Ks. dr Krzysztof Wolski

Ks. dr Krzysztof Wolski

e-mail: kwolski@uksw.edu.pl

 

 

 

A. NOTA BIOGRAFICZNA
Ur. 19.12.1960 w Szczecinie.
Święcenia kapłańskie 15.12.1985 Szczecin.

Studia i stopnie naukowe
1980-1985 studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie.
1985-1989 studia specjalistyczne w Instytucie Studiów nad Rodziną ATK; magisterium z teologii, w zakresie nauk o rodzinie (1988) na podstawie pracy: Święta Rodzina wzorem dla rodzin w nauczaniu Jana Pawła II.
1989-1992 studia doktoranckie w Ateneo Romano della Santa Croce. Doktorat z teologii w zakresie teologii systematycznej w Ateneo Romano della Santa Croce (24.06.1992) na podstawie rozprawy: La Sacra Famiglia come modello della santita familiare negli insegnamenti dei pontefici da Pio XII a Giovanni Paolo II.

Przebieg pracy
1992-1995 asystent ISNaR ATK.
1995-2006 adiunkt ISNaR ATK/UKSW
2007- starszy wykładowca ISNaR, WSR UKSW;
1996-1998 członek Senackiej Komisji d/s Programu ERES.
2003-2008 członek Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Orderów
2010-2016 członek Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów UKSW
1998-2016 przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na kierunku nauki o rodzinie ISNaR, ATK, WSR UKSW
2010-2012 przewodniczący Komisji Dydaktycznej
1999- kierownik studiów niestacjonarnych WSR UKSW;
1998 p.o. wicedyrektora ISNaR ATK
1999-2010 wicedyrektor ISNaR UKSW
2010-2016 prodziekan, WSR UKSW;

Przynależność do towarzystw naukowych
- Stowarzyszenie Teologów Moralistów.
- Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne

WYKAZ PUBLIKACJI
Monografie
1. Rozprawa doktorska: La Sacra Famiglia come modello della santita negli insegnamenti dei pontefici da Pio XII a Giovanni Paolo II, Roma 1992 (maszynopis).
2. Nazaret – źródło świętości, Łomianki 2001, ss. 192.

Artykuły naukowe
3. IV Przykazanie, w: Pukam do drzwi waszych domów i pragnę się z wami spotkać. Rozważania na temat Listu do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, red. B. Harassek, Warszawa 1994, s. 164-170.
4. Wzór świętości rodzinnej odkryty w Świętej Rodzinie, w: Facere voluntatem Tuam, Szczecin 1995, s. 388-397.
5. Moralność seksualna w nauczaniu Kościoła, „Studia nad Rodziną” 1997, R. 1, nr 1, s. 45-52.
6. Autorytet wychowawcy a prawo dziecka do wolności, „Studia nad Rodziną” 1998, R. 2, nr 2, s. 39-45.
7. Potrzeba autorytetu, w: Człowiek - Osoba -Płeć, red. M. Wójcik, Łomianki 1998, s. 163-172.
8. Współdziałanie w grzechu antykoncepcji współmałżonka, w: Posługa spowiedników w realizacji powołania małżeńskiego, Łomianki 1999, s. 62-69.
9. Rodzina - szkoła solidarności społecznej, odpowiedzialność za innych, „Studia nad Rodziną” 1999, R. 3, nr 1 (4), s. 39-44.
10. Aktualna organizacja naukowa Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Rodzina na przełomie wieków. Międzynarodowe Sympozjum naukowe z okazji 25-lecia Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW, red. abp K. Majdański, Łomianki 2000, s. 436-443.
11. Present scientific organisation of the Institute, w: The Family at the Turn of the Century, red. abp K. Majdański, Łomianki 2000, s. 438-445.
12. Tajemnica rodzicielstwa w świetle wzoru Rodziny Świętej, „Studia nad Rodziną” 2000, R. 4, nr 2(7), s. 49-62.
13. Dom to przestrzeń miłości, w: Rodzina, miłość i życie, red. A. Offmański, Szczecin 2002, s. 122-124.
14. Bibliografia nt. Encykliki Humanae vitae, „Studia nad Rodziną” 2002, R. 6, nr 2(11) s. 179-187.
15. Odnowienie obrazu Bożego w człowieku, „Studia nad Rodziną” 2005, R. 9, nr 1(16) s. 51-61.
16. Świadomość znaczenia małżeństwa chrześcijańskiego, w: Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów, red. A. Offmański, Szczecin 2006, „Studia i Rozprawy” nr 8, s. 33-50.
17. Posługa naukowa wobec rodziny, w: Człowiek pomiędzy losem a wyborem. Księga  pamiątkowa dedykowana  Ks. Władysławowi Szewczykowi, red. M. Drożdż, Tarnów 2006, s. 447-454.
18. Wizje i doświadczenia Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego w zakresie duszpasterstwa rodzin, w: Identita rodiny na začiatku 21. storočia. Zbornik z medzinarodnej konferencie,  „Rodina v Tretom Tisicroci” Institut Rodiny v Bratislave 2007 R.1, s. 22-34.
19. Chrześcijańskie rozumienie świata,  w: Docendo discere, Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anastazego L. Bławata, red. A. Dyr, Poznań 2008, s. 103-113.
20. Naukowa posługa na rzecz małżeństwa i rodziny, w: Rodzina wiosną dla Europy i świata, Łomianki 2008, s. 597-601.
21. Rola słowa w budowaniu kultury prawdy o rodzinie, „Studia nad Rodziną” 2008, R. 12, nr 22-23, s. 73-90. Warszawa 2009
22. Dlaczego małżeństwo? - Rodzina drogą do świętości, „Episteme” 92(2009) Rodzina - dar i wyzwanie, s. 19-34. ISBN 978-83-60727-35-5
23. Funkcja prorocka rodziny - katecheza w rodzinie, [w:] Rodzina jako Kościół domowy, red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek, Lublin 2010, s. 293-304, ISBN 978-83-7702-71-5.
24. Wolski K., Siciarz P., Wychowanie przez turystykę, [w:]  Wychowanie a wyzwania ponowoczesności red. E. Osewska , Warszawa 2011 s. 223-232, ISBN 978-83-7072-685-0
25. Powołanie Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, w: Arcybiskup Kazimierz Majdański Obrońca życia i Mąż stanu, red. K. Kozłowski, G. Wejman, Szczecin 2011, s. 53-68.
26. Jana Pawła II wyjaśnienie „misterium iniquitatis”, w: Kościół. Rodzina. Życie. red. M. Ozorowski, A. Skreczko, Warszawa 2011, s. 193-200, ISBN 978-83-7072-713-0.
27. Pojednanie się z Bogiem "początku" FC 3 (Zmierenie s Bohom „pociatku” FC 3), [w:] Medzinárodná vedecká konferencia „Familiaris consortio – nádej pre súčasnú rodinu”, Bratislava 2012,  s.106-114, ISBN: 978-80-971162-8-6
28. Wolski K., Bazyluk D., Kościół jest domem i rodziną dla wszystkich (FC 85), „Studia nad Rodziną” 2012, R. 16, nr 30-31.
29. Rodzina szkołą wiary, Studia nad Rodziną 2013, R. 17, nr 32, s. 79-96.
30. Instytut Świętej Rodziny w posłudze na rzecz rodzin, Studia nad Rodziną 2015, R. 19, nr 1(36), s. 155-174.

Hasła w słowniku
Hasła w: Słownik Małżeństwa i Rodziny, red. bp E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999:
1. Autorytet (rola w wychowaniu),  s. 30-31.
2. Ciąża (aspekt teologiczny), s. 61-62
3. Impotencja, s. 169-170.
4. Małżeństwo (cele), s. 230-231.
5. Małżeństwo chrześcijańskie (przymioty), s. 228-230.
6. Małżeństwo (forma kanoniczna), s. 227-228
7. Narzeczeni (życie sakramentalne), s. 290-291.
8. Posłannictwo rodziny, s. 354-355.
9. Powołanie małżeńskie, s. 358-359.
10. Rodzice (prawa i obowiązki wynikające z sakramentu małżeństwa), s. 384-385.
11. Rodzina Święta, s. 402-404.
12. Rozwód (aspekt teologiczny), s. 408-409.
13. Sumienie (ogólna charakterystyka), s. 431-433.
14. Sumienie małżeńskie, s. 433-434.

D. Prace redaktorskie
1. Nauki o rodzinie w służbie ewangelizacji, Warszawa-Łomianki 1995.
2. Wydanie polskie: Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie, Łomianki 1996.
3. Wydanie polskie: Vademecum dla spowiedników. O niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego, Łomianki 1997.
4. Informator dla kandydatów na studia, Warszawa-Łomianki 1997, 19982zm, 19993zm, 20004zm, 20015zm, 20026zm, 20037zm, 20048zm., 20059zm, 200610zm, 200711zm, 200812zm.
5. Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Studiów nad Rodziną ATK (1975-1998), Łomianki 1999.
6. Słownik Małżeństwa i Rodziny, red. bp E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.
7. Redakcja półrocznika UKSW „Studia nad Rodziną” od 1999-.
8. Informator Instytutu Studiów nad Rodziną Wydziału Teologicznego UKSW, Warszawa-Łomianki 2000, 20012zm, 20023zm, 20034zm. 20045zm. 20056zm. 20067zm. 20078zm. 20089zm.
9. Rodzina na przełomie wieków. Międzynarodowe Sympozjum naukowe z okazji 25-lecia Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW, red. abp K. Majdański, Łomianki 2000.
10.The Family at the Turn of the Century, red. abp K. Majdański, Łomianki 2000.

E. Sprawozdania i recenzje
1. III Spotkanie przedstawicieli Akademii Instytutów Studiów nad Rodzina i Centrów Bioetyki, Rzym, „Studia nad Rodziną” 2000, R. 4, nr 2(7), s. 190-193.
2. rec.: Augusto Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie, Kraków 2002, „Studia nad Rodziną” 2002, R. 6, nr 2(11), s. 172-175
3. Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu pt. „Camminare nella luce”. Prospettive della teologia morale a 10 anni da Veritatis splendor, Rzym 20-22.11.2003, „Studia nad Rodziną” 2003, R. 7, nr 2(13),  s. 224-230.
4. Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu pt. Lo splendore della vita: Vangelo, scienza ed etica”. Prospettive della Bioetica a 10 anni da Evangelium vitae [“Blask Życia: Ewangelia, Nauka i Etyka”. Perspektywy bioetyki 10 kat po Evangelium vitae] – Rzym 17-19.11.2005r.,. „Studia nad Rodziną” 2005, R. 9, nr 2(17),  s. 167-172.

F. Artykuły popularnonaukowe
1. Czcij ojca twego i matkę twoją, „Słowo-Dziennik Katolicki” 1-3.07.1994.
2. Zapomniany oręż Kościoła - odpusty, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1996, nr 26(189), s. 13.17.
3. Polski udział w trosce Kościoła o rodzinę, „Nasz Dzienik”, 18 VII 2006, s. 10-11.

Udział w sympozjach, konferencjach, wykładach naukowych i innych
1. 14-17.04.1994, Warszawa, XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny (zorganizowany przy współudziale ISNaR).
2. 28-29.05.1994, Warszawa, Sympozjum nt. Listu do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystąpienie: IV przykazanie
3. 15.12.1994, Seminarium nt. Edukacja ekologiczna rodziny.
4. 14.02.1995, Włocławek, Sesja naukowa z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. prof. Stanisława Olejnika
5. 29.04-1.05.1995, Łomianki, Sympozjum naukowe z okazji 20-lecia Instytutu Studiów nad Rodziną nt. Pontyfikat Jana Pawła II w służbie rodziny.
6. 10-11.06.95, Warszawa, Kongres «Ewangelia Życia» - Muzeum Kolekcji Porczyńskich,
7. 18-19.05.1996, Warszawa, Sympozjum naukowe nt. Płciowość w wychowaniu integralnym, poświęcone dokumentowi Papieskiej Rady Rodziny Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wystąpienie: Moralność seksualna w nauczaniu Kościoła
8. 22-24.11.1996, Warszawa, Kongres międzynarodowy nt. Evangelium vitae - Encyklika ocalenia współczesnej rodziny i świata
9. 22-23.11.1997, Warszawa, Sesja naukowa zorganizowana przez PSNR dla rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców nt. Zadania rodziny, szkoły i Kościoła w przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia w małżeństwie i rodzinie.
10. 24-26.04.1998, Toruń, UMK, Polsko-Amerykańskie Seminarium nt. Akredytacji i jakości kształcenia.
11. 16-17.05.1998, Warszawa, Sympozjum poświęcone roli rodziny, szkoły i Kościoła w profilaktyce uzależnień pt. Wychowanie do wolności. Wystąpienie: Autorytet wychowawcy a prawo dziecka do wolności
12. 18.11.1998, Łomianki, Sympozjum nt. Dokumentu Papieskiej Rady ds. Rodziny: Vademecum dla spowiedników. O niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego. Wystąpienie: Współdziałanie małżonków w złu antykoncepcji
13. 30.11-1.12.1998, Warszawa, Sympozjum pt. Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu? W 50. rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
14. 22.05.1999, Łomianki Sympozjum pt. Integrująca rola rodziny wobec współczesnych przemian cywilizacyjnych.
15. 7.10.1999, Łomianki Interdyscyplinarna refleksja nt. Ojcostwa ludzkiego z okazji Roku Boga Ojca.
16. 14-17.02.2000, Rzym, Międzynarodowe Spotkanie Przedstawicieli Instytutów Studiów nad Małżeństwem i Rodziną oraz Ośrodków Badań Bioetyki, Wygłoszony referat pt. Relazione sull’Instituto Accademico degli Studi sulla Famiglia a Łomianki presso Universita Cardinale Sefano Wyszynski a Varsavia.
17. 13-14.05.2000, Łomianki Międzynarodowe Sympozjum naukowe z okazji 25-lecia Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW pt. Rodzina na przełomie wieków. Wystąpienie: Aktualna organizacja naukowa Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
18. 9.10.2000, Łomianki, Sesja naukowa pt. Dzieci nadzieją rodziny i społeczeństwa.
19. 20-22.11.2003, Rzym, Kongres Międzynarodowy, pt. „Camminare nella luce”. Prospettive della teologia morale a 10 anni da Veritatis splendor.
20. 8-9.12.2000, Szczecin, Sesja naukowa XX-lecie Punktu Konsultacyjnego w Szczecinie - przewodniczenie.
21. 12.05.2001, Łomianki, Sympozjum pt. Familiaris Consortio po 20-u latach. Grupa panelowa – Zagadnienie tożsamości rodziny w świetle tajemnicy początku.
22. 15.10.2001, Łomianki, Sympozjum pt. Człowiek - Rodzina - Naród w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia.
23. 20.06.2002, Łomianki, Konferencja, Urząd Miasta i Gminy Łomianki, prof. Zbigniew Religa, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, „Serce – człowiek – technologia”
24. 17-18.11.2002, Łomianki, Sympozjum pt. Promocja rodziny w Polsce ze strony Kościoła i Państwa po roku 1980.
25. 9.05.2003, Łomianki, Sympozjum pt. Rodzina jako zasada integracji w Europie.
26. Łomianki, Wykłady otwarte nt. Wskazania Adhortacji Jana Pawła II „Kościół w Europie” wobec polskiej sytuacji poreferendalnej (13.10.2003; 23.11.2003; 7.12.2003; 25.01.2004; 22.02.2004; 21.03.2004; 25.04.2004; 16.05.2004; 12.10.2004; 14.11.2004; 5.12.2004; 16.01.2005; 20.02.2005; 20.03.2005; 29.05.2005) – moderator.
27. 10.05.2004, Łomianki Sympozjum naukowe, pt. Rodzina wobec przemian cywilizacyjnych
28. 18-19.05.2004, Łomianki, Sesja naukowa, pt. Ekonomiczna pomoc rodzinie polskiej – nowa wizja rozwoju Polski.
29. 13.09.2004, Lublin, VII Kongres Teologów Polskich KUL, nt. Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań.
30. 16.10.2004, Łomianki, Sesja naukowa, pt. Rodzina jako podmiot w życiu społeczno-ekonomicznym.
31. 21.11.2004, Bratysława, Międzynarodowa Sesja Naukowa Inaugurująca Otwarcie Instytutu Rodziny w Bratysławie.
32. 22-23.04.2005, Łomianki, Sympozjum naukowe z okazji 30-lecia Instytutu Studiów nad Rodziną w Instytucie Studiów nad Rodziną, pt. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę (FC 86)
33. 21-22.05.2005, Szczecin, Międzynarodowe Sympozjum naukowe Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, pt. Czy wspólnota rodzinna jest dziś zagrożona? Referat: Świadomość znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa
34. 25.10.2005, Łomianki Sympozjum naukowe w Instytucie Studiów nad Rodziną, pt. Wskazania Jana Pawła II dla studiów nad rodziną.
35. 17-19.11.2005, Rzym, Międzynarodowy Kongres Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Jana Pawła II, Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie „Lo splendore della Vita: Vangelo, Scienza ed Etica” Perspektywy Bioetyki 10 lat po Evangelium Vitae».
36. 27-28.04.2006, Gdańsk, Ateneum Szkoła Wyższa – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Nauki o rodzinie - tradycje i perspektywy edukacyjne. Relacja: Geneza, założenia programowe i perspektywy rozwoju Instytutu Studiów nad Rodziną ATK/UKSW.
37. 29.04-02.05.2006, Łomianki, Ogólnopolskie Studium Teologiczne dla Rodzin, pt. Źródła miłości małżeńskiej, Referaty: Powinność miłości w małżeństwie oraz Odkupiona miłość małżeńska.
38. 16.10.2006 – Sympozjum naukowe w Instytucie Studiów nad Rodziną, Łomianki pt. W służbie życiu ludzkiemu - XXV lat po „Familiaris consortio”
39. 30.10.2006, Łomianki, Instytut Studiów nad Rodziną Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla specjalistów w zakresie nauk o rodzinie pt. ‘Familiologia’ w systemie nauk
40. Prowadzenie cykli wykładów otwartych w 1 semestrze roku akad. 2006/2007 pt. Śluby Jana Kazimierza w dziejach Narodu Polskiego (29.10.06; 26.11.06; 28.I.2007; 11.II.2007; 25.II.2007; 11.III.2007; 25.III.2007; 29.IV.2007).
41. 11-13.05.2007 Warszawa, IV Światowy Kongres Rodziny, pt. Rodzina wiosną dla europy i świata, Relacja: Naukowa posługa na rzecz małżeństwa i rodziny.
42. 10-12.06.2007 Kamień Śląski, Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów, Antropologia teologiczno-moralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje – udział
43. 15.10.2007, Łomianki, Sesja naukowa pt.: Arcybiskup Kazimierz Majdański – Sługa Prawdy Bożej o rodzinie - organizacja
44. 24.11.2007, Łomianki, Sympozjum pt. Słowa i antysłowa we współczesnych dyskusjach o małżeństwie i rodzinie - organizacja
45. 3.12.2007, Bratysława, Międzynarodowa Konferencja „Identita rodiny na začiatku 21. storočia”. Referat: Wizje i doświadczenia Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego w zakresie duszpasterstwa rodzin.
46. Współorganizator cykli wykładów otwartych w roku akad. 2006/2007 pt. Śluby Jana Kazimierza w dziejach Narodu Polskiego (28.I.2007; 11.II.2007; 25.II.2007; 11.III.2007; 25.III.2007; 29.IV.2007).
47. 12.04.2008, Łomianki, Sesja naukowa pt.: Rodzina a prokreacja integralna.
48. 13.05.2008, Łomianki, Sympozjum naukowe pt.: Wychowywać – ale jak?
49. 8-10.06.2008, Warszawa, Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów pt.: Moralna aspekty programu obrony rodziny polskiej
50. 5–13.07.2008, Warszawa, Finały XX Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży.
51. 13.10.2008, Łomianki, Sesja naukowa pt.: Prawa osoby ludzkiej wczoraj i dziś. 60-lecie Powszechnej deklaracji praw człowieka i 25-lecie Karty praw rodziny, cz. 1.
52. 26.20.2008, Łomianki, Sesja naukowa pt.: Prawa osoby ludzkiej wczoraj i dziś. 60-lecie Powszechnej deklaracji praw człowieka i 25-lecie Karty praw rodziny, cz. 2.
53. 8.11.2008, Łomża, Konferencja naukowa pt. Rodzina – dar i wyzwanie. Referat: Dlaczego małżeństwo i rodzina – droga do świętości?
54. 9.12.2008, Lublin, Sympozjum naukowe pt.: Naturalne planowanie rodziny „szansa rozwoju człowieka czy moralny balast przeszłości?
55. 12.10.2009 - Łomianki, sesja naukowa pt. Troska Kościoła o rodzinę  w Polsce i Europie cz. I;
56. 24.10.2009 – Łomianki, sesja naukowa pt. Troska Kościoła o rodzinę  w Polsce i Europie, cz. II;
57. 06.11.2009 - Bratysława; Konferencja międzynarodowa List papieża Jána Pavla II do rodzin. - Bratysława; Referat: Czwarte przykazanie: Czcij Ojca swego i matkę swoją („Štvrté prikázanie: Cti otca svojho i matku svoju”);
58. 9.12.2009 – sesja naukowa pt. Wychowanie duchowe dziecka w rodzinie wobec relatywizmu etycznego
59. 4.03.2010 - Szczecin sesja naukowa Arcybiskup prof. dr hab. Kazimierz Majdański obrońca życia i mąż stanu WH i WT US i UM Szczecin; Referat: Idea powstania Instytutu Świętej Rodziny
60. 7-8.05.2010 – Łomianki, konferencja międzynarodowa nt. Kościół- rodzina-życie;
61. 15.01.2011 – Łomianki, sesja naukowa pt. Etyczne i medyczne aspekty leczenia niepłodności; - przewodniczenie
62. 11-12.02.2011 – Konferencja międzynarodowa „Rodina v treťom tisícročí” - Bratysława Referat: Pojednanie się z Bogiem „początku” FC 3; (Zmierenie s Bohom „pociatku” FC 3)
63. 12-14.06.2011 - Warszawa, Strategie argumentacyjne w chrześcijańskiej bioetyce - Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów.
64. 22.11.2011 -  Łomianki, Sympozjum „30. rocznica Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym «Familiaris consortio»” cz. I
65. 26.11.2011 - Łomianki, Sympozjum „30. rocznica Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym «Familiaris consortio»” cz. II - Referat – Kościół jest domem i rodziną dla wszystkich (FC 85)
66. 3.01.2012 - Łomianki, Konferencja „Święto Trzech Króli w przestrzeni publicznej i tradycji rodzinnej”
67. 19.01.2012 Łomianki, Międzynarodowa konferencja naukowa „Wychowanie religijne w rodzinie” - moderator
68. 28.01.2012 -Łomianki,  Sympozjum naukowe „Troska o zdrowie prokreacyjne” - przewodniczenie - moderator
69. 25.02.2012 - Łomianki, Wykład otwarty Ks. Prof. Tadeusz Guz „O misji mediów dzisiaj z perspektywy filozofii chrześcijańskiej” - przewodniczenie - Moderator
70. 29.05.2012 - Warszawa, Konferencja naukowa pt. Adam Chętnik - patriota, uczony, społecznik, polityk; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
71. 17-19.06.2012. Niepokalanów Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów; - Nowy ateizm - Nowa Ewangelizacja. Rozmowy o moralności na Dziedzińcu pogan
72. 9.10.2012 Łomianki, Międzynarodowe sympozjum naukowe Czy rodzina jest jeszcze potrzebna? Inauguracja roku akad. 2012/13 WSR UKSW
73. 13.10.2012 Częstochowa, Inauguracja roku akad. 2012/13 w Akademii Polonijnej w Częstochowie - Wykład Inauguracyjny - Przekaz wiary w rodzinie - „Rodzina szkoła wiary”
74. 28.10.2012 Łomianki, Sympozjum naukowe Rodzina «solą ziemi» cz. I, Moderator , WSR UKSW;
75. 12.11.2012 Łomianki, Sympozjum naukowe Rodzina «solą ziemi» cz.II, - Referat: Rodzina szkołą wiary, WSR UKSW;
76. 25-26.04.2013, Międzyzdroje, III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk na temat: Sprawności moralne w wychowaniu: nadzieja–sprawiedliwość–wspaniałomyślność organizowanej przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach. - Referat: Rola nadziei w wychowaniu do odwagi w przezwyciężaniu nowych i starych form strachu.
77. 23.03-6.04.2013- Przemówienie podczas uroczystego otwarcia obchodów Narodowego Dnia Życia w Łomiankach, zorganizowanego przez Społeczny Komitet Obchodów NDŻ i Wydział Studiów nad Rodziną UKSW pod patronatem Burmistrza Łomianek -
78. 23.11.2013, Łomianki, Słowo Wprowadzające podczas konferencji naukowej „Czy warto posyłać dziecko do szkoły?”, WSR UKSW;
79. 6.12.2013, Łomianki, Wystąpienie nt. Teologia świętowania Dnia Pańskiego  w ramach panelu teologiczno-moralnego podczas Międzynarodowej Konferencji „Rodzina: trud, praca, świętowanie” , WSR UKSW;
80. 7.03.2014 Łomianki, Wystąpienie nt. Początek i wzór ludzkiego rodzicielstwa  w ramach panelu teologiczno-moralnego podczas Międzynarodowej Konferencji „Rodzina  i rodzicielstwo. Między tradycją a współczesnością, WSR UKSW;
81. 23.03.2015, Lublin Referat: Arcybiskup Kazimierz Majdański – więzień Dachau i Założyciel Instytutu Studiów nad Rodziną, przygotowany na VI Międzynarodową Konferencję Naukową Wielcy Obrońcy Życia, KUL,
82. 19.10.2015, Łomianki, Referat: Ksiądz Doktor Władysław Szewczyk – naukowiec i duszpasterz rodzin, wygłoszony podczas Sesji Naukowej Rodzina: podstawowe dobro ludzkości, WSR UKSW;
83. 14.11.2015, Łomianki, Referat: Ksiądz Profesor Jerzy Bajda jako profesor w środowisku naukowym, wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rodzina: miłość, małżeństwo, odpowiedzialność. Refleksja nad nauczaniem ks. prof. dr hab. Jerzego Bajdy, WSR UKSW;
84. 16.01.2016, Łomianki, Referat: Poszanowanie osoby ludzkiej w świetle Evangelium vitae , Sympozjum „O nową kulturę życia ludzkiego - XX lecie encykliki Evangelium vitae” WSR UKSW;
85. 19.02.2016, Myślibórz, Referat: Misja i powołanie rodziny w Kościele i w świecie.  XIV Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów , II Myśliborskie Seminarium Miłosierdzia, ,,Rodzina Miejscem Kształtowania Wrażliwości Na Miłosierdzie - Myśliborski Instytut Miłosierdzia im. Bł. Michała Sopoćki;
86. 15.10.2016, Łomianki, Referat: «Facere voluntatem tuam» jako droga osobistego i rodzinnego uświęcenia, Konferencję Naukowa: «Małżeństwo – komunia życia i miłości, WSR UKSW;

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach