ks. dr Józef Młyński

Ks. dr Józef Młyński

e-mail: j.mlynski@uksw.edu.pl

 STUDIA
Magisterskie:
1991 – 1997  Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie . Magister: w zakresie psychologii
Praca magisterska: Wartości osobowe i społeczne w świadomości klas maturalnych na podstawie badań przeprowadzonych w Tarnowie, Tarnów: Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 1997
Licencjackie:
1998 – 2000  Instytut Teologiczny w Tarnowie
Magister: Lic.
Praca magisterska zaliczona na prace licencjacka o tym samym tytule
Instytut Teologiczny w Tarnowie - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 2000

Studia doktoranckie:
2002 – 2006 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych -  doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii
Praca doktorska: Wartości osobowo-społeczne i religijno-moralne w świadomości klas maturalnych w Tarnowie, Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2007

KONTYNUACJA PRACY NAUKOWEJ
A. 2009 – Adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodzina.

PROWADZONE PRZEDMIOTY
UKSW - Warszawa, UPJPII - Kraków, UPJPII WT – SEKCJA TARNÓW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną
1. Elementy demografii
2. Socjologia ogólna + ćwiczenia
3. Socjologia rodziny
4. Metodyka pracy socjalnej
5. Superwizja pracy socjalnej
6. Wsparcie i rehabilitacja niepełnosprawnych
7. Wsparcie rodziny w systemie pomocy społecznej
8. Polityka prorodzinna
9. Polityka społeczna
10. Poradnictwo Małżeńskie i Rodzinne

Książki autorskie
1. W kręgu aksjologii abiturientów Tarnowa, Bibllos, Tarnów 2008, ISBN 978-83-733255-6-2,  s. 343.
2. Człowiek wobec pomocy... Zarys pracy socjalnej – skrypt dla studentów. Biblos, Tarnów 2009, ISBN 978-83-733283-8-9, ss.  248.
3. J. Młyński, Неразрывность брака и развода, Mińsk 2013, Pro Christo [w j. rosyjskim].- ss. 25 ISBN 978-985-7074-01-3 - broszura.
4. Miłość misją rodziny, Tarnów 2016, ss. 70. ISBN 978-83-7793-395-4.


Książki współautorskie
1. Młyński J. Szewczyk W.: Migracje zarobkowe Polaków. Biblos Tarnów 2010, ISBN 978-83-733282-8-0,  ss. 122.
2. Młyński J. Szewczyk W.: Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej – badania i analizy, Warszawa 2012, ISBN978-83-61250-46-3, ss.216.
3. Ł. Brzeźiński, J. Młyński, Wykluczenie społeczne dzieci z wadą ośrodka układu nerwowego – bezmózgowiem, Kraków 2015, ss. 170. ISBN 978-83-7519-316-9.
4. Rozmowy, które leczą, Tarnów 2017 r. ss. 145.

Książki redakcyjne
1. Rodzina a migracja red. J. Młyński, W. Szewczyk, Kraków 2012 ss. 144, ISBN 978-83-7604-192-6.
2. Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań, Red. R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2012, s. 220. ISBN 978-83-7631-414-3.
3. Poradnictwo rodzinne w teorii i praktyce, red. U. Dudziak, G. Koszałka, J. Młyński, Kraków 2013, Homo Dei, s.388 ISBN 978-83-62579-76-1
4. Małżeństwo i rodzina we współczesnym świecie, Pedagogika 2012 nr 1, red. M. Słowik, M. Stopikowska, G. Koszałka, J. Młyński, Gdańsk 2013 ISSN 1897-2829.
5. Studies on the family, red. M. Czachorowski, J. Młyński, Mińsk 2013, Pro Christo, s. 166, ISBN 978-985-6825-96-8
6. W stronę rodziny. Teoria i praktyka, red. G. Koszałka, J. Młyński, K. Czapla, Apostolicum, Zakopane 2014, ss. 270, ISBN 978-83-7031-931-1
7. Między zwątpieniem a nadzieją red. R. kantor, M. Kluz, J. Młyński,  Tranów 2015, ss. 223. ISBN 978-83-7631-684-3
8. Rodzina podstawowe dobro ludzkości, red., J. Młyński, A. Regulska, Tranów 2015, ss. 305, ISBN 978-83-7631-639-0
9. Promocja i obrona rodziny, red. M. Kluz, J. Młyński Sandomierz 2015, ss. 264. ISBN 978-83-257-0924-2
10. Wybrane instytucjonalne i pozainstucjonalne formy wsparcia rodziny, Kraków 2016.
11. Rodzina miejscem kształtowania wiary, Tarnów 2016, ss. 218.
12. Rodzina między pracą a płacą, Refleksja nad społeczną myślą encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, Kraków 2016, ss. 302.
13. Rodzina polonijna w budowaniu cywilizacji miłości, Kraków 2017, ss. 280.
14. Między wykluczeniem a dobrobytem. Refleksja nad społeczną myślą encykliki Centensimus annus Jana Pawła II, Kraków 2017, ss. 215.

Artykuły w j. polskim
1. Sens życia i hierarchia wartości młodzieży klas maturalnych Tarnowa, Tarnowskie Studia Teologiczne XVII  (1998), s. 95-122 ISSN 0239-4472.
2. Kościół Polski wobec problemów społecznych w świadomości abiturientów Tarnowa, Tarnowskie Studia Teologiczne XXVI/2  (2007), s. 89-104.ISSN 0239-4472.
3. Moralność oceną natury ludzkiej, Resovia Sacra 14/15 (2007/2008).   s. 65-92. ISSN 1234-8880
4. Pedagogika współczesnej rodzinny początku trzeciego tysiąclecia, Pedagogika Katolicka 3 (2008), s. 156-175. ISSN 1898-3685
5. Deprywacja społeczna integralna częścią pracy socjalnej, Praca Socjalna 4 (2008), s. 3-14. ISSN 0860-3480
6. Młodzież wobec przyszłości, In: W kierunku pedagogiki katolickiej,  Red. J. Zimny, Stalowa Wola 2008, s. 247 – 266.ISBN 978-83-61307-4-0
7. Osobowość i cele pracownika socjalnego , In: Humanitne vedy a  socjalne univerzum,  Red. W.  Majkowski, M. Mraz  Trnawa 2009, s. 86-92. ISBN 978-80-714-654-8.
8. Kilka uwag na temat teoretycznych podstaw pracy socjalnej, Praca  Socjalna 6(2009), s.3-20 ISSN 0860-3480
9. W kierunku wartości trzeciego tysiąclecia, Pedagogika Katolicka   5(2009), s. 201-222. ISSN 1898-3685
10. Zadania pracownika socjalnego we wspomaganiu rodziny, Studia nad  Rodziną  24-25 (2009), s. 323-340. ISBN 1429-2416
11. Rodzicie i ich rola w kształtowaniu wartości młodych pokoleń  Polaków, In: Dzisiejsi rodzice, red. J. Stala, Tarnów 2009, s. 113-138. ISBN 978-83-7270-764-2
12. Praca socjalna  - zawód , który ma przyszłość, Studia Socialia  Cracoviensia 1(2010), s. 185-200. ISSN 2080-6604
13. Obowiązki pracownika socjalnego wobec rodziny, Praca socjalna 5 (2010), S. 24-46. ISSN 0860-3480
14. Migracja zarobkowa w kontekście zmieniającej się rzeczywistości. Korzyści i zagrożenia Pedagogika Katolicka 6 (2010), s. 196-215. ISSN1898-3685
15. Perspektywy a etos zawodowy pracowników socjalnych pro futuro, Studia nad Rodziną 26-27(2010), s.211-230. ISBN 1429-2416
16. Mediacja jako jedna z form rozwiązywania konfliktów rodzinnych w nowoczesnym społeczeństwie, Pedagogika Ojcostwa, 1 (2010), ISSN 2082-3487
17. Potrzeba funkcjonowania i diagnoza działalności pracowników  socjalnych w wybranych Domach Pomocy Społecznej w powiecie tarnowskim, In: Przestrzenie pracy socjalnej, Red. J. Stala, Tarnów   2010. S. 315-340. ISBN 978-83-733291-1-9
18. Praca socjalna jako działanie celowe, In: Svet, zivot a problemy ludi s tazkym zdrowotnym postihnutim, Kosice 2011, s. 188 -199. ISBN 978-80-8126-034-6.
19. Makro i mikrostrukturalne problemy współczesnej rodziny – ich przyczyny i skutki, In:  Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji, red. R. Kantor, M. Kluz Tarnów 2011, s. 215-232.ISBN 978-83-733297-9-9
20. Rodzina w rozłące migracyjnej – eksploracja zjawiska i możliwe formy wsparcia, Teologia i Moralność 9 (2011), s. 125-148. ISBN 978-83-61884-99-6
21. Caritas In Veritate jako wzór dobrego społeczeństwa, In: Kościół  Rodzina Życie, Red. M. Ozorowski A. Skreczko, Warszawa 2011, s. 305-329. ISBN 978-83-7072-713-0
22. Rodzina – wartość życia i miejsce właściwej prokreacji, In: Stworzeni do Miłości, Red. A. Najda, Warszawa 2011, s. 111-127. ISBN 978-83-61250-31-9
23. Komu należy pomagać? Pracownik socjalny wobec współczesnych problemów i zagrożeń jednostki. In: Zborník religionististických a sociologických štúdií. Nr. 1/2012, Ročník II. Prešov: 2012, s. 237-260. ISBN 978-80-555-0523-7.
24. Nienaruszalność (świętość) życia ludzkiego i formy obrony”  Białostockie Studia Teologiczne 30(2012), s. 225-279. ISSN 0239-801X
25. Wykluczenie społeczne wyzwaniem dla współczesnego świata, Teologia i Moralność 11(2012). S. 63-92. ISBN 978-83-61884-99-6
26. Wsparcie rodziny, analiza w aspekcie pracy socjalnej, „Studia Socialia Cracoviensia”  6 (2012). ISSN 2080-6604
27. Rodzina pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa (FC, 42), Studia Gdańskie 31 (2012), s. 141-160  ISSN: 0137-4338
28. Wykluczenie społeczne niepokojącym zjawiskiem nowoczesności, Horyzonty Wychowania 11(2012), s. 145-184. ISSN 16439171
29. Migracja Rodziców jako zjawisko społeczno-wychowawcze w kontekście nowych uwarunkowań pedagogiki dzieci, Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej 4-59 (2012), ISSN 2081-2078
30. Caritas właściwą formą wsparcia społecznego, In: Misericors, red. P. Grzanka, Tarnów 2012, s. 77-97. ISBN 978-83-7793-050-2
31. W kręgu aksjologii rodziny, czyli prawda o rodzinie prawda o człowieku, In: Zadania rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie . red. Z. Struzik., Warszawa 2012, s. 47-72. ISBN 978-83-61250-51-7.
32. Migracja zarobkowa Polaków – rodzaje, skala zjawiska i przyczyny, In: Rodzina a migracja red. J. Młyński, W. Szewczyk , Kraków 2012, s. 9-44. ISBN 978-83-7604-192-6
33. Bezrobocie jako problem społeczno – ekonomiczny: przyczyny i konsekwencje, In: Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań red. R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2012, s. 163-193. ISBN  978-83-7631-414-3.
34. Zadania i prawa rodziny w świetle adhortacji Familiaris consortio, In: Dokąd zmierzasz współczesna rodzino? Red. M. Duda, A. Świerczek, Kraków 2012, s. 25-47. ISBN 978-83-7422-502-1.
35. Przemoc w rodzinie – skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych, „Studia Socialia Cracoviensia” 2012 nr 7, ss. 141-156, ISSN 2080-6604.
36. Praktyczne formy metodycznego pomagania rodzinie w problemach społecznych, w: Poradnictwo rodzinne w teorii i praktyce , red. U. Dudziak, G. Koszałka, J. Młyński, Kraków 2013, Homo Dei, s. 229-239 ISBN 978-83-62579-76-1
37. Rodzina w teorii i praktyce, w: Poradnictwo rodzinne w teorii i praktyce , red. U. Dudziak, G. Koszałka, J. Młyński, Kraków 2013, Homo Dei, s.50-76 ISBN 978-83-62579-76-1  
38. Caritas – instytucjonalna forma wsparcia społecznego rodziny - tło historyczne, w: Memoriale Ecclesiae Kustos, Tarnów 2013 ISBN 978-83-7793-144-8, s. 53-65.
39. Potrzeba studiowania „Nauk o Rodzinie”, na emigracji, w: Przyszłość ludzkości -idzie przez rodzinę red. M. Ryś, Warszawa 2013, S. 303-323. ISBN 978-83-61250—69-2.
40. Praca socjalna wobec osób starszych na tle zmieniającej sie rzeczywistości, w: Senior i rodzina red M. Banach, A. Szwedzik, Kraków 2013, s. 13-35. ISBN 978-83-64028-23-6.  
41. Praca socjalna – procedury działań  instytucjonalnych, Studia nad Rodziną 33(2013), s. 159-180. ISSN 1429-2416.
42. Rodzina między zwątpieniem a nadzieją – analiza w aspekcie pracy socjalnej, Studia Aloisiana 2014 nr 5, s. 71-88, ISSN 1338-0508
43. Socjologiczne aspekty rodziny, w: Rodzina dar miłości i życia red. Z. Struzik Materiały pomocnicze do prowadzenia Poradni Rodzinnej – wydanie i druk internetowy 2014 www.rodzina.ipjp2.pl
44. Rozwód i kohabitacja – dualny świat dezintegracji nowoczesnej rodziny, w Rodzina i rodzicielstwo. Miedzy tradycją a współczesnością red A. Skreczko, B. Bassa, Z. Struzik, Warszawa 2014, s. 209-239, ISBN 978-83-61250-81-4
45. Wartości – blaski współczesnej rodziny, w: W stronę rodziny red. G. Koszałka, J. Młyński, K. Czapla, Zakopane 2014, s. 81-98, ISBN 978-83-7031-931-1.
46. Poradnictwo rodzinne integralnym celem i wyzwaniem dla współczesnego Kościoła, w: Pastoračné plánovanie vo farnostiach, red. Lukáš Jeník, Trnawa 2014, ss. 22-37, ISBN 978–80–7141–857–3.
47. Jan Paweł II a społeczno-socjalne faktory wsparcia biednych i ubogich w rodzinie, w: Sociálne Posolstvo Jána Pavla II pre Dešný svet  „Univerzita ako miesto dialógu“, red. Štefan Kassay, Michal Pružinský, Ružomberok 2014, ss. 633-646, ISBN 978-80-561-0151-3
48. Rodzina wobec wartości pracy i świętowania niedzieli w perspektywie wiary (ujęcie socjologiczno-religijne), „Colloquia Disputationes” 2014 nr 24, s. 63-89. ISBN 978-83-63266-94-3.
49. Rodzina wobec wybranych problemów społeczno-kulturowych, „Teologia i Moralność” 2014 nr 15, s. 7-36 ISBN 1898-2964.
50. Rola pracownika socjalnego w procesie edukacji, „Teologia i Moralność” 2014 nr 16, s. 115-132  ISNN 1898-2964.
51. Wprowadzenie, w: Między zwątpieniem a nadzieją red. R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2015, s.5-11. ISNB 978-83-7631-584-3
52. Praca socjalna nadzieją dla wątpiących rodzin, w: Między zwątpieniem a nadzieją red. R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2015, s. 202-123. ISNB 978-83-7631-584-3
53. Kohabitacja jako czynnik destrukcji rodziny, „Studia Aloisiana” 2015 , s. 71-88, ISSN 1338-0508, [0]
54. Autorytet jako czynnik funkcjonowania rodziny, w: Rodzina – dobro uniwersalne red. U. Bejma, Warszwa 2015, s. 73-88, ISBN 978-83-65224-00-2
55. Ocalić rodzinę, w: Rodzina podstawowe dobro ludzkości red. A. Regulska, J. Młyński, Tarnów 2015, ss. 25-31, ISBN 978-83-7631-639-0
56. Rodzina wobec fundamentalnych problemów w ponowoczesnym świecie, w: Rodzina podstawowe dobro ludzkości red. A. Regulska, J. Młyński, Tarnów 2015, ss. 79-106, ISBN 978-83-7631-639-0
57. Jest nas coraz mniej – czy grozi nam śmierć biologiczna, w: Tvare ludskieho zivota – wybrane problemy red W. Kądziołaka, Ruzemberok 2015, ss. 115-129. ISBN 987-80-561-0214-5.
58. Wartość poradnictwa rodzinnego na emigracji, w: Miłość i Życie. Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości red. M. Ryś, Warszawa 2015, s. 127-142, ISBN 978-83-65198-03-7.
59.  Religijno-moralny obraz życia abiturientów szkół tarnowskich, „Społeczeństwo i Rodzina” 43 (2/2015), s. 96–120, ISSN 1734-6614
60. Praca socjalna, jako forma wsparcia rodziny w kontekście nowych uwarunkowań społecznych, „Studia nad Rodziną” 36(2015), s. 97-114 (KLUZ)
61. Praca ludzka i świętowanie niedzieli, jako dwie użyteczne wartości w rodzinie, w: Rodzina, trud, praca świętowanie. Rozprawy i Monografie red. Z. Struzik, Warszawa 2015, s. 221-244. ISBN 978-83-61250-86-9.
62. Zarządzanie pracownikiem socjalnym w pomocy społecznej „Studia Socialia Cracoviensia” 2 (2015), s. 159-169.
63. Socjologiczne podstawy duszpasterstwa rodzin, „Colloquia Disputationes” 2015 nr 32, w: Duszpasterstwo rodzin w teorii i praktyce, red. A. Pryba, Poznań 2015, s. 57-76. ISBN 978-83-65251-14-5.
64. Autorytet i świadectwo a socjalizująca rola rodziców, w: Rodzina miejscem kształtowania wiary, red. J. Młyński, K. Basista, Tarnów 2016, ss. 35-58.
65. Działania opiekuńczo-wspierające na rzecz osób starszych u kresu życia, „Studia nad Rodziną” 2016 nr 38, s.143-162.
66. Kościół a problem (de)populacji w kontekście współczesności, Seminare 2016 nr 3, s. 141-156.
67. Rodzina między pracą a migracja zarobkową w analizie społeczno-socjologicznej, w: R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Rodzina między pracą a płacą, refleksja nad społeczną myślą encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, Kraków 2016, ss.91-126.
68. Samobójstwa młodzieży w kontekście ponowoczesności, w: Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie red. M. Szyszka, Lublin 2016, s. 165-178.
69. Stabilność polskich rodzin w kontekście emigracji, „Telefon Zaufania” 2016 nr 53, s. 19-24.
70. Józef Młyński, Migracja zarobkowa Polaków – „przymus” czy wolny wybór w kontekście współczesności „Roczniki Nauk Społecznych”  8(44) 2:2016 21-42.
71. Troska o małżeństwo i rodzinę a zasada lokalności, w: Jednotlivec a rodina v pastoracnej starostliwosti wo farnosti, Słowacja 2017, s. 77-95.


Artykuły w j. obcym:
1. Gesellschaftliche Deprywation Und Soczialarbeit, Bogoslovni Vestnik 2 (2011), S. 211-220. ISBN 0006-5722.
2. Sozialarbeit als zielgerichtestes  Handeln, In: The Person and the Challenges  1 (2011), s. 209-219. ISBN 2083-8018.
3. Chosen passwords from range of science about family and social work, w: Studies on the family, red. M. Czachorowski, J. Młyński, Mińsk 2013, Pro Christo, s. 125-146. ISBN 978-985-6825-96-8
4. Crisis of values in a family, w: Studies on the family, red. M. Czachorowski, J. Młyński, Miński 2013, Pro Christo, s. 149-156. ISBN 978-985-6825-96-8
5. Wem muss geholfen werden?Der Sozialarbeiter angesichts von Problemen der Gegenwart und Gefahren für das Individuum, w:  Forum Katholische Theologie 29 (1/2013), s. 37-52 ISSN 0178-1626,
6. The Religious and Moral Vision of Life of Tarnów’s Secondary School Graduates, Studium Vilnes A 2014 nr 11, ss. 155-159,  ISSN 1648-7907.
7. Caritas in veritate – die bedeutunh von liebe und wahrheit für eine gute gesellschaft, The Person end the Challenges 2014 nr 1, s.38-50, ISSN 2083-8018.
8. Rodina ako mesto realizacie socialnych uloh, w: Wybrane instytucjonalne i pozainstucjonalne formy wsparcia rodziny, red. B. Bassa, J. Młyński, Kraków 2016. s. 57-74.
9. Family between God's Plan and Human Concepts, “Studia Aloisiana” 2016 nr 3, s. 41-52.
10. Die Leistung von Sozialarbeit gegenüber äterer Personen vor dem Hintergrund einer sich verandernen Wirklichkeit, w: Rodzina polonijna w budowaniu cywilizacji miłości, Kraków 2017, s. 128-139.
11. Troska o małżeństwo i rodzinę a zasada lokalności, w: Jednotlivec a rodina v pastoracnej starostliwosti wo farnosti, Słowacja 2017, s. 77-95.


Konferencje krajowe:
1. Konferencja Naukowa. Funkcjonowanie małżeństwa konkordatowego – uwagi praktyczne 15 listopad 2008 Brzesko. Org. Urząd Miejski w Brzesku. MŁYŃSKI J., Blaski i cienie współczesnej rodziny.
2. Miejska Konferencja Naukowa. Migracje rodziców – nowe wyzwanie wychowawcze. 20 listopad 2009 Tarnów. Org. Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; Urząd Miasta Tarnowa. MŁYŃASKI J., Wpływ emigracji rodziców  na dzieci i rodzinę – ujęcie społeczno-etyczne.
3. Miejska Konferencja Naukowa. Wyjazdy zarobkowe rodziców – dylematy rodziców i przeżycia dziecka. Jak szkoła może im pomóc?23 marzec 2010 Tarnów Org. Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania Arka w Tarnowie; Urząd Miasta Tarnowa. MŁYŃSKI J., Migracje zarobkowe, opis zjawiska i wyzwania wychowawcze.
4. Konferencja Naukowa. (Nie)aktualnosć Familiaris consorcio J. Pawła II. 4 marca 2010. Kazimierz Biskupi. 0rg. UAM – Poznań; WSD w Kazimierzu Biskupim. MŁYŃSKI J., Rodzina w rozłące migracyjnej – eksploracja zjawiska i możliwe formy pomocy.
5. Konferencja Naukowa – Seminarium Naukowe. Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej. Problem euro sieroctwa w Polsce. 25 listopada 2010. Lublin . Org. Katolicki Uniwersytet Lubelski – Instytut Nauk o Rodzinie; Instytut socjologii. MŁYŃSKI J., Migracje rodziców jako fenomen społeczno-wychowawczy w kontekście nowych  uwarunkowań pedagogiki dzieci.
6. Konferencja Naukowa. Rodziny wspólnotą pokoleń i gwarantem dziedzictwa tradycji. 14 maja 2011 Warszawa- Łomianki. Org. Wydział Studiów nad Rodziną UKSW Warszawa- Łomianki. MŁYŃSKI J., Od tradycji do nowoczesności – problemy rodziny wczoraj i dziś
7. Sympozjum Naukowe. Nauczycielowi sztuki pomagania Janowi Pawłowi II w hołdzie 15 październik 2011 Gródek nad Dunajcem Org. Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania Arka w Tarnowie. MŁYNSKI J., Płaszczyzny pomagania słowami Jana Pawła II – pomaganie pracownikom (praca, wynagrodzenie, bezrobocie, emigracja, polityka rodziny).
8. Konferencja Naukowa – Seminarium Naukowe. 30 rocznica adhortacji apostolskiej J. Pawła II o zadaniach rodziny w świecie współczesnym 26 listopad 2011 Warszawa- Łomianki. Org. Wydział Studiów nad Rodziną UKSW Warszawa- Łomianki. MŁYŃSKI J., W kręgu aksjologii rodziny, czyli prawda o rodzinie prawda o człowieku.
9. Konferencja Naukowo-Duszpasterska. Rodzina w zamyśle Boga. 17 marca 2012 Rzeszów. Org. Wyższe Seminarium Duchowne – Rzeszów. MŁYŃSKI J., Wartość rodziny w świadomości Polaków dzisiaj. Prawda o rodzinie prawda o człowieku.
10. Druga Naukowo-Duszpasterska. Rodzina w zamyśle Boga. 17 marca 2012 Jasło. Org. Kuria diecezjalna w Rzeszowie.MŁYŃSKI J., Wartość rodziny w świadomości Polaków dzisiaj. Prawda o rodzinie prawda o człowieku.
11. Konferencja Naukowa. Kościół wobec kryzysu demograficznego w Polsce 17-18 czerwiec 2012 Warszawa- Falenica. Org. Sekcja Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Falenicy. MŁYŃSKI J., Kościół wobec wyzwań depopulacji demograficznej
12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Rodzina w przestrzeni publicznej 15 listopad 2012. Poznań. Org. Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. MŁYŃSKI J., Rodzina wobec wybranych problemów społeczno-kulturowych (rozwód, migracja, starość).
13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Rodzina środowiskiem wiary.  Org. 0rg. UAM – Poznań; WSD w Kazimierzu Biskupim . Referat: Rodzina wobec wartości pracy i świętowania  niedzieli w perspektywie wiary. Kazimierz Biskupi 6-7 luty 2013
14. XVI Forum Rodziny w Ptaszkowej: Rodzina – Bezpieczna Przystań. Org. Centrum Promocyjno-Profilaktyczne RODZINA w Ptaszkowej. Referat: Rodzina miedzy cywilizacją miłości a cywilizacją śmierci. 13  10 2013 Ptaszkowa
15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Rola nauczyciela i rodziny w integralnej formacji uczniów”. Org. UAM – Poznań; WSD w Kazimierzu Biskupim . Referat: Rola pracownika socjalnego w procesie edukacyjnym: Poznań 26-27 luty 2014
16. Ogólnopolska konferencja Naukowa: Rodzina miedzy pracą a płacą. „Reflekscja nad społeczną myślą encykliki „ Laborem exercens” Jana Pawła II”. Org.  Wydział Studiów nad Rodziną UKSW – Warszawa, oraz Wydział Teologiczny sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. Referat: Rodzina między pracą a migracją zarobkową. 13 maja 2014- Tarnów.
17. Sesja Naukowa: Jak ocalić małżeństwo we współczesnym świecie. Refleksja na kanwie nauczania Jana Pawła II. Org. Wydział Teologiczny – Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. Referat: Kohabitacja – (nie)uświadomiony wybór młodych, 29 maja 2014- Pasierbiec
18. Konferencja Naukowa: „Rodzinny kontekst zdrowia, choroby, starości i niepełnosprawności”. Org. Instytut Socjologii Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. Referat: Zarządzanie pracownikiem socjalnym w pomocy społecznej. 3 czerwca 2014 w Warszawie.
19. Konferencja Naukowa. Duszpasterstwo Rodzin troska kościoła o małżeństwo i rodzinę: ORG. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Papieski Wydział teologiczny w Warszawie, Wyższe Seminarium Duchowne a Kazimierzu Biskupim. Kazimierz Biskupi 11-12. 2015 r. Ref: Socjologiczne podstawy duszpasterstwa rodzin.
20. Kongres Rodziny. Miłość i Życie. Małżeństwo i rodzina  w budowaniu cywilizacji miłości. ORG. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa 20-22 03 2015 r. Ref: Wartość poradnictwa rodzinnego na emigracji
21. Konferencja Naukowa. Rodzina – dobro uniwersalne. ORG: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną. Warszawa 09 05 2015 r. Ref: Autorytet jako czynnik funkcjonowania rodziny.
22. Konferencja Naukowa. Usprawniamy pomaganie w poradnictwie i Telefonie Zaufania. ORG: Akademia Polonijna w Częstochowie, Poradnia Specjalistyczna ARKA i Telefon Zaufania w Tarnowie. Częstochowa  20 06 2015 r. Ref: Instytucjonalne formy pomocy seniorom.
23. Konferencja Naukowa. Kiedy przyjemność staje się uzależnieniem. ORG: Częstochowski Telefon Zaufania. Częstochowa 11-13 09 2015 r. Ref: Samotność seniorów w rodzinie – formy pomocy.
24. Konferencja Naukowa. Rodzina: podstawowe dobro ludzkości. ORG: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną. Warszawa 19 10 2015 r. Ref: Ocalić rodzinę – prezentacja księgi pamiątkowej dedykowanej Ks. dr Władysławowi Szewczykowi w 25 rocznicę jego pracy naukowej.
25. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. O nową kulturę życia ludzkiego. XX-lecie encykliki Jana Pawła II Ewangelium  vitae, 16 stycznia 2016r.Warszawa. Org. WSR- UKSW w Warszawie. Referat pt. Rodzina i społeczeństwo w trosce o życie osób niepełnosprawnych.
26. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Duszpasterstwo rodzin w kontekście nowej ewangelizacji, 3-4 lutego 2016 r. Poznań. Org. WT- Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referat pt. De familia numqam satis – Rodzina w zamyśle człowieka: wczoraj i dziś.
27. Konferencja Naukowa małżeństwo – Komunia życia i miłości  14 października 2016r.Warszawa. Org. Wydział Studiów nad Rodzina- UKSW w Warszawie. Referat pt. Formy wsparcia rodziny wieloproblemowej na poziomie samorządu terytorialnego.
28. Konferencja Naukowa.  Rodzina dysfunkcyjna – relacje toksyczne, przemoc i uzależnienia Sopot – 6 - 9 października 2016. Org. Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej i Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”. Referat pt. Stabilność polskich rodzin w kontekście migracji zarobkowych.

Konferencje Międzynarodowe:
1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej 24 marca 2012 Warszawa Org. Wydział Studiów nad Rodziną – Warszawa- Łomianki.
2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Między nadzieją a zwątpieniem. Refleksja nad społeczną myślą encykliki Jana Pawłą II Solicitudo Rei Socialis 29 listopad 2012 Org. Instytut Teologiczny w Tarnowie. MŁYŃSKI J., Praca socjalna nadzieją w sytacji zwatpienia rodziny
3. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – Ekosystem w Pomocy Społecznej: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie: Referat: Praca socjalna wobec osób starszych na tle zmieniającej się rzeczywistości: Kraków 03. 06. 2013r.
4. Miedzynarodowy Kongres Rodziny. Przyszłośc ludzkosci idzie przez rodzinę. Org. UKSW- Warszawa, Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień: Potrzeba studiowania „Nauk o Rodzinie“ na emigracji. Warszawa 15-17 marca 2013.
5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Ochrona Życia i Zdrowia Dzieci w Okresie Prekoncepcyjnym, Pre- i Postnatalnym: Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie: Referat: Jak uchronić dzieci przed biedą: Lublin 25 03 2013r.
6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rodzina: Trud, Praca, Świętowanie. Org. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wydział Studiów nad Rodziną w Warszawie: Instytut Jana Pawła II w Warszawie. Referat: Praca ludzka i świętowanie niedzieli jako dwie użyteczne wartości w rodzinie. 6-7 grudnia 2013r. Warszawa
7. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa: „Rodzina i rodzicielstwo. Miedzy tradycją a współczesnością”. Org. Wydział Studiów nad Rodziną UKSW oraz Wydział Teologiczny Uniwersytwtu w Trnavie- Słowacja. Referat: Rozwód i Kohabitacja – dualny świat nowoczesnej rodziny. 7-8 marca 2014.
8. Międzynarodowa Konferencja naukowa: Rodzina ceniona i zagrożona. ORG:  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 02 06 2015 r. Ref: Kościół a problem dzietności.
9. Międzynarodowa Konferencja naukowa: Instytucjonalne formy wsparcia rodziny: ORG. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną, Univerzita w Trnave –Fakulta Teologia w Bratyslave. Warszawa 21 02. 2015 r. Ref: Praca socjalna jako forma wsparcia rodziny w kontekście nowych uwarunkowań społecznych.
10. Międzynarodowa Konferencja naukowa: Rodzina: Miłość, Małżeństwo, Odpowiedzialność. ORG. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną, Univerzita w Trnave – Fakulta Teologia w Bratyslave. 14 listopada 2015r. Ref: Rodzina fundamentem i bastionem trwałości społeczeństwa(narodu)
11. Międzynarodowa Konferencja naukowa: Profamily. ORG: Univerzita w Trnave –Fakulta Teologia w Bratyslave,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną, 25 11 2015 r. Ref: Rodzina – od ideału boskiego do pomysłu ludzkiego.
12. Światowy Kongres Rodziny. Miłość jest nasza misją: rodzina pełnią życia ORG. Philadelpia 22-25 września 2015 r.
13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Razem wobec wyzwań opieki u kresu życia, 1 czerwca 2016 r. Warszawa. Org. WNHiS- UKSW w Warszawie; WSR – UKSW w Warszawie; WNP UMK w Toruniu. Referat pt. Działania opiekuńczo-wspierające na rzecz osób starszych u kresu życia.
14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przezwyciężaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego 12-13 maja 2016r. Wrocław; Org: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Zakład Socjologii Grup Dyspozcyjnych Instytutu Socjlogii Uniwersytet Wrocławski, WSP w Szczytnie; WSzOWL we Wrocławiu; PTS – Oddział Wrocławski. Referat pt. Gmina jako gwarant bezpieczeństwa socjalnego rodziny wieloproblemowej.
15. Międzynarodowy Kongres Rodziny: Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie17-19 marca 2017 rok. Org. Referat: De Familia nunqam satis. Poradnictwo Rodzinne w Polskich Misjach Katolickich.
16. XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Współpraca Samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznosci loklanych 11-12 maja 2017r. Wrocław. Org: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Zakład Socjologii Grup Dyspozcyjnych Instytutu Socjlogii Uniwersytet Wrocławski, Akademia Ozbrojennych Sil gen. M.R. Stefanika- Słowacja, Akademickie Koło Naukowe Security end Suciety IS Uwr. Referat: Rola samorządu w procesie edukacji seniorów, jako element ich bezieczenstwa pro futuro.


Konferencje zagraniczne:
1. BIAŁORUŚ. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Rodzina w kryzysie – interdyscyplinarne formy pomocy. 20 02 2012. Grodno. Org. Międzydiecezjalne Studium Życia Rodzinnego w Grodnie. MŁYŃSKI J., Trwałość małżeństwa a  rozwody.
2. BIAŁORUŚ. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Aspekty formowania prawidłowych relacji i postaw w rodzinie – 14 04 2012 Mińsk. Org. Curia Metropolitarna w Mińsku. MŁYŃSKI J., Właściwe formy funkcjonowania rodziny.
3. BIAŁORUŚ. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Rodzina w świetle migracji zarobkowej 16 04 2012 Pińsk Org. Seminarium Duchowne w Pińsku. MŁYŃSKI J., Pomoc rodzinom migracyjnym – państwo, szkoła, Kościół.
4. BIAŁORUŚ. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Wychowanie w katechezie. 25 maj 2012. Mińsk Org. Archidiecezja Minska w Białorusi. MŁYŃSKI J., Socjalne aspekty kształtowania postaw młodzieży we współczesnym świecie.
5. Konferencja Naukowa. Pomagam sobie – pomagam innym. 28 wrzesień 2012 Londyn Org. Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej. MŁYŃSKI J., Instytucjonalne formy pomocy rodzinie – praca socjalna.
6. Konferencja Naukowa. Małżeństwo i rodzina – pomoc i terapia. 29 wrzesień 2012 Londyn. Org. Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii
7. LITVA: XVII International Conference on the Science and Quality of Life & Sympozium Vilnius Region: Past, Present, Future: Universitas Studiorum Polonia Vilnensis; Nuka a jakość życia. Referat: Religious-moral picture of life of Tarnows graduates. 29 June-2July 2013, Vilnius, Lithuania.
8. VENEZUELA: Konferencja Naukowa: Rodzina – Źródło Życia i Świętości. Org. ST. JOHN EVANGELIST R.C. POLISH CHURCH. Referat: Zadania rodziny wczoraj i dziś. 20 07 2013. Venezuela.
9. VENEZUELA: Sesja Naukowa: Polonia na emigracji. Org. ST. JOHN EVANGELIST R.C. POLISH CHURCH. Referat: Dylematy ekonomiczno-społeczne we współczesnym świecie. 29 07 2013 Venezuela.
10. ANGLIA: Konferencja Naukowa: Pomagam sobie – Pomagam innym. Org. Polska Miska Katolicka w Anglii i Walii. Referat. Praca socjalna – procedura działań instytucjonalnych. 29 09 2013. Londyn
11. BRATYSŁAWA: Pracovny Seminar Profamily: Empirické výskumy religiozity katolíkov a ich výzvy pre novú evanjelizáciu. Org. Universytet Trnavski- Teologika Fakulta w Bratysłavie. Referat: Rodzina miedzy zwątpieniem a nadzieją- analiza w aspekcie pracy socjalnej. 15 11 2013. Bratislava
12. Międzynarodowa Konferencja:Socialne posolstvo Jana Pavla II pre Desny svet Univerzita ako miesto dialogu: Katolicka Univerzyta v Ruzomberku: Pedagogicka Fakulta. Katedra manazmentu, oddalenie spolocenskych ved a socjalnej nauky Cirkvi: Poprad: Referat: Jan Paweł II a społeczno-socjalne uwarunkowania biedy i ubóstwa we współczesnej rodzinie: Poprad 29-30 kwietnia 2014.
13. NIEMCY: Sesja Naukowa: „Polonia na emigracji”: Org. Misja Katolicka – Herorf-Dermbach, Haus Concordia: Referat. Społeczno-kulturowe zagrożenia rodziny migracyjnej.
14. Międzynarodowa Konferencja: Pastoracne planowanie vo farnostiach: Słowacja – Trnavska Univerzita – Telogicka Fakulta: Referat: Poradnictwo rodzinne integralnym celem i wyzwaniem współczesnego Kościoła: Trnava 16 maja 2014
15. AUSTRIA: Sesja Społeczna: Org. Parafia w Gurten: Hofmark: Referat: Dylematy ekonomiczno-społeczne we współczesnym świecie. 5 lipca 2014 Austria.
16. Konferencja Naukowa: Org. Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii. Referat: Praca absolwentów nauk o rodzinie w duszpasterstwie rodzin. 29 września 2014 Londym.
17. BRATYSŁAWA: Pracovny Seminar Profamily: Empirické výskumy religiozity katolíkov a ich výzvy pre novú evanjelizáciu. Org. Universytet Trnavski- Teologika Fakulta w Bratysłavie. Referat: Kohabitacja jako czynnik destrukcji rodziny pro futuro. 14 11 2013. Bratislava
18. NIEMCY: II Sesja Naukowa: „Polonia na emigracji”: Org. Misja Katolicka – Herorf-Dermbach, Haus Concordia: Referat. Przyczyny i społeczne uwarunkowania kryzysu współczesnych rodzin. 6 grudnia 2014.
19. NIEMCY: Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Polonia na emigracji 4 maja 2016r. Niemcy; Org. Polska Misja Katolicka w Niemczech. Referat pt. Emigracja w kontekscie współczesnych wyzwań a rola poradnictwa rodzinnego.
20. SŁOWACJA: Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Senior i Rodzina: aksjologia, pomoc, wsparcie 25.02.2017r.. Org. WSR – UKSW, WNHiS- UKSW, FT- WT Baratysława Uniwezita w Trnawe. Referat: Polityka społeczna wobec seniorów i ludzi starych na poziomie samorządu lokalnego.
21. SŁOWACJA: Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Individual and Family in Pastoral Care ofthe Family and the Challenges ofthe Apostolic Exorcism ofAmoris letitia on 25 April 2017, at Univerzity of Trnava, Faculty of Theology in Bratislava, WSR – UKSW w Warszawie. Referat: „Areas ofConcernfor Marriage and Family in Relation to the Principle of Locality”.

Wykłady zagraniczne
1. UKRAINA: Wyższe Seminarium Duchowne we Lwowie. Temat:  „Kościół jako instytucja wsparcia społecznego“, 15 01 2013, Ul. Lwowska 62  Lwów.  
2. UKRAINA: Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie.  Temat: „Formy wsparcia rodziny a praca socjalna“, 10 04 2013,  Ul. Lwowska 62 Lwów.
3. NIEMCY: Studium Podyplomowe z Poradnictwa Rodzinnego. Pomagam sobie – Pomagam innym. Org. Polska Misja Katolicka w Niemczech. 22-24 11 2013. Wykłady:
Rodzina w rozumieniu socjologicznym
Demografia- pojęcia i wskaźniki
Praca socjalna – zadania i cele
Migracja zarobkowa i jej znaczenie dla współczesnej rodziny
4. ANGLIA: Studium Podyplomowe z Poradnictwa Rodzinnego. Pomagam sobie – Pomagam innym. Org. Polska Misja katolicka na Putney w Londynie. 27-29 09 2013. Wykłady:
Praca socjalna – wyzwania współczesności
Wsparcie społeczne w rodzinie
5. NIEMCY: Studium Podyplomowe z Poradnictwa Rodzinnego: Pomagam sobie – Pomagam innym. Org. Polska Misja Katolicka w Niemczech. 07-09 III 2014. Wykłady:
Wartości (blaski)  współczesnej rodziny
Wartości (zagrożenia) współczesnej rodziny
Zagrożenia religijno-duchowe
Zagrożenia społeczno-kulturowe
Zagrożenia patologiczne
Feminizm i maskulinizm: dwa nurty socjologii – prawda i znaczenie
6. ANGLIA: Studium Podyplomowe z Poradnictwa Rodzinnego. Org. Polska Misja Katolicka na Putney w Londynie. 27-29 06 2014. Wykłady:
Praca socjalna – wyzwania współczesności
Wsparcie społeczne w rodzinie
7. NIEMCY: Studium Podyplomowe z Poradnictwa Rodzinnego: Pomagam sobie – Pomagam innym. Org. Polska Misja Katolicka w Niemczech. 20-11 do 24 11 2014. Wykłady:
Metody pracy socjalnej – deskrypcja i zastosowanie
Rozwód i jego konsekwencje dla rodziny
Kohabitacja jako czynnik destrukcji rodziny pro futuro
Osłabienie więzi małżeńsko-rodzinnej i jej wpływ na funkcjonowanie rodziny.
8. NIEMCY:  26-28 lutego 2016 r. – tematy:
Gerontologia: definicja, znaczenie i skutki dla społeczeństwa
Kryzys w fazie starości i praca socjalna z tymi osobami.
9. NIEMCY: 11-12 czerwca 2016 r. – tematy:
Kryzysy małżeńskie i rodzinne a potrzeba wsparcia
Działania opiekuńczo-wychowawcze wobec osób starszych u kresu życia
Bezpieczeństwo socjalne rodzin wieloproblemowych.
10. SZKOCJA: 5-7 maja 2017 r.
Socjologiczne podstawy rozumienia rodziny: grupa, instytucja, wspólna, komórka społeczna, system społeczny
Dezintegracja rodziny. Rozwód – przyczyny i konsekwencje
Dezintegracja rodziny pro futuro. Kohabitacja – przyczyny i konsekwencje
Współczesna rodzina: trudności i patologie
Demografia i socjologiczne spojrzenie na rodzinę - przemiany
Podstawy pracy socjalnej jako pracy z osobą (def, metody, etapy rozw. probl.)
Kryzys w fazie starości – definicja, przyczyny, rodzaje –jak sobie radzić.
11. Słowacja – Erasmus – 24.04.2017 do 30.04.2017.


Hasła w słownikach i innych drukach
1. Słownik terminów z zakresu nauk o rodzinie i pracy socjalnej: hasła: filantropia, pomoc, ratownictwo, rodzina jako grupa społeczna, rodzina jako instytucja, w: --Roczniki Nauk o Rodzinie 5(60) 20113, s. 309. ISSN 2081-2078.
a. Filantropia, s. 317-320.
b. Pomoc, s. 320-322.
c. Ratownictwo, s.322-323.
d. Rodzina jako grupa, s. 324-326.
e. Rodzina jako instytucja, s. 326-328.
2. Hasła: wrażliwość, doskonałość, wartości hedonistyczne, w: Mały słownik aksjologiczny, Warszawa 2013, s. 274, 44, 263, ISBN978-83-61250-71-5.
a. Wrażliwość, w: Mały słownik aksjologiczny, Warszawa 2013, s. 274, ISBN978-83-61250-71-5.
b. Doskonałość, w: Mały słownik aksjologiczny, Warszawa 2013, s.  44, ISBN978-83-61250-71-5.
c. Wartości hedonistyczne, w: Mały słownik aksjologiczny, Warszawa 2013, s. 263, ISBN978-83-61250-71-5.

RECENZJE KSIĄŻEK
1. Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze”, red. Danuta Wosik-Kawala, Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin 2011, stron 325, w: Studia Teologiczne, ISSN 0239-801X, s. 469.
2. Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie Polskim, Lucjan Miś, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska,  Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2011, s. 254. w: Studia Teologiczne, ISSN 0239-801X, s.461
3. J. Damon, Wykluczenie, wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, ss. 141. w: Studia Teologiczne, ISSN 0239-801X, s.473.
4. A. Kojdrer (red.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Wydawnictwo WAM Polska Akademia Nauk, Kraków  2007.  s. 584,
5. Ks. Jan Piwowarczyk, Bieda jako wyzwanie duszpasterskie w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II, Kraków 2007, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, s. 298,
6. Rodzina wobec zagrożeń, M. Duda (red.), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii teologicznej 2008, s. 317,
7. S.H. Zaręba. W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży. Zakład Wydawnictw Statystycznych  Warszawa 2008, s.525, w:
8. W. Majkowski. Rodzina Polska w kontekście nowych uwarunkowań. Wydawnictwo Księży Sercanów Kraków 2010, s. 317.
9. K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red) Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? Wydawnictwo Akapit, Toruń 2011, s. 320.
10. D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka. Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej. Wydawnictwo KUL Lublin 2010, s. 262.
11. O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, red. J. Starega-Piasek A. Hryniewicka, Wydawnictwo Ex Libris Pracownika Socialnego, Warszawa 2008, s.141.
12. K. Ślebarska, Wsparcie społeczne i zaradność człowieka w sytuacji bezrobocia. Studium konfrontacyjne, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2010, s.183.
13. J. Nawrocka, Społeczne doświadczenie starości – stereotypy, postawy wybory, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, s. 136.
14. Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowskiej red. K. Slany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 253.
15. J. Śledzianowski,  S. Bębas, Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2013, ss. 389.w: „Teologia i Moralność” 2014 nr 1 (15), s. 288-292. ISNN 1898-2964.

Organizacja konferencji
1. Sympozjum Teologiczne w Tarnowie, Wyzsze Seminarium Duchowne w Tarnowie, w dn. 25 listopad 2010r.: Wizja życia społecznego w świetle encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate.
2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Łomiankach, Wydział Studiów nad Rodziną: Warszawa – Łomianki, w dn. 24 marzec 2012r.: Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej.
3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Tarnowie, Wydział Teologiczny w Tarnowie – UPJPII w Krakowie, w dn. 22 listopad 2012r.: Między nadzieją a zwątpieniem – refleksja nas społeczną myślą encykliki papieża Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis
4. Międzynarodowy Kongres Rodziny w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w warszawie; Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW; Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio , w dn. 15-17 marzec 2013r.: Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę.
5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wydział Studiów nad Rodziną w Warszawie: Instytut Jana Pawła II w Warszawie, w dn. 6-7 grudnia 2013r. Rodzina: trud praca świętowanie. Trzy oblicza ludzkiej egzystencji.
6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rodzina między pracą a płacą. „Reflekscja nad społeczną myślą encykliki „ Laborem exercens” Jana Pawła II”. Org.  Wydział Studiów nad Rodziną UKSW – Warszawa, oraz Wydział Teologiczny sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. 13 maja 2014- Tarnów.
7. Sesja Naukowa: Jak ocalić małżeństwo we współczesnym świecie. Refleksja na kanwie nauczania Jana Pawła II. Org. Wydział Teologiczny – Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. 29 maja 2014- Pasierbiec
8. Sympozjum Społeczno-Religijne. „Rodzina miejscem kształtowania wiary”. Org. Urząd Gminy Limanowa, Parafia Znalezienia św. Krzyża w Nowym Rybiu. 27-28 września 2014 Nowe Rybie.
9. Międzynarodowa Konferencja naukowa: Instytucjonalne formy wsparcia rodziny: ORG. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną, Univerzita w Trnave –Fakulta Teologia w Bratyslave. Warszawa 21 02. 2015 r.
10. Kongres Rodziny. Miłość i Życie. Małżeństwo i rodzina  w budowaniu cywilizacji miłości. ORG. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa 20-22 03 2015 r. – FORUM POLONIJNE
11. Konferencja Naukowa. Rodzina – dobro uniwersalne. ORG: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną. Warszawa 09 05 2015 r.
12. Konferencja Naukowa. Usprawniamy pomaganie w poradnictwie i Telefonie Zaufania. ORG: Akademia Polonijna w Częstochowie, Poradnia Specjalistyczna ARKA i Telefon Zaufania w Tarnowie.
13. Konferencja Naukowa. Rodzina: podstawowe dobro ludzkości. ORG: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną. Warszawa 19 10 2015 r.
14. Międzynarodowa Konferencja naukowa: Instytucjonalne formy wsparcia rodziny: ORG. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną, Univerzita w Trnave –Fakulta Teologia w Bratyslave. Warszawa 14 11 2015 r.
15. Międzynarodowa Konferencja naukowa: Rodzina: Miłość, Małżeństwo, Odpowiedzialność. ORG. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Studiów nad Rodziną, Univerzita w Trnave – Fakulta Teologia w Bratyslave. 14 listopada 2015 r.
16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Razem wobec wyzwań opieki u kresu życia, 1 czerwca 2016 r. Warszawa. Org. WNHiS- UKSW w Warszawie; WSR – UKSW w Warszawie; WNP UMK w Toruniu.
17. Sympozjum Naukowe. Rozmowy, które leczą "Nie spisuj nikogo na straty – cuda dzieją się na co dzień" 24 września 2016r. Org. Poradnia Specjalistyczna >ARKA< i Telefon Zaufania w Tarnowie, Koło Naukowe Myśli Społecznej UKSW w Warszawie.
18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Senior i Rodzina: aksjologia, pomoc, wsparcie 25.02.2017r.. Org. WSR – UKSW, WNHiS- UKSW, FT- WT Baratysława Uniwezita w Trnawe, Koło Naukowe Myśli Społecznej UKSW w Warszawie.
19. Międzynarodowy Kongres Rodziny: Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie17-19 marca 2017 rok. Org. Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej, Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW.
20. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Individual and Family in Pastoral Care ofthe Family and the Challenges of the Apostolic Exorcism of Amoris letitia on 25 April 2017, at Univerzity of Trnava, Faculty of Theology in Bratislava, WSR – UKSW w Warszawie.


Cytacje w Polce i zagraniczne
W POLSCE
1. MŁYŃSKI J.: Wywiad do „Naszego Dziennika“. Rząd uderzy w rodzinę. In: Nasz Dziennik 2010 09 24.
2. MŁYŃSKI J.: Wywaid do katolickiej Agencji Informatycznej. In. KAI
3. Kościół wobec kryzysu demograficznego. In: Biuletyn Katolicka Agencja Informacyjna KAI- 26 (2012), s. 12.
4. D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka, Rodzina w sytuacji rozłąki Migracyjnej, Lublin 2010, s. 24, 26, 27, 28  ISBN 978-83-7702-124-8
5. W. Szewczyk, A. Urban, Szukając pomocy, Tarnów 2011, ISBN 978-83-7631-309-2, s. 41.
6. Milczenie i Wielogłos, In. Tygodnik Powszechny /http:/ tygodnik2003-2007.onet.pl/0,1219972,druk.html/
7. S. Sojka, Etos pracownika socjalnego i jego postawa wobec przemocy, In: Przestrzenie pracy socjalnej red. J. Stala, Tarnów 2010, s. 437. ISBN 978-83-733291-1-9.
8. M. Stepulak, Tajemnica zawodowa pracownika socjalnego, In: Przestrzenie pracy socjalnej red. J. Stala, Tarnów 2010, s. 157,  160. ISBN 978-83-733291-1-9.
9. P. Chrabąszcz, Praca socjalna wobec uzależnionych, In: Przestrzenie pracy socjalnej red. J. Stala, Tarnów 2010, s. 178, 187. ISBN 978-83-733291-1-9.
10. A. Sułek, Wsparcie w żałobie wyzwaniem dla pracy socjalnej, In:   Przestrzenie pracy socjalnej red. J. Stala, Tarnów 2010, s. 439. ISBN 978-83-733291-1-9.
11. M. Stepulak, Wybrane problemy etyczno-zawodowe w parcy socjalnej, Lublin 2012, s. 39, 41, 48, 50,51, 52,53. ISBN 978-83-62074-53-2.
12. M. Stepulak, Specyfika aktywnosci zawodowej pracownika socjalnego, Lublin 2011, 68, 79,111, 112, 141, 143, 149, 169. ISBN 978-83-62074-54-9.
13. MŁYŃSKI J.: Wywiad do EKAI Rodzina rodziny to ruina społeczeństwa i państwa, In:  EKAI. PL,  19.listopada 2012.
14. MŁYŃSKI J.: Wywiad do Goscia Niedzielnego J. Sadowska, Kościół walczy o sprawiedliwość, In. „Gość Niedzielny” http: /tarnow.gosc.pl/doc/1377880.
15. W. Szewczyk, Sekrety mocnych rodzin a dylematy rozłąki migracyjnej, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 45. ISBN 987-83-7604-192-6.
16. W. Majkowski, Konsekwencje migracji dla współczesnej rodziny polskiej, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 110. ISBN 987-83-7604-192-6.
17. M. Kluz, Moralna ocena zjawiska migracji zarobkowej, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 140. ISBN 987-83-7604-192-6.
18. W. Kądziołka, W. Kądziołka, Przyczyny migracji ekonomicznej i jej skutki w
19. dobie współczesności, In: Małżeństwo mi rodzina w kontekście współczesnych wyzwań R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2012, s. 197 ISBN 978-83-7631-414-3.
20. W. Szewczyk, Sekrety mocnych rodzin a dylematy rozłąki migracyjnej, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 45. ISBN 987-83-7604-192-6.
21. W. Kądziołka, Problem euro sieroctwa a wychowanie  w rodzinie, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 55. ISBN 987-83-
a. 7604-192-6.
22. R. Kantor, Rozwód i ko habitacja niepokojącym zjawiskiem współczesnej rodziny, In: Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2012, s. 75. ISBN 978-83-7631-414-3.
23. W. Kądziołka, W. Kądziołka, Przyczyny migracji ekonomicznej i jej skutki w dobie współczesności, In: Małżeństwo mi rodzina w kontekście współczesnych wyzwań R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2012, s. 197 ISBN 978-83-7631-414-3.
24. W. Kądziołka, Problem euro sieroctwa a wychowanie  w rodzinie, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 62. ISBN 987-83-
a. 7604-192-6.
25. R. Kantor, Rozwód i ko habitacja niepokojącym zjawiskiem współczesnej
26. rodziny, In: Małżeństwo mi rodzina w kontekście współczesnych wyzwań R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2012, s. 75. ISBN 978-83-7631-414-3.
27. M. Slivkowa, Obraz migracji na Slovenski, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 97. ISBN 987-83-7604-192-6.
28. W. Majkowski, Konsekwencje migracji dla współczesnej rodziny polskiej, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 117. ISBN 987-83-7604-192-6.
29. M. Kluz, Moralna ocena zjawiska migracji zarobkowej, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 138. ISBN 987-83-7604-192-6.
30. W. Kądziołka, Przyczyny migracji ekonomicznej i jej skutki w dobie współczesności, In: Małżeństwo mi rodzina w kontekście współczesnych wyzwań R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2012, s. 202, 203. ISBN 978-83-7631-414-3.
31. M. Slivkowa, Obraz migracji na Slovenski, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 97. ISBN 987-83-7604-192-6.
32. W. Kądziołka, Problem euro sieroctwa a wychowanie  w rodzinie, In:    Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 53. ISBN   987-83-7604-192-6.
33. M. Kluz, Moralna ocena zjawiska migracji zarobkowej, In: Rodzina a migracja J. Młyński W. Szewczyk red. Kraków  2012, s. 140. ISBN 987-83-7604-192-6.

ZAGRANICZNE
1. J. BAJDA, Teaching or the magisterium of the church, In: Studies on the family M. Czachorowski, J. Młyński  red., Białorus 2013, s. 61, ISBN 978-985-6825-96-8.    
2. M. CZACHOROWSKI, The holy fathers recommendation for the institute In: Studies on the family M. Czachorowski, J. Młyński  red., Białoruś 2013, s. 40, ISBN 978-985-6825-96-8.
3. M. CZACHOROWSKI, The holy fathers recommendation for the institute In: Studies on the family M. Czachorowski, J. Młyński  red., Białoruś 2013, s. 38,S. 39, ISBN 978-985-6825-96-8.
4. J. BAJDA, Teaching or the magisterium of the church, In: Studies on the family M. Czachorowski, J. Młyński  red., Białorus 2013, s. 61, ISBN 978-985-6825-96-8.
5. REGULSKA A., The monogramy, In: Studies on the family M. Czachorowski, J. Młyński  red., Białorus 2013, s. 163, ISBN 978-985-6825-96-8.
6. REGULSKA A., Married love, In: Studies on the family M. Czachorowski, J. Młyński  red., Białorus 2013, s. 165, ISBN 978-985-6825-96-8.

ERASMUSY
1. Erasmus: Trnavska Univerzita v Trnavie – Teologicka Fakulta w Bratyslavie : 23-29 marca 2014. Katedra Socjalna Praca
2. Erasmus: Trnavska Univerzita v Trnavie – Teologicka Fakulta w Bratyslavie : 5-13 listopada 2014. Katedra Socjalna Praca
3. Erasmus: Trnavska Univerzita v Trnavie – Teologicka Fakulta w Bratyslavie:  23 11-2 12 2015 r. Katedra Socjalna Praca

Projekty badawcze – granty
1. Rodzina w pracy i świętowaniu UMO PBSR – 7/2012 BBN-620-X-2012  
2. Rodzina: praca trud świętowanie. Trzy oblicza ludzkiej egzystencji. UKSW Warszawa WSR. UMO PBSR – 8/2013 BBN-620-X-2012  
3. Instytucjonalne formy wsparcia rodziny: UMO PBSR-13/2014 BBN-620-X- 13/2013
4.  Rodzina: miłość, małżeństwo, odpowiedzialność: UMO PBSR-14/2015 BBN-620-XI-14/2014
5. Wsparcie seniorów w systemie pomocy społecznej: UMO PBSR-11/2015
6. Rodzina i seniorzy: aksjologia, pomoc, wsparcie: UMO PBSR-12/2016 [złożony]
7. Projekt badawczy pt. W stronę rodziny – teoria i praktyka przy współpracy z Konsulatem Generalnym w Hamburgu KGH – Niemcy/ 2014
8. Projekt badawczy pt. Studium Rodzinne. Pomagamy Polskim Rodzinom w Niemczech – Org. Polska Misja Katolicka w Niemczech oraz Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Języka, Kultury i Tradycji Polskiej w Niemczech.  (w toku realizacji) 2013-2016 XII.

PRACE MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE
1. Brzeziński Ł.: Wykluczenie społeczne dzieci z wadą ośrodkowego układu nerwowego; cewy nerwowej bezmózgowiem, przebywających pod opieką paliatywną, na podstawie badań przeprowadzonych wśród  mieszkańców Warszawy: Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
2. Kowalczyk J.: Formy wsparcia społecznego rodziny na przykładzie Gminy Nekła: Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
3. Kosowska A.: Rola i znaczenie rodzin wielodzietnych w Polsce w świetle literatury: Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
4. Kosowska M.: Rozwój psychofizyczny dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na podstawie wybranej literatury: Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
5. Krystyniak J.: Współczesna     rodzina polska i jej dezintegracja – socjologiczna analiza na podstawie badan przeprowadzonych wśród Internautów: Warszawa: Wydział Nauk Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
6. Talarek  K.: Rodzina wobec wybranych współczesnych problemów społecznych w świetle wybranej literatury. Warszawa: Wydział Studiów nauk Nad Rodziną, obroniona 2014
7. Sopyła E.: Społeczne aspekty przemocy wobec osób starszych na podstawie wybranej literatury Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
8. Nowak E.: Rodzina patologiczna i jej wpływ na socjalizacje dziecka w świetle wybranej literatury: Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
9. Porębska A.: Niepełnosprawność w rodzinie i jej obraz w społeczeństwie na podstawie wybranej literatury. Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
10. Rudnik A.: Funkcjonowanie rodzin zastępczych i ich wpływ na socjalizacje dziecka na podstawie wybranej literatury. Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
11. Żołądek W.: Wpływ sportu na socjalizację młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych wśród gimnazjalistów Kołbieli) Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
12. Zdunik W.:  Pomoc społeczna jako forma wsparcia rodziny w latach 1945-1989: Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
13. Pyrak M.: Rola kobiety w rodzinie: feminizm i maskulinizm na podstawie wybranej literatury Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
14. Kowalczyk K.: Charakterystyka zachowań suicydalnych u osób młodocianych na podstawie literatury przedmiotu, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
15. Hadryś S.: Blaski i cienie migracji zarobkowej Polaków w świetle wybranej literatury Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2014
16. Słonecka J.: Wpływ rynku pracy na emigracje w świetle wybranej literatury, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2015
17. Stodolska A.: Młodzież polska i ukraińska wobec postaw społecznych i planów życiowych. Analiza na podstawie opinii i poglądów internautów, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2015
18. Miścichowska E.: Negatywne skutki migracji zarobkowej rodziców. Eurosieroctwo jako podstawowy problem rodziny na emigracji na podstawie przeprowadzonych badań w łomżyńskich gimnazjach, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2015
19. Filipczuk E.: Społeczno-środowiskowe czynniki przestępczości nieletnich na podstawie badan przeprowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rejowcu, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2015
20. Wojak N.: Przemoc w rodzinie jako przyczyna agresji wśród adolescentów na podstawie badań przeprowadzonych wśród młodzieży gimnazjalnej w Wołominie, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2015.
21. Słonecka J.: Wpływ rynku pracy na emigracje w świetle wybranej literatury, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2015.
22. Liobuda J.: Demograficzne i socjologiczne aspekty depopulacji w rodzinie na podstawie wybranej literatury, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2015
23. Żołądek W.: Przemiany rodziny we współczesnych uwarunkowaniach społecznych w świetle wybranej literatury, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2016
24. Porębska A.: Sport a funkcjonowanie człowieka w świetle badań przeprowadzonych wśród     gimnazjalistów szkoły im. Gen Piotra Szembeka, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2016
25. Nowak E.: Czynniki socjalizacji dziecka w rodzina dysfunkcyjnych na podstawie wybranej literatury, Warszawa: Wydział Studiów nad Rodziną, obroniona 2016.

FUNKCJE NA UCZELNI I W INNYCH UCZELNIACH
1. Członek wydawniczej Komisji Wydziałowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wydział Studiów nad Rodziną: Warszawa
2. Członek Komisji Wydziałowej ds. Odznaczeń na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wydział Studiów nad Rodziną: Warszawa
3. Redaktor tematyczny czasopisma: Studia nad Rodziną UKSW Warszawa
4. Członkostwo w czasopiśmie Teologia i Moralność  - Redaktor statystyczny
5. Członkostwo w czasopiśmie Studia nad Rodziną – Rada naukowa
6. Członkostwo w czasopiśmie Studia nad Rodziną – Redaktor tematyczny

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach