ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. UKSW

Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. UKSW

e-mail: 1bialy1@wp.pl

Ks. Stanisław Biały: doktor hab. z teologii moralnej, prof. UKSW w Warszawie, przy katedrze Antropologii i Bioetyki, na Wydziale Studiów nad Rodziną.

Wykształcenie i stopnie naukowe: 
W 1884 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, które skończył w 1990 r., przyjmując święcenia kapłańskie.
Tytuł magistra z teologii uzyskał w 1990 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Licencjat z teologii obronił w 1995 r. na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Pracę doktorską z teologii moralnej obronił w 24 marca 2000 r. w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu - „Angelicum”. Dysertacja pod tytułem: Rapporto tra la legge morale e la legge civile. L’atteggiamento dei cattolici di fronte alle leggi ingiuste nell’insegnamento di Giovanni Paolo II. Promotorem był prof. dr hab. Edward Kaczyński OP - rektor tegoż Uniwersytetu. Recenzentem – prof. zatrudniona na „Angelicum” - Paola Palagi.
Nostryfikacja doktoratu odbyła się 20 listopada 2000 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Teologicznym. Recenzję do nostryfikacji przedstawili: ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz oraz ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk.
21 maja 2012 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne. Teza: Bioetyczne aspekty przeszczepu organów pojedynczych i ich pamięci. Przejście od pokonania bariery immunologicznej organizmu do pokonania bariery nieufności społecznej.

Kariera zawodowa:
Nauczyciel religii w Szkole Podstawowej w Andrzejewie w latach 1990 – 1992,
w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży w latach 1992-1993;
w Zespole Szkół Zawodowych w Wyszkowie w latach 1993 – 1994.
Studia specjalistyczne na ATK w Warszawie z teologii moralnej w latach 1994 – 1995 (licencjat). Studia specjalistyczne z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie „Angelicum” w latach 1995 – 2000 (doktorat).
Od 1 września 2000 r. wykładowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, które na postawie umowy z UKSW wchodzi w skład Wydziału Teologicznego.
Od 1 października 2000 r. zatrudniony w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach (UKSW w Warszawie), dziś Wydział Studiów nad Rodziną. Początkowo jako asystent, a wraz z uzyskaniem nostryfikacji doktoratu jako adiunkt, tj. od 1 stycznia 2001 r.
W latach 2004-2009 dyrektor biblioteki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.
W latach 2007-2009 asystent kościelny (kapelan) w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;
2014/15 r. Wykładowca: Studia Podyplomowe Etyki na Instytucie Teologicznym im. bł. ks. M. Piaszczyńskiego w Łomży.
Od października 2015 prof. UKSW na Wydziale Studiów nad Rodziną.

Inne funkcje i stanowiska:
7 stycznia 2009 r. - członek komitetu organizacyjnego Roku św. Brunona w diecezji łomżyńskiej.
W latach 2003-2009 kapelan wspólnoty Sióstr Sercanek Domu Zakonnego w WSD w Łomży.
Od 2009 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.
Od 2008 r. współpraca z Radą Naukową czasopisma „Episteme” UKSW, a także „Studia nad Rodziną” UKSW.  Od 2011 r. członek Komisji Betyki na UKSW.
Od 2014 r. Sekretarz redakcji czasopisma „Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża”.   
Odznaczenia: Od 24 kwietnia 2006 r. kapelan Jego Świątobliwości.
Opiekun Bioetycznego Koła Studentów WSR.

Wykaz publikacji naukowych:  
1. Rapporto tra la legge morale e la legge civile. L’atteggiamento dei cattolici di fronte alle leggi ingiuste, Roma 2000.
2. Stanowisko katolików wobec praw niesprawiedliwych w nauczaniu Jana Pawła II, w: Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa 2000, red. J. M. Dołęga, “Episteme” 12 (2001), s. 157-202.
3. Obiekcja sumienia jako znak sprzeciwu przeciwko przemocy według nauczania Jana Pawła II, „Studia Teologiczne. Białystok Drohiczyn Łomża” 20 (2002), s. 103-120.
4. Eutanazja: Fałszywe oblicze ludzkiej litości, w: Od kosmologii do ekofilozofii, red. J. M. Dołęga, „Episteme” 22 (2002), s. 269-284.
5. Stosunek do prawdy miarą zjednoczonej Europy, w: Unia Europejska. Geneza – rozwój – perspektywy, red. J. M. Dołęga, „Episteme” 25 (2002), s. 289-305.
6. Jedność Europy jutra a kwestia nieposzanowania prawdy o rodzinie – uwagi bioetyka, w: Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna w Unii Europejskiej i Polsce, red. Z. Ciećko – J. M. Dołęga, „Episteme” 30 (2003), s. 89-105.
7. Wolność sumienia – w nauczaniu Jana Pawła II – uniwersalną zdolnością odkrycia i realizacji prawdy na temat dobra, w: 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II, red. J. Sikora, “Episteme” 35 (2004), s. 57-81.
8. Poszanowanie prawdy – szczególnie o rodzinie jako kryterium autentycznego rodzenia się Europy, ”Studia nad Rodziną” 13 (2003/4), s. 103-118.
9. Chrześcijańska sprawiedliwość społeczna kierunkiem dla rozwoju środowiska przyjaznego życiu, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2 (2004), s. 595-616.
10. Kary kościelne «cenzury» a kwestia obrony życia, „Studia Teologiczne. Białystok Drohiczyn Łomża” 22 (2004), s. 147- 156.
11. Pozytywizm prawny Unii Europejskiej wyzwaniem dla chrześcijańskiego rozumienia sprawiedliwości społecznej w świetle nauki Papieża Jana Pawła II, w: Jan Paweł II Wielki, red. J.M. Dołęga, „Episteme” 50 (2005), s. 453-472.          
12. Rodzina podmiotem prawa do wolności sumienia a kwestia wolności religijnej, „Studia nad Rodzoną” 16 (2005), s. 63-81.
13. Szczególna rola Instytutu Studiów nad Rodziną w świetle wymagań stawianych uniwersytetom katolickim przez Papieża Jana Pawła II, „Studia nad Rodziną” 17 (2005), s. 49-58.
14. Czy jest nadal godziwe chrzczenie dzieci, gdy są w niebezpieczeństwie śmierci – nawet wbrew woli rodziców, „Studia Ełckie” 8 (2006), s. 163-178.
15. Wybrane zagadnienia z bioetyki, „Episteme” 55 (2006), s. 1-397.
16. Niektóre etyczne aspekty dotyczące godności aktu seksualnego, „Studia Ełckie” 9 (2007), s. 231-246.
17. Prawda o godności aktu małżeńskiego podstawą oceny etycznej zachowań ludzkich w zakresie seksualności, „Studia Teologiczne. Białystok Drohiczyn Łomża” 25 (2007), s. 99-116.
18. Kwestia ochrony życia ludzkiego – czyli konieczność uznania miłości do człowieka za podstawę szacunku do naturalnego środowiska, „Studia Ecologiae et Bioethicae 5 (2007), s. 179-189.
19. Odszkodowanie za «złe urodzenie» - profanacją wymiaru prawa – zwanego sprawiedliwością, „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne” 4 (2007), s. 215-229.
22. Niektóre „antysłowa” z zakresu nauki o świętości aktu małżeńskiego, „Studia nad Rodziną” 22/23 (2008), s. 59-72.
23. Deklaracyjny charakter praw człowieka: umowa społeczna od Thomasa Hobbesa i Johna Locke’a do Rene’ Cassina, „Studia na Rodziną” 22/23 (2008), s. 113-124.
24. Odszkodowanie za «złe urodzenie» - ingerencją w podstawowe i niezbywalne (tradycyjnie uformowane) prawa człowieka, „Sprawy Rodziny” 3 (2008), s. 84- 97.
25. Zabić dziecko żeby mieć dziecko – etyczne aspekty dyskusji o finansowaniu zapłodnienia «in vitro», „Studia Teologiczne. Białystok Drohiczyn Łomża” 26 (2008), s. 247-258.
26. Wolne związki a ideologia «gender»: zagrożenia relatywizmem etycznym na polu seksualności ludzkiej w świetle dokumentu Papieskiej Rady ds. Rodziny: «Rodzina, małżeństwo i „wolne związki”», „Studia Ełckie” 11 (2009), s. 295-314.
27. Etyczne aspekty pracy widzianej jako odpowiedzialność za dobro wspólne, „Studia Ełckie” 11 (2009), s. 315-325.
28. Kreacjonizm a problem ewolucjonizmu, w: Ks. Józef Marceli Dołęga – pokorny uczony, człowiek o wielkim sercu, red. J. Sokołowski, „Episteme” 100 (2010), s. 285-294.
29. «Gender mainstreaming» jako projekt równouprawnienia mężczyzn i kobiet. Ocena etyczna na bazie chrześcijańskiego rozumienia: pracy dla dobra wspólnego, „Studia Teologiczne. Białystok Drohiczyn Łomża” 28 (2010), s. 147-164.
30. Akt małżeński a pewne formy współczesnej banalizacji seksu, w: Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, red. A. Najda, Warszawa 2011, s. 81-92.
31. Bioetyczne aspekty przeszczepiania organów pojedynczych i ich pamięci. Przejście od pokonania bariery immunologicznej organizmu do pokonania bariery nieufności społecznej,  Warszawa 2011.
32. Wiara jako odpowiedź na powołanie Boże a kwestia nietolerancji religijnej, „Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn - Łomża”, 30 (2012), s. 215-236.
33. Stereotypy i fakty w rozumieniu zjawiska aborcji, w: Kapłan i Rektor UKSW ks. Stanisław Dziekoński, red. J. Sokołowski, „Episteme”, 106 (2012), s. 49-70.  
34. L’anno della fede secondo il papa Benedetto XVI, „Studia nad Rodziną”, 30/31 (2012), s. 133-148.
35. Donacja organów – domniemana zgoda: Relacje w rodzinie, „Studia nad Rodziną”, 30/31 (2012), s. 311-326.
36. Ks. prof. Jerzy Bajda – wzór mądrości i prostoty, „Sprawy Rodziny”, (2012), s. 3.
37. „Problemy bioetyczne a rodzina”, w: Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, red. M. Ryś, Warszawa 2013, s. 161-172.  
38. „La fede in Gesu’ Cristo in luce dell’insegnamento del papa Francesco durante GMG in Rio De Janeiro”, „Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża”, 31 (2013), s. 205-219.
39. „Church and Problems of Contemporary Bioethics. Current Challenges the Light of the Biothical Document of the Conference of Poland’s Episcopacy”, „Studia nad Rodziną”, 33 (2013), s. 81-93.
40. Życie w śpiączce (nieodwracalnej) samoistnym dobrem człowieka i jego rodziny: refleksje bioetyczne”, „Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża”, 32 (2014), s. 321-333.
41. Pojednanie sakramentalne: szczególna rola rodziny, „Studia nad Rodziną”, 34 (2014).
42. „Gender mainstraeming” jako paradygmat równościowy mężczyzn i kobiet, i rodziny”, „Studia nad Rodziną”, 35 (2014).
43. Wychowanie (w rodzinie i w szkole) jako troska o osobę, "Studia nad Rodziną", 1/36 (2015), s. 49-64.
44. Sprawy rodziny: podstawowe elementy dyskusji nad bioetyką jako nauką, "Studia nad Rodziną", 2/37 (2015), s. 7-26.
45. Una riflessione (teologica) sulla famiglia in vista del sinodo dei vescovi (Roma 2015), "Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża", 33 (2015), s. 81-91.
46. Cielesność jej wpływ na seksualność w świetle nauki papieży: św. Jana Pawła II i Franciszka, "Studia nad Rodziną" 42 (2017), s. 65-84.
47. Macierzyństwo zastępcze jako plan subrogacji praw do dziecka wbrew zasadom sprawiedliwości i miłości, "Studia nad Rodziną" 42 (2017), s. 85-100.
48. Prawo i jego sprawiedliwość (jako zasada ładu społecznego) warunkiem realizacji idei ruchu hospicyjnego: analiza bioetyczna, "Studia Teologiczne. Białystok Drohiczyn Łomża" 34 (2016), s. 39-59.

Organizacja konferencji międzynarodowych:

1. W języku włoskim na WSR UKSW (28.04.2017): PERCEZIONE DELL’ESORTAZIONE APOSTOLICA “AMORIS LAETITIA”

Cura pastorale delle famiglie nel mondo attuale: accompagnare e discernere.

 2. W języku polskim: WSR UKSW 10.12.2016:   Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej.

Wygłoszenie referatów na konferencjach naukowych:

1. Hospicjum prenatalne jako nowa forma walki z aborcją w opiece okołoporodowej (UKSW - 10.12.2016).

2. Prawo i jego sprawiedliwość (jako zasada ładu społecznego) warunkiem realizacji idei ruchu hospicyjnego: analiza bioetyczna, Konferencja naukowa: „Razem wobec wyzwań  opieki u kresu życia” (UKSW – 1.06.2016).

 3. Percezione dell’Amoris Laetitia da uno dei moralisti (UKSW 28.04.2017).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach