dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. UKSW

Dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. UKSW
Kierownik Katedry Pedagogika Rodziny
Wydział Studiów nad Rodziną
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
e-mail: m.przybysz-zaremba@uksw.edu.pl

Studia i stopne naukowe
- 1996-1998 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, uzyskany tytuł: licencjat na kierunku pedagogika.
- 1998-2000 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Instytut Pedagogiki w Warszawie, uzyskany tytuł: magister pedagogiki.
- 2002-2004 - przygotowywanie rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
- 2013 r. - obrona rozprawy habilitacyjnej, uzyskany stopień naukowy: doktor habilitowany nauk społecznych - w zakresie pedagogiki.

Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach
- 2010 – Kurs: Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry w zakresie zastosowania technologii informacyjnych w dydaktyce i badaniach naukowych, w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” Programu Operacyjnego kapitał Ludzki (nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-154/08-00 z dnia 22.09.2008r.).
- 09.2009-03.2010 - Szkolenie z zakresu Przedsiębiorczości prowadzone przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie (160h)
- 15.05.2014 – Warsztat: Eksploracje – kombinacje – transformacje. Gimnastyka wyobraźni. Warsztaty zorganizowane w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Twórczosc codzienna w teorii I praktyce edukacyjnej. Nauczyciel jako refleksyjny I krytyczny praktyk. Pułtusk.
- 02.12.2014 – Szkolenie: Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań naukowych, Warszawa. Szkolenie organizowane przez PWN.
- 09.04.2015 - Sytuacja konfliktowa – dążenie do porozumienia bez przemocy. Warsztaty zorganizowane w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Rodzina. Zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy, Pułtusk.
- 21.03.2016-13.06.2016 – Kurs: Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET). Kurs organizowany przez Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU- MACH (90h).
- 21.03.2016-31.05.2016 – Kurs: Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniów. Kurs organizowany przez Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU- MACH (60h).
- 21.03.2016-31.05.2016 – Kurs: Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole. Kurs organizowany przez Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU- MACH (60h).

Udział w projektach
- 08-11.01.2013 – międzynarodowy projekt naukowy „Competitive Funding for Short-Term Scholars' Visits”, No SEM-114 – Mykolas Romeris University, Faculty of Social Policy, Institute od Education, Departament of Social Work Vilnius, Lithuania.
- 2006-2009 – kierownik projektu „Trzeźwo myślę, trzeźwo jeżdżę. Projekt został wyróżniony przez Komisję Europejską w pierwszej edycji Excellence in Road Safety Awards.
- 2008 – kierownik projektu badawczego (projekt własny): Praca jako wartość. Środowiskowe uwarunkowania doświadczania pracoholizmu przez studentów studiów niestacjonarnych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz jego skutki. Badania finansowano ze stypendium naukowego w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”:
- Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z miasta Olsztyna – projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III “Wysoka jakość system oświaty”. (przeprowadzono 90 godz. Konsultacji indywidualnych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na terenie Olsztyna (województwo warmińsko-mazurskie)– Przedszkole Miejskie nr 3, 17, 20.

Wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus i Erasmus+
- 16-20.09-2013 - Individual Teaching Programme for Teaching Staff Mobility. Mykolo Romerio Universitetas (Lithuania).
- 25-29.11.2013 - Individual Teaching Programme for Teaching Staff Mobility. Mykolo Romerio Universitetas (Lithuania).
- 16-22.02.2015 - Individual Teaching Programme for Teaching Staff Mobility. Mykolo Romerio Universitetas (Lithuania).
- 10-16.11.2015 - Individual Teaching Programme for Teaching Staff Mobility. Mykolo Romerio Universitetas (Lithuania).
Zagraniczne staże naukowo-badawcze
25.01-24.02.2016 - Mykolo Romerio universitetas w Vilnius (Lithuania). Staż realizowany w ramach stypendium przyznanego przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej działające przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce.

Stypendia naukowe
- 2009 - roczne stypendium naukowe w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.
- 2006 – roczne stypendium naukowe Rektora na prowadzenie badań na temat „Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów”.

Nagrody i wyróżnienia
- 2015 – Nagroda Rektora PWSZ w Skierniewicach
- 2014 - Złota Tarcza Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Fundacja Kierowca Bezpieczny
- 22.11.2013 - Wyróżnienie „Tarczą Bezpieczeństwa” za działalność naukowo-badawczą podczas VII uroczystej gali bezpieczeństwa organizowanej przez Fundację Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny” –
- 2012 - Nagroda Rektora PWSZ w Elblągu za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w roku akademickim 2011/2012.
- 2010 - Złoty Krzyż Wolności Ojczyzny „Buława Marszałkowska 2010”.
- 2009 - Nagroda Rektora za szczególne zasługi w tworzeniu i umacnianiu Uczelni.
- 2009 - Srebrny Krzyż za Zasługi dla Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Udział w Radzie Naukowej/redakcyjnej Pism:
1. „Journal of Human Dignity and Wellbeing” ISSN 2451-3520.
2. „Education Sciences and Psychology” ISSN 1512-1801.

Wykaz publikacji
Prace Autorskie
1. M. Przybysz-Zaremba (2013), Rodzina, praca, edukacja – obszary przestrzeni życia kobiet. Sukcesy, konflikty, problemy. Wydawnictwo PWSZ w Elblągu. Elbląg 2013, ss. 200, ISBN 978-83-62336-30-2.
2. M. Przybysz-Zaremba (2008), Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów, Olsztyn, Oficyna Wydawnicza Prospekt. ISBN 978-83-926979-0-9.
3. M. Przybysz-Zaremba (2006), Terapia profesjonalna i samopomocowa w uzależnieniu alkoholowym, Toruń, Wydawnictwo  Enea Communication. ISBN 83-923462-0-3.

Redakcja i współredakcja naukowa prac zbiorowych
1. G. Cęcelek, M. Potoczna, M. Przybysz-Zaremba (red.) (2016), Rodzina – Szkoła – Środowisko społeczne - obszary kształtowania kreatywności i twórczości dziecka (ucznia), PWSZ w Skierniewicach. Ss. 350. ISBN 978-83-61467-68-7.
2. M. Przybysz-Zaremba (red.) (2015), Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Heterogeniczny wymiar oddziaływań profilaktycznych. Wybrane aspekty. Oficyna Wydawnicza Prospekt PR, Olsztyn 2015, ss. 176. ISBN 978-83-63176-16-7.
3. L. Dromantienė, M. Przybysz-Zaremba, V. Indrašienė, L. Daniela, R. Nordström-Lytz (red.) (2014), Social education: current problems and perspectives, Mykolas Romeris University, Vilnius 2014. ISBN 978-9955-19-656-3 (online); ISBN 978-9955-19-658-7 (print), ss. 352.
4. L. Hurło, M. Przybysz-Zaremba, W. Ziarek (red.), (2013). Rodzina. Uzależnienia. Bezpieczeństwo. Studium socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Prospekt, Olsztyn, s. 320. ISBN 978-83-63176-08-2.
5. I. M. Kijowska, M. Przybysz-Zaremba (red.), (2013), Rodzina. Przeobrażenia, Problemy, Pomoc, Wyd. PWSZ w Elblągu, s. 301. ISBN 978-83-62336-26-5
6. L. Hurło, M. Przybysz-Zaremba (red.), (2012), Społeczno-pedagogiczne aspekty życia rodziny, Oficyna Wydawnicza Prospekt, Olsztyn, s. 338. ISBN 978-83-63-176-00-6.
7. I. M. Kijowska, M. Przybysz-Zaremba (red.), (2011), Rodzina. Wybrane wymiary środowiska wychowawczego dziecka, Wyd. PWSZ w Elblągu, s.160. ISBN 978-83-62336-08-1.
8. L. Hurło, M. Przybysz-Zaremba (red.), (2010), Różne oblicza funkcjonowania szkoły, Oficyna Wydawnicza „Prospekt”, Olsztyn. s. 204. ISBN 978-83-926979-3-0.
9. M. Przybysz-Zaremba (red.), (2010), Sukcesy i porażki w edukacji dzieci i młodzieży, Oficyna Wydawnicza „Prospekt”, Olsztyn, ISBN 978-83-926979-7-8, s. 139.

Artykuły w czasopismach punktowanych i recenzowanych
1. M. Przybysz-Zaremba (2015), Egzemplifikacje wybranych teorii zachowań agresywnych człowieka  – perspektywa trójwymiarowa, „Studia nad Rodziną” 2015, nr 2 (37), s. 311-332 ISSN: 1429-2416.
2. M. Przybysz-Zaremba (2015), Dymorficzny wymiar uwarunkowań agresji i przemocy domowej  – przegląd wybranych aspektów i eksploracji [Dimorphic dimension of domestic aggression and violence conditioning - selected aspects and explorations review] „Studia nad Rodziną” 2015, nr 2 (37) ISSN: 1429-2416, s. 243-260.
3. M. Przybysz-Zaremba, A. Kornacka (2015), Rola policji w ograniczaniu wybranych zachowań ryzykownych młodzieży na przykładzie województwa łódzkiego „Społeczeństwo i Rodzina” Nr 45 (4/2015). ISSN 1734-6614, s. 45-59.
4. M. Przybysz-Zaremba (2015), W Pułtusku o rodzinie, „Społeczeństwo i Rodzina” 2015, nr 43 (2/2015) / s. 172–176 / ISSN 1734-6614.
5. M. Przybysz-Zaremba, (2014), Eskalacja agresji i przemocy w szkole jako implikacja słabych oddziaływań prewencyjnych, „Wychowanie na co Dzień” 2014, nr 5 (248), s. 3-8. ISSN 1230-7785.
6. M. Przybysz-Zaremba (2014), Ryzykowne zachowania młodzieży jako implikacja dekompozycyjnych oddziaływań środowiska rodzinnego – wybrane konteksty i eksploracje, „Studia nad Rodziną” 2014 2 (35), s. 229-239. ISSN: 1429-2416.
7. M. Przybysz-Zaremba, Paulina Jakubowicz (2014), Style nauczania oraz sposoby przyswajania wiedzy szkolnej przez uczniów klas początkowych – ustalenia i propozycje, „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, nr 24, t. II, s. 327-347, ISSN 2083-179X Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce ISSN 1730-6795.
8. M. Przybysz-Zaremba, T. Butvilas (2014), Profilaktyka narkotykowa w szkole, Kwartalnik „Pedagogika Społeczna” 2014, Nr 3(53), s. 105-117. Wydawnictwo  Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie. ISSN 1642-672X.  
9. M. Przybysz-Zaremba, A. Katkonienė (2014), Profilaktyka agresji i przemocy w szkole w optyce edukacyjnej, „Społeczeństwo i Rodzina” Nr 38, (1/2014), s. 48-62. ISSN 1734-6614.  
10. M. Przybysz-Zaremba, P. U. Szramowska (2013), Współczesny ojciec – (nie)obecny czy zaangażowany w proces socjalizacyjno - wychowawczy dziecka? „Rozprawy Naukowe i Zawodowe” PWSZ w Elblągu, 2013, Zeszyt 17, s. 27-42. ISSN 1895-8117.
11. M. Przybysz-Zaremba, (2013), (Nie)Zdrowa żywność w sklepikach szkolnych.  „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”, 2013, Zeszyt 17, s. 71-85. ISSN 1895-8117.
12. W. Roguska, M. Przybysz-Zaremba, (2011), Syndrom agresji u dzieci z rodzin niepełnych. „Szkice Humanistyczne” Tom XI, Nr 1-2 (vol. 24)/2011, s. 227-236, ISSN 1642-6363.
13. M. Przybysz-Zaremba (2010), Wartości i aspiracje zawodowe studentów. Doniesienie z badań przeprowadzonych wśród studentów Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu, „Rozprawy Naukowe i Zawodowe” PWSZ w Elblągu, nr 12, Zeszyt 11, s. 89-104, ISSN 1895-8117.
14. M. Przybysz-Zaremba, Ewelina Smogorzewska (2009), Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. Analiza problemu w perspektywie psychologii pedagogicznej. „Szkice Humanistyczne” Tom VIII, nr 4 (vol. 19), s. 287-300, 267-276, ISSN 1642-6363.
15. M. Przybysz-Zaremba (2009), Współczesne gry komputerowe zagrożeniem dla dzieci i młodzieży. „Szkice Humanistyczne” Tom VIII, nr 4 (vol. 19), s. 267-276, ISSN 1642-6363.
16. M. Przybysz-Zaremba, E. Smogorzewska (2009), Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej – analiza badań przeprowadzonych wśród uczniów klas gimnazjalnych, „Forum Oświatowe” nr 1(40), s. 123-140. PL ISSN 0867-0323.
17. M. Przybysz-Zaremba (2008), (Prze)moc kobiet – (nie)moc mężczyzn, „Szkice Humanistyczne” Tom VIII, nr 2 (vol. 15), s. 7-13, ISSN 1642-6363.
18. M. Przybysz-Zaremba (2008), Oblicza pracoholizmu – „Szkice Humanistyczne” Tom VIII, nr 1 (vol. 14), s. 115-124, ISSN 1642-6363.
19. M. Przybysz-Zaremba (2008), Mobbing w szkole, „Niebieska Linia” nr 1/54, s.18-21,  ISSN 1507-2916.
20. M. Przybysz-Zaremba (2007), Internet a zaburzenia psychofizyczne młodzieży, „Szkice Humanistyczne” Tom VII, nr 3-4 (vol. 13), s. 163-170, ISSN 1642-6363.
21. M. Przybysz-Zaremba (2007), Prostytucja nieletnich – czy to problem społeczny? „Niebieska Linia” nr 5 (52), s. 30-33, ISSN 1507-2916.
22. M. Przybysz-Zaremba (2006), Profilaktyka nałogu komputerowo-sieciowego, „Forum Oświatowe” nr 2(35), s. 97-104, PL ISSN 0867-0323.
23. W. Łuczak, M. Przybysz, (2003), Uzależnienie alkoholowe w różnych koncepcjach teoretycznych, ”Forum Oświatowe” nr 1 (28), s. 113-122, PL ISSN 0867-0323.
24. E. Łuczak, M. Przybysz (2002), Rozwój komputeryzacji nowym zagrożeniem dla młodego pokolenia, „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne” nr 3,4.
25. M. Przybysz (2002), Alkoholizm rodziców a przejawy niedostosowania społecznego młodzieży, ”Wychowanie na co dzień” nr 10,11, s. 32-35, ISSN 1230-7785 INDEX 323586.

Artykuły w języku obcym (polskim) wydane przez wydawnictwa zagraniczne
1. M. Przybysz-Zaremba, M. Kołodziejski (2016), MUSIC IN RE-SOCIALISATION OF SOCIALLY MALADJUSTED YOUTH, „University Review” Vol. 10, 2016, No. 3, p. 46-49, Trenčín: Alexander Dubček University of Trenčín. ISSN 1337-6047; ISSN 1339-5017 (Online).
2. M. Przybysz-Zaremba, Tomas Butvilas, Auksė Šerstobojeva (2015), Education of a child in an ethnically diverse family, „Journal of Educational Review“ JUNE 2015 VOL. 8, NO.2, s. 205-210.
3. M. Przybysz-Zaremba (2015), Problemy rodziny jako faktory zagrażające zdrowiu dziecka – wymiar polimorficzny (Family problems as factors threatening child's health – polymorphous dimension), [w:] Fyzioterapia a hudobné aktivity, rehabilitácia, regenerácia a zdravie, (Ed.) Eva Králová, Lubomír Král, Zdenka Krajčovičová, Vladimír Meluš, Wyd. Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 2015, ISBN 978-80-8075-710-6; EAN 9788080757106, s. 26-32.
4. M. Przybysz-Zaremba, M. Kołodziejski (2015), MULTI-SIDED UPBRINGING OF A CHILD IN FAMILY, „University Review”. 2015, Vol. 9, No. 2-3, p. 30-36. Trenčín: Alexander Dubček University of Trenčín. ISSN 1337-6047; ISSN 1339-5017 (Online).
5. M. Przybysz-Zaremba (2015), Selected forms of assistance to family experiencing violence – on the example of Poland [w:] CYRIL-METHODIUS DAYS OF SOCIAL SERVICES. Proceedings of the international expert - scientific conference. Jaroslav Stančiak, Silvia Dončevová, Angelika Dudžáková, Peter Slovák (ed.), Budapeszt, Hungary: HERALDIKA KIADÓ, 2015, s. 207-220. ISBN 978-963-9204-99-7.
6. N. Poliaková, E. Králová, M. Przybysz-Zaremba (2015), The Experience of Parkinson´s Patients and their Family Members with Parkinson´s Disease, „Journal of Educational Review” 2015, Vol. 8, Number 1, January-March 2015, s. 91-95.  
7. M. Przybysz-Zaremba, D. Rimkūnienė, V. Vasilienė-Vasiliauskienė, T. Butvilas (2015), PROJECT-BASED LEARNING: THE COMPLEXITY, BENEFITS, AND CHALLENGES WITHIN 21ST CENTURY EDUCATION,  „Journal of Educational Review“ JUNE 2015 VOL. 8, NO.2, s. 2011-215.
8. M. Przybysz-Zaremba, A. Katkonienė (2014), Social and demographic conditions of displays of aggression and violence in family. Constructing  the model of an aggressor, „Social Education” / Socialinės inovacijos socialinių industrijų plėtrai 2014, t. 39, Nr 3, p. 175–188, ISSN 1392-9569. E-ISSN 2351-6011. DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2014.27
9. T. Butvilas, M. Przybysz-Zaremba, Š. Toleikis, (2014), Adherance to Case-Study Method in Students’ Final Thesis, „Journal of Educational Review” 2014, Vol. 7, No. 3, s. 351-355. ISSN 0975-4792.
10. Jūratė Butvilienė, M. Przybysz-Zaremba, T. Butvilas (2014), Reasons for Adults’ Participation in Non-Formal Education: A Brief Overview of Lithuanian Situation „Journal of Educational Review” 2014, Vol.7, no. 4, s. 635-639. ISSN 0975-4792.
11. Małgorzata Przybysz-Zaremba (2014), Aggression and Violence at School – global or local issue? [w:] Social education: current problems and perspectives, (red.) M. Jędrzejko, Leta Dromantienė, M. Przybysz-Zaremba, Valdonė Indrašienė, Linda Daniela, Rita Nordström-Lytz, Mykolas Romeris University, Vilnius 2014. ISBN 978-9955-19-656-3 (online); ISBN 978-9955-19-658-7 (print), s. 225-234.
12. T. Butvilas, M. Przybysz-Zaremba (2014), Openness within Adoption: Challenges for Child’s Psychosocial Development and Self Identity [w:] Social education: current problems and perspectives, (red.) M. Jędrzejko, Leta Dromantienė, M. Przybysz-Zaremba, Valdonė Indrašienė, Linda Daniela, Rita Nordström-Lytz, Mykolas Romeris University , Vilnius 2014. ISBN 978-9955-19-656-3 (online); ISBN 978-9955-19-658-7 (print), s. 121-130.
13. M. Przybysz-Zaremba J. Sadauskas, A. Katkonienė (2014), Poverty and social exclusion as a challenge for contemporary social pedagogy – chosen contexts and theoretical implications [w:] Social education: current problems and perspectives, (red.) M. Jędrzejko, Leta Dromantienė, M. Przybysz-Zaremba, Valdonė Indrašienė, Linda Daniela, Rita Nordström-Lytz, Mykolas Romeris University, Vilnius 2014, ISBN 978-9955-19-656-3 (online), ISBN 978-9955-19-658-7 (print), s. 97-108.
14. M. Przybysz-Zaremba (2014), Selected family dysfunctions and conditions of social maladjustment of children and youth – implications and actions (Wokół wybranych dysfunkcji rodziny jako uwarunkowań niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży – implikacje i działania) [w:] Socialni pedagogika ve sluzbe cloveku a spolecnosti, Silvia Neslusanova, Ingrid Emmerova, Ewa Jarosz (red.), Institut Mezioborowych Studii, Brno 2014, s. 520-533. ISBN 978-80-88010-01-2.
15. M. Przybysz-Zaremba (2014), Health as a value - review of selected research explorations (Zdrowie jako wartość – przegląd wybranych eksploracji badawczych „University Review”. 2014, Vol. 8, No. 1-2, p. 65-71. Trenčín: Alexander Dubček University of Trenčín. ISSN 1337-6047; ISSN 1339-5017 (Online).
16. M. Przybysz-Zaremba (2014), Voľný čas žien, individuálny čas – teda ako trávia voľný čas pracovne a študijne aktívne ženy? [in.] NAJNOVŠIE TRENDY A VÝZVY EURÓPSKEHO VÝSKUMU V EDUKAČNÝCH VEDÁCH. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, (Ed.) Silvia Dončevová, Vydala Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV, s. 511-517. ISBN 978-80-8105-567-6.
17. M. Przybysz-Zaremba (2014), Relations between mother and child and parental attitudes analysis,  – SOCIALINIS DARBAS „Social Work” 2014, Vol. 13, No. 1, University Mykolo Romero p. 40-49. ISSN online 2029-2775 / ISSN print 1648-4789.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach