Dr Marek Kulesza

Dr Marek Kulesza

e-mail:m.kulesza@uksw.edu.pl

Wykształcenie

2003 – Katholische Universität Eichstätt–Ingolstadt: Sozialpädagogik, Allgemeine Pädagogik, Deutsch als Fremdsprache (Magister Artium)

2009 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny: doktor nauk humanistycznych

Zainteresowania badawcze

• Coaching i superwizja w obszarze działań społecznych, coachingowe wsparcie rodziny, poradnictwo rodzinne oparte o zasoby

• Problematyka równowagi (równoważenia) życia rodzinnego, w szczególności równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym, coaching równowagi życia rodzinnego

• Standardy jakości oraz procesy profesjonalizacji usług społecznych

• Aktywizacja społeczna seniorów

• Problematyka rozwoju zawodowego, aktywizacji zawodowej i społecznej, rozwoju kształcenia zawodowego

• Integracja społeczna i zawodowa, w szczególności migrantów

• Problematyka szkolnych uwarunkowań agresji i przemocy, zwłaszcza klimatu szkoły i jego pomiaru

Prowadzone projekty wdrożeniowe i edukacyjne

Aktualnie realizowane

o Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego(od 9/2017) PO WER, projekty ponadnarodowe 4.3 (kierownik zespołu badawczego/eksperckiego, wspólnie z Katholische Universität Eichstätt–Ingolstadt, Niemcy)

o Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki(od 7/2017), PO WER 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (ekspert ds. zarządzania jakością usług społecznych)

o EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami (od 7/2017) PO WER, projekty ponadnarodowe 4.3 (kierownik zespołu badawczego/eksperckiego, wspólnie z IFN, Niemcy)

o Family balance coaching - psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym  (od 10/2016) PO WER, projekty ponadnarodowe 4.3 (kierownik zespołu badawczego/eksperckiego, wspólnie z Katholische Universität Eichstätt–Ingolstadt, Niemcy)

o Rozwój kompetencji kluczowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym(od 9/2016) partnerstwo strategiczne w ramach Erasmus+ (członek zespołu eksperckiego)

o Senior mentorem 2 (w ramach programu ASOS, 2017, Fundacja Karan)

 

Projekty zrealizowane (wybór)

o Senior mentorem (w ramach programu ASOS, 2016, Fundacja Karan, kierownik projektu)

o Kompetencje na start(4.1.1 PO KL, UKSW Wydział Studiów nad Rodziną, 2015, kierownik i autor projektu)

o WSnR proaktywnie – wsparcie współpracy WSnR z przedsiębiorcami w realizacji specjalistycznych aktywności edukacyjnych i wdrożeniowych(nr umowy PFI-Broz 3/2015)

o Aktywna promocja kierunku studiów Nauki o Rodzinie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych(nr umowy PSiK-Broz 6/2015)

o Zatrudnienie w Polsce imigrantów/mniejszości etnicznych 2011 – 2013 oraz wpływ zjawisk emigracyjnych i migracyjnych na rynek pracy(projekt badawczy, kierownik zespołu badawczego), 2014–15, IBC Group na zlecenie CRZL

o Coaching dla seniorów(w ramach programu ASOS, 2015, Fundacja Karan, kierownik naukowy projektu)

o Coaching społeczny – wielowymiarowe wsparcie funkcjonowania seniorów(w ramach programu ASOS, 2014, Fundacja Karan, kierownik naukowy projektu)

o Coach rodzinny – innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym(autor, ekspert w projekcie, 7.2.1 PO KL, UKSW WSnR, 2013–15)

o Coach-superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (kierownik, projekt międzynarodowy, 7.2.1 PO KL, AKN Warszawa, 2013–2015)

o Edukacja-Regiony-Regionalizacja: proaktywny model zarządzania całożyciową edukacją w regionalnych sieciach społecznych  (autor, kierownik 2012–2013, Uniwersytet Łódzki)

o AUTO–UNIA: ku nowoczesnym szkołom zawodowym(AKN Warszawa, projekt ponadnarodowy, 9.2 PO KL, Łódź, autor i kierownik projektu, 2012–2015)

o Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej(autor, kierownik projektu, UKSW Warszawa, Wydział Nauk Pedagogicznych, projekt międzynarodowy, 7.2.1 PO KL, AKN Warszawa, 2012–13)

o Uniwersytet Łódzki dla kadr sektora usług społecznych (autor i kierownik projektu, Uniwersytet Łódzki, międzywydziałowy, 4.1.1 PO KL, 2010–12)

o Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych  społecznych (autor i kierownik projektu, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, 3.4.3 PO KL, 2010–12)

o Edukacja–Regiony–Regionalizacja: Rozwój Wydziału Nauk o Wychowaniu w ramach Strategii Rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego (autor i kierownik projektu, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, 4.1.1 PO KL, 2009–13)

o Wsparcie Metodyczne Procesu Rozpoznawania Predyspozycji Zawodowych Uczniów Łódzkiego (autor i kierownik projektu, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, 3.4.3 PO KL, 2009–10)

o Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji (autor i kierownik projektu, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, 4.2 PO KL, 2009–10)

o Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej IW EQUAL, Temat  J (z-ca kierownika projektu, Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2007–2008)

 

Projekty/prace badawcze (wybór)

Funkcjonowanie szkół zawodowych o profilu samochodowym w Łodzii Ingolstadt: polsko-niemieckie badania porównawcze (w ramach projektu Auto–Unia, 2013–14, kierownik projektu, AKN, Warszawa)

Efektywność wybranych technik coachingowych w obszarze działań społecznych (w ramach projektu Coach- Superwizor Społeczny, 2014, kierownik zespołu badawczego, AKN, Warszawa)

Zatrudnienie w Polsce imigrantów/mniejszości etnicznych 2011 – 2013 oraz wpływ zjawisk emigracyjnych i migracyjnych na rynek pracy(projekt badawczy, kierownik zespołu badawczego, 2014–15, IBC na zlecenie CRZL)

Badania standaryzacyjne narzędzi psychometrycznych do diagnozy predyspozycji zawodowych(kierownik, w ramach projektu Wsparcie metodyczne procesu rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów, 2009–10)

Badania sondażowe nauczycieli akademickich(Koordynator Naukowy , w ramach projektu CUIwE, Uniwersytet Łódzki, 2010)

o  Uwarunkowania społecznej i zawodowej integracji Wietnamczyków w Polsce (Koordynator naukowy, w ramach projektu MCAZ, Uniwersytet Warszawski, 2007–08)

Postawy Polaków wobec cudzoziemców i pomocy udzielanej cudzoziemcom(Koordynator naukowy, we współpracy z TNS OBOP, w ramach projektu MCAZ, Uniwersytet Warszawski, 2007–08)

Pracodawcy i kadra zarządzająca wobec obecności cudzoziemców na rynku pracy w Polsce(Koordynator naukowy, w ramach projektu MCAZ, Uniwersytet Warszawski, 2007–08)

Badania agresji i przemocy w szkołach polskich(na zlecenie MEN/CMPP–P, 1999–2003–2007, Członek zespołu badawczego)

 

Publikacje (wybór)

Autor:

M. Kulesza, Pracodawcy i kadra zarządzająca wobec obecności cudzoziemców na rynku pracy w Polsce. IPSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.  M. Kulesza, Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów, Łódź  2011. M. Kulesza / M. Kulesza, Coaching i superwizja w obszarze działań społecznych. Warszawa, EDU Research, 2015.

Redakcja:

M. Kulesza, M. Kulesza (red.) Ku nowoczesnym szkołom zawodowym: analiza funkcjonowania szkół zawodowych o profilu samochodowym w Łodzi. Warszawa, AKN, 2015. M. Kulesza, M. Kulesza (red.). M. Kulesza, J. Surzykiewicz, (red.). Coaching społeczny. Innowacyjne techniki i narzędzia wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warszawa, Difin 2013. M. Kulesza, J. Surzykiewicz (red.). Coaching społeczny. W poszukiwaniu efektywnych form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych. Warszawa: Difin 2013. J. Surzykiewicz, M. Kulesza (Red.) Integracja w świecie powszechnej migracji. Otwarte pytania pedagogiki społecznej. IPSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008. M. Kulesza (Red.) Działalność Międzykulturowego Centrum Adaptacji Zawodowej. Raport 2006–2008. IPSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008. M. Kulesza, K. Szyniszewska (Red.) Czeczeni w Polsce. Próba zrozumienia procesów integracyjnych. IPSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008. M. Kulesza, M. Smagowicz (Red.) Wietnamczycy w Polsce, IPSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008. M. Kulesza, J. Surzykiewicz (red.) Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej. Wydawnictwo UŁ, 2010. M. Kulesza, E. Kos (red.) Kwestionariusz Predyspozycji zawodowych. Podręcznik. Łódź, 2010.

Artykuły (wybór):

M. Kulesza (2000). Wybrane aspekty opieki psychologicznej nad dziećmi chronicznie chorymi. w: Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, 1 (12), Warszawa, s. 67-86. M. Kulesza (2007). Klimat szkoły – różne ujęcia. w: Remedium, 4/2007: 21. M. Kulesza (2007). Klimat szkoły – elementy, determinanty, oddziaływanie. w: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 457 (2/07). 3–13. M. Kulesza (2007). Percepcja klimatu szkoły uczniów szkół polskich w świetle badań własnych. w: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole, zeszyt 12. Warszawa: CMPP–P: 29–34. M. Kulesza (2007): Klimat szkoły a zachowania przemocowe uczniów w świetle wybranych badań empirycznych. w: Seminare. Poszukiwania naukowe. t. 24: 261–277. M. Kulesza (2008). Wpływ klimatu szkoły na przejawianie przez uczniów agresji i przemocy w szkole. w: Libiszowska-Żółtkowska M., Ostrowska K. (Red.). Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Warszawa: Difin. M. Kulesza (2008). Pracodawcy i kadra zarządzająca wobec obecności imigrantów na rynku pracy w Polsce w świetle badań własnych. w: J. Surzykiewicz, M. Kulesza (Red.) Integracja w świecie powszechnej migracji. Otwarte pytania pedagogiki społecznej. IPSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa: 178-194. M. Kulesza (2008). Dwa lata Międzykulturowego Centrum Adaptacji Zawodowej na Uniwersytecie Warszawskim. w: M. Kulesza (Red.). Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej. Raport 2006-2008. IPSiR, Uniwersytet Warszawski: 9-15. Kulesza, M., Kulesza, M. (2013). Die Verwendung von EU-Mitteln bei den Strukturreformen in polnischen Hochschulwesen. (w). Doebert, H., Szymański, S.,M. Übergänge in die Hochschule  und aus der Hochschule in den Arbeitsmarkt, Münster, New York, München, Berlin: Waxmann,153–169. Kulesza, M. (2015). Coaching i superwizja wobec procesów profesjonalizacyjnych. (w): M. Kulesza, M. Kulesza (red.) Coaching i superwizja w obszarze działań społecznych. Warszawa, 9–18. Kształcenie coachów–superwizorów: program szkolenia oraz rozwoju zawodowego. (w): M. Kulesza, M. Kulesza (red.) Coaching i superwizja w obszarze działań społecznych. Warszawa, 73–81. Kulesza, M., Kulesza, M. (2015). Klimat szkoły jako kategoria opisowa środowiska szkolnego. Pedagogika społeczna Nr 3 (57), Rok XIV, 2015, 113–126. Kulesza, M., Kulesza, M. (2015). Coaching rodzinny – zarys koncepcji. (w): Ozorowski, M., Najda, A. (red.) Coaching rodzinny. Innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łomża, 175–198.

Inne

M. Kulesza (2015), Coach rodzinny.  System szkolenia – zarządzanie jakością – certyfikacja i akredytacja. Materiały w ramach projektu Coach rodzinny – innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (praca niepublikowana);  M. Kulesza (2015), Coaching rodzinny – opis metody. Założenia ogólne koncepcji – terminologia – obszary zastosowań. UKSW WsNR. Materiały w ramach projektu Coach rodzinny – innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (niepublikowane).

 

Zaangażowanie społeczne, kursy, szkolenia

o  Prezes Zarządu Fundacji Popieram Rodzinę (od 2015 r.)

o  Prezes Zarządu polsko-niemieckiej Fundacji im Janusza Korczaka (od 2004 r.)

o  Międzynarodowy coach ICI (2014)

o  Coach i Superwizor IFN (Niemcy) (2014)

o  Coach Rodzinny (AKN/Uniwersytet Eichstaett–Ingolstadt/UKSW) (2013–14)

o  Coach Społeczny (2012–13, UKSW/AKN)

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach