Erasmus+

Pełnomocnik Dziekana WSR ds. Programu Erasmus+

dr Justyna Stępkowska
e-mail:
j.stepkowska@uksw.edu.pl

Erasmus + to incoming students

Students from Erasmus+ program are given an opportunity to participate in some lectures in English either at our faculty or, after discussing it with a departmental coordinator, at other faculties of our university. Read more
 
Aktualne dokumenty dotyczące Programu ERASMUS+
 
 

Zapraszamy Studentów Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+

Rekrutacja na studia w ramach programu ERASMUS+

Rekrutacja w ramach programu ERASMUS+ na wyjazdy do uczelni partnerskich w celu realizacji części toku studiów w roku akademickim 2022-2023.

Uprzejmie informujemy, że w związku z Decyzją nr 1/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, uruchomiona została na Wydziale Studiów nad Rodziną rekrutacja studentów na studia częściowe w roku 2022-2023. Podczas rekrutacji przyjmujemy wnioski studentów na semestr zimowy, letni lub na cały rok akademicki 2022-2023 w zależności od postanowień poszczególnych umów bilateralnych.

 

Harmonogram rekrutacji SMS:

* I etap rekrutacji: składanie przez Studentów wniosków w systemie USOSweb do 2022-03-12 15:00

* II etap rekrutacji: 15-18 marca 2022 egzaminy językowe

Złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach rejestracji w SJO na egzamin językowy.
Na egzaminy Studenci rejestrują się samodzielnie; więcej informacji na stronie Studium Języków Obcych w zakładce Egzaminy z języka obcego - Erasmus+

* III etap rekrutacji: posiedzenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej na Wydziale Studiów nad Rodziną: 23.03.2022 (rozmowa kwalifikacyjna za pomocą MS Teams). Konieczny wcześniejszy kontakt mailowy z Koordynatorem Programu Erasmus + na Wydziale Studiów nad Rodziną Panią Dr Justyną Stępkowską.

* Ogłoszenie wyników rekrutacji do 28.03.2022

Rekrutacja na praktyki w ramach programu ERASMUS+

Zapraszamy studentów Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+ i skorzystania z możliwości odbycia praktyk zagranicznych w roku akademickim 2022-2023.

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją nr 2/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, uruchomiona została na Wydziale Studiów nad Rodziną rekrutacja studentów na praktyki w roku akademickim 2022-2023.

Podczas tej rekrutacji przyjmujemy wnioski studentów na wyjazdy w roku akademickim 2022-2023.
Niezwłocznie po zamknięciu rekrutacji podstawowej automatycznie zostanie otwarta rekrutacja uzupełniająca w trybie ciągłym tak jak w minionym roku akademickim.

Uwaga: zgodnie punktem 9 ogólnych zasad wstępnej rekrutacji SMP oraz SMPA praktyka musi zostać zrealizowana między1 czerwca 2022 r. a 30 września 2022 r. i musi trwać minimum 90 dni.

Harmonogram rekrutacji SMP i SMPA 2022/2023:

* I etap rekrutacji: składanie przez Studentów wniosków aplikacyjnych w Dziekanacie Wydziału Studiów nad Rodziną (wnioski aplikacyjne na wyjazdy na praktyki składane są w formie papierowej) do dnia do 13 marca 2021 godz. 14:00. Ze względu na ograniczenia sanitarne konieczny wcześniejszy kontakt mailowy z Dziekanatem WSR.

* II etap rekrutacji: 15-18 marca 2022 egzaminy językowe w SJO

Złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach rejestracji w SJO na egzamin językowy.
Na egzaminy Studenci rejestrują się samodzielnie; więcej informacji na stronie Studium Języków Obcych w zakładce Egzaminy z języka obcego - Erasmus+

* III etap rekrutacji: posiedzenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. III etap rekrutacji: posiedzenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej na Wydziale Studiów nad Rodziną 23.03.2022 (rozmowa kwalifikacyjna za pomocą MS Teams). Konieczny wcześniejszy kontakt mailowy z Koordynatorem Programu Erasmus + na Wydziale Studiów nad Rodziną Panią Dr Justyną Stępkowską.

* Ogłoszenie wyników rekrutacji do 28 marca 2022 r.

 

 

UCZELNIE PARTNERSKIE

   

Lista uczelni partnerskich Wydziału Studiów nad Rodziną oraz szczegóły ofert wyjazdów wraz z zakresami współpracy określonymi w umowach partnerskich dostępne są w systemie USOSweb.

  

WYDZIAŁOWA PROCEDURA REKRUTACJI NA STUDIA - do pobrania

WYDZIAŁOWA PROCEDURA REKRUTACJI NA PRAKTYKI - do pobrania

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W USOS PRZEZ STUDENTÓW - do pobrania

INSTRUKCJA OPINIOWANIA STUDENTÓW PRZEZ WYKŁADOWCÓW - do pobrania

Erasmus+ jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. UKSW bierze udział w programie Erasmus od roku akademickiego 2000/2001. Na lata 2014-2020 Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego została przyznana Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, co oznacza, że UKSW może realizować następujące działania:
  • mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej (SMS - Student Mobility - Studies);
  • mobilność studentów w celu odbycia praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie (SMP - Student Mobility - Placements);
  • mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (STA - Staff Teaching Assignments);
  • mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie (STT - Staff Training).
Studenci

Studenci UKSW (począwszy od drugiego roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, w tym doktoranci i studenci studiów niestacjonarnych, z wyjątkiem studiów podyplomowych) uczestnicząc w programie Erasmus+ mogą realizować następujące działania:

  • odbywać część studiów w uczelniach partnerskich;
  • odbywać praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach szkoleniowych lub badawczych w krajach uczestniczących w programie.

W programie Erasmus+ możliwe jest korzystanie z finansowania wyjazdów na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Oznacza to, że studenci mogą wyjechać na studia lub szkolenie za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). W przypadku studiów jednolitych magisterskich student może otrzymać grant na wyjazdy nieprzekraczające 24 miesięcy.

Wyjazdy na studia służą zrealizowaniu w uczelniach partnerskich programu odpowiadającego programowi określonych okresów studiów na UKSW, przewidzianych dla danego studenta regulaminem studiów na kierunku, na którym studiuje. Każdorazowy wyjazd na studia musi obejmować minimum 1 semestr studiów stacjonarnych, połączony z uzyskaniem w uczelni partnerskiej minimum 30 ECTS w każdym semestrze.

Wyjazdy na praktyki mogą mieć charakter praktyk obowiązkowych, przewidzianych w programie kształcenia i realizowanych pod kontrolą Biura Karier UKSW. Mogą mieć także charakter praktyk nieobowiązkowych, służąc nabyciu kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia (dotyczy to również praktyk i staży absolwentów w ciągu 1 roku od ukończenia studiów), a wówczas studentowi przyznawane są 2 ECTS za każdy miesiąc praktyk. W obu przypadkach przy rekrutacji wymagana jest pisemna zgoda koordynatora praktyk właściwego dla danego kierunku i specjalności na Learning Agreement for Traineeship. Studenci UKSW rekrutowani są na praktyki trwające 90 dni..

Aktualności DWM

Więcej informacji ogólnych na stronie programu Erasmus+

Wydziałowy Koodynator ds. Programu Erasmus +

dr Justyna Stępkowska

e-mail: j.stepkowska@uksw.edu.pl

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach