Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

e-mail: m.ozorowski@uksw.edu.pl


 

Wykształcenie:
Szkoła Podstawowa: 1968 - 1972 w Wólce Przedmieści
1972 - 1976 Szkoła nr 13 w Białymstoku
Szkoła Średnia:   1976 - 1980 III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Studia: 1980 - 1986 Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży
1986 - 1987 Kurs języka francuskiego na Uniwersytecie we Fryburgu(Szwajcaria)
1987 - 1992 Studia doktoranckie na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria)
2002 - Habilitacja z teologii dogmatycznej na WT UKSW – kolokwium 20 maja 2002
19.02.2014 tytuł - profesora nauk teologicznych  

Dyplomy, tytuły i stanowiska:
1980 Świadectwo dojrzałości w Białymstoku (III Liceum Ogólnokształcące)
1986 Magisterium z teologii na ATK w Warszawie, na temat: Rekapitulacja w nauczaniu świętego Pawła. Promotor ks. Dra Jan Harasim
1992 Doktorat z teologii dogmatycznej na Wydział Teologii w Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria), na temat: Bera'ha et Eucharistie. La théologie des nouvelles prières eucharistiques a la lumière de la tradition euchologique juive. Promotor : o. Prof. Liam Walsh, rec : o. Prof. Jakob Baumgartner.
1993 Nostryfikacja dyplomu doktorskiego na Wydziale Teologicznym ATK a w Warszawie, rec.: o. prof. Jacek Salij, ks. prof. Lucjan Balter.
2002 - Habilitacja z teologii dogmatycznej na WT UKSW – kolokwium 20 maja 2002 – na podstawie rozprawy: Benedykta Hessego nauka o małżeństwie, Studium teologicznodogmatyczne, Warszawa 2002, 395 s. rec.: ks. Prof. dr hab. Jerzy Misiurek (KUL), ks. Prof. dr hab. Czesław Rychlicki (UMK), ks. Prof. dr hab. Lucjan Balter (UKSW).
2014 – tytuł profesora nauk teologicznych na podstawie dorobku i rozprawy: Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej, Warszawa UKSW 2012 ss. 355. ISBN 9788370727789; recenzenci: prof. J. Lewandowski (WT UKSW w Warszawie), prof. K. Góźdź (WT KUL - Lublin), prof. A. Napiórkowski (WT UPJP II Kraków), prof. P. Jaskóła (WT UO - Opole).
1 marca 2004 – mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UKSW w Instytucie Studiów nad Rodziną – WT przy Katedrze Historii teologii małżeństwa i rodziny (Kierownik Katedry).
1.02.2015 mianowany na profesora zwyczajnego na WSR przy Katedrze Historii teologii małżeństwa i rodziny (Kierownik Katedry).
01.09.05-30.08.2008 Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW.
01.09.2005-30.08.2008 Członek z wyboru Senatu UKSW
Od 30.09.2008 Członek gość Senatu UKSW
31.04.2008-30.09.2012 wybrany na Przewodniczącego Rady Bibliotecznej UKSW
1.10.2008 -31.08.2010 Dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną Wydział Teologiczny UKSW
Od 10.2008 -11.11.2010 Członek senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów UKSW
od 2010 - Członek senackiej Komisji statutowej UKSW
Od 01.11.2010 Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW (ponownie wybrany w 2012 r. oraz 2016 r.)

Święcenia i praca duszpasterska:
16.05.1985 Święcenia diakonatu w Łomży
31.05.1986 Święcenia kapłańskie w Łomży
1990 - 1992 posługa duszpasterska w Secteure de Montagnes Neuchateloises  La Chaux de Fonds (Szwajcaria)
01.10.1992-30.08.1993 Wikariusz w Parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży
01.10.1992-30.08.1993 Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Sportowców
Od 1993 do 2006 Diecezjalny referent ds. ekumenizmu
03.05.2005 – Podniesiony do godności Kapelana jego świątobliwości przez Benedykta XVI

Praca naukowa:
Od  1.10.1992-30.06.1993 wykłady zlecone z dogmatyki na Diecezjalnym Studium Katechetycznym w Łomży
30.10.1992-30.06.1993 wykłady zlecone z dogmatyki w Instytucie Studiów nad Rodziną
w Łomiankach
Od 01.10.1993- Adiunkt w Instytucie Studiów nad Rodziną przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
01.10.1993 – 30.06.1997: wykłady zlecone z teologii dogmatycznej - kurs podstawowy w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku
od 01.10.1994: wykłady zlecone z teologii dogmatycznej - chrystologia, eklezjologia, mariologia, eschatologia, ekumenizm w Kolegium Teologicznym w Łomży
od 01.10.1994- wykłady zlecone z teologii dogmatycznej - uzupełnienia w Kolegium Teologicznym w Białymstoku
od 01.10.1994 – 30.06.1997  wykłady z teologii dogmatycznej - eklezjologia, mariologia i ekumenizm w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży
od  01.10.1998:  wykłady z teologii dogmatycznej - eklezjologia, mariologia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży
1 marca 2004 – mianowany na stanowisko Profesora nadzwyczajnego UKSW w Instytucie Studiów nad Rodziną – WT przy Katedrze Historii teologii małżeństwa i rodziny (Kierownik Katedry).
1.02.2015 mianowany na profesora zwyczajnego na WSR przy Katedrze Historii teologii małżeństwa i rodziny (Kierownik Katedry).

Nagrody i odznaczenia
2007 Nagroda Rektora UKSW za całokształt pracy dla dobra UKSW
2011 Nagroda Rektora UKSW za inicjatywę i kreatywną pracę.
2011 (9.08) - Medal srebrny za długoletnią służbę (Prezydent RP)
2012 (22.02) - Złoty Krzyż Zasługi (Prezydent RP)
Przynależność do organizacji i role eksperckie
09.2008 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Teologów Dogmatyków
09.2008 – 12.2012- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego
Od 18.12.2012 – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego
Od 2010 – Członek konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski
10.2010 – członek zespołu oceniającego Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.
Ekspert i autor projektu dokumentu Formacja i posługa kapłanów na I Synod diecezji łomżyńskiej 2005r. wydane : I Synod Diecezji Łomżyńskiej 1995 - 2005, prawo partykularne Kościoła Łomżyńskiego, Łomża 2005, s. 48-72. statuty 80-175.
Ekspert i członek zespołu przygotowującego dokumenty posynodalne I Synodu Diecezji łomżyńskiej (2005- 2008).\
2015 - Ekspert przy opracowaniu programu stażowego dla absolwentów WSR w projekcie Kompetencje na start (nr UDA-POKL.04.01.01-14-114/14-00).

Promocje doktorskie i recenzje
Recenzja pracy doktorskiej: Ks. mgr lic. Karol Bujnowski „Chrześcijańskie misterium człowieka według Erica Sympozja. Mascalla”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Czesława Bartnika – WT KUL 8.06.2004.
Recenzja pracy doktorskiej: Ks. mgr lic. Stanisław Szczerek, Posługa rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II, napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Stanisława M. Kałdona – WT UKSW – obrona 24.01.2006.
Promotor  pracy doktorskie: Ks. mgr lic. Jan Okuła, Objawienie fundamentem Misterium Kościoła według Henri de Lubaca, recenzenci: Prof. L. Balter (WT UKSW), prof. Cz. Rychlicki (WT UMK – Toruń), obrona 16.01.2006. nadanie stopnia doktora 23.01.2006.
Recenzja pracy doktorskiej: o. Marcina Rybickiego OCD, Personalistyczna wizja historii zbawienia w teologii Bruno Fortego, napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Krzysztofa Guzowskiego; Wydział Teologii KUL JP II; Lublin 2007 ss. 306
Recenzja rozprawy doktorskiej: Ks. mgr. Lic. Krzysztof Konopka, Teologiczne idee życia konsekrowanego na przykładzie wybranej literatury, promotor ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie 2008,
Recenzja rozprawy doktorskiej: mgr lic. Karol Morawski, Rola Telewizji w przemianach rodziny w oparciu o literaturę przedmiotu i analizę wybranych programów telewizyjnych po roku 1989, Wydział Teologiczny UKSW, Warszawa 2008, ss. 213; napisanej pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Krystyny Czuby w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW
Promotor pracy doktorskiej: Ks. mgr lic. Cezary Naumowicz, Verso una speranza integrale. Escatologia sistematica di Jürgen Moltmann, WT UKSW, Warszawa 2008, ss. 286,  recenzenci Ks. prof. Józef Kulisz, ks. Prof. Czesław Rychlicki. nadanie stopnia doktora 19.01.2009
Recenzent pracy doktorskiej:ks. mgr lic. Marek Szlanta, Religijne zmiany w rodzinie na podstawie polskiej posoborowej literatury teologicznej, Warszawa 2010, ss. 260; napisanej pod kierunkiem Mariana Zdzisława Stepulaka, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcja Jana Chrzciciela.
Promotor pracy doktorskiej: Ks. mgr. lic. Andrzeja Borkowskiego pt.:  Rozwój świadomości ekumenicznej w eklezjologii Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Warszawa 2010, ss. 260, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, recenzenci: Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Hanc, Ks. Prof. Dr hab. Andrzej Napiórkowski (UPJPII). nadanie stopnia doktora 28.06.2010
Promotor pracy doktorskiej: Ks. mgr lic. Robert Pękała pt.: ”Kościół  wobec państwa i społeczeństwa w Świętokrzyskich kazaniach radiowych w latach 1980-2005”, Warszawa 2010, ss. 359, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, recenzenci: Ks. prof. Dr hab. Jerzy Lewandowski, Ks. dr hab. Stanisław Łupiński (Akademia Polonijna). nadanie stopnia doktora 28.06.2010
Promotor pracy doktorskiej: Ks. Brice Megnono, Humanité comme sacrement de la présence de Dieu dans le monde. Antropologie théologique de Jean’Marc Ela a là lumière des ensegnements du Concile Vatican II, Warszawa 2011,Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, recenzenci : Ks. Prof dr hab. Jarosław Różański (WT UKSW), Ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski (UPJP II w Krakowie) nadanie stopnia doktora 21.03.2011
Promotor pracy doktorskiej: Ks. Frank Hervais Mbida, Pedagogia Chrystusa w myśli Teologicznej Bernarda Sesboue, Warszawa 2011 ss. 313, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, recenzenci: Ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki (UMKw Toruniu), Ks. dr hab.Czesław Parzyszek UKSW. nadanie stopnia doktora 19.12.2011
Recenzja w przewodzie habilitacyjnym: o. dr Romuald Henryk Kośla OFM, Wydział Teologiczny UPJP II, na podstawie rozprawy: Jan Duns Szkot, jego dzieło i myśl od początku XX wieku do dzisiaj, Kraków 2011, Wydawnictwo UNUM, ss. 328.
Recenzja pracy doktorskiej: Ks. mgr lic. Mariusza Misiorowskiego pt.: Ewangelizacja inkulturacyjna ludu Baka w Kamerunie Wschodnim napisanej pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr hab. Jarosława Różańskiego, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie ss. 288. Obrona 14.11.2013.
Recenzja pracy doktorskiej: Ks. Mgr Pawła Nocko 28.09.2016
Promotor pracy doktorskiej: Ks. Mgr lic. Charles Tanke, Eglise-famille de Dieu: enjeux et defies ecclesiologiques en Afrique contemporaine a la lumiere de l´enseignement du pape Jean Paul II, (Kościół Rodzina Boża: Wyzwania i Problemy Eklezjologiczne we Współczesnej Afryce w Świetle Nauczania Papieża Jana Pawła II), Wydział teologiczny UKSW , Recenzenci: ks. prof. UKSW dr hab. Józef Grzywaczewski (WT UKSW), ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski (WT UPJP II Kraków), Obrona 23.09.2016 (nadanie stopnia 26.09.2016).

Sympozja i konferencje:
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu XX - lecia ISNaR w Łomiankach - ATK w dniach 30 kwietnia - 1 maja 1995. W tym sympozjum naukowe: „Pontyfikat Jana Pawła II w służbie rodziny”.
Sekretarz komitetu organizacyjnego Sympozjum ogólnopolskiego na temat: Wychowania integralnego - maj 1996.
Odpowiedzialny za organizację Kongresu Międzynarodowego: „Evangelium vitae - encykliką ocalenia współczesnej rodziny i świata”, odbywającego się w dniach od 22 do 24 listopada 1996 w Warszawie.
Współudział w organizowaniu Konferencji naukowej pt: “Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w problematyce filozoficznej i teologicznej” – 22.10.1998 na ATK, Udział w dyskusji: “W kierunku ekoteologii”,  także 20.10.1999: Ekologiczne idee w modlitwie Liturgii godzin” . (Wydział filozofii chrześcijańskiej i Instytut Studiów nad Rodziną).
Odpowiedzialny za organizację Sympozjum na temat Dokumentu Papieskiej Rady ds. Rodziny “Vademecum dla spowiedników. O niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego” – 18,11.1998 w ISNaR – Łomianki.  
Udział w II Międzynarodowym Kongresie Dialogu i Uniwersalizmu (20-25. 09. 1999). Org. Wydziały Filozofii UW i UKSW, Referat: “Kontemplacja Prawdy” (22.09.1999).  Przygotowanie i  przewodniczenie sesji H, III: Rodzina wspólnotą miłości (25.09.1999). Wykład: Rodzina obrazem Boga.
Udział w Międzynarodowym Sympozjum Jubileuszu 25 – lecia ISNaR „Rodzina na przełomie wieków” (13-14. 05. 2000). Tłumaczenie wykładu J. Laffitte, Instytut Jana Pawła II w Rzymie jako przykład zadań i doświadczeń w posłudze nauki wobec rodziny.
Udział w Colloque européen, La transmission dans la famille : secrets, fictions et idéaux, które odbyło się w Lyonie  26-27 maja 2000.
Udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej « Prymas Tysiąclecia a Rodzina w Polsce », Org. UKSW, Augustów 31 maja 2001. Wykład : « Godność i powołanie kobiety w nauczaniu Kard. Stefana Wyszyńskiego”.
Udział w Konferencji Naukowej: Wychowanie do poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego, Poryte 5.10.2001, Org. Katedra Ekologii UKSW, Wykład: Powołanie kobiety w nauczaniu Kard. Stefana Wyszyńskiego, Przewodniczenie panelu C: Antropologiczne podstawy ochrony życia i zdrowia.
Udział w Konferencji naukowej: Podstawy kultury ekologicznej, Warszawa – UKSW, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, 24. 10. 2001. Przewodniczenie sesji IV: Religia – systemy wartości w kulturze ekologicznej. Wykład: Teologiczne podstawy kultury ekologicznej.  
Udział w Sympozjum naukowym: Człowiek – Rodzina - Naród w nauczaniu Kard. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa-Łomianki, UKSW – Instytut Studiów nad Rodziną, 15.10.2001. Wykład: Służebny charakter powołania kobiety.
Organizacja i przewodniczenie Sympozjum naukowego „Rodzina zasadą integracji Europejskiej”, ISNaR- UKSW, 9.05.2003.
Udział w Sympozjum naukowym: „Dziedzictwo Bizancjum, Prawosławie w Romantyzmie, Modernizmie i Młodej Polsce” zorganizowanej przez Wydział humanistyczny Uniwersytetu w Białymstoku, 29-30. 09. 2003, wykład: Piotr Arkudiusz – Grek na służbie Słowian.
Udział w Kongresie Teologów Polskich: Kościół w życiu publicznym – teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. 12-15. 09.2004 – KUL Lublin. Udział w dyskusji w grupie dyskusyjnej: Kościół a życie publiczne jako problem pastoralny , animowanej przez ks. prof. Ryszarda Kamińskiego.  
Współorganizacja seminarium Naukowego Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich, Pt.: Teologia i Teologowie XX wieku, Krąg języka niemieckiego. Łomża WSD 19-21 września 2005. – udział w dyskusji, przewodniczenie pierwszej(wstępnej) sesji.
Udział w X Łomżyńskich Dniach Społecznych „Maryja Jana Pawła II” wrzesień 2006 – Nawiedzenie Obrazu matki Bożej Sedes Sapientiae; referat: „Maryja Sedes Sapientiae”.
Organizacja i przewodniczenie Konferencji naukowej „Święty Kościół grzeszników”, WSD Łomża kwiecień 2008.
Organizacja Konferencji naukowej: Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce, UKSW Warszawa, wespół z PWT Warszawa 7.11.2008.
Organizacja i przewodniczenie Konferencji naukowej: Deprawacja czy wychowanie? Między antropologią alternatywną a antropologią adekwatną, 13X 2008 ISNaR WT UKSW.
Organizacja i przewodniczenie Konferencji Naukowej: Troska Kościoła o Rodzinę w Polsce i Europie, 12.10.2009 ISNaR WT UKSW.
Organizacja i przewodniczenie Konferencji Naukowej: Wychowanie duchowe dziecka wobec wyzwań relatywizmu etycznego, 9.12.2009 ISNaR WT UKSW.
Organizacja i przewodniczenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej: 35 lat Instytutu Studiów nad Rodziną, Kościół – Rodzina – Życie, 7-8 maja 2010 ISNaR WT UKSW.
Udział w Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów i Wydziałów kościelnych w Europie:: „Le Facoltá ecclesiastiche e il `Processo di Bologna` bilancio e perspettive” Pontificia Universita Gregoriana Rzym 21-23.10.2010
Organizacja Konferencji naukowej: Rodzina wspólnotą pokoleń i gwarantem dziedzictwa tradycji, 14.05.2011 WSR UKSW Łomianki
Organizacja Konferencji 22.26. 11.2011, WSR UKSW; 30. rocznica Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio”.
Współorganizacja  konferencji naukowej dla samorządowców: Święto Trzech Króli w przestrzeni publicznej i tradycji rodzinnej, Łomianki 3 01.2012.
Uczestnictwo w Konferencji Towarzystwa Teologów Dogmatyków, przy współpracy z Międzywydziałową Katedrą Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku: Człowieczeństwo Boga – 17-19.09.2012.
Organizacja konferencji naukowej 28. 12.11.2012 WSR UKSW wespół z Instytutem Jana Pawła II w Warszawie: Rodzina solą ziemi.
Słowo wprowadzające, Konferencja krajowa, Ludzka Seksualność - Piękno czy zagrożenie?, 8.06.2013, UKSW, Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i profilaktyki uzależnień (WFCh), Fides et Ratio, Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne,
Organizacja i słowo wprowadzające w Międzynarodowa Konferencję: Rodzina: trud, praca świętowanie. Trzy oblicza ludzkiej egzystencji, 6-7.12.2013, WSR UKSW
Organizacja i wprowadzenie w Międzynarodową Konferencję Naukową: Instytucjonalne formy wsparcia rodziny; 21.02. 2015 WSR UKSW; Prowadzenie sesji plenarnej.
Organizacja i prowadzenie sesji na Międzynarodowej Konferencji: Coach rodzinny - innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 22-23.04.2015, Warszawa WSR UKSW. Nr projektu : POKL07.02.01-14-003/13.
Organizacja i wprowadzenie do Konferencji naukowej (krajowej) „Rodzina – dobro uniwersalne” (z okazji Jubileuszu 71. urodzin ks. prof. Władysława Majkowskiego), 9.05. 2015, WSR UKSW Łomianki,
Organizacja, wprowadzenie i prowadzenie sesji plenarnej: Rodzina: Miłość, Małżeństwo, Odpowiedzialność, refleksja nad nauczaniem Ks. Prof. dr hab. Jerzego Bajdy, WSR _ UKSW, Łomianki 14.11.2015
Wprowadzenie do Konferencji: Problemy bioetyczne w medycynie prenatalnej, WSR, Łomianki 12.03.2016
Przewodniczenie Komitetowi naukowemu oraz wprowadzenie w Konferencję: Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wartość rodziny, diagnoza zagrożeń, wsparcie, WSR – Instytut papieża Jana Pawła II, Warszawa 20.04 2016,
Wprowadzenie do Konferencji: Patriotyzm wielkich Polaków. 100-lecie śmierci Henryka Sienkiewicza, Warszawa WSR, 11.05.2016,
Współorganizacja Międzynarodowego Forum Biznesu i przedsiębiorczości Rodzinnej w Warszawie 13-14.05.2016.

Referaty i wykłady:
Referat wygłoszony dnia 19 listopada 1992 roku w Łomży podczas Sesji Naukowej Księży Profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec na temat: Niektóre aspekty chrześcijańskiego spojrzenia na modlitwę snagogalną.
Wykład inauguracyjny w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku w październiku 1993 roku na temat: „Kościół wobec współczesnej rodziny”.
Referat wygłoszony podczas inauguracji roku akademickiego 1995/1996 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży dnia 14 października 1995 na temat: „Nauki o Rodzinie w formacji do kapłaństwa”.
Referat na sympozjum Płciowość w wychowaniu integralnym (Warszawa 18-19 maja 1996) na temat: Herezje dotyczące płciowości człowieka.
Wykłady (4 godz.) podczas Kursu Wikariuszowskiego w dniach 5-6 luty 1997: Nowe Ruchy w Kościele.
Referat wygłoszony na regionalnym spotkaniu (1997) Diecezjalnych Referentów ds. Rodzin na temat: Boża prawda o ludzkiej płciowości.
Referat na seminaryjnym sympozjum chrystologicznym 15 maja 1997 w Łomży na temat: Jezus guru czy serce wspólnoty?
Referat na Sympozjum na temat Dokumentu Papieskiej Rady ds. Rodziny “Vademecum dla spowiedników. O niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego” – 18,11.1998 w ISNaR – Łomianki: Spowiednik w służbie pojednania, prawdy i miłosierdzia.
Udział w II Kongresie Dialogu i Uniwersalizmu (20-25. 09. 1999). Referat: “Kontemplacja Prawdy” (22.09.1999).  Przygotowanie i  przewodniczenie sesji H, III: Rodzina wspólnotą miłości (25.09.1999). Wykład: Rodzina obrazem Boga.
Udział w Konferencji naukowej: „Ekologia rodziny ludzkiej” Augustów (30-31.05.2000). Wykład: Rodzina Kościołem domowym w nauczaniu Jana Pawła II”.
Udział w Sympozjum naukowym: „Dziedzictwo Bizancjum, Prawosławie w Romantyzmie, Modernizmie i Młodej Polsce” zorganizowanej przez Wydział humanistyczny Uniwersytetu w Białymstoku, 29-30. 09. 2003, Referat: Piotr Arkudiusz – Grek na służbie Słowian.
Czerwiec, grudzień 2003 – 2004 - Wykłady zlecone z teologii małżeństwa i rodziny na Studiach Podyplomowych: Wychowanie do życia w rodzinie – Akademia Polonijna w Częstochowie.
Październik – grudzień 2003 - Wykłady „Zagadnienia wybrane z teologii małżeństwa i rodziny” na Studium Licencjuszowskim dla księży w Łomży – WT - UKSW
12.02 -13.03.2004– wykłady z Eklezjologii (30 g.) w Wyższym Seminarium Duchownym w Bertoua – Kamerun.
08.01-29.01.2005 – wykłady z Mariologii (45 g.) w Wyższym Seminarium Duchownym w Bertoua – Kamerun.
08.06.05 – wykład Wprowadzenie do teologii na: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonce.
04.02 -05.03.2006– wykłady z Eklezjologii (45 g.) w Wyższym Seminarium Duchownym w Bertoua – Kamerun
14.06.2006 – Wykład „Odkrywanie i realizowanie własnego powołania obowiązkiem świeckich” – Ostrołęka, Ośrodek Formacji katolicko-Społecznej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
29.09.06 – Wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego w AWSD w Białymstoku, temat: Posłuszeństwo wiary.
16.10.06 -  Referat na konferencji naukowej w ISNaR – WT UKSW W służbie życiu ludzkiemu – XXV lat po Familiaris consortio, temat:  Formacja przyszłych duszpasterzy rodzin.
28.11.2006 – Referat na Konferencji naukowej „Cywilizacyjna i kulturotwórcza rola Kościoła Rzymskokatolickiego na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej”; Myszyniec; Ostrołęckie Towarzystwo naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce: Obraz Kościoła w twórczości ludowej Kurpiów.   
3.10.2007 Referat na Międzynarodowej Konferencji naukowej: „Rodzina od Biblii po współczesność”  Pt. „Dzieje teologii małżeństwa  i rodziny od starożytności do Soboru Trydenckiego”. WT UKSW
07.11.2008 referat „Polskie seminarium w Orchard Lake w USA”, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej POLACY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ  – 400-LECIE, Wydział Nauk Społecznych i Historycznych UKSW . Organizowanej przez Światową Radę Badań Nad Polonią, Łazienki Królewskie - Muzeum Wychodźstwa – Podchorążówka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Nauk Historycznych
10.01.2009 Referat „Życie jest z Boga” na Konferencji naukowej „Otoczmy troską życie”, Kadra Teologii Katolickiej UwB. Białystok
12-13.05.2009 – Referat: Zasady formacji duszpasterzy rodzin, na Międzynarodowym Kongresie Naukowym: Wartość i dobro rodziny w X –lecie Instytutu Nauk o Rodzinie KUL.
27.10.2009 – Referat: Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Piusa XI na Konferencji Naukowej Achille Ratti – Pius XI na tle epoki w 90 rocznicę sakry biskupiej, WT UKSW.
12.11.2009 referat: Dyscyplina nauk o rodzinie na II Zjeździe Stowarzyszenia Familiologów. KUL
20. 11.2009 Referat: Stosunek Kościoła do związków niesakramentalnych, na Konferencji Międzynarodowej w Bratysławie: Formy spirituality katolíkov, čo žijú v nesviatostnom manželstve Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Trnawie.
24 kwietnia 2010 referat: Kapłan na miarę Boga i człowieka, na Konferencji Naukowej: Kapłan na miarę Boga i człowieka, WSD Łomża 24 kwietnia 2010.
7 maja 2010 Referat: Założenia interdyscyplinarności nauk o rodzinie, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej: 35 lat Instytutu Studiów nad Rodziną, Kościół – Rodzina – Życie, 7-8 maja 2010 ISNaR WT UKSW
19 listopada 2010 referat: : „Ludzka dojrzałość chrześcijanina“, na Międzynarodowej Konferencji  w Bratysławie: Ľudská zrelosť a stabilita manželstva a rodiny, Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Trnawie.
11-12.02.2011 referat: Eucharystyczny fundament miłości małżeńskiej w nauczaniu Jana Pawła II, Międzynarodowa Konferencja: Rodina v tret`om tiscročí: Familiaris consortio – nádej pre súčasnú rodinu”  Inštytút rodiny Jána Pavla II v Bratislave.
25.03.2011 referat: Studia nad rodziną a rodzina w społeczeństwie informacyjnym, V Europejska Konferencja z cyklu: Rodzina polska poza granicami kraju na temat: Ocalić rodzinę  ocalić przyszłość, Uniwersytet Rzeszowski, Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej, Komisja ds. Rodzin EP.
22.11.2011 – referat: Prawa rodziny w świetle „familiaris consortio” Jana Pawła II, Konferencja naukowa: 30. rocznica Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio”.
26. 11. 2011 – referat Karta Praw Rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Konferencja szkoleniowa absolwentów Studium Poradnictwa Rodzinnego w Niemczech, Dom Concordia, Herdorf-Derbach, Niemcy.
15.02.2012 – referat: Naturalne i nadprzyrodzone argumenty za zawarciem małżeństwa kościelnego, XII Sympozjum teologiczne, Po co ślub kościelny? Kazimierz Biskupi, Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.
12.11.2012 – referat: Wiara, rodzina i sens życia, Konferencja krajowa Rodzina Solą ziemi, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW, Instytut Jana Pawła II Warszawa.
24.11.2012 – referat: Rodzina, wiara a sens życia, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i Osób Niepełnosprawnych: Wolontariusz przyjacielem osoby niepełnosprawnej, Caritas Diecezji Łomżyńskiej, Łomża.
10.12.2012 – referat: Starość jako przykład innego przekazu wiary, Konferencja naukowa w ramach Roku Wiary: Drzwi wiary otwarte dla każdej rodziny. Koło naukowe Studentów Nauk o Rodzinie Instytut Nauk o Rodzinie KUL JP II. – Lublin.
07.02.2013 - referat: Wiara ludzi starszych, XIII Sympozjum teologiczne, Kazimierz Biskupi, Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.
17.03.2013 – referat Rodzina szkołą bogatszego człowieczeństwa, Międzynarodowy Kongres: Przyszłość ludzkości idzie przez Rodzinę 15-17. 03.2013, Warszawa UKSW, Stowarzyszenie Fides et ratio, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Wydział Studiów nad Rodziną, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, (prof. Maria Ryś)
5.06.2013 referat: Świadectwo metropolity Hipacego Pocieja o prymacie papieża, Sympozjum naukowe: Chrześcijańskie świadectwo wczoraj i dziś, Ełk, Diecezja Ełcka, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej,
15.11.2013 – referat: Wiara jako wsparcie dla ludzi starszych w rodzinie, Bratysława, Wydział Teologiczny, Konferencja: Empirické výskumy religiozity katolíkov a ich výzvy pre novú evanjelizáciu,
26.02.2014 referat: Chrześcijańska rodzina szkołą człowieczeństwa, 26-27.02.2014 Konferencja naukowa w Kazimierzu Biskupim, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim pt.: Rola nauczyciela i rodziny w integralnej formacji uczniów.
7.03.2014 referat: Miłość rodzicielska w nauczaniu Papieża Benedykta XVI; 7-8.03.2014: Konferencja Międzynarodowa: Rodzina i rodzicielstwo, Między tradycją a współczesnością, WSR UKSW, Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Trnavie (SK); Burmistrz Łomianek.
03.04.2014 referat: Jan Paweł II świadek Prawdy i Życia; Międzynarodowa Sesja Naukowa: Dialog i służba społeczna Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
13.06.2014 referat: Studia nad Rodziną w promocji i obronie rodziny, na Konferencji pt.: Rodzina i bezpieczeństwo – współczesne wyzwania . Metropolitalna Kuria Warszawska w Warszawie. Organizatorzy: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.
15.11.2014 – referat: Recepcja teologii ciała Jana Pawła II w Polsce;  w Międzynarodowej Konferencji: Die 2. Internationale Tagung zur „Theologie des Leibes“ von Papst Johannes Paul II. Zorganizowanej przez Katholischen Universität Eichstätt (14-16.11.2014).
26.11.2014 – Wprowadzenie do Konferencji naukowej: Cielesność człowieka – wolność czy ograniczenie? WSR UKSW
11.02.2015 – referat: Teologia ciała Jana Pawła II fundamentem duszpasterstwa rodzin w Polsce, na Konferencji naukowej: Duszpasterstwo rodzin troską Kościoła o małżeństwo i rodzinę (XV Sympozjum Teologiczne, Kazimierz Biskupi 11-12.02.2015. Organizatorzy: WT UAM w Poznaniu, WSD Zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny, PWTW
24.02.2015 – referat: Rodzina skarbem Kościoła, na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Skarby Kościoła, Organizator: Instytut Teologii Fundamentalnej Ekumenii i Dialogu UPJP II w Krakowie, Kraków.
21.03.2015 – referat: Cywilizacja miłości w ujęciu Jana Pawła II, na Międzynarodowym Kongresie Rodziny 2015: Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości, Organizator: , UKSW, Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i profilaktyki uzależnień (WFCh) i inni.
23.03.2015 – referat: Rodzina najcenniejszym bogactwem Kościoła, na Konferencji naukowej: Rodzina się liczy, UKSW, Organizator: Stowarzyszenie absolwentów Dzieło.
14.04.2015 – wprowadzenie merytoryczne do Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Co Bóg złączył…” Małżeństwo, rodzina i płciowość w kontekście Synodu Biskupów 2014-2015; UKSW, Organizator: Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej UKSW.
17.05.2015 -  referat: Rodzina bogactwem Kościoła, Sesja Naukowa: Rodzina w nauczaniu Kościoła Katolickiego, Łuck (Ukraina), Organizator: Uniwersytet Otwarty UKSW, Szkoła Katedralna w Łucku (Ukraina)
27.05.2015 – referat: Ideał życia rodzinnego według św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Konferencja krajowa: Rodzina wobec życia konsekrowanego, Wrocław, Organizator: WSR UKSW, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu.
30.06.2015 – Rodzina bogactwem Kościoła, - wykład otwarty w ramach Akademii ABC Chrześcijaństwa w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku – Uniwersytet Otwarty UKSW w Warszawie.
9.10.2015 – Rodzina podstawową szkołą człowieczeństwa, Międzynarodowa Konferencja „Rodzina troską Caritas” Warszawa – Caritas – Polska .
13.10.2015 – Rodzina dobrem Kocioła ????? cykl wykładów Akcja Katolicka, Parafia Ofiarowania Pańskiego (Ursynów) Warszawa.  
8.12.2015 – Nauka Synodu o Rodzinie w kontekście historii rozwoju doktryny małżeńskiej, cykl wykładów Akcja Katolicka, Parafia Ofiarowania Pańskiego (Ursynów) Warszawa.
25.11.2015 – referat: Co Synod o rodzinie może zmienić w nauczaniu o świętości małżeństwa?, Konferencja międzynarodowa, Profamily, Synoda o Rodinie 2015 a co po nej, Bratysława, Trnawska univerzita, Teologicka fakulta, WSR, UKSW
16.01.2016 -  Evangelium Vitae – Boży dar życia - Konferencja Naukowa o nową kulturę życia ludzkiego – XX-lecie encykliki Jana Pawła Ii Evangelium Vitae; WSR UKSW.
3.02.2016 - Współczesna Ewangelia Rodziny. Posynodalna perspektywa pomocy rodzinie. XVI Sympozjum Teologiczne pt.  "Duszpasterstwo rodzin w kontekście nowej ewangelizacji", Kazimierz Biskupi w dniach 3-4 lutego 2016, Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu,  PWTW w Warszawie,
1.06.2016 – Życie jako Wartość – Hospicjum w Służbie życiu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa UKSW 1.06.2016; katedra Teori i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii WNHiS UKSW, WSR UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

Udział w projektach
2013-2015 Kierownik projektu ponad narodowego: Coach rodzinny - innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr: POKL07.02.01-14-003/13.
2014  Ekspert w Konkursie o charakterze grantowym dla partnerstw przedsiębiorców z instytucjami naukowymi, organizowanym w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego PN. „ Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”. 2014 rok. Współpraca z Edu Reserarch Polska Sp. Z o.o.  w opracowaniu dokumentacji wdrożeniowej z neurocoachingu.
2015 Moderator programu stażowego, realizowanego w ramach projektu „Kompetencje na staż” dofinansowanego przez NCBiR nr POKL 04.01.00-14-119/14
2016 – W dniach 5-9 września 2016 r. odbyła się wizyta studyjna pracowników Wydziału Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Bildungs-und Seminarhaus Gutenberg w Liechtensteinie. W skład grupy wizytującej wchodzili: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Dziekan WSR, ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej J. Najda, Prodziekan WSR oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni: dr Agnieszka Regulska i ks. dr Cezary Naumowicz.
Ks. prof. UKSW dr hab. Mieczysław Ozorowski

Wykaz publikacji:
Książki i broszury:
Bera'ha et Eucharistie. La théologie des nouvelles prières eucharistiques a la lumière de la tradition euchologique juive, Fribourg 1992, 436 s.; Rec.: Salij Jacek, (...), Studia Theol. Vars. 31(1993) 1, s. 197-198; rec. Andrzej Dziuba,
Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa, ATK 1997, 47 s. Wyd. 2:  Przewodnik dla piszących pracę dyplomową, UKSW Warszawa 2006, ss. 59.
Benedykta Hessego nauka o małżeństwie, Studium teologiczno-dogmatyczne, Warszawa 2002, 395 s.
Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej, Warszawa UKSW 2012 ss. 355. ISBN 9788370727789 (19 ark wyd)
Artykuły naukowe:
Modlitwa eucharystyczna źródłem tożsamości Kościoła jako Ludu Bożego,  ST (Studia Teologiczne) 10(1992) s.23-40.
Niektóre aspekty chrześcijańskiego spojrzenia na modlitwy synagogalne, ST 11(1993) s. 95-118.
Eucharystia jako “ofiara uwielbienia”, ST 12(1994) s.187-200.
Rodzina obrazem Boga, w: Nauki o rodzinie. red. J.A. Kłys. Szczecin, Ottonianum 1995 s. 49-58.
Potrójny wymiar rekapitulacji według św. Pawła. ST 13(1995) s.61-76.
Nauki o rodzinie w formacji do kapłaństwa. Wykład wygłoszony podczas inauguracji roku akademickiego 1995/1996 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, ŁWD (Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne) 57(1995)4 s. 83-97.
Zarys historyczny małżeństwa w średniowieczu, ST 14(1996) s. 269-277. toż poszerzone i uzupełnione:  Dzieje teologii małżeństwa  i rodziny od starożytności do Soboru Trydenckiego, w: Małżeństwo i Rodzina od Biblii po współczesność, red. A. Najda, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Warszawa 2008, s. 103-145.
Błędne koncepcje dotyczące ciała i płciowości człowieka, w: Studia nad Rodziną 1(1997) s. 63-72.
Boża prawda o ludzkiej płciowości, Studia Teologiczne 15(1997) s. 27-36.
Jezus - guru czy serce wspólnoty? (Wykład wygłoszony na seminaryjnym sympozjum chrystologicznym), w: Studia Teologiczne 15(1997) s. 343-347.
Życie i działalność Benedykta Hessego, w: Studia Teologiczne 16 (1998) s. 79-92.
W kierunku ekoteologii, w:   Ochrona środowiska w filozofii i teologii, red. M. J. Dołęga, J. Czartoszewski, Warszawa 1999 s. 252-256.
Kościół a ekologia, w: Ochrona środowiska w filozofii i teologii, red. M. J. Dołęga, J. Czartoszewski, Warszawa 1999  s. 281-283
Nowe czasy, nowe nadzieje i problemy – świt trzeciego tysiąclecia w nauczaniu Jana Pawła II, Studia nad Rodziną 3(1999) 1, s. 99-107.
Bóg Ojcem każdego człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, Episteme 1(1999): Solidarni z nauczaniem Jana Pawła II,  Olecko 1999 s.47-63; toż w: Studia nad Rodziną (UKSW) 3(1999) 2, s. 53-63.
Spowiednik  w służbie pojednania, prawdy i miłosierdzia, w: Posługa spowiedników w realizacji powołania małżeńskiego, oprac. E. Bogurad, B. Bassa, K. Wolski, ISNaR, Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 1999 s. 100-106
Życie jako wartość – punkt widzenia teologii katolickiej, w:   Ekologia ducha, red. J.L. Krakowiak, ATK, Warszawa 1999  s. 68-77;
Życie jako wartość w “Evangelium vitae” Jana Pawła II, Studia Teologiczne 17(1999), s. 55-66
Kontemplacja Prawdy, Studia Teologiczne 18 (2000), s. 63-70
Rodzina Kościołem domowym w nauczaniu Jana Pawła II, Episteme 7(2000): Ekologia rodziny ludzkiej, Olecko 2000, s. 159-174.
Ozorowski M., Nowacki W., Wykłady z teologii dogmatycznej, w: Księga jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1919-2000), red. J. Sokołowski, Łomża 2000, s. 101-103.
Ekologiczne idee w modlitwie Liturgii Godzin, w: Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski, A. Skowroński, Warszawa, UKSW 2001, s. 367-385.
„Wypłyń na głębię” – owoce Jubileuszu Roku 2000, w: Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa 2000, t.1, red. J.M. Dołęga, J. Sokołowski, S. Śledziewski, Olecko 2001, Episteme 12 (2001) s. 203-209.
Rodzina Bogiem silna, w: Prymasowskie dni Kościoła Łomżyńskiego, (red.  Głos Katolicki), Łomża 2001 s. 33-46. toż skrócone w: Niedziela 44(2001) 30 - Głos Katolicki s. III.
Kobieta Służebnica w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Studia Teologiczne 19(2001) s. 77-87.
Wespół A. Choromańska, Godność i powołanie kobiety w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Prymasa Tysiąclecia a rodzina w Polsce, Kardynał Stefan Wyszyński w pamięci Polski Północno-Wschodniej, red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, Episteme 15(2001) s.189-209.
Kobieta Służebnica w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża 19(2001) s. 77-87.
Służebny charakter powołania kobiety, Studia nad rodziną 5(2001) 2 s.63-78.
Cele małżeństwa w nauczaniu teologów średniowiecza, Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 20(2002) s. 87-101.
Teologiczne podstawy kultury ekologicznej, w: Podstawy kultury ekologicznej, red. J. M. Dołęga, Warszawa, UKSW 2002 (Zeszyty naukowe PAN Komitet „Człowiek i środowisko” 32) s. 43-51.
Znaki czasu, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym” (2003) 6, s. 47-53.
Maryja wzorem ucznia chrystusowego, „Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża” 21(2003) s. 31-39.
(Współ)odpowiedzialni za Kościół, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”  (2003)7,  s. 4-14.
Ojciec i przewodnik, w: Biskup Edward Eugeniusz Samsel (1940-2003), red. J.M. Dołęga, A. Skowroński, Olecko, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Episteme 27(2003)  s. 241-242
Powołanie kobiety do służby człowiekowi w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Wychowanie do poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego, red. J.W. Czartoszewski, J.M. Kotowski, Warszawa 2003 s. 151-162. (Chrześcijaństwo i edukacja ekologiczna, 4).
Wspólnota uczniów, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”  (2004) 1, s. 4-10.
Wprowadzenie do dorobku naukowego ks. bp. prof. dr. hab. Edwarda Ozorowskiego,  w: „W tym, który umacnia”, Księga Pamiątkowa ku czci J.E. Ks. Bp. Prof. zw. Edwarda Ozorowskiego z okazji 25-lecia sakry biskupiej, 40-lecia kapłaństwa i 30-lecia pracy w AWSD w Białymstoku, red. J. Zabielski, Białystok, Wyd. Uniwersytet w Białymstoku 2004, s. 19-22.
Istota władzy w Kościele, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”  (2004) 2, s. 75-84.
Urząd i posługa w Kościele, „Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża” 22(2004) s. 15-26.
Piotr Arkudiusz – Grek na służbie Słowian, w: Bizancjum – Prawosławie - Romantyzm, Tradycja  Wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski, K. Korotkich, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2004, s. 129-138.
Rozumienie prawd wiary w kulturze kurpiowskiej. Studium teologiczno-obrzędowe, w: Kultura religijna Kurpiowszczyzny, red. M. Ozorowski, Episteme 38(2004), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2004, s. 23-172.
Redakcja: Kultura religijna Kurpiowszczyzny, red. M. Ozorowski, Episteme 38(2004). Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2004.
Docenianie wartości cierpienia w chrześcijaństwie, „Studia ecologiae et bioethicae” 2(2004) s.749-754. (Wyd. UKSW)
Jan Paweł II – świadek Prawdy, Życia i Miłości, w: Jan Paweł II Wielki, Episteme 50(2005). Olecko (Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej) 2005, s. 473 – 480.
Zostań z nami Panie, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”  (2005)1, s. 10-15.
Kryteria interpretacji wizji i proroctw, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”  (2005)2, s. 81-87.
Ruchy kościelne wezwaniem do współodpowiedzialności za Kościół, w: Dziś i jutro ruchów kościelnych, red. W. Nowacki, J. Czaplicki, Pelplin, Bernardinum,  2005 s. 99-106.
Współredakcja: Bibliografia małżeństwa i rodziny 1945-1989, red. E. Ozorowski, UKSW, Warszawa 2005, ss. 635.
Misterium Eucharystii w nauczaniu Jana Pawła II, „Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża” 23(2005) s. 91-98.
Rodzina w społeczeństwie informacyjnym, w: Rodzina drogą Kościoła, Księga Jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka TChr, red. M. Ozorowski, W. Nowacki, Łomża (wyd. Głos Katolicki)2005 s. 345-353.
Inkulturacja wiary w tradycjach rodzinnych w Kamerunie, w: Chwała Bogu – pokój ludziom. 50-lecie sakramentu kapłaństwa Biskupa Tadeusza Józefa Zawistowskiego 1955-2005, red. J. Sołowianiuk, P. Bejger, Łomża (wyd. Głos Katolicki) 2005 s. 161-173.
Małżeństwo i Eucharystia jako znaki Bożej miłości, Studia nad Rodziną 7(2004) 1 s. 77-90 (wyd. 2005)
Meandry odnowy posoborowej, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym (2005) 6 s. 6-13.
Wszyscy potrzebują uzdrowienia, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym (2006) 1 s. 46-49.
Papież charyzmatyk, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym (2006) 2 s. 29-34.
Uwielbiajmy Pana, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym (2006) 3 s. 3-16.
Związek pomiędzy modlitwami żydowskimi i Eucharystią – pierwszy okres poszukiwań, „Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża” 24(2006) s. 25-44.
Formacja przyszłych duszpasterzy rodzin, Studia nad Rodziną 10(2006) 1-2, s. 129-136.
Zniechęcenie duchowe, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym (2006) 5, s.25-31. Toż. W: Walka duchowa, red. M. Orzechowska, Wyd. AA, Kraków br (2007) s. 65-73.
Posłuszeństwo wiary, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym (2006) 6, s. 41-47. toż w: „Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża” 25(2007) s. 449-454.
Dojrzałość chrześcijanina, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym (2007) 1, s.90-97.
„W Tym, który umacnia”. Wprowadzenie do dorobku naukowego ks. abpa prof. dra hab. Edwarda Ozorowskiego, Studia Teologia Varsoviensia 45(2007) 1, s. 19-24.
Posłuszeństwo wiary, „Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża” 25(2007) s. 449-454.
Kościół jako wspólnota w nauczaniu Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, „Studia Prymasowskie” 1(2007) s. 241-250.
Dzieje teologii małżeństwa  i rodziny od starożytności do Soboru Trydenckiego, w: Małżeństwo i Rodzina od Biblii po współczesność, red. A. Najda, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Warszawa 2008, s. 103-145.
Modlitwa i ufność jako droga do Miłosierdzia Bożego według ks. Michała Sopoćki, „Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża” 26(2008) s.89-99.
Duchowość ostrobramska abpa Edwarda Kisiela, w: Duchowość chrześcijanina, red. W. Gałązka, UKSW Warszawa 2009 (Mistyka chrześcijańska) s. 145-164.
Powstanie i misja polskiego seminarium w Orchard Lake (USA), w: Polska –dwa światy Kraj i Polonia, red. W.J. Wysocki, W. Gliński, Warszawa 2009 s. 195-204.
Maryja - zwykła uczennica Chrystusa, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym (2009) 5, s.22-28.
Duch Święty przekona was, Pastores (2009)3 s.42-50.
Służba Kapłańska w Kościele, „Studia Teologiczne” 27(2009) s. 9-19.
Stosunek Kościoła Katolickiego do związków nisakramentalnych, Teologický Ĉasopis 8(2010)1 s. 59-66.
Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Piusa XI, w: Rodzina jako Kościół domowy, red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek, Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 159-167.
Wędrowny profesor – o Profesorze Józefie Dołędze, w: Księga Jubileuszowa; Ks. Józef Marceli Dołęga –pokorny uczony, człowiek o wielkim sercu, red. J. Sokołowski, Warszawa-Łomża 2010, Episteme 100, s. 345-346.
Posłuszeństwo zakonne wg abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, w: Nauki Humanistyczne i sozologia, Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Józefowi M. Dołędze, red. J.W. Czartoszewski, Wyd. UKSW, Warszawa 2010 s. 325-338.
Zjednoczenie kapłana z Chrystusem, Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 28(2010) s. 81-88.
Zasady formacji duszpasterzy rodzin, w: Wartość i dobro rodziny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011 s. 543-551.
Kapłan na miarę Boga i człowieka, w: Kapłan na miarę Boga i człowieka, Łomża 2011 s. 13-23, (Lumen fidei 5).
Redakcja (razem z A. Skreczko) Kościół Rodzina Życie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011.
Słowo wstępne, w: Kościół Rodzina Życie, red. M. Ozorowski, A. Skreczko, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011.
Miejsce ludzi rozwiedzionych w Kościele, w: Kościół Rodzina Życie, red. M. Ozorowski, A. Skreczko, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011 s. 145-154.
Tożsamość i posługa biskupa w nauczaniu bł. Jana Pawła II, Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 29(2011) s.57-70.
Ludzka dojrzałość chrześcijanina, Studia Aloisiana 2(2011)1 s.67-74. (Teologicka fakulta trnavska univerzita v Trnave).
Bóg a stworzenie w teologii katolickiej, Paedagogia Christiana, Edukacja ekologiczna, (2011)2/28 s. 83-98.
Słowo wstępne, w: Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego, Wokół Verbum Domini, red. A.J. Najda, Z. Struzik, Warszawa 2011 s. 7-8.
Nowa ewangelizacja, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym (2012)3 s. 51-54.
Jan Paweł II – błogosławiony i charyzmatyczny Papież, w: Błogosławiony Jan Paweł II Wielki, red. J. Sokołowski, Episteme 105, Warszawa-Łomża 2012 s. 151-156.
Ojcowie pustyni o odkrywaniu grzechu, w: Sztuka spowiadania, Poradnik, red. J. Augustyn, WAM Kraków 2012 s. 87-94. ISBN 978-83-7505-587-0
Adoracja eucharystyczna, w: Perpetuo adoremus, Materiały z I Forum Krajowego Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafiach, red. Z. Godlewski, Warszawa-Koło 2012, s. 101-108.
Prawa rodziny w nauczaniu papieża Jana Pawła II, w: Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, red. Z. Struzik, Instytut papieża Jana Pawła II, Warszawa 2012, s. 107-117.
Katolicki pogląd o ludzkiej płciowości, w: Kapłan i Rektor UKSW Ks. Stanisław Dziekoński, red. J. Sokołowski, UKSW Warszawa 2012 s. 347-360 (Episteme 106).
Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej, Warszawa UKSW 2012 ss. 355. ISBN 9788370727789 (19 ark wyd)
Ks. prof. Jerzy Bajda – proste życie w obronie Prawdy, Sprawy rodziny, (2012)2, s. 78-79. ISSN 1427-6003.
Biskupa Edwarda Kisiela nauczanie o teologicznych podstawach Miłosierdzia Bożego, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, Warszawa, UKSW 2013, s. 443-457, a. 1; ISBN 9788370727611
Ekoteologia a prokreacja, w: Veni Sancte Spititus, Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Jerzemu Mazurowi, red. W. Guzewicz, S. Strękowski, Ełk, Wyd. Diec. Adalbertinum, 2013, s. 287-298. a. 1. ISBN 9788360737262
Świadectwo metropolity Hipacego Pocieja o prymacie papieża, w: Chrześcijańskie świadectwo wczoraj i dziś, red. W. Guzewicz, M. Radziłowicz, S. Strękowski, Ełk, Wyd. Diec. Adalbertinum, 2013, s. 105-128. Ark 1. Rec. J. Naumowicz, Krzysztof Bielawy, ISBN 978-83-60737-30-9  
Chrystologia Hipacego Pocieja, „Studia Teologiczne” 31(2013) s.81-110. ISSN 0239-801X
Papieża Benedykta XVI nauka o miłości małżeńskiej, „Rocznik Teologii Katolickiej”, 12(2014)1 s. 19-42. ISSN 1644-8855
Rodzina szkołą bogatszego człowieczeństwa, Studia nad Rodziną 17(2013)1 s. 67-77. ISSN 1429-2416.
Naturalne i nadprzyrodzone argumenty za zawarciem małżeństwa kościelnego, Teologia i moralność 12(2012) s. 37-48; ISSN 1898-2964
Chrystus kluczem do zrozumienia ludzkich dziejów i losu każdego człowieka, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym, (2014)2 s. 27-29. ISSN 1233-6181.
Miłość rodzicielska w nauczaniu papieża Benedykta XVI, w: Rodzina i rodzicielstwo, między tradycją a współczesnością, red. A. Skreczko, B. Bassa, Z. Struzik, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2014   s. 41-58.  ISBN 978-83-61250-81-4
Historia starań o utworzenie dyscypliny nauki o rodzinie w Polsce, w: Nauki o rodzinie w służbie rodziny, red. J. Stala, Kraków 2014 s. 79-96. ISBN 978-83-7438-358-5. Wydawnictwo Naukowe UPJP II w Krakowie.
Służba czy władza w Kościele? W: In rebus divinis atque hmanis servire, Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2014 s. 345-362. ISBN 978-83-60737-34-7
Rodzina skarbem Kościoła, w: O bogactwach Kościoła, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A.A. Napiórkowski, Wyd. Salwator, Kraków 2014 s.247-267. ISBN 978-83-7580-413-3
Podstawy wychowania w rodzinie według Hipacego Pocieja (XVII w.), w: Rodzina dobro uniwersalne, UKSW, Warszawa 2015, s. 267-282, ISBN 978-83-65224-00-2 (wersja elektroniczna  (ISBN 978-83-65224-07-01)
Redakcja z  A. Najda, Coaching rodzinny - innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Łomża 2015, ss. 286   nr: POKL07.02.01-14-003/13. ISBN 978-83-938926-2-4  
Wstęp, w: Coaching rodzinny - innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Łomża 2015, s. 5-7   nr: POKL07.02.01-14-003/13. ISBN 978-83-938926-2-4  
Teologia ciała według Jana Pawła II fundamentem duszpasterstwa rodzin w Polsce, Teologia i moralność 15(2015) s. 37-48; ISSN 1898-2964

Hasła w:  Słownik  Małżeństwa i  Rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa, ATK – Fundacja Pomoc Rodzinie 1999:
1. Bierzmowanie (podstawa kapłaństwa wspólnego) s. 34
2. Błogosławieństwo małżonków, s. 39-40
3. Chrzest (kapłaństwo wspólne), s. 56
4. Chrzest (teologia), s. 55-56
5. Diakon (w relacji do małżeństwa i rodziny), s. 85-86
6. Dzieje teologii małżeństwa i rodziny, s. 113-118
7. Eucharystia (małżeństwa mieszane), s. 141
8. Kobieta (godność), s. 195-196
9. Komunia małżeńska po śmierci, s. 197-198
10. Komunia małżonków,  s. 198-199
11. Komunia rodzinna, s. 199
12. Małżeństwo (przymierze Bosko-ludzkie), s. 224-225
13. Małżeństwo w wyznaniu prawosławnym, s. 239-240
14. Ojcostwo Boga, s. 321
15. Rodzice (współpracownicy Boga), s. 382-383
16. Sakrament chorych (w aspekcie małżeństwa i rodziny), s. 414-415
17. Sakrament małżeństwa, s. 415-416
18. Sakrament pokuty, s. 416-417
19. Sakrament pokuty (w aspekcie małżeństwa i rodziny), s. 417
20. Sakrament (teologia), s. 414
21. Wierność małżeńska, s. 467-468
22. Zgoda małżeńska (znak sakramentalny), s. 503

Recenzje:
Recenzja: L. Bouyer, Eucharistie, Théologie et spiritualite de la prière eucharistique, Paris 1990, ST 11(1993) s. 381 .
Recenzja: A. Kaplan, Création céleste, Guide du mariage juif (Stworzenie niebieskie, przewodnik małżeństwa żydowskiego), New York - Jerusalem 1983, ST 11(1994) s. 435-437.
Recenzja: J. Julilien, Demain la famille. Sexualité - amour - mariage - famille. Paris, Mame 1992, ss. 291. ST 13(1995) s. 426-427.
Recenzja: Mathon Gérard, Le mariage des chrétiens, t. 1: Des origines au concile de Trente, Paris, Desclée 1993, ss. 382; ST 14(1996) s. 386-388.
Recenzja: Dwadzieścia lat Nauk o Rodzinie, Twenty Years of Family Sciences, Obchody  XX-lecia Instytutu Studiów nad Rodziną ATK w Łomiankach, red. D. Bazyluk, J. Szymczak, Warszawa, ATK 1995, ss. 409; ST 14(1996) s. 388-389.
Recenzja: Vittorio Hösle, Philosophie der ökologischen Krise (Filozofia ekologicznego kryzysu), Moskauer Vortäge, München 1994, ss. 256; ST 14(1996) s. 411.
Recenzja: Jacques de Longeaux, Amour, Mariage et sexualité d’après la Bible, (Cahiers de l’Ecole Cathedrale, nr 22), Mame-Ceps, Paris 1996, 150 s., Studia nad Rodzin¹1(1997) 1, s. 187.
Recenzja: (wespół z Beata Polaniecka): Prof. Johannes van dr Ven, pratical Theology: An Empirical Approch, Peeters Pres, Leuven 1998; ST 17(1999) s. 442-444.
Recenzja: (wespół z Anna Bober): Tadeusz Pikus, Jezus Chrystus obrazem Boga niewidzialnego, Warszawa, Wyd. Sióstr Loretanek 1996; ST 17(1999), s. 444-447.
Recenzja: (wespół z N. Szczepański), Jacek Salij, Dylematy naszych czasów, Poznań 1998,  Studia teologiczne 19 (2001) s. 500-504.
Recenzja: (wespół M. Krywoszejew), Tomasz Węcławski, Sieć, Znak 1997, Studia teologiczne 19 (2001) s. 514-516.
Recenzja: Michel  Schooyans, Le crash démographique. De la fatalité à l’espérance, Sarment/Fayard, Paris 1999, Studia nad Rodzin¹ 5(2001) 8 s. 200-202.
Recenzja: Jacques de Longeaux, Amour, Mariage et sexualité d’après la Bible, (Cahiers de l’Ecole Cathedrale, nr 22), Mame-Ceps, Paris 1996, Studia nad rodziną 5(2001) 2 s.169-170.
Recenzja: Leo Kardynał Scheffczyk, Maryja, Matka i Towarzyszka Chrystusa. Podręcznik mariologii, Wyd. M, Kraków 2004, „Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża” 22(2004)  s. 497-498.
Recenzja: Hans Conrad Zander, święci przestępcy, czyli prawdziwe historie Ojców Pustyni, Wyd. M, Kraków 2002, „Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża” 22(2004) s. 498-500.
Sprawozdania:
Sprawozdanie z sesji naukowych w roku akademickim 1992/1993, ST 11(1993) s.373-375.
Sprawozdanie ze spotkań księży Profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akademickim 1993/94, ST 12(1994) s. 419-422.
Sprawozdanie z uroczystości jubileuszu XX - lecia Instytutu Studiów nad Rodziną, Ateneum Kapłańskie 87(1995) t. 125, nr 519-520 s. 278-280.
Sprawozdanie ze spotkań księży Profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akademickim 1994/1995. ST 13(1995) s. 383-387.
Sprawozdanie ze spotkań Księży Profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Ełku, Łomży i Siedlec w roku akademickim 1995/1996, ST 14(1996) s. 317-322.
Sprawozdanie ze spotkań Księży Profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec  w roku akademickim 1996/1997, w: Studia Teologiczne 15(1997) s. 310-314.
Sprawozdanie ze spotkań Księży Profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży, Ełku i  Siedlec  w roku akademickim 1997/1998, w: Studia Teologiczne 16(1998) s. 349-353.
Sprawozdanie ze spotkań Księży Profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży, Ełku i  Siedlec  w roku akademickim 1998/1999, w: Studia Teologiczne 17(1999) s. 395-400.
Protokół  ze spotkań Księży Profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży, Ełku i  Siedlec  w roku akademickim 1999/2000, w: Studia Teologiczne 18(2000), s. 452-456.
Sprawozdanie z sekcji: Rodzina w naukach teologicznych, w: Episteme 7(2000): Ekologia rodziny ludzkiej, Olecko 2000, s. 298-299.
Sprawozdanie z europejskiego Sympozjum „Transmisja w rodzinie: sekrety, fikcje i ideały” – Lyon 26-27 maja 2000, Studia nad Rodziną (2000) 7, s. 194-197.
Protokół  ze spotkań Księży Profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i  Siedlec  w roku akademickim 2000/2001, Studia Teologiczne 19(2001), s. 431-435.
Sprawozdanie ze spotkań Księży Profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży, Ełku i  Siedlec  w roku akademickim 2001/2002, Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża 20(2002) s. 475-480.
Sprawozdanie ze spotkań Księży Profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży, Ełku i  Siedlec  w roku akademickim 2002, Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża 21(2003) s. 429-432.
Rodzina Dobrą Nowiną dla świata. Pełne optymizmu świadectwo z Czwartego światowego Spotkania Rodzin – Manila 22-26 stycznia 2003 r., Studia Ecologiae et Bioethicae 1(2003) s.
Artykuły publicystyczne:
Zaproszenie do odnowy rodzin, "Słowo", 6-8 maja 1994,  s. 3.
Panować nad telewizją, “Słowo”, 4-6 listopada 1994, s.13.
Rodzina Bogiem silna, Niedziela 44(2001) 30 - Głos Katolicki s. III.
Kościół to wielka wspaniała rodzina, Radosne i pełne optymizmu świadectwo z IV Światowego potkania Rodzin – manila 22-26 stycznia 2003 r., Głos Katolicki (Łomżyński dodatek do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”) 46(2003) nr 11 s. 1 i 4; nr 12 s. 4; nr 13 s. 4 (tekst i zdjęcia).
Nadzieja Kościoła kameruńskiego, Głos Katolicki (Łomżyński dodatek do Tygodnika Katolickiego „Niedziela”)  47(2004) 15 11 IV 2004 s. IV-V (tekst i zdjęcia).  
Testament Ojca, Święty natychmiast, dodatek specjalny do Gazety współczesnej z 08.04.2005 s. IV.
Misjonarz – człowiek do zadań specjalnych, (wywiad) Głos katolicki, nr 38 (221) 22 października 2006 s. 11.
Tłumaczenia:
Tłumaczenie: Michel Schooyans, Rodzina w kontekście problemów demograficznych, ISNaR, Łomianki 1994, ss. 45 (Tak-życiu tak-prawdzie, nr. 8).
Tłumaczenie: Christinne de Vollmer, Prawda o aborcji w życiu kobiety, ISNaR, Łomianki 1994 ss. 38 (Tak-życiu tak-prawdzie, nr. 9).
Tłumaczenie: Daniel-Ange, Rodziny, sece Boga! Komentarz listu do Rodzin Jana Pawła II, Białystok, Kairos 1998 ss. 120.
Tłumaczenie: Jean Laffitte, Instytut Jana Pawła II w Rzymie jako przykład zadań i doświadczeń w posłudze nauki wobec rodziny, w: Rodzina na przełomie wieków, red. K. Majdański, Łomianki 2000, s. 287-299.

Dokumenty i opracowania nie opublikowane
1. Projekt dokumentu Formacja i posługa kapłanów na I Synod diecezji łomżyńskiej 2005r. wydane : I Synod Diecezji Łomżyńskiej 1995 - 2005, prawo partykularne Kościoła Łomżyńskiego, Łomża 2005, s. 48-72. statuty 80-175.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach