Dr Agnieszka Regulska

Dr Agnieszka Regulska

 

e-mail: a.regulska@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE  i STOPNIE NAUKOWE

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
-   lata 2009-2010 - Podyplomowe Studium Nauk o Pracy i Polityce Społecznej „Organizacja Pomocy Społecznej”, Instytut Polityki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski;
-   19 kwietnia 2005 r. -  Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
-   lata 1995-2000 – Studia magisterskie na kierunku pedagogika - Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
- lata 1991-1995 – II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Ostrołęce, klasa o profilu pedagogicznym;

 

BADANIA I PROJEKTY
- 2009 r. - Udział w Projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie  „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Prowadzenie szkoleń n/t „Praca z osobami wykluczonymi społecznie z zaburzeniami psychicznymi” dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na terenie woj. mazowieckiego.
- 2013-2014 r. - Udział w Międzynarodowym Projekcie „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” o numerze POKL.07.02.01-14-235/11 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Ekspert uczestniczący w pracach koncepcyjno-wdrożeniowych w celu wypracowania metody coachingu rodzinnego w oparciu o rozwiązania stosowane przez partnerów niemieckich oraz o własną wiedzę i osobiste doświadczenie. Udział w wizytach studyjnych oraz w warsztatach eksperckich w Niemczech.
- 2014 r. – Udział w Projekcie nr UDA.POKL.08.02.01-14-024/11, pt. „STOLICA STAŻY” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw-projekty konkursowe”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Celem Projektu „STOLICA STAŻY” jest wzrost wykorzystania infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek naukowych na rzecz przepływu wiedzy między nauką i warszawskim biznesem.
- 2014 r. – Kierownik Projektu pt. „Uwarunkowania efektywności asystentury – nowej formy wsparcia dysfunkcyjnych rodzin w systemie pomocy społecznej” – Wydział Studiów Nad Rodziną, UKSW.
- 2015 r. – Udział w Projekcie pt. „Zasoby rodzinne wychowanków ośrodków socjoterapeutycznych. Rola rodziny w rozwoju zachowań młodzieży z perspektywy czynników ryzyka i czynników chroniących” – Wydział Nauk Pedagogicznych, UKSW.
- 2015 r. - Kierownik Projektu pt. „Obszary wykluczenia społecznego dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej” – Wydział Studiów Nad Rodziną, UKSW.
- 2016 r. – Udział w Projekcie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Norway Grants) - wizyta studyjna w Liechtensteinie.
- 2016 r. - Kierownik Projektu pt. „Nowatorskie formy wsparcia rodziny we współczesnych systemach pomocy społecznej w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej” – Wydział Studiów Nad Rodziną, UKSW.

WYKAZ PUBLIKACJI
1) Family Versus Post-Modernity Challenges. Upbringing. Problems. Assistance and Support, (red. nauk. z M. Przybysz-Zaręba i ks. A. J. Najda), Warszawa 2016.
2) Family and Institutional Forms of the Foster Care of the Child, w: Family Versus Post-Modernity Challenges. Upbringing. Problems. Assistance and Support, red. nauk. M. Przybysz-Zaremba, A. Regulska, ks. A. J. Najda, Warszawa 2016.
3) Upbringing up in the Family in the Light of the Ethical Personalism, w: Family Versus Post-Modernity Challenges. Upbringing. Problems. Assistance and Support, red. nauk. M. Przybysz-Zaremba, A. Regulska, ks. A. J. Najda, Warszawa 2016.
4) Odejście od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem osieroconym? Zmiany w funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2000-2014, „Społeczeństwo i Rodzina”, Nr 2, 2016.
5) Wsparcie rodziny - wybrane obszary i zadania w ujęciu interdyscyplinarnym, (red. nauk. z ks. A. J. Najda), Warszawa 2016.
6) System wspierania czy zastępowania rodziny? Wokół problemów rodzin niewydolnych w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w: Wsparcie rodziny - wybrane obszary i zadania w ujęciu interdyscyplinarnym, red. nauk. ks. A. J. Najda, A. Regulska, Warszawa 2016.
7) Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny, (red. nauk. z U. Dudziak), Warszawa-Pułtusk 2015.
8) Rodzina – podstawowe dobro ludzkości, (red. z ks. J. Młyńskim), Tarnów 2015.
9) Rola rodziców w procesie wychowania dziecka do odbioru środków masowego przekazu, „Collectanea Theologica”, ROK LXXXV, Nr 4, 2015, s. 232-239.
10) Wsparcie rodziny i dziecka w zadaniach samorządów gminnych, w: Rodzina. Wybrane formy pomocy i wsparcia, M. Petrykowska, D. Sarzała (red.), Pułtusk 2015.
11) Coaching rodzinny w Polsce w kontekście działania instytucji pomocowych, w: Coaching rodzinny. Innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ks. M. Ozorowski, ks. A. J. Najda (red.), Wyd. Spes, Łomża 2015, ss. 33-52.
12) Praca a ubóstwo – zjawisko „working poor” i jego konsekwencje dla rodziny, Rodzina: trud, praca, świętowanie, red. Z. Struzik, Warszawa 2015.
13) Educational Care Centres in the System of Foster Care in Poland, „Studia nad Rodziną”, Nr 37, 2015.
14) Pomoc społeczna wobec zjawiska wykluczenia społecznego osób chorych psychicznie, „Forum Pedagogiczne”, Nr 1, 2015.
15) Nowe formy pracy z rodziną i dzieckiem we współczesnym systemie wspierania rodziny, „Studia nad Rodziną”, Nr 36, 2015.
16) Recenzja książki: Ks. Józef Młyński - Instytucjonalne formy wsparcia rodziny we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium pracy społecznej, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2015, 407 s., [w:]  „Studia Nad Rodziną” Nr 36, 2015.
17) Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Wsparcie rodziny w obszarze pomocy społecznej jako zadanie i powinność”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 18 listopada 2015 roku, w:  „Studia Nad Rodziną” Nr 37, 2015.
18) The supporting of the dysfunctional family in the contemporary welfare system, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”, Nr 4 (1), 2014, ss. 111-121.
19) Przeciwdziałanie niewydolności opiekuńczo-wychowawczej rodziców w zadaniach asystenta rodziny, „Studia nad Rodziną”, Nr 35, 2014, s. 241-252.
20) Zagrożone poczucie bezpieczeństwa u uczniów a zjawisko fobii szkolnej, w: Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa w szkole, L. Buller (red.), PTS, Warszawa 2014, s. 84-94.
21) The dialogue as the basic component of process of bringing up in the family, „Studia nad Rodziną”, Nr 34, 2014, s. 73-80.
22) Wsparcie rodziny dysfunkcyjnej we współczesnym systemie pomocy społecznej, w: Współczesna rodzina w Polsce i na świecie, red. S. Cudak, E. Adasiewicz, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2014, s. 337-350.
23) Asystentura jako forma pomocy i wsparcia rodziny dysfunkcyjnej, w: Młode pokolenie wobec zagrożeń współczesnego świata, red. E. Gładysz, Wyd. Studio Poligraficzne „Edytorka”, Warszawa 2014.
24) Praca socjalna jako element wsparcia rodziny dotkniętej terminalną chorobą lub niepełnosprawnością, „Studia Nad Rodziną”, Nr 33, 2013, s. 235-246.
25) Nuptial love as a base of marital community, „Społeczeństwo i rodzina”, Nr 35, zeszyt 2, 2013, s. 124-130.
26) Attributes of the marriage – forms of the foster care above the child, in: Studies on the family, ed. M. Czachorowski, rev. J. Młyński, Wyd. Pro Christo, Mińsk - Białoruś 2013, s. 159-166.
27) Rola wartości moralnych w procesie wychowania, „Studia nad Rodziną”, Nr 32, 2013 / Rok XVII, s. 143-150.
28) Wychowanie dziecka w rodzinie do miłości, w: Miłość jako sprawność moralna w wychowaniu, red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska, Szczecin 2013, s. 159-174, ISBN 978-83-7518-549-2.
29) Hasło: Osoba, w: Mały Słownik Aksjologiczny, red. ks. Z. Struzik, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2013, s. 167-170.
30) Hasło: Potencjalność rozwojowa, w: Mały Słownik Aksjologiczny, red. ks. Z. Struzik, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2013, s. 187-189.
31) Hasło: Proces wychowania ku wartościom, w: Mały Słownik Aksjologiczny, red. ks. Z. Struzik, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2013, s. 199-202.
32) Recenzja książki: Wiesława Okła, Poradnictwo terapeutyczne, [w:] „Studia Nad Rodziną” 2013.
33) Postmodernism towards upbringing the human person, in: Sociálne posolstvo Jána Pavla II pre dnešný svet, “Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačnýh zmien”, Katolicka Univerzita, Pedagogická fakulta, Ružomberok 2012, s. 542-549.
34) Współczesne wyzwania wobec organizacji i funkcjonowania rodzin zastępczych, w: Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, red. M. Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio, TN KUL, Lublin 2012, s. 243-251, ISNB 978-83-7306-590-1, ISBN 978-83-7702-582-6.
35) The importance of sexual purity for marriage, “Studia nad Rodziną”, Nr 30-31, 2012, s. 379-390.
36) Zjawisko sieroctwa społecznego dzieci cieniem wychowania we współczesnej rodzinie, w: Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, red. Z. Struzik, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2012, ss. 119-128.
37) Edukacja osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym, „Nowa Paideia. Pedagogika wobec wyzwań ponowoczesności”, Nr 1-2, 2012, ss. 34-39.
38) Godność i wartość życia osoby niepełnosprawnej, „Nowa Paideia. Pedagogika wobec wyzwań ponowoczesności”, Nr 1-2, 2012, ss. 22-27.
39) Działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku w aspekcie aktywizacji seniorów, „Roczniki Pedagogiczne”, tom 4 (40), 2012, TN KUL, s. 109-127.
40) Przeobrażenia w modelu i funkcjach rodziny na przestrzeni XIX i XX wieku, „Studia nad Rodziną”, Nr 28-29, 2011, s. 235-246.
41) Modern challenges toward the organization foster care systems over child, In: Inovácie – podnikanie – spoločnosť No. 4., S. Hurná (ed.), Vysoká Skola Medzinárodného Podnikania, Presov 2011, p. 170-175.
42) Attitudes toward the end of human life, In: Biblia a etika: etické dimenzie správania, D. Hanesová (ed.), Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 2011, p. 157-161.
43) Wykluczenie społeczne dzieci umieszczonych w systemie opieki zastępczej, In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II pre dnešný svet. „Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti”, Katolícka Univerzita, Pedagogická fakulta, Ružomberok 2011, p. 589-594.
44) Rodzinne formy opieki nad dzieckiem osieroconym, „Studia Gdańskie”, Tom XXVIII, Gdańsk-Oliwa 2011, s. 173-184.
45) Dzieci pozbawione rodziny – wychowanie w systemie opieki zastępczej, w: Dziecko w rodzinie – nadzieje i zagrożenia, red. T. Sakowicz, K. Gąsior, B. Zawadzka, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce 2011.
46) Obszary wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży wychowywanych w systemie opieki zastępczej, w: Uwarunkowania różnic społeczno-ekonomicznych, K. Leszczewska, J. Truszkowska (red.), ŁTN im. Wagów, Łomża 2011, s. 213-222.
47) Rodzina dysfunkcjonalna – analiza systemu opieki zastępczej nad dzieckiem, w: Wartość i dobro rodziny, J. Jęczeń, M. Stepulak (red.), RW KUL, Lublin 2011.
48) Cielesność człowieka w ujęciu personalistycznej filozofii wychowania, w: Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała,  A. Najda (red.), Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2011.
49) Hasło: Jedność małżeńska a wychowanie, w: Leksykon Pedagogiki Rodziny, red. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011, s. 76-77.
50) Hasło: Małżeństwo jako podstawa działań wychowawczych rodziny, w: Leksykon Pedagogiki Rodziny, red. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011, s. 84-85.
51) Hasło: Miłość małżeńska a wychowanie w rodzinie, w: Leksykon Pedagogiki Rodziny, red. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011, s. 102-103.
52) Hasło: Monogamia jako warunek prawidłowego wychowania dziecka w rodzinie, w: Leksykon Pedagogiki Rodziny, red. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011, s. 113-114.
53) Hasło: Nierozerwalność małżeństwa a wychowanie, w: Leksykon Pedagogiki Rodziny, red. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011, s. 114-115.
54) Hasło: Opieka zastępcza nad dzieckiem, w: Leksykon Pedagogiki Rodziny, red. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011, s. 119-121.
55) Hasło: Placówka opiekuńczo-wychowawcza, w: Leksykon Pedagogiki Rodziny, red. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011, s. 126-127.
56) Hasło: Rodzina adopcyjna a wychowanie dziecka, w: Leksykon Pedagogiki Rodziny, red. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011, s. 151-153.
57) Hasło: Rodzina zastępcza, w: Leksykon Pedagogiki Rodziny, red. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011, s. 159-161.
58) Hasło: Wioski dziecięce SOS, w: Leksykon Pedagogiki Rodziny, red. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011, s. 188-189.
59) Hasło: Współżycie małżeńskie a wychowanie w rodzinie, w: Leksykon Pedagogiki Rodziny, red. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011, s. 200-202.
60) Recenzja książki: ks. A. Łuczyński, Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008 r., ss. 245, w: Wychowanie w rodzinie wobec współczesnych wyzwań , red. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011.
61) Pedagogika rodziny – wybrane problemy, (red. nauk.), Warszawa 2010.
62) Wstydliwość i czystość (Materiał dla nauczyciela), w: M. Kwiek, I. Nowak, Dorastanie do miłości. Scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, Wyd. Rubikon, Kraków 2010, s. 117-118.
63) Znaczenie wartości w wychowaniu rodzinnym, w: Pedagogika rodziny – wybrane zagadnienia, A. Regulska (red.), Warszawa 2010.
64) Wyzwania wychowawcze i edukacyjne wobec młodzieży, w: Pedagogika rodziny – wybrane zagadnienia, A. Regulska (red.), Warszawa 2010.
65) Osoba niepełnosprawna chora psychicznie w rodzinie, w: Pedagogika rodziny – wybrane zagadnienia, A. Regulska (red.), Warszawa 2010.
66) Rozwój identyfikacji psychoseksualnej dziecka w rodzinie, w: Wychowanie w rodzinie wobec współczesnych wyzwań, ks. J. Kułaczkowski (red.), Warszawa 2010.
67) Wybrane aspekty starości w perspektywie spełnienia życia człowieka, „Studia nad Rodziną”, R. XIV, Nr 1-2 (26-27), 2010, s. 203-210.
68) Miłość oblubieńcza u podstaw wspólnoty małżeńskiej, w: Wychowanie w rodzinie wobec współczesnych wyzwań, ks. J. Kułaczkowski (red.), Warszawa 2010.
69) Założenia współczesnego systemu opieki zastępczej nad dzieckiem, w: Aspekty wychowania dziecka w rodzinie, ks. J. Kułaczkowski J., Rzeszów 2010.
70) Recenzja książki: Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, red. A. Szudra, K. Uzar, Wyd. KUL, Lublin 2009, ss. 392, w: Pedagogika rodziny – wybrane zagadnienia, red. A. Regulska, Warszawa 2010.
71) Recenzja książki: Joanna Truszkowska, Niepełnosprawni edukacja rynek pracy, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży, Łomża 2009, ss. 124, w: Pedagogika rodziny – wybrane zagadnienia, red. A. Regulska, Warszawa 2010.
72) Recenzja książki: Marian Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 583, w: Pedagogika rodziny – wybrane zagadnienia, red. A. Regulska, Warszawa 2010.
73) Wychowanie w rodzinie w świetle personalizmu etycznego, w: Wybrane obszary badań pedagogiki rodziny, ks. J. Kułaczkowski (red.), Wyd. „Bonus Liber” Diecezji Rzeszowskiej, Warszawa 2009, s. 85-93.
74) Pedagogiczno-etyczny wymiar relacji partnerskich w rodzinie, w: Partnerstwo w rodzinie. Istota i uwarunkowania relacji między rodzicami a dziećmi, J. Truskolaska (red.), RW KUL, Stalowa Wola 2009 r., s. 135-142.
75) Profesora Wojciecha Chudego pedagogia umierania, „Roczniki Nauk Społecznych”, Tom XXXVI, Zeszyt 2 - Pedagogika, TN KUL, Lublin 2008 r., ss. 65-75.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH NAUKOWYCH:
1) IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny „Ku życiu wartościowemu. Idee - koncepcje - praktyki” Białystok 21-23 września 2016 r.
(Referat: Nowe formy wsparcia rodziny i dziecka we współczesnym systemie pomocy społecznej w Polsce)
2) Członek Komitetu Organizacyjnego oraz członek Komitetu Naukowego, prowadzenie i moderowanie przebiegu obrad Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kryteria wyboru zawodu – realizacja marzeń czy rynkowa konieczność?” organizowanej przez Wydział Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 8 czerwca 2016 roku Warszawa.
(Referat: Czynniki wpływające na proces tworzenia się aspiracji zawodowych u dzieci)
3) Członek Komitetu Organizacyjnego oraz członek Komitetu Naukowego, prowadzenie i moderowanie przebiegu obrad Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wartość rodziny, diagnoza zagrożeń, wsparcie” organizowanej przez Wydział Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 20 kwietnia 2016 roku Warszawa.
(Referat: Pomoc instytucji państwowych w wychowaniu dziecka w rodzinie)
4) Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Zasoby osobiste i rodzinne wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w sieci wsparcia społecznego" organizowanej przez Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 4 marca 2016 r.
(Referat: Podejście oparte na zasobach osobistych i rodzinnych w pracy z młodzieżą. Implikacje do warunków MOS-ów)
5) Członek Komitetu Organizacyjnego oraz członek Komitetu Naukowego, prowadzenie i moderowanie przebiegu obrad Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wsparcie rodziny  w obszarze pomocy społecznej jako zadanie i powinność” organizowanej przez Wydział Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 18 listopada 2015 roku Warszawa.
(Referat: System wspierania czy zastępowania rodziny? Wokół problemów rodzin niewydolnych w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej)
6) Seminarium nt. „Rodzina przyszłością świata? W kręgu zamyśleń nad rodziną” zorganizowane w ramach XXXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 4-15.11.2015 r. „Bydgoskie spotkania z kulturą chrześcijańską”, 13 listopada 2015 r. Bydgoszcz
(Referat: Zjawisko sieroctwa społecznego dzie­ci cieniem wychowania we współczesnej rodzinie)
7) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wychowanie w cyberprzestrzeni” organizowana przez Wydział Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 14 maja 2015r.
(udział w panelu dyskusyjnym „Jak wykorzystać narzędzia cyfrowe w procesie wychowania?” – A. Regulska: Formacja rodziców)
8) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Coaching rodzinny”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 22-23 kwietnia 2015 r.
(Referat: Coaching rodzinny w Polsce w kontekście działania instytucji pomocowych)
9) Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji „Szkoła i rodzina w trosce o wychowanie dziecka” organizowanej przez Prezydenta Miasta Ostrołęki, 15 kwietnia 2015 r., Ostrołęka
(przewodniczenie i moderowanie obrad)
10) Członek Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodową Konferencję Naukową „RODZINA. Zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy”, Pułtusk, 9-10 kwiecień 2015 r., Akademia Humanistyczna, Pułtusk
(Referat: Wsparcie rodziny i dziecka w zadaniach samorządów gminnych)
11) Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kreatywność postrzegania świata przez dziecko”, organizowana przez Sekcję Edukacji Międzykulturowej Towarzystwa Naukowego Educare, Zakład Kultur Starożytnych Katedry Archeologii i Antropologii Wydziału Historycznego AH, Towarzystwo Naukowe „Educare”, Wydział Pedagogiczny AH - 23 lutego 2015 r. Pułtusk
(Referat: Twórczość artystyczna w pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem)
12) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Instytucjonalne formy wsparcia rodziny we współczesnym społeczeństwie polskim” organizowana przez Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w dniu 21 lutego 2015 r. w Łomiankach.
(Referat: Asystentura i rodziny wspierające  jako nowe formy pomocy  dla rodzin z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych)
13) I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Niepełnosprawność. Praca. Rodzina” organizowana przez Katedrę Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UKSW - 3 grudnia 2014 r. UKSW Warszawa
(Referat: Rola zawodowych rodzin zastępczych w kompensowaniu skutków sieroctwa dzieci)
14) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Cielesność człowieka – wolność czy zagrożenie?” organizowana przez Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w dniu 26 listopada 2014 r. w Łomiankach.
(Referat: Cielesność człowieka w perspektywie wychowania)
15) Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a zdrowie w warunkach zmian społecznych” organizowana przez Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu we współpracy z Wydziałem Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli w dniu 29 maja 2014 r. w Sandomierzu
(Referat: Choroba psychiczna w rodzinie – problemy i wsparcie)
16) III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Styl i jakość życia współczesnego człowieka 2014. Bezpieczeństwo” organizowana przez Fundację Uniwersytecką w Stalowej Woli we współpracy z Wydziałem Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli dnia 28 maja 2014 r. w Stalowej Woli
(Referat: Konsekwencje deprywacji potrzeby bezpieczeństwa dzieci wychowywanych w systemie pieczy zastępczej)
17) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gender a duchowość małżeńska” organizowana przez Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w dniu 11 marca 2014 r. w Łomiankach.
(Referat: Wychowanie dziecka a ideologia gender)
18) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina i rodzicielstwo. Miedzy tradycją a współczesnością” organizowana przez Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w dniach 7-8 marca 2014 r. w Łomiankach.
(Referat: Rozwój systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem jako wyraz trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej współczesnych rodzin)
19) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina: trud, praca, świętowanie” organizowana przez Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w dniach 6-7 grudnia 2013 r. w Łomiankach.
(Referat: Praca a ubóstwo – zjawisko „working poor” i jego konsekwencje dla rodziny)
20) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Coaching społeczny – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej” 27-28 listopada 2013 r. w Jachrance.
21) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy współczesnej rodziny w Polsce i na świecie” organizowana przez Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, dnia 19 września 2013 r. w Bełchatowie.
(Referat: Wsparcie rodziny dysfunkcyjnej we współczesnym systemie pomocy społecznej)
22) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dzieci i młodzież w obliczu zagrożenia patologiami społecznymi. Wychowanie – Profilaktyka – Terapia”, organizowana przez Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jaśle Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dnia 20 kwietnia 2013 roku w Jaśle.
(Referat: Asystentura jako nowa forma pomocy i wsparcia rodziny dysfunkcjonalnej)
23) Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rodzina wobec współczesnych wyzwań" organizowana przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 17 kwietnia 2013 r. w Lublinie.
(Referat: Znaczenie wsparcia asystenta rodziny     w rozwijaniu kompetencji opiekuńczo - wychowawczych rodziców)
24) II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Styl i jakość życia współczesnego człowieka” na temat: „Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka – poszukiwanie wartości i znaczeń” organizowana przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 19.06.2012 r. Stalowa Wola.
(Referat: Praca socjalna jako element wsparcia rodziny dotkniętej terminalną chorobą i śmiercią)
25) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sprawności moralne w wychowaniu: miłość – roztropność – cierpliwość” organizowana przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, 30-31.05.2012 r. Szczecin.
(Referat: Wychowanie dziecka w rodzinie do miłości)
26) Konferencja naukowo – szkoleniowa „Opieka domowa nad przewlekle chorymi. Zasady i praktyka”  organizowana przez Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki, Katedra Bioetyki, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 12 maj 2012 r. Warszawa.
(Referat: Przygotowanie do śmierci – aspekty etyczno-pedagogiczne)
27) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sociálne posolstvo Jána Pavla II pre dnešný svet”, na temat:  „Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných zmien”, organizowana przez Katolicki Uniwersytet w Ružomberku w dniach 22-23 marca 2012 r. w Popradzie, Słowacja.
(Referat:  Postmodernism towards upbringing the human person)
28) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wychowanie religijne w rodzinie” organizowana przez Wydział Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 19 stycznia 2012 r. w Łomiankach.
(Referat: Rola wartości w procesie wychowania dziecka w rodzinie)
29) Sympozjum Naukowe „30. Rocznica Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II o zadaniach rodziny w świecie współczesnym Familiaris consortio” organizowana przez Wydział Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 14 listopada 2011 r. w Łomiankach.
(Referat: Zjawisko sieroctwa społecznego dzieci cieniem wychowania we współczesnej rodzinie)
30) Konferencja filozoficzno – socjologiczna „Przemoc jako przedmiot rozważań i badań” organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Socjologii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 17 maja 2011 r., Stalowa Wola.
(Referat: Pomoc społeczna wobec przeciwdziałania przemocy)
31) Międzynarodowa Konferencja „Dziecko w rodzinie – nadzieje i zagrożenia” organizowana przez Zakład Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 16 maja 2011 r. w Kielcach.
(Referat: Dzieci pozbawione rodziny – wychowanie w systemie opieki zastępczej)
32) Konferencja Naukowa „Rodzina wspólnotą pokoleń i gwarantem dziedzictwa tradycji” organizowana przez Wydział Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 14 maja 2011 r. w Łomiankach.
(Referat: Przeobrażenia w modelu i funkcjach rodziny na przestrzeni XIX i XX wieku)
33) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Podnikanie a inovácie podnikatel'ských aktivít”, Vysoká Škola Medzinárodného Podnikania ISM Slovakia v Prešove oraz College of International Entrepreneurship ISM Slovakia in Prešov, 28-29 apríla 2011 r., Levoča, Slovak Republic.
(Referat: Współczesne wyzwania wobec organizacji systemu opieki zastępczej nad dzieckiem [Modern chellenges toward the organization foster care systems over child])
34) IV ročník Medzinárodnej Vedecko-Odbornej Konferencie „Sociálne posolstvo Jána Pavla II pre dnešný svet”, na tému „Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti”, Katolícka Univerzita v Ružomberku - Pedagogická Fakulta , 14 -15 apríla 2011 r., Poprad, Slovak Republic.
(Referat: Wykluczenie społeczne dzieci umieszczonych w systemie opieki zastępczej
[Social exclusion of children placed in foster care system])
35) Medzinárodna Vedeckú Konferencia „Globalizácia a náboženstvo”, Prešovská Univerzita v Prešove, 7 apríl 2011, Prešov, Slovak Republic.
(Referat: Znaczenie wartości religijnych i moralnych w wychowaniu rodzinnym wobec globalizacji)
36) Międzynarodowa Konferencja „Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju: jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja” organizowana przez Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 4-6 kwietnia 2011 r. w Lublinie.
(Referat: Współczesne wyzwania wobec organizacji i funkcjonowania rodzin zastępczych)
37) International Scientific Theological Conference „Bible and ethics: ethical dimensions of behaviour”, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 1st March 2011, Slovak Republic.
(Referat: Attitudes toward the end of human life)
38) I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wymiary różnic społecznych i ekonomicznych” organizowana przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży i Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 24 listopada 2010 r. w Łomży          
(Referat: Obszary wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży wychowywanych w systemie opieki zastępczej)             
39) Sympozjum naukowe „Rola dziadków w tworzeniu cywilizacji miłości”, organizowane przez Akcję Katolicką Diecezji Płockiej, Płock 20 listopada 2010 r.
(Referat: Rola osób starszych w rozwoju rodziny)
40) Międzynarodowy Kongres „Wartość i dobro rodziny”, organizowany przez Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji X-lecia istnienia, Lublin 12 -13 maja 2009 r.
(Referat: Rodzina dysfunkcjonalna – analiza systemu opieki zastępczej nad dzieckiem).
41) Członek Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „O personalistyczny wymiar filozofii wychowania” dedykowanej ś.p. prof. Wojciechowi Chudemu - Konferencja organizowana przez Instytut Jana Pawła II oraz Katedrę Filozofii Wychowania w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – 20 maja 2008 r. KUL JP II w Lublinie.
(Referat w grupie problemowej: Filozofia wychowania w aspekcie metodologicznym).
42) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Partnerstwo w rodzinie. Istota i uwarunkowania relacji między rodzicami a dziećmi”, KUL Stalowa Wola, 18 listopada 2008 r.
(Referat n/t etyczno-pedagogicznych podstaw relacji partnerskich w rodzinie)
43) Konferencja w ramach badań „Analiza potrzeb edukacyjnych osób niepełnosprawnych na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym w aspekcie wymogów rynku pracy - 1”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Łomża 26 listopada 2008r.
(Referat: Sytuacja osób niepełnosprawnych – chorych psychicznie w kontekście edukacji i zatrudnienia)
44) Członek komitetu organizacyjnego Konferencji w ramach badań „Analiza potrzeb edukacyjnych osób niepełnosprawnych w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższego na obszarze Łomży i powiatu łomżyńskiego w aspekcie wymogów lokalnego rynku pracy”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Łomża 30 czerwca 2009 r.
(Referat: Edukacja osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym)

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach