Ks. dr Cezary Naumowicz

Ks. dr Cezary Naumowicz

e-mail: c.naumowicz@uksw.edu.pl

Studia i stopnie naukowe
W latach 1989-1995 studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.
W 1995 magisterium z teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na temat: „Zagadnienie wolności w pielgrzymim nauczaniu Jana Pawła II w Polsce” (promotor ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga).
W latach 1996-1998 studia specjalistyczne i licencjat z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie na temat: „Gesù Cristo come asse della consumazione escatologica. Analisi a partire da alcuni manuali di escatologia” (promotor ks. prof. Luis F. Ladaria SJ).
W latach 1998-2002 studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 2009 obrona doktoratu z teologii dogmatycznej na UKSW w Warszawie na temat: „W kierunku nadziei integralnej. Eschatologia systematyczna Jürgena Moltmanna”. (promotor ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski).
Od 2010 adiunkt w Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.

Współpraca międzynarodowa
Uczestnik kursu teologiczno-pastoralnego na temat duszpasterstwa emigracji przy Komisji „Migrantes” Konferencji Episkopatu Włoch (Rzym, lipiec 2003)
Uczestnik wizyty studyjnej pracowników Wydziału Studiów Nad Rodziną UKSW w Liechtensteinie (5-9 września 2016)

Przynależność do organizacji:
Towarzystwo Teologów Dogmatyków  
Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne

Wykaz publikacji
Artykuły naukowe:
1. Człowiek w ekologicznej doktrynie o stworzeniu. Niektóre aspekty antropologii teologicznej Jürgena Moltmanna, w: Małżeństwo i rodzina od Biblii po współczesność, red. A.J. Najda, Warszawa 2008, s. 171-182.
2. Cierpiętliwy Bóg nadziei Jürgena Moltmanna. Kontekst – problematyka – perspektywy, Teologia w Polsce 3,1 (2009), s. 15-30.
3. Powab joachimizmu. Interpretacja myśli Joachima z Fiore we współczesnej teologii, Teologia w Polsce 3,2 (2009), s. 291-307.
4. Hipoteza reinkarnacji w kontekście teologii chrześcijańskiej, Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 27 (2009), s. 55-69.
5. Współczesne wyzwania eschatologii chrześcijańskiej w ujęciu Wolfharta Pannenberga, Teologia i Człowiek 13 (2009), s. 23-40.
6. Eko-teologia jako forma chrześcijańskiej diakonii wobec stworzenia, Studia Ecologiae et Bioethicae 7 (2009), s. 221-233.
7. Chrystus kosmiczny w teologii Jürgena Moltmanna, Teologia i Człowiek 14 (2009), s. 77-91.
8. Konstytucja Benedykta XII „Benedictus Deus”. Próba nowego spojrzenia na kontrowersję, Teologia w Polsce 4,1 (2010), s. 109-123.
9. Eschatologiczna nadzieja dla kosmosu, w: Nauki humanistyczne i sozologia: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Józefowi M. Dołędze, red. J. W. Czartoszewski, Warszawa 2010, s. 299-310.
10. Rola Ducha Świętego w eschatologii w ujęciu Wolfharta Pannenberga, Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 28 (2010), s. 67-79.
11. L’evoluzione del pensiero escatologico in Jürgen Moltmann, Archivio Teologico Torinese 16,2 (2010), s. 352-368.
12. Ecology and Anthropology in Ecofeminist Theology, Studia Ecologiae et Bioethicae 8,1 (2010), s. 91-104.
13. Problematyka ciała we współczesnej antropologii teologicznej, w: Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, red. A.J. Najda, Warszawa 2011, s. 29-45.
14. Eschatologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, w: Kościół – Rodzina – Życie. Prace dedykowane Księdzu Arcybiskupowi dr. hab. Edwardowi Ozorowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. M. Ozorowski, A. Skreczko, Warszawa 2011, s. 211-222.
15. Antropologia teologiczna soborowej Konstytucji „Gaudium et Spes”, w: Veritas cum caritate – intellegentia cum amore, red. Cz. Rychlicki, I. Werbiński, Toruń 2011, s. 347-362.
16. Teologia duszy wobec współczesnych wyzwań, Collectanea Theologica 2 (2011), s. 95-109.
17. Związek między grzechem i śmiercią w aktualnej refleksji teologicznej, Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL, 3 (2011), s. 227-240.
18. Kościół w eschatycznym dynamizmie zbawienia, Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 29 (2011), s. 5-18.
19. Słowo Boże „duszą teologii”, w: Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego. Wokół „Verbum Domini”, red. Z. Struzik, A. J. Najda, Warszawa 2012, s. 41-50.
20. Eklezjalność rodziny chrześcijańskiej w kontekście nowej ewangelizacji, w: Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. 30. Rocznica „Familiaris consortio”, red. Z. Struzik, Warszawa 2012, s. 95-105.
21. „Być solą ziemi” – antropologiczno-teologiczne podstawy świętości w nauczaniu bł. Jana Pawła II, Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża 30 (2012), s. 37-53.
22. Problematyka eschatologii w dokumentach Soboru Watykańskiego II, w: Kapłan i Rektor UKSW Ks. Stanisław Dziekoński, red. J. Sokołowski, Warszawa-Łomża 2012, s. 279-294.
23. Debata o paruzji Chrystusa w teologii protestanckiej,  Teologia w Polsce 7,1 (2013), s. 75-90.
24. Wierzę w Syna Bożego – Zbawiciela wszechświata. Problematyka chrystologii kosmicznej, Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża 31 (2013), s. 7-25.
25. Rodzina szkołą wychowania do pokoju w myśli Jana Pawła II, w: Chrześcijaństwo i bezpieczeństwo. Znaczenie Jana Pawła II w dyskursie polemologiczno-irenologicznym, red. T. Kośmider, K. Gąsiorek. C. Smuniewski, Warszawa 2014, s. 251-265.
26. Rola rodziny w budowaniu cywilizacji pokoju – kontekst lokalny i globalny, w: Nauki o rodzinie w służbie rodziny, red. J. Stala, Kraków 2014, s. 465-480.
27. Rodzina wspólnotą świętującą, w: Rodzina: trud-praca-świętowanie, red. Z. Struzik, Warszawa 2015, s. 81-93.
28. Problematyka ciała we współczesnej refleksji filozoficznej – w druku.
29. Artykuł w języku włoskim: - La famiglia come icona del mistero trinitario – Teologia w Polsce 10,2 (2016), s. 79-96.
30. Słowo Boże a powołanie małżeńskie i rodzinne, w: Intertekstualność a Słowo Boże czyli Biblia uobecniona w przekazach kultury – w druku.

Recenzje:
1. O. Clement, Fondamenti spirituali del futuro: intervista a Olivier Clement di Flaminia Moranti e Michelina Tenace, Roma 1997; M. Tenace, Dire l’uomo, Roma 1997, Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 16 (1998), s. 370-371.
2. P. De Benedetti, Teologia degli animali, Brescia 2008, Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 27 (2009), s. 515-517.
3. T. Harvie, Jürgen Moltmann’s Ethics of Hope. Eschatological Possibilities for Moral Action, Farnham 2009, Teologia i Człowiek 13 (2009), s. 215-219.
4. Zu den letzten Dingen. Neue Perspektiven der Eschatologie, (red. T. Herkert, M. Remenyi), Darmstadt 2009, Teologia w Polsce 4,1 (2010), s. 166-170.
5. Giacomo Canobbio, Nessuna salvezza fuori della Chiesa? Storia e senso di un controverso principio teologico, Brescia 2009, Teologia i Człowiek 16 (2010), s. 214-219.
6. José Grandados García, La carne si fa amore. Il corpo, cardine della storia della salvezza, Siena 2010, Studia nad Rodziną 26-27 (2010), s. 273-277.
7. Gisbert Greshake, Życie silniejsze niż śmierć. O nadziei chrześcijańskiej, Poznań 2010, Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn- Łomża 29 (2011), s. 520-525.
8. Carl Anderson, José Granados, Wezwani do miłości. Wprowadzenie do teologii ciała Jana Pawła II, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2011, Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn- Łomża 30 (2012), s. 461-465.
9. Carlo Rocchetta, Teologia della famiglia. Fondamenti e prospettive, Edizioni Dehoniane, Bologna 2011, Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża 31 (2013), s. 480-485.
10. Franciszek Adamski, Człowiek istota religijna i rodzinna. Analizy socjologiczne, Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża 32 (2014), s. 487-491.

Sprawozdania
1. Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Jan Paweł II a problemy bezpieczeństwa”, Warszawa 9 kwietnia 2013 r., Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża 31 (2013), s. 429-433.

Wystąpienia na sympozjach i konferencjach naukowych
1. Referat: Problematyka ciała we współczesnej antropologii teologicznej, Sympozjum: Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, 31.05.2010, ISnaR UKSW.
2. Referat: Słowo Boże – „duszą teologii”, Sympozjum: Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego. Wokół „Verbum Domini”, 10.05.2011, WSR UKSW.
3. Referat: Eklezjalność rodziny chrześcijańskiej w kontekście nowej ewangelizacji, Międzynarodowe Sympozjum: Zadania rodziny chrześcijańskiej w świcie współczesnym. 30. Rocznica „Familiaris consortio”, 22/26.11.2011, WSR UKSW.
4. Referat: Teologiczny przyczynek do idei zrównoważonego rozwoju, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Filozofia zrównoważonego rozwoju, 29.11.2012, WFCh UKSW.
5. Referat: Temat zwierząt we współczesnej refleksji teologicznej, Konferencja naukowa: Kościół a współczesne wyzwania ochrony środowiska, 13.05.2013, WSD w Łomży
6. Referat: Ekologiczne ukierunkowanie refleksji o stworzeniu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Współczesne problemy filozofii środowiskowej, 16.05.2013, Audytorium Maximum UKSW.
7. Referat: Rola rodziny w budowaniu cywilizacji pokoju – kontekst lokalny i globalny, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie, 23.10.2013, Biblioteka Główna UPJPII.
8. Referat: Rodzina jako wspólnota świętująca, Międzynarodowa Konferencja Rodzina: trud, praca, świętowanie. Trzy oblicza ludzkiej egzystencji: 6.12.2013, WSR UKSW.
9. Referat: Papież Franciszek i jego nauczanie w oczach włoskiej publicystyki religijnej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Peryferie egzystencjalne” wyzwaniem dla posługi kapłańskiej, 13.03.2014, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży.
10. Referat: Rodzina w kontekście przemian społeczno-kulturowych we Włoszech, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rodzina i bezpieczeństwo – współczesne wyzwania (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz WSR UKSW), 13.06.2014 r., Sala Konferencyjna budynku Metropolitalnej Kurii Warszawskiej.
11. Referat: Problematyka ciała we współczesnej refleksji filozoficznej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Cielesność człowieka – wolność czy ograniczenie?, 26.11.2014 r., WSR UKSW.
12. Referat: Etos starości w świetle refleksji teologicznej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Senior i rodzina: aksjologia, pomoc, wsparcie, 25.02.2017, WSR UKSW.
13. Referat: Praca i rodzina – konflikt czy harmonia między dwiema wartościami?, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Życie zawodowe a życie rodzinne – w poszukiwaniu równowagi, 18.05.2017, WSR UKSW.
14. Referat: Rodzina szkołą komunii i bezpieczeństwa społecznego, w ramach seminarium naukowego podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Rodzina – Naród  – Bezpieczeństwo, 12.06.2017, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Hozjusza 15.
15. Referat: Kościół i rodzina chrześcijańska wobec współczesnych zagrożeń wiary, wygłoszony w cyklu: „Społeczny wymiar nauczania Kościoła”, Porozumienie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Dekanatu Ursynowskiego, 14.02.2017, Parafia Ofiarowania Pańskiego w Warszawie.
16. Referat: Rodzina chrześcijańska i wychowanie w wierze w kontekście aktualnych wyzwań, Spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, 18.02.2017, Parafia bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach