ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW

Ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW

e-mail: stanislawstrekowski@wp.pl

Dorobek naukowy w latach 1995-2015
 

A. Publikacje książkowe

 1. De apologeticis argumentis religiosae libertatis apud Tertullianum, Roma 1995 (excerptum)
 2. Sofiologia św. Grzegorza z Nyssy. Elementy teologii trynitarnej i antropologii w „Homiliach do Pieśni nad pieśniami”, Kraków 2006.

B. Współredakcja

 1. I. Salamonowicz-Górska, T. Skibiński, S. Strękowski (red.), Elementy judeochrześcijańskie w literaturze patrystycznej, „Studia Antiquitatis Christianae”, t. 13, Warszawa 1998.
 2. I. Salamonowicz-Górska, T. Skibiński, S. Strękowski (red.), Kobieta w starożytności chrześcijańskiej, „Studia Antiquitatis Christianae”, t. 14, Warszawa 1999.
 3. J. Naumowicz, I. Salamonowicz-Górska, S. Strękowski (red.), Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, „Studia Antiquitatis Christianae” t. 15, Warszawa 2001.
 4. W. Guzewicz, S. Strękowski (red.), Veni Sancte Spiritus, Ełk 2013.
 5. Ks. W. Guzewicz, M. Radziłowicz, Ks. S. Strękowski (red.), Chrześcijańskie Świadectwo wczoraj i dziś, Ełk 3013.
 6. Ks. W. Guzewicz, Ks. A. Mikucki, Ks. S. Strękowski (red.), In rebus divinis atque humanis servire. Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, Ełk 2014.

C. Artykuły naukowe

 1. Wolność osobista według Tertuliana, w: „Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża”, 14(1996), s. 175-179.
 2. Literatura judeochrześcijańska: kryterium chronologii i gatunków literackich, w: I. Salamonowicz-Górska, T. Skibiński, S. Strękowski (red.), Elementy judeochrześcijańskie w literaturze patrystycznej, „Studia Antiquitatis Christianae”, Warszawa 1998, t. 13, s. 21-35.
 3. Wolność Boga według Tertuliana. Uwagi literackie, w: „Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża”, 16(1998), s. 185-201.
 4. Makryna Młodsza – mistrzyni życia duchowego według św. Grzegorza z Nyssy, w: I. Salamonowicz-Górska, T. Skibiński, S. Strękowski (red.), Kobieta w starożytności chrześcijańskiej, „Studia Antiquitatis Christianae”, Warszawa 1999, t. 14, s. 43-52.
 5. Wezwanie do nawrócenia u apologetów chrześcijańskich, „Lux veritatis” 1(1999), s. 184-195.
 6. Pierwsza łacińska terminologia teologii wcielenia u Tertuliana, „Vox Patrum” 20 (2000), z. 38-39, s. 93-105.
 7. Wcielenie Syna Bożego w utworach św. Grzegorza z Nyssy, „Vox Patrum” 20 (2000), z. 38-39, s. 199-212.
 8. Imperium Rzymskie w koncepcjach historiozoficznych Tertuliana, w: J. Naumowicz, I. Salamonowicz-Górska, S. Strękowski (red.), Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, „Studia Antiquitatis Christianae” t. 15, Warszawa 2001, s. 177-190.
 9. Ojcostwo Boże a skończoność i niedoskonałość ludzka w „Homiliach do modlitwy Ojcze nasz” św. Grzegorza z Nyssy, w: Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, (pr. zb.), „Studia Antiquitatis Christianae” t. 15, Warszawa 2001, s. 75-86.
 10. Wolność człowieka w aspekcie moralnym i ascetycznym według Tertuliana. Uwagi literackie, „Saeculum Christianum” 8(2001), nr 1, s. 15-22.
 11. Godność ciała w polemice Tertuliana przeciwko poglądom filozofów greckich na podstawie „De resurrectione mortuorum”, „Vox Patrum” 22(2002), z. 42-43, s. 377-390.
 12. Świeccy w kształtowaniu kultury i duchowości chrześcijańskiej według św. Grzegorza z Nyssy, „Vox Patrum” 22(2002), z. 42-43, s. 219-221.
 13. La santificazione in Tertulliano, „Studia Ełckie” 8(2006), s. 221-243.
 14. Wolność (parrhesia) jako ostateczne odbudowanie podobieństwa Bożego w człowieku według św. Grzegorza z Nyssy, „Studia Ełckie” 8(2006), s. 205-219.
 15. Wychowanie dzieci najważniejszym zadaniem rodziców według Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 29(2009), z. 53-54, s. 407-420.
 16. Św. Hieronim – patron tłumaczy i interpretatorów oraz prekursor współczesnej translatoryki, w: M. Szafrański, M. Turska (red.), Edukacja dla przyszłości, t. VII, Białystok 2010, s. 9-22.
 17. Zgromadzenia zakonne w diecezji ełckiej w latach 1992-2012, w: W. Guzewicz (red.), „Przeszłość jest to dziś tylko cokolwiek dalej” - 20 rocznica powstania Diecezji Ełckiej, Ełk 2012, s. 209-225.
 18. Pieśń nad pieśniami w interpretacji Aponiusza, „Vox Patrum” 32 (2012), z. 57, s. 601-612.
 19. Wiara i miłość fundamentem świadectwa według św. Ignacego z Antiochii, w: W. Guzewicz, S. Strękowski (red.), Veni Sancte Spiritus, Ełk 2013, s. 363-381.
 20. Rola męczeństwa w propagowaniu wiary chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach, w: Ks. W. Guzewicz, M. Radziłowicz, Ks. S. Strękowski (red.), Chrześcijańskie  Świadectwo wczoraj i dziś, Ełk 3013, s. 65-86.
 21. Troska o czystość wiary w rodzinie i wspólnotach eklezjalnych według św. Grzegorza z Nyssy, "Studia Ełckie" 15 (2013), s. 349-367.
 22. Misje u Ojców Kościoła III wieku, w: L. Fąs (red.), Początki doktrynalne misji, Pieniężno 2013, s. 211-229.
 23. Pojednanie w rodzinie na podstawie Pasterza Hermasa, „Studia nad Rodziną” 17(2014), nr 1, s. 7-24.
 24. Niektóre aspekty służby w starożytnym Rzymie i w chrześcijaństwie I-II wieku, w: Ks. W. Guzewicz, Ks. A. Mikucki, Ks. S. Strękowski (red.), In rebus divinis atque humanis servire. Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, Ełk 2014.
 25. Bojaźń Boża jako fundament relacji rodzinnych i wspólnotowych w świetle pisma Ojców Apostolskich, w: A. M. Filipowicz (red.), Bene merenti laus. Księdzu Infułatowi Janowi Sołowianiukowi w 70-tą rocznicę urodzin, Warszawa-Łomża 2015, s. 287-310.
 26. Godność małżeństwa i rodziny w pismach chrześcijańskich I-II wieku, w: J. Młyński, A. Regulska (red.), Rodzina podstawowe dobro ludzkości, Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Doktorowi Władysławowi Szewczykowi, Tarnów 2015, s. 31-48.

D. Artykuły popularno-naukowe

 1.  Kim są “Ojcowie Kościoła”?, w: „Martyria” 4(1996), s. 12.
 2.  Tradycja a Ojcowie Kościoła, w: „Martyria” 6(1996), s. 22-23.

E. Recenzje

 1. N. Widok, Akomodacja misyjna w teorii i praktyce Klemensa Aleksandryjskiego, Opole 1992, w: “Salesianum” 57(1995), z. 3, s. 566-567.
 2.  M. Simonetti, Ortodossia ed eresia tra I e II secolo, Messina 1994, w: “Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża”, 14(1996), s. 390-391.
 3.  Y. Spiteris, La vita cristiana esperienza di liberta nella tradizione del cristianesimo orientale, Bologna 1994, w: “Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża”, 14(1996), s. 389-390.
 4.  R. Markus, La fine della cristianita antica, Roma 1996, w: “Lux Veritatis” 1(1999), s. 290-291.
 5.  M. Mejor, Klonowiec S. „Victoria Deorum siue ueri Herois educatio”, Warszawa 1995, w: “Lux Veritatis” 1(1999), s. 291-292.
 6.  W. Turek, La speranza in Tertulliano, Roma 1997, w: “Lux Veritatis” 1(1999), s. 292-294.
 7.  G. Ferro Garel, Gregorio di Nissa. L’Esperienza mistica, il simbolismo, il progresso spirituale, Torino 2004, w: “Studia Ełckie” 8(2006), s. 281-283.
 8.  C. Moreschini, Introduzione a Basilio il Grande, Brescia 2005, w: “Studia Ełckie” 8(2006), s. 304-306.
 9.  M. Radziłowicz, Ełcki samorząd miejski w latach 1990-2010, Olsztyn 2012, "Studia Ełckie" 15 (2013), s. 257-263.

F. Sprawozdania

 1. Sprawozdanie z Sympozjum (wspólnie z T. Kołosowskim i T. Skibińskim) zorganizowanego w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w dniu 17 października 1996 na temat: Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza, w: „Saeculum Christianum” 4 (1997), nr 1, s. 215-220 przedruk w: „Collectanea Theologica” 67 (1997), nr 1, s. 124-130.

G. Udział w Sympozjach naukowych
a) Sympozja organizowane na UKSW
- Sympozjum w dniu 16. 10. 1997 na temat: Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej. Wygłoszony referat pt.: Literatura judeochrześcijańska: kryterium chronologii i gatunków literackich.
- Sympozjum w dniu 22. 10. 1998 na temat: Kobieta w starożytności chrześcijańskiej. Wygłoszony referat pt.: Makryna Młodsza – mistrzyni życia duchowego według św. Grzegorza z Nyssy.
- Sympozjum w dniu 21. 10. 1999 na temat: Ojcowie Kościoła o Bogu Ojcu. Wygłoszony referat pt.: Ojcostwo Boże a skończoność i niedoskonałość ludzka w „Homiliach do modlitwy Ojcze nasz” św. Grzegorza z Nyssy.
- Sympozjum w dniu 26. 10. 2000 na temat: Chrześcijanie wobec przełomu wieków. Wygłoszony referat pt.: Imperium Rzymskie w koncepcjach historiozoficznych Tertuliana.

b) Sympozja organizowane na KUL
- Sympozjum w dniach 27-28 listopada 2000 na temat: Tajemnica wcielenia w nauce Ojców Kościoła. Wygłoszony referat pt: Pierwsza łacińska terminologia teologii wcielenia u Tertuliana.

c) Inne
- Sympozjum organizowane w Wyższej Szkole Finansów i Zarzadzania w Białymstoku – Filia w Ełku w 2010 r.. Wygłoszony referat pt: Św. Hieronim – patron tłumaczy i interpretatorów oraz prekursor współczesnej translatoryki.
- Sympozjum organizowane przez Misyjne Wyższe Seminarium Duchowne w Pieniężnie 21 kwietnia 2012 r. Wygłoszony referat pt. Misje u Ojców Kościoła w III wieku.
- Sympozjum organizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku 18 kwietnia 2012 r. Wygłoszony referat pt. Zgromadzenia zakonne w diecezji ełckiej w latach 1992-2012,
- Sympozjum organizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku i Diecezję Ełcką 5 czerwca 2013r. Wygłoszony referat pt. Rola męczeństwa w propagowaniu wiary chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach,

H. Działalność redakcyjna i wydawnicza
- W latach 1996-2005 współredaktor serii Studia Antiquitatis Christianae (tomy 13, 14, 15) oraz Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy (tomy 61-63) wydawanych najpierw na ATK a następnie na UKSW.
- W latach 1999-2003 redaktor naczelny Ełckich Studiów Teologicznych, od 2000 do 2006 członek kolegium redakcyjnego tego pisma.
- Współpracownik redakcji periodyku Episteme w latach 1998-2014.
- Współredaktor monografii:
W. Guzewicz, S. Strękowski (red.), Veni Sancte Spiritus, Ełk 2013.
Ks. W. Guzewicz, M. Radziłowicz, Ks. S. Strękowski (red.), Chrześcijańskie Świadectwo wczoraj i dziś, Ełk 3013.
Ks. W. Guzewicz, Ks. A. Mikucki, Ks. S. Strękowski (red.), In rebus divinis atque humanis servire. Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, Ełk 2014.l

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach