Projekty i konkursy

Narodowe Centrum Nauki organizuje następujące konkursy na finansowanie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych:

 • OPUS - konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • PRELUDIUM - konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • SONATA - konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • SONATA BIS - konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • MAESTRO - konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • HARMONIA  - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 • SYMFONIA - konkurs w którym finansowane będą duże projekty międzydziedzinowe realizowane we współpracy międzynarodowej.
 • ETIUDA (stypendia doktorskie) - konkurs, w którym finansowane będą roczne stypendia dla osób z otwartym przewodem doktorskim.
 • FUGA (staże podoktorskie) - konkurs na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
 • POLONEZ - konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy będą prowadzili badania w Polsce.

Celem programu pn. „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek.

Wsparcie przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych:
a) w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
b) w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
c) w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a.

Uczestnikiem programu może być:

 1. młody naukowiec, zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będący:
 • pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.1)), albo
 • pracownikiem naukowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455), albo
 • pracownikiem naukowym lub badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092);

2.  uczestnik studiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach programu Mobilność Plus znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki został ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 8 listopada 2010 r. Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących kultury narodowej, a także wsparcie działań mających na celu upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych i polskiej myśli humanistycznej na świecie.

Program zapewni stabilne warunki dla realizacji i finansowania kluczowych, długoterminowych przedsięwzięć badawczych, edytorskich i dokumentacyjnych wymagających tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych.

Program ma także zapewnić warunki dla rozwoju naukowego młodych humanistów poprzez wspieranie projektów realizowanych przez doktorantów oraz finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich.

Program obejmuje następujące moduły:

TRADYCJA - wspiera projekty badawcze zorientowane na opracowanie unikatowego zasobu źródłowego istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

ROZWÓJ - wspiera realizację projektów badawczych służących stymulowaniu i promowaniu innowacyjnych badań humanistycznych oraz integracyjnych badań interdyscyplinarnych. Moduł obejmie badania z zakresu kultury polskiej i życia społeczno-kulturalnego mające uniwersalny charakter w odniesieniu do zastosowanych metod, uzyskanych wyników i zakresu oddziaływania.

UMIĘDZYNARODOWIENIE - służy wprowadzeniu najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego. Finansowane będą tłumaczenia i publikacje wybitnych dzieł polskiej humanistyki oraz obcojęzyczne wydania polskich czasopism naukowych

Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - www.nauka.gov.pl.


Iuventus Plus

Celem programu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, których efekty promowane są w drodze ich publikacji w najlepszych światowych czasopismach ujętych w wykazie Journal Citation Reports (JCR) lub ERIH, a przez to zachęcenie młodych naukowców do podejmowania tego rodzaju działalności.

Wnioski mogą składac młodzi naukowcy, którzy w dniu złożenia wniosku nie skończyli 35. roku życia. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie www.osf.opi.org. 

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • impact factor czasopism naukowych z wykazu JCR lub kategoria czasopisma na liście ERIH;
 • wartość naukowa projektu.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach programi Iuventus Plus znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - www.nauka.gov.pl.


Diamentowy Grant

Program adresowany do osób, które ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub ukończyły studia pierwszego stopnia. W ramach konkursu uzyskać można do 200 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Zgłaszany projekt nie może trwać dłużej niż 48 miesięcy.  W ramach projektu finansowane może być wynagrodzenie wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta. Nie może być ono niższe niż 2,5 tys. zł miesięcznie.

Do programu Diamentowy Grant mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Wniosek wypełnić trzeba w systemie OSF.

Szczegółowe informacje o programie Diamentowy Grant znajdą Państwo na stronie Ministerstwa.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach