży.  Wysłuchano kolejno referatów w dwu sesjach, po których za każdym razem odbyła się około pół godzinna dyskusja, uzupełniająca oraz oceniająca poszczególne wystąpienia.

Konferencja zaczęła się o godz. 9.00 wystąpieniem inauguracyjnym ks. Dziekana prof. dr. hab. Mieczysława Ozorowskiego i zakończyła o 13.10 – podsumowaniem, dokonanym też tegoż ks. Dziekana. Uczestnicy jak i prelegenci wyrażali opinie, że Konferencja taka (tj. o tej tematyce) była nad wyraz udana, potrzebna, bardzo aktualna, i że należałoby tę tematykę kontynuować, na podobnym spotkaniu w przyszłym roku. W załączeniu, dodajemy kilka ładniejszych zdjęć, jako dodatkową dokumentację i zobrazowanie tego, co niniejszym nastąpiło.

Galeria zdjęć

 

20 maja 2019 studenci z naszego Koła (BKS) brali udział w wyjeździe studyjnym do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Celem było przeprowadzenie warsztatów z etyki życia małżeńskiego i rodzinnego. Odbyły się cztery warsztaty, w ramach których zostały zrealizowane dwa tematy (tzn. na kursie czwartym i piątym). Pierwszy to: „Odpowiedzialność mężczyzn w zjawisku aborcji”. Drugi: „Kryzys małżeński z racji narodzi pierwszego dziecka”. Po wygłoszonych referatach, (ok. 20 minut) przez członków Koła, odbyła się dyskusja pod kierownictwem opiekuna Koła – ks. prof. UKSW Stanisława Białego. Główne wnioski, jakie udało się wyciągnąć. to: a) zwiększyć rolę prawną mężczyzn w kwestii  odpowiedzialności za poczęte dziecko, szczególnie gdy matka aplikuje o aborcję, b) temat kryzysu w relacjach małżeńskich z powodu pojawienia się dziecka powinien pojawić się jako ważny punkt refleksji na kursie przedmałżeńskim. Poza warsztatami nasi studenci mieli okazję zainteresować się starodrukami miejscowej Biblioteki oraz zwiedzić Łomżę, tj. katedrę, starówkę miasta, zobaczyć z bliska rzekę Narew. W dokumentacji mamy kilka ciekawych zdjęć, zapraszamy do oglądania. Niniejszym - zapraszamy studentów WSR - UKSW, aby zapisywać się do naszego Koła.