ks. dr Józef Młyński

Ks. dr Józef Młyński

e-mail: j.mlynski@uksw.edu.pl

 STUDIA
Magisterskie:
1991 – 1997  Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie . Magister: w zakresie psychologii
Praca magisterska: Wartości osobowe i społeczne w świadomości klas maturalnych na podstawie badań przeprowadzonych w Tarnowie, Tarnów: Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 1997
Licencjackie:
1998 – 2000  Instytut Teologiczny w Tarnowie
Magister: Lic.
Praca magisterska zaliczona na prace licencjacka o tym samym tytule
Instytut Teologiczny w Tarnowie - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 2000

Studia doktoranckie:
2002 – 2006 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych -  doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii
Praca doktorska: Wartości osobowo-społeczne i religijno-moralne w świadomości klas maturalnych w Tarnowie, Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2007

KONTYNUACJA PRACY NAUKOWEJ
A. 2009 – Adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodzina.

PROWADZONE PRZEDMIOTY
UKSW - Warszawa, UPJPII - Kraków, UPJPII WT – SEKCJA TARNÓW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną
1. Elementy demografii
2. Socjologia ogólna + ćwiczenia
3. Socjologia rodziny
4. Metodyka pracy socjalnej
5. Superwizja pracy socjalnej
6. Wsparcie i rehabilitacja niepełnosprawnych
7. Wsparcie rodziny w systemie pomocy społecznej
8. Polityka prorodzinna
9. Polityka społeczna
10. Poradnictwo Małżeńskie i Rodzinne

Książki autorskie
1. W kręgu aksjologii abiturientów Tarnowa, Bibllos, Tarnów 2008, ISBN 978-83-733255-6-2,  s. 343.
2. Człowiek wobec pomocy... Zarys pracy socjalnej – skrypt dla studentów. Biblos, Tarnów 2009, ISBN 978-83-733283-8-9, ss.  248.
3. J. Młyński, Неразрывность брака и развода, Mińsk 2013, Pro Christo [w j. rosyjskim].- ss. 25 ISBN 978-985-7074-01-3 - broszura

Książki współautorskie
1. Młyński J. Szewczyk W.: Migracje zarobkowe Polaków. Biblos Tarnów 2010, ISBN 978-83-733282-8-0,  ss. 122.
2. Młyński J. Szewczyk W.: Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej – badania i analizy, Warszawa 2012, ISBN978-83-61250-46-3, ss.216.
3. Ł. Brzeźiński, J. Młyński, Wykluczenie społeczne dzieci z wadą ośrodka układu nerwowego – bezmózgowiem, Kraków 2015, ss. 170. ISBN 978-83-7519-316-9

Książki redakcyjne
1. Rodzina a migracja red. J. Młyński, W. Szewczyk, Kraków 2012 ss. 144, ISBN 978-83-7604-192-6.
2. Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań, Red. R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2012, s. 220. ISBN 978-83-7631-414-3.
3. Poradnictwo rodzinne w teorii i praktyce, red. U. Dudziak, G. Koszałka, J. Młyński, Kraków 2013, Homo Dei, s.388 ISBN 978-83-62579-76-1
4. Małżeństwo i rodzina we współczesnym świecie, Pedagogika 2012 nr 1, red. M. Słowik, M. Stopikowska, G. Koszałka, J. Młyński, Gdańsk 2013 ISSN 1897-2829.
5. Studies on the family, red. M. Czachorowski, J. Młyński, Mińsk 2013, Pro Christo, s. 166, ISBN 978-985-6825-96-8
6. W stronę rodziny. Teoria i praktyka, red. G. Koszałka, J. Młyński, K. Czapla, Apostolicum, Zakopane 2014, ss. 270, ISBN 978-83-7031-931-1
7. Między zwątpieniem a nadzieją red. R. kantor, M. Kluz, J. Młyński,  Tranów 2015, ss. 223. ISBN 978-83-7631-684-3
8. Rodzina podstawowe dobro ludzkości, red., J. Młyński, A. Regulska, Tranów 2015, ss. 305, ISBN 978-83-7631-639-0
9. Promocja i obrona rodziny, red. M. Kluz, J. Młyński Sandomierz 2015, ss. 264. ISBN 978-83-257-0924-2
10.

Artykuły w j. polskim
1. Sens życia i hierarchia wartości młodzieży klas maturalnych Tarnowa, Tarnowskie Studia Teologiczne XVII  (1998), s. 95-122 ISSN 0239-4472.
2. Kościół Polski wobec problemów społecznych w świadomości abiturientów Tarnowa, Tarnowskie Studia Teologiczne XXVI/2  (2007), s. 89-104.ISSN 0239-4472.
3. Moralność oceną natury ludzkiej, Resovia Sacra 14/15 (2007/2008).   s. 65-92. ISSN 1234-8880
4. Pedagogika współczesnej rodzinny początku trzeciego tysiąclecia, Pedagogika Katolicka 3 (2008), s. 156-175. ISSN 1898-3685
5. Deprywacja społeczna integralna częścią pracy socjalnej, Praca Socjalna 4 (2008), s. 3-14. ISSN 0860-3480
6. Młodzież wobec przyszłości, In: W kierunku pedagogiki katolickiej,  Red. J. Zimny, Stalowa Wola 2008, s. 247 – 266.ISBN 978-83-61307-4-0
7. Osobowość i cele pracownika socjalnego , In: Humanitne vedy a  socjalne univerzum,  Red. W.  Majkowski, M. Mraz  Trnawa 2009, s. 86-92. ISBN 978-80-714-654-8.
8. Kilka uwag na temat teoretycznych podstaw pracy socjalnej, Praca  Socjalna 6(2009), s.3-20 ISSN 0860-3480
9. W kierunku wartości trzeciego tysiąclecia, Pedagogika Katolicka   5(2009), s. 201-222. ISSN 1898-3685
10. Zadania pracownika socjalnego we wspomaganiu rodziny, Studia nad  Rodziną  24-25 (2009), s. 323-340. ISBN 1429-2416
11. Rodzicie i ich rola w kształtowaniu wartości młodych pokoleń  Polaków, In: Dzisiejsi rodzice, red. J. Stala, Tarnów 2009, s. 113-138. ISBN 978-83-7270-764-2
12. Praca socjalna  - zawód , który ma przyszłość, Studia Socialia  Cracoviensia 1(2010), s. 185-200. ISSN 2080-6604
13. Obowiązki pracownika socjalnego wobec rodziny, Praca socjalna 5 (2010), S. 24-46. ISSN 0860-3480
14. Migracja zarobkowa w kontekście zmieniającej się rzeczywistości. Korzyści i zagrożenia Pedagogika Katolicka 6 (2010), s. 196-215. ISSN1898-3685
15. Perspektywy a etos zawodowy pracowników socjalnych pro futuro, Studia nad Rodziną 26-27(2010), s.211-230. ISBN 1429-2416
16. Mediacja jako jedna z form rozwiązywania konfliktów rodzinnych w nowoczesnym społeczeństwie, Pedagogika Ojcostwa, 1 (2010), ISSN 2082-3487
17. Potrzeba funkcjonowania i diagnoza działalności pracowników  socjalnych w wybranych Domach Pomocy Społecznej w powiecie tarnowskim, In: Przestrzenie pracy socjalnej, Red. J. Stala, Tarnów   2010. S. 315-340. ISBN 978-83-733291-1-9
18. Praca socjalna jako działanie celowe, In: Svet, zivot a problemy ludi s tazkym zdrowotnym postihnutim, Kosice 2011, s. 188 -199. ISBN 978-80-8126-034-6.
19. Makro i mikrostrukturalne problemy współczesnej rodziny – ich przyczyny i skutki, In:  Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji, red. R. Kantor, M. Kluz Tarnów 2011, s. 215-232.ISBN 978-83-733297-9-9
20. Rodzina w rozłące migracyjnej – eksploracja zjawiska i możliwe formy wsparcia, Teologia i Moralność 9 (2011), s. 125-148. ISBN 978-83-61884-99-6
21. Caritas In Veritate jako wzór dobrego społeczeństwa, In: Kościół  Rodzina Życie, Red. M. Ozorowski A. Skreczko, Warszawa 2011, s. 305-329. ISBN 978-83-7072-713-0
22. Rodzina – wartość życia i miejsce właściwej prokreacji, In: Stworzeni do Miłości, Red. A. Najda, Warszawa 2011, s. 111-127. ISBN 978-83-61250-31-9
23. Komu należy pomagać? Pracownik socjalny wobec współczesnych problemów i zagrożeń jednostki. In: Zborník religionististických a sociologických štúdií. Nr. 1/2012, Ročník II. Prešov: 2012, s. 237-260. ISBN 978-80-555-0523-7.
24. Nienaruszalność (świętość) życia ludzkiego i formy obrony”  Białostockie Studia Teologiczne 30(2012), s. 225-279. ISSN 0239-801X
25. Wykluczenie społeczne wyzwaniem dla współczesnego świata, Teologia i Moralność 11(2012). S. 63-92. ISBN 978-83-61884-99-6
26. Wsparcie rodziny, analiza w aspekcie pracy socjalnej, „Studia Socialia Cracoviensia”  6 (2012). ISSN 2080-6604
27. Rodzina pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa (FC, 42), Studia Gdańskie 31 (2012), s. 141-160  ISSN: 0137-4338
28. Wykluczenie społeczne niepokojącym zjawiskiem nowoczesności, Horyzonty Wychowania 11(2012), s. 145-184. ISSN 16439171
29. Migracja Rodziców jako zjawisko społeczno-wychowawcze w kontekście nowych uwarunkowań pedagogiki dzieci, Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej 4-59 (2012), ISSN 2081-2078
30. Caritas właściwą formą wsparcia społecznego, In: Misericors, red. P. Grzanka, Tarnów 2012, s. 77-97. ISBN 978-83-7793-050-2
31. W kręgu aksjologii rodziny, czyli prawda o rodzinie prawda o człowieku, In: Zadania rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie . red. Z. Struzik., Warszawa 2012, s. 47-72. ISBN 978-83-61250-51-7.
32. Migracja zarobkowa Polaków – rodzaje, skala zjawiska i przyczyny, In: Rodzina a migracja red. J. Młyński, W. Szewczyk , Kraków 2012, s. 9-44. ISBN 978-83-7604-192-6
33. Bezrobocie jako problem społeczno – ekonomiczny: przyczyny i konsekwencje, In: Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań red. R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2012, s. 163-193. ISBN  978-83-7631-414-3.
34. Zadania i prawa rodziny w świetle adhortacji Familiaris consortio, In: Dokąd zmierzasz współczesna rodzino? Red. M. Duda, A. Świerczek, Kraków 2012, s. 25-47. ISBN 978-83-7422-502-1.
35. Przemoc w rodzinie – skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych, „Studia Socialia Cracoviensia” 2012 nr 7, ss. 141-156, ISSN 2080-6604.
36. Praktyczne formy metodycznego pomagania rodzinie w problemach społecznych, w: Poradnictwo rodzinne w teorii i praktyce , red. U. Dudziak, G. Koszałka, J. Młyński, Kraków 2013, Homo Dei, s. 229-239 ISBN 978-83-62579-76-1
37. Rodzina w teorii i praktyce, w: Poradnictwo rodzinne w teorii i praktyce , red. U. Dudziak, G. Koszałka, J. Młyński, Kraków 2013, Homo Dei, s.50-76 ISBN 978-83-62579-76-1  
38. Caritas – instytucjonalna forma wsparcia społecznego rodziny - tło historyczne, w: Memoriale Ecclesiae Kustos, Tarnów 2013 ISBN 978-83-7793-144-8, s. 53-65.
39. Potrzeba studiowania „Nauk o Rodzinie”, na emigracji, w: Przyszłość ludzkości -idzie przez rodzinę red. M. Ryś, Warszawa 2013, S. 303-323. ISBN 978-83-61250—69-2.
40. Praca socjalna wobec osób starszych na tle zmieniającej sie rzeczywistości, w: Senior i rodzina red M. Banach, A. Szwedzik, Kraków 2013, s. 13-35. ISBN 978-83-64028-23-6.  
41. Praca socjalna – procedury działań  instytucjonalnych, Studia nad Rodziną 33(2013), s. 159-180. ISSN 1429-2416.
42. Rodzina między zwątpieniem a nadzieją – analiza w aspekcie pracy socjalnej, Studia Aloisiana 2014 nr 5, s. 71-88, ISSN 1338-0508
43. Socjologiczne aspekty rodziny, w: Rodzina dar miłości i życia red. Z. Struzik Materiały pomocnicze do prowadzenia Poradni Rodzinnej – wydanie i druk internetowy 2014 www.rodzina.ipjp2.pl
44. Rozwód i kohabitacja – dualny świat dezintegracji nowoczesnej rodziny, w Rodzina i rodzicielstwo. Miedzy tradycją a współczesnością red A. Skreczko, B. Bassa, Z. Struzik, Warszawa 2014, s. 209-239, ISBN 978-83-61250-81-4
45. Wartości – blaski współczesnej rodziny, w: W stronę rodziny red. G. Koszałka, J. Młyński, K. Czapla, Zakopane 2014, s. 81-98, ISBN 978-83-7031-931-1.
46. Poradnictwo rodzinne integralnym celem i wyzwaniem dla współczesnego Kościoła, w: Pastoračné plánovanie vo farnostiach, red. Lukáš Jeník, Trnawa 2014, ss. 22-37, ISBN 978–80–7141–857–3.
47. Jan Paweł II a społeczno-socjalne faktory wsparcia biednych i ubogich w rodzinie, w: Sociálne Posolstvo Jána Pavla II pre Dešný svet  „Univerzita ako miesto dialógu“, red. Štefan Kassay, Michal Pružinský, Ružomberok 2014, ss. 633-646, ISBN 978-80-561-0151-3
48. Rodzina wobec wartości pracy i świętowania niedzieli w perspektywie wiary (ujęcie socjologiczno-religijne), „Colloquia Disputationes” 2014 nr 24, s. 63-89. ISBN 978-83-63266-94-3.
49. Rodzina wobec wybranych problemów społeczno-kulturowych, „Teologia i Moralność” 2014 nr 15, s. 7-36 ISBN 1898-2964.
50. Rola pracownika socjalnego w procesie edukacji, „Teologia i Moralność” 2014 nr 16, s. 115-132  ISNN 1898-2964.
51. Wprowadzenie, w: Między zwątpieniem a nadzieją red. R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2015, s.5-11. ISNB 978-83-7631-584-3
52. Praca socjalna nadzieją dla wątpiących rodzin, w: Między zwątpieniem a nadzieją red. R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2015, s. 202-123. ISNB 978-83-7631-584-3
53. Kohabitacja jako czynnik destrukcji rodziny, „Studia Aloisiana” 2015 , s. 71-88, ISSN 1338-0508, [0]
54. Autorytet jako czynnik funkcjonowania rodziny, w: Rodzina – dobro uniwersalne red. U. Bejma, Warszwa 2015, s. 73-88, ISBN 978-83-65224-00-2
55. Ocalić rodzinę, w: Rodzina podstawowe dobro ludzkości red. A. Regulska, J. Młyński, Tarnów 2015, ss. 25-31, ISBN 978-83-7631-639-0
56. Rodzina wobec fundamentalnych problemów w ponowoczesnym świecie, w: Rodzina podstawowe dobro ludzkości red. A. Regulska, J. Młyński, Tarnów 2015, ss. 79-106, ISBN 978-83-7631-639-0
57. Jest nas coraz mniej – czy grozi nam śmierć biologiczna, w: Tvare ludskieho zivota – wybrane problemy red W. Kądziołaka, Ruzemberok 2015, ss. 115-129. ISBN 987-80-561-0214-5.
58. Wartość poradnictwa rodzinnego na emigracji, w: Miłość i Życie. Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości red. M. Ryś, Warszawa 2015, s. 127-142, ISBN 978-83-65198-03-7.
59.  Religijno-moralny obraz życia abiturientów szkół tarnowskich, „Społeczeństwo i Rodzina” 43 (2/2015), s. 96–120, ISSN 1734-6614
60. Praca socjalna, jako forma wsparcia rodziny w kontekście nowych uwarunkowań społecznych, „Studia nad Rodziną” 36(2015), s. 97-114 (KLUZ)
61. Praca ludzka i świętowanie niedzieli, jako dwie użyteczne wartości w rodzinie, w: Rodzina, trud, praca świętowanie. Rozprawy i Monografie red. Z. Struzik, Warszawa 2015, s. 221-244. ISBN 978-83-61250-86-9.
62. Zarządzanie pracownikiem socjalnym w pomocy społecznej „Studia Socialia Cracoviensia” 2 (2015), s. 159-169.
63. Socjologiczne podstawy duszpasterstwa rodzin, „Colloquia Disputationes” 2015 nr 32, w: Duszpasterstwo rodzin w teorii i praktyce, red. A. Pryba, Poznań 2015, s. 57-76. ISBN 978-83-65251-14-5.

Artykuły w j. obcym:
1. Gesellschaftliche Deprywation Und Soczialarbeit, Bogoslovni Vestnik 2 (2011), S. 211-220. ISBN 0006-5722.
2. Sozialarbeit als zielgerichtestes  Handeln, In: The Person and the Challenges  1 (2011), s. 209-219. ISBN 2083-8018.
3. Chosen passwords from range of science about family and social work, w: Studies on the family, red. M. Czachorowski, J. Młyński, Mińsk 2013, Pro Christo, s. 125-146. ISBN 978-985-6825-96-8
4. Crisis of values in a family, w: Studies on the family, red. M. Czachorowski, J. Młyński, Miński 2013, Pro Christo, s. 149-156. ISBN 978-985-6825-96-8
5. Wem muss geholfen werden?Der Sozialarbeiter angesichts von Problemen der Gegenwart und Gefahren für das Individuum, w:  Forum Katholische Theologie 29 (1/2013), s. 37-52 ISSN 0178-1626,
6. The Religious and Moral Vision of Life of Tarnów’s Secondary School Graduates, Studium Vilnes A 2014 nr 11, ss. 155-159,  ISSN 1648-7907.
7. Caritas in veritate – die bedeutunh von liebe und wahrheit für eine gute gesellschaft, The Person end the Challenges 2014 nr 1, s.38-50, ISSN 2083-8018

Konferencje krajowe:
1. Konferencja Naukowa. Funkcjonowanie małżeństwa konkordatowego – uwagi praktyczne 15 listopad 2008 Brzesko. Org. Urząd Miejski w Brzesku. MŁYŃSKI J., Blaski i cienie współczesnej rodziny.
2. Miejska Konferencja Naukowa. Migracje rodziców – nowe wyzwanie wychowawcze. 20 listopad 2009 Tarnów. Org. Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; Urząd Miasta Tarnowa. MŁYŃASKI J., Wpływ emigracji rodziców  na dzieci i rodzinę – ujęcie społeczno-etyczne.
3. Miejska Konferencja Naukowa. Wyjazdy zarobkowe rodziców – dylematy rodziców i przeżycia dziecka. Jak szkoła może im pomóc?23 marzec 2010 Tarnów Org. Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania Arka w Tarnowie; Urząd Miasta Tarnowa. MŁYŃSKI J., Migracje zarobkowe, opis zjawiska i wyzwania wychowawcze.
4. Konferencja Naukowa. (Nie)aktualnosć Familiaris consorcio J. Pawła II. 4 marca 2010. Kazimierz Biskupi. 0rg. UAM – Poznań; WSD w Kazimierzu Biskupim. MŁYŃSKI J., Rodzina w rozłące migracyjnej – eksploracja zjawiska i możliwe formy pomocy.
5. Konferencja Naukowa – Seminarium Naukowe. Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej. Problem euro sieroctwa w Polsce. 25 listopada 2010. Lublin . Org. Katolicki Uniwersytet Lubelski – Instytut Nauk o Rodzinie; Instytut socjologii. MŁYŃSKI J., Migracje rodziców jako fenomen społeczno-wychowawczy w kontekście nowych  uwarunkowań pedagogiki dzieci.
6. Konferencja Naukowa. Rodziny wspólnotą pokoleń i gwarantem dziedzictwa tradycji. 14 maja 2011 Warszawa- Łomianki. Org. Wydział Studiów nad Rodziną UKSW Warszawa- Łomianki. MŁYŃSKI J., Od tradycji do nowoczesności – problemy rodziny wczoraj i dziś
7. Sympozjum Naukowe. Nauczycielowi sztuki pomagania Janowi Pawłowi II w hołdzie 15 październik 2011 Gródek nad Dunajcem Org. Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania Arka w Tarnowie. MŁYNSKI J., Płaszczyzny pomagania słowami Jana Pawła II – pomaganie pracownikom (praca, wynagrodzenie, bezrobocie, emigracja, polityka rodziny).
8. Konferencja Naukowa – Seminarium Naukowe. 30 rocznica adhortacji apostolskiej J. Pawła II o zadaniach rodziny w świecie współczesnym 26 listopad 2011 Warszawa- Łomianki. Org. Wydział Studiów nad Rodziną UKSW Warszawa- Łomianki. MŁYŃSKI J., W kręgu aksjologii rodziny, czyli prawda o rodzinie prawda o człowieku.
9. Konferencja Naukowo-Duszpasterska. Rodzina w zamyśle Boga. 17 marca 2012 Rzeszów. Org. Wyższe Seminarium Duchowne – Rzeszów. MŁYŃSKI J., Wartość rodziny w świadomości Polaków dzisiaj. Prawda o rodzinie prawda o człowieku.
10. Druga Naukowo-Duszpasterska. Rodzina w zamyśle Boga. 17 marca 2012 Jasło. Org. Kuria diecezjalna w Rzeszowie.MŁYŃSKI J., Wartość rodziny w świadomości Polaków dzisiaj. Prawda o rodzinie prawda o człowieku.
11. Konferencja Naukowa. Kościół wobec kryzysu demograficznego w Polsce 17-18 czerwiec 2012 Warszawa- Falenica. Org. Sekcja Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Falenicy. MŁYŃSKI J., Kościół wobec wyzwań depopulacji demograficznej
12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Rodzina w przestrzeni publicznej 15 listopad 2012. Poznań. Org. Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. MŁYŃSKI J., Rodzina wobec wybranych problemów społeczno-kulturowych (rozwód, migracja, starość).
13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Rodzina środowiskiem wiary.  Org. 0rg. UAM – Poznań; WSD w Kazimierzu Biskupim . Referat: Rodzina wobec wartości pracy i świętowania  niedzieli w perspektywie wiary. Kazimierz Biskupi 6-7 luty 2013
14. XVI Forum Rodziny w Ptaszkowej: Rodzina – Bezpieczna Przystań. Org. Centrum Promocyjno-Profilaktyczne RODZINA w Ptaszkowej. Referat: Rodzina miedzy cywilizacją miłości a cywilizacją śmierci. 13  10 2013 Ptaszkowa
15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Rola nauczyciela i rodziny w integralnej formacji uczniów”. Org. UAM – Poznań; WSD w Kazimierzu Biskupim . Referat: Rola pracownika socjalnego w procesie edukacyjnym: Poznań 26-27 luty 2014
16. Ogólnopolska konferencja Naukowa: Rodzina miedzy pracą a płacą. „Reflekscja nad społeczną myślą encykliki „ Laborem exercens” Jana Pawła II”. Org.  Wydział Studiów nad Rodziną UKSW – Warszawa, oraz Wydział Teologiczny sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. Referat: Rodzina między pracą a migracją zarobkową. 13 maja 2014- Tarnów.
17. Sesja Naukowa: Jak ocalić małżeństwo we współczesnym świecie. Refleksja na kanwie nauczania Jana Pawła II. Org. Wydział Teologiczny – Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. Referat: Kohabitacja – (nie)uświadomiony wybór młodych, 29 maja 2014- Pasierbiec
18. Konferencja Naukowa: „Rodzinny kontekst zdrowia, choroby, starości i niepełnosprawności”. Org. Instytut Socjologii Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. Referat: Zarządzanie pracownikiem socjalnym w pomocy społecznej. 3 czerwca 2014 w Warszawie.
19. Konferencja Naukowa. Duszpasterstwo Rodzin troska kościoła o małżeństwo i rodzinę: ORG. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Papieski Wydział teologiczny w Warszawie, Wyższe Seminarium Duchowne a Kazimierzu Biskupim. Kazimierz Biskupi 11-12. 2015 r. Ref: Socjologiczne podstawy duszpasterstwa rodzin.
20. Kongres Rodziny. Miłość i Życie. Małżeństwo i rodzina  w budowaniu cywilizacji miłości. ORG. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa 20-22 03 2015 r. Ref: Wartość poradnictwa rodzinnego na emigracji
21. Konferencja Naukowa. Rodzina – dobro uniwersalne. ORG: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną. Warszawa 09 05 2015 r. Ref: Autorytet jako czynnik funkcjonowania rodziny.
22. Konferencja Naukowa. Usprawniamy pomaganie w poradnictwie i Telefonie Zaufania. ORG: Akademia Polonijna w Częstochowie, Poradnia Specjalistyczna ARKA i Telefon Zaufania w Tarnowie. Częstochowa  20 06 2015 r. Ref: Instytucjonalne formy pomocy seniorom.
23. Konferencja Naukowa. Kiedy przyjemność staje się uzależnieniem. ORG: Częstochowski Telefon Zaufania. Częstochowa 11-13 09 2015 r. Ref: Samotność seniorów w rodzinie – formy pomocy.
24. Konferencja Naukowa. Rodzina: podstawowe dobro ludzkości. ORG: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną. Warszawa 19 10 2015 r. Ref: Ocalić rodzinę – prezentacja księgi pamiątkowej dedykowanej Ks. dr Władysławowi Szewczykowi w 25 rocznicę jego pracy naukowej.
25.

Konferencje Międzynarodowe:
1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej 24 marca 2012 Warszawa Org. Wydział Studiów nad Rodziną – Warszawa- Łomianki.
2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Między nadzieją a zwątpieniem. Refleksja nad społeczną myślą encykliki Jana Pawłą II Solicitudo Rei Socialis 29 listopad 2012 Org. Instytut Teologiczny w Tarnowie. MŁYŃSKI J., Praca socjalna nadzieją w sytacji zwatpienia rodziny
3. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – Ekosystem w Pomocy Społecznej: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie: Referat: Praca socjalna wobec osób starszych na tle zmieniającej się rzeczywistości: Kraków 03. 06. 2013r.
4. Miedzynarodowy Kongres Rodziny. Przyszłośc ludzkosci idzie przez rodzinę. Org. UKSW- Warszawa, Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień: Potrzeba studiowania „Nauk o Rodzinie“ na emigracji. Warszawa 15-17 marca 2013.
5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Ochrona Życia i Zdrowia Dzieci w Okresie Prekoncepcyjnym, Pre- i Postnatalnym: Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie: Referat: Jak uchronić dzieci przed biedą: Lublin 25 03 2013r.
6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rodzina: Trud, Praca, Świętowanie. Org. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wydział Studiów nad Rodziną w Warszawie: Instytut Jana Pawła II w Warszawie. Referat: Praca ludzka i świętowanie niedzieli jako dwie użyteczne wartości w rodzinie. 6-7 grudnia 2013r. Warszawa
7. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa: „Rodzina i rodzicielstwo. Miedzy tradycją a współczesnością”. Org. Wydział Studiów nad Rodziną UKSW oraz Wydział Teologiczny Uniwersytwtu w Trnavie- Słowacja. Referat: Rozwód i Kohabitacja – dualny świat nowoczesnej rodziny. 7-8 marca 2014.
8. Międzynarodowa Konferencja naukowa: Rodzina ceniona i zagrożona. ORG:  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 02 06 2015 r. Ref: Kościół a problem dzietności.
9. Międzynarodowa Konferencja naukowa: Instytucjonalne formy wsparcia rodziny: ORG. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną, Univerzita w Trnave –Fakulta Teologia w Bratyslave. Warszawa 21 02. 2015 r. Ref: Praca socjalna jako forma wsparcia rodziny w kontekście nowych uwarunkowań społecznych.
10. Międzynarodowa Konferencja naukowa: Rodzina: Miłość, Małżeństwo, Odpowiedzialność. ORG. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną, Univerzita w Trnave – Fakulta Teologia w Bratyslave. 14 listopada 2015r. Ref: Rodzina fundamentem i bastionem trwałości społeczeństwa(narodu)
11. Międzynarodowa Konferencja naukowa: Profamily. ORG: Univerzita w Trnave –Fakulta Teologia w Bratyslave,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną, 25 11 2015 r. Ref: Rodzina – od ideału boskiego do pomysłu ludzkiego.
12. Światowy Kongres Rodziny. Miłość jest nasza misją: rodzina pełnią życia ORG. Philadelpia 22-25 września 2015 r.
13.

Konferencje zagraniczne:
1. BIAŁORUŚ. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Rodzina w kryzysie – interdyscyplinarne formy pomocy. 20 02 2012. Grodno. Org. Międzydiecezjalne Studium Życia Rodzinnego w Grodnie. MŁYŃSKI J., Trwałość małżeństwa a  rozwody.
2. BIAŁORUŚ. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Aspekty formowania prawidłowych relacji i postaw w rodzinie – 14 04 2012 Mińsk. Org. Curia Metropolitarna w Mińsku. MŁYŃSKI J., Właściwe formy funkcjonowania rodziny.
3. BIAŁORUŚ. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Rodzina w świetle migracji zarobkowej 16 04 2012 Pińsk Org. Seminarium Duchowne w Pińsku. MŁYŃSKI J., Pomoc rodzinom migracyjnym – państwo, szkoła, Kościół.
4. BIAŁORUŚ. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Wychowanie w katechezie. 25 maj 2012. Mińsk Org. Archidiecezja Minska w Białorusi. MŁYŃSKI J., Socjalne aspekty kształtowania postaw młodzieży we współczesnym świecie.
5. Konferencja Naukowa. Pomagam sobie – pomagam innym. 28 wrzesień 2012 Londyn Org. Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej. MŁYŃSKI J., Instytucjonalne formy pomocy rodzinie – praca socjalna.
6. Konferencja Naukowa. Małżeństwo i rodzina – pomoc i terapia. 29 wrzesień 2012 Londyn. Org. Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii
7. LITVA: XVII International Conference on the Science and Quality of Life & Sympozium Vilnius Region: Past, Present, Future: Universitas Studiorum Polonia Vilnensis; Nuka a jakość życia. Referat: Religious-moral picture of life of Tarnows graduates. 29 June-2July 2013, Vilnius, Lithuania.
8. VENEZUELA: Konferencja Naukowa: Rodzina – Źródło Życia i Świętości. Org. ST. JOHN EVANGELIST R.C. POLISH CHURCH. Referat: Zadania rodziny wczoraj i dziś. 20 07 2013. Venezuela.
9. VENEZUELA: Sesja Naukowa: Polonia na emigracji. Org. ST. JOHN EVANGELIST R.C. POLISH CHURCH. Referat: Dylematy ekonomiczno-społeczne we współczesnym świecie. 29 07 2013 Venezuela.
10. ANGLIA: Konferencja Naukowa: Pomagam sobie – Pomagam innym. Org. Polska Miska Katolicka w Anglii i Walii. Referat. Praca socjalna – procedura działań instytucjonalnych. 29 09 2013. Londyn
11. BRATYSŁAWA: Pracovny Seminar Profamily: Empirické výskumy religiozity katolíkov a ich výzvy pre novú evanjelizáciu. Org. Universytet Trnavski- Teologika Fakulta w Bratysłavie. Referat: Rodzina miedzy zwątpieniem a nadzieją- analiza w aspekcie pracy socjalnej. 15 11 2013. Bratislava
12. Międzynarodowa Konferencja:Socialne posolstvo Jana Pavla II pre Desny svet Univerzita ako miesto dialogu: Katolicka Univerzyta v Ruzomberku: Pedagogicka Fakulta. Katedra manazmentu, oddalenie spolocenskych ved a socjalnej nauky Cirkvi: Poprad: Referat: Jan Paweł II a społeczno-socjalne uwarunkowania biedy i ubóstwa we współczesnej rodzinie: Poprad 29-30 kwietnia 2014.
13. NIEMCY: Sesja Naukowa: „Polonia na emigracji”: Org. Misja Katolicka – Herorf-Dermbach, Haus Concordia: Referat. Społeczno-kulturowe zagrożenia rodziny migracyjnej.
14. Międzynarodowa Konferencja: Pastoracne planowanie vo farnostiach: Słowacja – Trnavska Univerzita – Telogicka Fakulta: Referat: Poradnictwo rodzinne integralnym celem i wyzwaniem współczesnego Kościoła: Trnava 16 maja 2014
15. AUSTRIA: Sesja Społeczna: Org. Parafia w Gurten: Hofmark: Referat: Dylematy ekonomiczno-społeczne we współczesnym świecie. 5 lipca 2014 Austria.
16. Konferencja Naukowa: Org. Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii. Referat: Praca absolwentów nauk o rodzinie w duszpasterstwie rodzin. 29 września 2014 Londym.
17. BRATYSŁAWA: Pracovny Seminar Profamily: Empirické výskumy religiozity katolíkov a ich výzvy pre novú evanjelizáciu. Org. Universytet Trnavski- Teologika Fakulta w Bratysłavie. Referat: Kohabitacja jako czynnik destrukcji rodziny pro futuro. 14 11 2013. Bratislava
18. NIEMCY: II Sesja Naukowa: „Polonia na emigracji”: Org. Misja Katolicka – Herorf-Dermbach, Haus Concordia: Referat. Przyczyny i społeczne uwarunkowania kryzysu współczesnych rodzin. 6 grudnia 2014.

Wykłady zagraniczne
1. LWÓW. Wyższe Seminarium Duchowne we Lwowie. Temat:  „Kościół jako instytucja wsparcia społecznego“, 15 01 2013, Ul. Lwowska 62  Lwów.  
2. LWÓW. Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie.  Temat: „Formy wsparcia rodziny a praca socjalna“, 10 04 2013,  Ul. Lwowska 62 Lwów.
3. NIEMCY: Studium Podyplomowe z Poradnictwa Rodzinnego. Pomagam sobie – Pomagam innym. Org. Polska Misja Katolicka w Niemczech. 22-24 11 2013. Wykłady:
Rodzina w rozumieniu socjologicznym
Demografia- pojęcia i wskaźniki
Praca socjalna – zadania i cele
Migracja zarobkowa i jej znaczenie dla współczesnej rodziny
4. ANGLIA: Studium Podyplomowe z Poradnictwa Rodzinnego. Pomagam sobie – Pomagam innym. Org. Polska Misja katolicka na Putney w Londynie. 27-29 09 2013. Wykłady:
Praca socjalna – wyzwania współczesności
Wsparcie społeczne w rodzinie
5. NIEMCY: Studium Podyplomowe z Poradnictwa Rodzinnego: Pomagam sobie – Pomagam innym. Org. Polska Misja Katolicka w Niemczech. 07-09 III 2014. Wykłady:
Wartości (blaski)  współczesnej rodziny
Wartości (zagrożenia) współczesnej rodziny
Zagrożenia religijno-duchowe
Zagrożenia społeczno-kulturowe
Zagrożenia patologiczne
Feminizm i maskulinizm: dwa nurty socjologii – prawda i znaczenie
6. ANGLIA: Studium Podyplomowe z Poradnictwa Rodzinnego. Org. Polska Misja Katolicka na Putney w Londynie. 27-29 06 2014. Wykłady:
Praca socjalna – wyzwania współczesności
Wsparcie społeczne w rodzinie
7. NIEMCY: Studium Podyplomowe z Poradnictwa Rodzinnego: Pomagam sobie – Pomagam innym. Org. Polska Misja Katolicka w Niemczech. 20-11do 24 11 2014. Wykłady:
Metody pracy socjalnej – deskrypcja i zastosowanie
Rozwód i jego konsekwencje dla rodziny
Kohabitacja jako czynnik destrukcji rodziny pro futuro
Osłabienie więzi małżeńsko-rodzinnej i jej wpływ na funkcjonowanie rodziny.

Hasła w słownikach i innych drukach
1. Słownik terminów z zakresu nauk o rodzinie i pracy socjalnej: hasła: filantropia, pomoc, ratownictwo, rodzina jako grupa społeczna, rodzina jako instytucja, w: --Roczniki Nauk o Rodzinie 5(60) 20113, s. 309. ISSN 2081-2078.
a. Filantropia, s. 317-320.
b. Pomoc, s. 320-322.
c. Ratownictwo, s.322-323.
d. Rodzina jako grupa, s. 324-326.
e. Rodzina jako instytucja, s. 326-328.
2. Hasła: wrażliwość, doskonałość, wartości hedonistyczne, w: Mały słownik aksjologiczny, Warszawa 2013, s. 274, 44, 263, ISBN978-83-61250-71-5.
a. Wrażliwość, w: Mały słownik aksjologiczny, Warszawa 2013, s. 274, ISBN978-83-61250-71-5.
b. Doskonałość, w: Mały słownik aksjologiczny, Warszawa 2013, s.  44, ISBN978-83-61250-71-5.
c. Wartości hedonistyczne, w: Mały słownik aksjologiczny, Warszawa 2013, s. 263, ISBN978-83-61250-71-5.

RECENZJE KSIĄŻEK
1. Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze”, red. Danuta Wosik-Kawala, Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin 2011, stron 325, w: Studia Teologiczne, ISSN 0239-801X, s. 469.
2. Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie Polskim, Lucjan Miś, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska,  Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2011, s. 254. w: Studia Teologiczne, ISSN 0239-801X, s.461
3. J. Damon, Wykluczenie, wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, ss. 141. w: Studia Teologiczne, ISSN 0239-801X, s.473.
4. A. Kojdrer (red.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Wydawnictwo WAM Polska Akademia Nauk, Kraków  2007.  s. 584,
5. Ks. Jan Piwowarczyk, Bieda jako wyzwanie duszpasterskie w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II, Kraków 2007, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, s. 298,
6. Rodzina wobec zagrożeń, M. Duda (red.), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii teologicznej 2008, s. 317,
7. S.H. Zaręba. W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży. Zakład Wydawnictw Statystycznych  Warszawa 2008, s.525, w:
8. W. Majkowski. Rodzina Polska w kontekście nowych uwarunkowań. Wydawnictwo Księży Sercanów Kraków 2010, s. 317.
9. K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red) Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? Wydawnictwo Akapit, Toruń 2011, s. 320.
10. D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka. Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej. Wydawnictwo KUL Lublin 2010, s. 262.
11. O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, red. J. Starega-Piasek A. Hryniewicka, Wydawnictwo Ex Libris Pracownika Socialnego, Warszawa 2008, s.141.
12. K. Ślebarska, Wsparcie społeczne i zaradność człowieka w sytuacji bezrobocia. Studium konfrontacyjne, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010, s.183.
13. J. Nawrocka, Społeczne doświadczenie starości – stereotypy, postawy wybory, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, s. 136.
14. Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowskiej red. K. Slany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 253.
15. J. Śledzianowski,  S. Bębas, Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2013, ss. 389.w: „Teologia i Moralność” 2014 nr 1 (15), s. 288-292. ISNN 1898-2964.

Organizacja konferencji
1. Sympozjum Teologiczne w Tarnowie, Wyzsze Seminarium Duchowne w Tarnowie, w dn. 25 listopad 2010r.: Wizja życia społecznego w świetle encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate.
2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Łomiankach, Wydział Studiów nad Rodziną: Warszawa – Łomianki, w dn. 24 marzec 2012r.: Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej.
3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Tarnowie, Wydział Teologiczny w Tarnowie – UPJPII w Krakowie, w dn. 22 listopad 2012r.: Między nadzieją a zwątpieniem – refleksja nas społeczną myślą encykliki papieża Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis
4. Międzynarodowy Kongres Rodziny w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w warszawie; Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW; Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio , w dn. 15-17 marzec 2013r.: Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę.
5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wydział Studiów nad Rodziną w Warszawie: Instytut Jana Pawła II w Warszawie, w dn. 6-7 grudnia 2013r. Rodzina: trud praca świętowanie. Trzy oblicza ludzkiej egzystencji.
6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rodzina między pracą a płacą. „Reflekscja nad społeczną myślą encykliki „ Laborem exercens” Jana Pawła II”. Org.  Wydział Studiów nad Rodziną UKSW – Warszawa, oraz Wydział Teologiczny sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. 13 maja 2014- Tarnów.
7. Sesja Naukowa: Jak ocalić małżeństwo we współczesnym świecie. Refleksja na kanwie nauczania Jana Pawła II. Org. Wydział Teologiczny – Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. 29 maja 2014- Pasierbiec
8. Sympozjum Społeczno-Religijne. „Rodzina miejscem kształtowania wiary”. Org. Urząd Gminy Limanowa, Parafia Znalezienia św. Krzyża w Nowym Rybiu. 27-28 września 2014 Nowe Rybie.
9. Międzynarodowa Konferencja naukowa: Instytucjonalne formy wsparcia rodziny: ORG. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną, Univerzita w Trnave –Fakulta Teologia w Bratyslave. Warszawa 21 02. 2015 r.
10. Kongres Rodziny. Miłość i Życie. Małżeństwo i rodzina  w budowaniu cywilizacji miłości. ORG. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa 20-22 03 2015 r. – FORUM POLONIJNE
11. Konferencja Naukowa. Rodzina – dobro uniwersalne. ORG: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną. Warszawa 09 05 2015 r.
12. Konferencja Naukowa. Usprawniamy pomaganie w poradnictwie i Telefonie Zaufania. ORG: Akademia Polonijna w Częstochowie, Poradnia Specjalistyczna ARKA i Telefon Zaufania w Tarnowie.
13. Konferencja Naukowa. Rodzina: podstawowe dobro ludzkości. ORG: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną. Warszawa 19 10 2015 r.
14. Międzynarodowa Konferencja naukowa: Instytucjonalne formy wsparcia rodziny: ORG. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną, Univerzita w Trnave –Fakulta Teologia w Bratyslave. Warszawa 14 11 2015 r.
15. Międzynarodowa Konferencja naukowa: Rodzina: Miłość, Małżeństwo, Odpowiedzialność. ORG. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną, Univerzita w Trnave –Fakulta Teologia w Bratyslave. 14 listopada 2015r.

Cytacje w Polce i zagraniczne
W POLSCE
1. MŁYŃSKI J.: Wywiad do „Naszego Dziennika“. Rząd uderzy w rodzinę. In: Nasz Dziennik 2010 09 24.
2. MŁYŃSKI J.: Wywaid do katolickiej Agencji Informatycznej. In. KAI
3. Kościół wobec kryzysu demograficznego. In: Biuletyn Katolicka Agencja Informacyjna KAI- 26 (2012), s. 12.
4. D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka, Rodzina w sytuacji rozłąki Migracyjnej, Lublin 2010, s. 24, 26, 27, 28  ISBN 978-83-7702-124-8
5. W. Szewczyk, A. Urban, Szukając pomocy, Tarnów 2011, ISBN 978-83-7631-309-2, s. 41.
6. Milczenie i Wielogłos, In. Tygodnik Powszechny /http:/ tygodnik2003-2007.onet.pl/0,1219972,druk.html/
7. S. Sojka, Etos pracownika socjalnego i jego postawa wobec przemocy, In: Przestrzenie pracy socjalnej red. J. Stala, Tarnów 2010, s. 437. ISBN 978-83-733291-1-9.
8. M. Stepulak, Tajemnica zawodowa pracownika socjalnego, In: Przestrzenie pracy socjalnej red. J. Stala, Tarnów 2010, s. 157,  160. ISBN 978-83-733291-1-9.
9. P. Chrabąszcz, Praca socjalna wobec uzależnionych, In: Przestrzenie pracy socjalnej red. J. Stala, Tarnów 2010, s. 178, 187. ISBN 978-83-733291-1-9.
10. A. Sułek, Wsparcie w żałobie wyzwaniem dla pracy socjalnej, In:   Przestrzenie pracy socjalnej red. J. Stala, Tarnów 2010, s. 439. ISBN 978-83-733291-1-9.
11. M. Stepulak, Wybrane problemy etyczno-zawodowe w parcy socjalnej, Lublin 2012, s. 39, 41, 48, 50,51, 52,53. ISBN 978-83-62074-53-2.
12. M. Stepulak, Specyfika aktywnosci zawodowej pracownika socjalnego, Lublin 2011, 68, 79,111, 112, 141, 143, 149, 169. ISBN 978-83-62074-54-9.
13. MŁYŃSKI J.: Wywiad do EKAI Rodzina rodziny to ruina społeczeństwa i państwa, In:  EKAI. PL,  19.listopada 2012.
14. MŁYŃSKI J.: Wywiad do Goscia Niedzielnego J. Sadowska, Kościół walczy o sprawiedliwość, In. „Gość Niedzielny” http: /tarnow.gosc.pl/doc/1377880.
15. W. Szewczyk, Sekrety mocnych rodzin a dylematy rozłąki migracyjnej, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 45. ISBN 987-83-7604-192-6.
16. W. Majkowski, Konsekwencje migracji dla współczesnej rodziny polskiej, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 110. ISBN 987-83-7604-192-6.
17. M. Kluz, Moralna ocena zjawiska migracji zarobkowej, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 140. ISBN 987-83-7604-192-6.
18. W. Kądziołka, W. Kądziołka, Przyczyny migracji ekonomicznej i jej skutki w
19. dobie współczesności, In: Małżeństwo mi rodzina w kontekście współczesnych wyzwań R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2012, s. 197 ISBN 978-83-7631-414-3.
20. W. Szewczyk, Sekrety mocnych rodzin a dylematy rozłąki migracyjnej, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 45. ISBN 987-83-7604-192-6.
21. W. Kądziołka, Problem euro sieroctwa a wychowanie  w rodzinie, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 55. ISBN 987-83-
a. 7604-192-6.
22. R. Kantor, Rozwód i ko habitacja niepokojącym zjawiskiem współczesnej rodziny, In: Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2012, s. 75. ISBN 978-83-7631-414-3.
23. W. Kądziołka, W. Kądziołka, Przyczyny migracji ekonomicznej i jej skutki w dobie współczesności, In: Małżeństwo mi rodzina w kontekście współczesnych wyzwań R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2012, s. 197 ISBN 978-83-7631-414-3.
24. W. Kądziołka, Problem euro sieroctwa a wychowanie  w rodzinie, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 62. ISBN 987-83-
a. 7604-192-6.
25. R. Kantor, Rozwód i ko habitacja niepokojącym zjawiskiem współczesnej
26. rodziny, In: Małżeństwo mi rodzina w kontekście współczesnych wyzwań R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2012, s. 75. ISBN 978-83-7631-414-3.
27. M. Slivkowa, Obraz migracji na Slovenski, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 97. ISBN 987-83-7604-192-6.
28. W. Majkowski, Konsekwencje migracji dla współczesnej rodziny polskiej, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 117. ISBN 987-83-7604-192-6.
29. M. Kluz, Moralna ocena zjawiska migracji zarobkowej, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 138. ISBN 987-83-7604-192-6.
30. W. Kądziołka, Przyczyny migracji ekonomicznej i jej skutki w dobie współczesności, In: Małżeństwo mi rodzina w kontekście współczesnych wyzwań R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2012, s. 202, 203. ISBN 978-83-7631-414-3.
31. M. Slivkowa, Obraz migracji na Slovenski, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 97. ISBN 987-83-7604-192-6.
32. W. Kądziołka, Problem euro sieroctwa a wychowanie  w rodzinie, In:    Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 53. ISBN   987-83-7604-192-6.
33. M. Kluz, Moralna ocena zjawiska migracji zarobkowej, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 140. ISBN 987-83-7604-192-6.

ZAGRANICZNE
1. J. BAJDA, Teaching or the magisterium of the church, In: Studies on the family M. Czachorowski, J. Młyński  red., Białorus 2013, s. 61, ISBN 978-985-6825-96-8.    
2. M. CZACHOROWSKI, The holy fathers recommendation for the institute In: Studies on the family M. Czachorowski, J. Młyński  red., Białoruś 2013, s. 40, ISBN 978-985-6825-96-8.
3. M. CZACHOROWSKI, The holy fathers recommendation for the institute In: Studies on the family M. Czachorowski, J. Młyński  red., Białoruś 2013, s. 38,S. 39, ISBN 978-985-6825-96-8.
4. J. BAJDA, Teaching or the magisterium of the church, In: Studies on the family M. Czachorowski, J. Młyński  red., Białorus 2013, s. 61, ISBN 978-985-6825-96-8.
5. REGULSKA A., The monogramy, In: Studies on the family M. Czachorowski, J. Młyński  red., Białorus 2013, s. 163, ISBN 978-985-6825-96-8.
6. REGULSKA A., Married love, In: Studies on the family M. Czachorowski, J. Młyński  red., Białorus 2013, s. 165, ISBN 978-985-6825-96-8.

ERASMUSY
1. Erasmus: Trnavska Univerzita v Trnavie – Teologicka Fakulta w Bratyslavie : 23-29 marca 2014. Katedra Socjalna Praca
2. Erasmus: Trnavska Univerzita v Trnavie – Teologicka Fakulta w Bratyslavie : 5-13 listopada 2014. Katedra Socjalna Praca
3. Erasmus: Trnavska Univerzita v Trnavie – Teologicka Fakulta w Bratyslavie:  23 11-2 12 2015 r. Katedra Socjalna Praca

Projekty badawcze – granty
1. Rodzina w pracy i świętowaniu UMO PBSR – 7/2012 BBN-620-X-2012  
2. Rodzina: praca trud świętowanie. Trzy oblicza ludzkiej egzystencji. UKSW Warszawa WSR. UMO PBSR – 8/2013 BBN-620-X-2012  
3. Instytucjonalne formy wsparcia rodziny: UMO PBSR-13/2014 BBN-620-X- 13/2013
4.  Rodzina: miłość, małżeństwo, odpowiedzialność: UMO PBSR-14/2015 BBN-620-XI-14/2014
5. Wsparcie seniorów w systemie pomocy społecznej: UMO PBSR-11/2015
6. Rodzina i seniorzy: aksjologia, pomoc, wsparcie: UMO PBSR-12/2016 [złożony]
7. Projekt badawczy pt. W stronę rodziny – teoria i praktyka przy współpracy z Konsulatem Generalnym w Hamburgu KGH – Niemcy/ 2014
8. Projekt badawczy pt. Studium Rodzinne. Pomagamy Polskim Rodzinom w Niemczech – Org. Polska Misja Katolicka w Niemczech oraz Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Języka, Kultury i Tradycji Polskiej w Niemczech.  (w toku realizacji) 2013-2016 XII.

PRACE MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE
1. Brzeziński Ł.: Wykluczenie społeczne dzieci z wadą ośrodkowego układu nerwowego; cewy nerwowej bezmózgowiem, przebywających pod opieką paliatywną, na podstawie badań przeprowadzonych wśród  mieszkańców Warszawy: Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
2. Kowalczyk J.: Formy wsparcia społecznego rodziny na przykładzie Gminy Nekła: Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
3. Kosowska A.: Rola i znaczenie rodzin wielodzietnych w Polsce w świetle literatury: Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
4. Kosowska M.: Rozwój psychofizyczny dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na podstawie wybranej literatury: Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
5. Krystyniak J.: Współczesna     rodzina polska i jej dezintegracja – socjologiczna analiza na podstawie badan przeprowadzonych wśród Internautów: Warszawa: Wydział Nauk Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
6. Talarek  K.: Rodzina wobec wybranych współczesnych problemów społecznych w świetle wybranej literatury. Warszawa: Wydział Studiów nauk Nad Rodziną, obroniona 2014
7. Sopyła E.: Społeczne aspekty przemocy wobec osób starszych na podstawie wybranej literatury Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
8. Nowak E.: Rodzina patologiczna i jej wpływ na socjalizacje dziecka w świetle wybranej literatury: Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
9. Porębska A.: Niepełnosprawność w rodzinie i jej obraz w społeczeństwie na podstawie wybranej literatury. Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
10. Rudnik A.: Funkcjonowanie rodzin zastępczych i ich wpływ na socjalizacje dziecka na podstawie wybranej literatury. Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
11. Żołądek W.: Wpływ sportu na socjalizację młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych wśród gimnazjalistów Kołbieli) Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
12. Zdunik W.:  Pomoc społeczna jako forma wsparcia rodziny w latach 1945-1989: Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
13. Pyrak M.: Rola kobiety w rodzinie: feminizm i maskulinizm na podstawie wybranej literatury Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
14. Kowalczyk K.: Charakterystyka zachowań suicydalnych u osób młodocianych na podstawie literatury przedmiotu, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
15. Hadryś S.: Blaski i cienie migracji zarobkowej Polaków w świetle wybranej literatury Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
16. Słonecka J.: Wpływ rynku pracy na emigracje w świetle wybranej literatury, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2015
17. Stodolska A.: Młodzież polska i ukraińska wobec postaw społecznych i planów życiowych. Analiza na podstawie opinii i poglądów internautów, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2015
18. Miścichowska E.: Negatywne skutki migracji zarobkowej rodziców. Eurosieroctwo jako podstawowy problem rodziny na emigracji na podstawie przeprowadzonych badań w łomżyńskich gimnazjach, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2015
19. Filipczuk E.: Społeczno-środowiskowe czynniki przestępczości nieletnich na podstawie badan przeprowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rejowcu, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2015
20. Wojak N.: Przemoc w rodzinie jako przyczyna agresji wśród adolescentów na podstawie badań przeprowadzonych wśród młodzieży gimnazjalnej w Wołominie, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2015.
21. Słonecka J.: Wpływ rynku pracy na emigracje w świetle wybranej literatury, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2015.
22. Liobuda J.: Demograficzne i socjologiczne aspekty depopulacji w rodzinie na podstawie wybranej literatury, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2015
23. Żołądek W.: Przemiany rodziny we współczesnych uwarunkowaniach społecznych w świetle wybranej literatury, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2016
24. Porębska A.: Sport a funkcjonowanie człowieka w świetle badań przeprowadzonych wśród     gimnazjalistów szkoły im. Gen Piotra Szembeka, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2016
25. Nowak E.: Czynniki socjalizacji dziecka w rodzina dysfunkcyjnych na podstawie wybranej literatury, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2016.

FUNKCJE NA UCZELNI I W INNYCH UCZELNIACH
1. Członek wydawniczej Komisji Wydziałowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wydział Studiów nad Rodziną: Warszawa
2. Członek Komisji Wydziałowej ds. Odznaczeń na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wydział Studiów nad Rodziną: Warszawa
3. Redaktor tematyczny czasopisma: Studia nad Rodziną UKSW Warszawa
4. Członkostwo w czasopiśmie Teologia i Moralność  - Redaktor statystyczny
5. Członkostwo w czasopiśmie Nauki o Rodzinie – Rada naukowa
6. Członkostwo w czasopiśmie Nauki o Rodzinie – Redaktor tematyczny

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach