Dr Andrzej Mazan

Dr Andrzej Mazan

mail: a.mazan@uksw.edu.pl

Ukończyłem studia w roku 1978 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie otrzymując dyplom magistra fizyki.
Od roku 1981 w Warszawie, gdzie pracowałem kolejno w Liceum Ogólnokształcącym, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla młodzieży z poważnymi chorobami serca i kręgosłupa, w Caritas Diecezji Warszawskiej. Byłem dyrektorem społecznej szkoły podstawowej.
W latach 1987 do 1991 studiowałem filozofię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Byłem wieloletnim uczestnikiem seminariów naukowych prof. Mieczysława Gogacza. Brałem udział w spotkaniach naukowych pod kierunkiem prof. Stefana Swieżawskiego.
Od roku 1997 jestem pracownikiem naukowym w Instytucie Studiów nad Rodziną w Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie adiunkt w Katedrze Pedagogiki Rodziny.
W latach 2001-2002 odbyłem Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą w Instytucie Badań Edukacyjnych  MENiS w Warszawie. Od roku 2004 -2009 byłem  dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.
W Krakowie w 2009 roku, na Uniwersytecie Pedagogicznym, obroniłem doktorat z pedagogiki w 2009 na podstawie pracy o wychowaniu religijnym w sodalicjach mariańskich uczniów w Polsce w latach międzywojennych.

Konferencje i artykuły
1. Konferencja Naukowa „Czasopiśmiennictwo XIX i XX wieku jako źródło do dziejów szkolnictwa, oświaty i edukacji” , Uniwersytet Łódzki 15-16 października 2009.
Referat A. Mazan, Czasopiśmiennictwo religijne młodzieży gimnazjalnej w II Rzeczypospolitej.  
2. Sesja Naukowa „Wychowanie duchowe dziecka w rodzinie wobec relatywizmu etycznego”, Instytut Studiów Nad Rodziną UKSW, Łomianki, 9 grudnia 2009 roku
Referat A. Mazan, Wychowanie do wolności dziecka w rodzinie.
3. Udział w Konferencji organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej pt. „Polska dla rodziny- rodzina dla Polski”, Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP                                9-10.03.2010
4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo – Praca – Wychowanie. Inspiracje Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Warszawa 13-14 kwietnia 2010.
Referat A. Mazan, Kształtowanie wychowawczej świadomości rodziców wobec zagrożeń państwa totalitarnego w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego.
5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kościół – Rodzina – Życie” Instytut Studiów Nad Rodziną UKSW, Łomianki, 7-8 maja 2010.
Referat A. Mazan, Antyrodzinne idee w programach globalnej edukacji.
6. Cykl wykładów „Myśląc Ojczyzna…”, Parafia św. Piotra i św. Antoniego w Węgrowie, Biblioteka Miejska w Węgrowie, 15-16 maja 2010.
Wystąpienie A. Mazan, Rodzina – ognisko życia…”
7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w kontekście wyzwań XXI wieku” Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku, 17 maja 2010.
Referat A. Mazan, Wychowanie religijne dziecka w polskim systemie szkolnym w XX wieku.
8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne”, Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Humanistyczny Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 27-28 maja 2010.
Referat A. Mazan, Wpływ rodziców na wychowanie szkolne młodzieży w systemie oświatowym II Rzeczypospolitej.
9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w rodzinie i społeczeństwie” Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, 9 czerwca 2010. Moderowanie i prowadzenie Konferencji.
10. Konferencja filozoficzno – socjologiczna „Przemoc jako przedmiot rozważań i badań” organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Socjologii, 17 maja 2011 r., Stalowa Wola.
Referat: Przemoc jako przeciwieństwo prawdy w wychowaniu w rodzinie.
11. Międzynarodowa Konferencja „Dziecko w rodzinie – nadzieje i zagrożenia” organizowana przez Zakład Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 16 maja 2011 r. w Kielcach.
Referat: Ujęcie rodziny w filozofii realistycznej i Jana Pawia II.
12. Konferencja Naukowa „Rodzina wspólnotą pokoleń i gwarantem dziedzictwa tradycji” organizowana przez Wydział Studiów Nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 14 maja 2011 r. w Łomiankach.
Referat: Kultura narodu metodą wychowania w rodzinie.
13. Medzinárodna Vedeckú Konferencia „Podnikanie a inovácie podnikatel'ských aktivít”, Vysoká Škola Medzinárodného Podnikania ISM Slovakia v Prešove oraz College of International Entrepreneurship ISM Slovakia in Prešov, 28-29 apríla 2011 r., Levoča, Slovak Republic.
Referat: Globalizacja edukacji a wychowanie w rodzinie
14. IV ročník Medzinárodnej Vedecko-Odbornej Konferencie „Sociálne posolstvo Jána Pavla II pre dnešný svet”, na tému „Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti”, Katolícka Univerzita v Ružomberku - Pedagogická Fakulta , 14 -15 apríla 2011 r., Poprad, Slovak Republic.
Referat: Wskazówki do pedagogiki rodzinnej w nauczaniu Jana Pawła II.
15. Medzinárodna Vedeckú Konferencia „Globalizácia a náboženstvo”, Prešovská Univerzita v Prešove, 7 apríl 2011, Prešov, Slovak Republic.
Referat: Zagrożenia dla wychowania religijnego w domu w wyniku rozwoju systemu edukacji globalnej,
16. Międzynarodowa Konferencja „Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju: jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja” organizowana przez Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 4-6 kwietnia 2011 r. w Lublinie. Referat: Metody integracji osoby w wychowaniu rodzinnym
17. International Scientific Theological Conference „Bible and ethics: ethical dimensions of behaviour”, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 1st March 2011, Slovak Republic.
Referat: About the necessity of the family and social education for the common upbringing.
18. Medzinárodná konferencia „RQDINA V TREŤOM, TISÍCROČÍ FAMILIARIS CONSORTlO –NÁDEJ PRE SÚČASNÚ- RODINU”, Katolícka  Univerzita v Ružomberku, Teologická Fakulta v Košiciach – Inštitút Nauky o Rodine; Inštitút Rodiny-Jána Pavla II. v Bratislave, Bratislava 11.02-12.02 2010.
Referat: Pełna miłość do dziecka odnową społeczeństwa w świetle adhortacji Familiaris Consortio  
19. Konferencja Sprawności moralne w wychowaniu miłość, roztropność, cierpliwość. Szczecin, Katedra Pedagogiki i Psychologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Referat : Funkcje miłości w pedagogice rodziny    30-31.05.2012
20. Konferencja:  Rodzina solą Ziemi. Łomianki,  UKSW WSnR, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie     12.11.2012    
Referat: Rola posłuszeństwa w procesie wychowania     
21. Międzynarodowa Konferencja „Wychowanie religijne w rodzinie”, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW, przy współpracy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII, 19 stycznia 2012 roku
Referat: Rola ojca w wychowaniu religijnym
22. Sympozjum "30. rocznica Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym «Familiaris consortio»" cz. I Łomianki, 22 listopada 2011 roku   
Referat:  – Zakres odpowiedzialności wychowawczej rodziców w świetle «Familiaris consortio» Jana Pawła II
23. Konferencja ORE Łomża, Wychowanie i profilaktyka w teorii i praktyce, Łomża 23.05.2013
Referat: Wychowanie między tradycją a współczesnością. Drogi i rozdroża
24. Konferencja org. Studenci dla Rzeczpospolitej „Żyjesz? Medycyna, etyka, prawo - o ludzkim istnieniu”. Łódź  Uniwersytet Medyczny 6.04.2013
Referat:  Demokracja między Kainem a Ablem. Czy można w dzisiejszej kulturze zachować oblicze Abla ?  
25. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, RODZINA i RODZICIELSTWO. Między tradycją a współczesnością; 7-8 marca 2014r.  Łomianki
Referat: Wychowanie domowe - historia i współczesność.
26. Konferencja zorganizowana przez Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku.  Klasyczne wychowanie i edukacja domowa, czyli jak przywrócić Polsce katolickie elity. 11.05.2014
Referat: Wartości wychowania domowego
27. Konferencja krajowa:  Co wychowujemy: sumienie czy ego. Warszawa 22.11.2014. UKSW
Referat: Pomoc NMP w wychowaniu cnót nadprzyrodzonych
28. Konferencja krajowa; Szkoła w rękach reformatorów, 17 maja 2014, UKSW
Referat: Rousseau – teoria deformacji dziecka
29. Konferencja krajowa; Szkoła w rękach reformatorów, 17 maja 2014, UKSW
Referat: Obezwładnienie rozumu przez nauki przyrodnicze,
30. Organizacja konferencji krajowej: Szkoła w rękach reformatorów, 17 maja 2014, UKSW
31. Sympozjum naukowe, RODZINA «SOLĄ ZIEMI» Łomianki, 28 października/12 listopada 2012 ; konferencja krajowa
Referat: Rola posłuszeństwa w procesie wychowania
32. Konferencja krajowa Czy posyłać dziecko do szkoły? UKSW Łomianki 23.11.2013
Referat: Edukacja domowa – właściwą szkołą dla dziecka
33. Organizacja konferencji Czy posyłać dziecko do szkoły? Łomianki 23.11.2013
34. Konferencja „Edukacja domowa” zorganizowana przez Civitas Christiana – Szczecin 5-6. 2XII. 2014
Referat: Istota edukacji domowej
35. XI Forum Edukacyjne pt. „Prawda fundamentem wychowywania”. Warszawa 7.09.2014.
Referat: Prawda fundamentem wychowania
36. Edukacja domowa bez kompleksów 30.11. 2014 – warsztaty
37. A. Mazan, Metody wychowania religijnego w szkołach średnich II Rzeczypospolitej W: „Szkice z teorii i praktyki wychowania w Polsce i w Norwegii w XX wieku", red. E. Magiera,  Toruń 2010
38. A. Mazan, Czasopiśmiennictwo re1igijne młodzieży gimnazjalnej w II Rzeczypospolitej, w: Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010.
39. A. Mazan, Treści prorodzinne w wychowaniu sodalicyjnym w II Rzeczypospolitej. w: Wybrane obszary badań pedagogiki rodziny, ks. J. Kułaczkowski (red.), Warszawa 2009. (wydane 2011)
40. A. Mazan, Rozumienie rodziny w filozofii realistycznej, w: Wybrane obszary badań pedagogiki rodziny, ks. J. Kułaczkowski (red.), Warszawa 2009. (wydane 2011)
41. A. Mazan, Wychowawcze zadania rodziny wobec wybranych wyzwań współczesnej demokracji , w: Pedagogika rodziny – wybrane zagadnienia, A. Regulska (red.), Warszawa 2010.
42. A. Mazan, Globalizacja edukacji a wychowanie w rodzinie, w: Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Soňa Hurná (ed.) Levoča 2011
43. A. Mazan, About the necessity of the family and social education for the common upbringing, [w:] Biblia a etika: etické dimenzie správania, ed. Dana Hanesová, Banská Bystrica 2011.
44. A. Mazan, Zagrożenia dla egzystencji rodzinnej ze strony edukacji globalnej- Łomianki 2011 oddane do druku.
45. A. Mazan, Metody integracji osoby w wychowaniu rodzinnym, W: Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju: jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja, RW KUL, Lublin 2011 – oddane do druku.
46. A. Mazan, Czy kultura, naród, rodzina mogą być jeszcze sposobami wychowywania w ponowoczesności? Red. E. Osewska, UKSW Warszawa 2011,
47. A. Mazan, hasła: dezintegracja w wychowaniu, edukacja, integralne wychowanie, norma w wychowaniu, poznanie intelektualne, teoria uczestnictwa, W: Słownik Aksjologiczny, wyd. Instytut Jana Pawła II, Warszawa 2011,
48. A. Mazan, Pedagogia Związku Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w Polsce w latach 1919-1939, Łomianki 2013, ss.200, ISBN 978-83-938374-0-3 rec. Prof. dr hab. Jan Krukowski, prof. dr hab. Grzegorz Michalski, dr hab. Jerzy Kułaczkowski
49.  Łukasz Kadziński, dr Andrzej Mazan, Agata Rybczyk. Justyna Pilacińska, Elżbieta Luks, Poradnik Edukacji Domowej dla rodziców i wychowawców. Biblioteka Fundacji Maximilianum,  Warszawa 2014
50. Zeszyty edukacji domowej nr 1.  Andrzej Mazan, Metodyka wychowania domowego, s.13-33. Biblioteka Fundacji Maximilianum, Warszawa 2014 ss.58.
51. Rodzina - szkołą solidarności, miłości i cnót społecznych, XXXIV Tydzień Kultury Bydgoszcz, 2015-11-12
52. Cykl pięciu konferencji…Pedagogia katolicka… Łomianki 02-06 - 2016, wykłady z Pedagogiki rodzinnej
53. Pokochać człowieka, Nasz Dziennik, 2016-10-06
54. Zaufać rodzicom… Nasz Dziennik  2016-09-29
55. O strefy czystego słowa… Nasz Dziennik 2016-09-22
56. Skazani na rejon, Nasz Dziennik , 2016-09-20
57. Nasze pierwszorzędne wyzwania… Nasz Dziennik 2016-09-15
58. „Za czym kolejka ta stoi?” Nasz Dziennik 2016-09-08
59. Zalety edukacji domowej, Nasz Dziennik 2016-09-05
60. Zachowywać się, jak trzeba… Nasz Dziennik 2016-09-01
61. Zobaczyć Boga… Nasz Dziennik 2016-08-25
62. Warszawa bez Pałacu Kultury? Nasz Dziennik 2016-08-18
63. Niezawodna pomoc, Nasz Dziennik, 2016-08-11
64. Przystanek Jezus, Nasz Dziennik, 2016-08-04
65. Siła kodu… Nasz Dziennik, 2016-07-21
66. Zachować pamięć o cichych bohaterach, Nasz Dziennik, 2016-07-14
67. Co wynika z analizy matur?, Nasz Dziennik, 2016-07-07
68. Wielka Gra, Nasz Dziennik, 2016-06-30
69. Siła domu, Nasz Dziennik , 2016-06-16
70. Ważne rozmowy, Nasz Dziennik, 2016-06-09
71. Budowanie Polski… Nasz Dziennik , 2016-06-02
72. Siła serca Matki… Nasz Dziennik, 2016-05-19
73. Historia i sumienie… Nasz Dziennik, 2016-05-05
74. Miłość musi być uporządkowana, Nasz Dziennik 2016-04-28
75. Najważniejsze wyzwanie… Nasz Dziennik 2016-04-21
76. Syzyfowe prace… Nasz Dziennik, 2016-04-14
77. Zakończyć erę zabijania… Nasz Dziennik 2016-04-07
78. Jakiej edukacji potrzebujemy? Nasz Dziennik 2016-03-31
79. Najważniejsi ludzie świata… Nasz Dziennik 2016-03-24
80. Mroki wspaniałej cywilizacji… Nasz Dziennik 2016-03-17
81. Figliki na poważnie, Nasz Dziennik 2016-03-03
82. Dobro Rzeczypospolitej czy dobro własne… Nasz Dziennik 2016-02-25
83. O potrzebie prawdy… Nasz Dziennik 2016-02-18
84. Otwieranie oczu… Nasz Dziennik 2016-02-11
85. Dlaczego w domu… Nasz Dziennik 2016-02-06
86. Czy to już koniec Europy? Nasz Dziennik 2016-02-04
87. I iść będziemy w Polskę Szarymi Szeregami… Nasz Dziennik 2016-01-28
88. Odbudować dom… Nasz Dziennik 2016-01-21
89. Według nieba i zwyczaju polskiego… Nasz Dziennik 2016-01-14
90. Pokonać ignorancję… Nasz Dziennik 2016-01-07
91. Sprawa smaku… Nasz Dziennik 2015-12-10
92. Sursum corda… Nasz Dziennik 2015-12-03
93. Czystość w życiu społecznym… Nasz Dziennik 2015-11-26
94. Inżynieria kulturowa w praktyce… Nasz Dziennik 2015-11-12
95. Krzyż i mosty… Nasz Dziennik 2015-10-29
96. Wolność i odpowiedzialność… Nasz Dziennik 2015-10-22
97. Na Dzień Edukacji… Nasz Dziennik 2015-10-15
98. O małżeństwie i celibacie w trudnych czasach… Nasz Dziennik 2015-10-08
99. Dokąd zmierzasz, Polsko?… Nasz Dziennik 2015-10-01
100. Nowe myślenie, nowy język… Nasz Dziennik 2015-09-24
101. Do wyższych rzeczy jestem stworzony… Nasz Dziennik 2015-09-17
102. Między edukacją masową a edukacją osobową… Nasz Dziennik 2015-09-03
103. Kilka słów o godności osoby… Nasz Dziennik 2015-08-27
104. Co kryją podręczniki… Nasz Dziennik 2015-08-22
105. Ważna data 6 sierpnia… Nasz Dziennik 2015-08-20
106. Wspólnota Polska… Nasz Dziennik 2015-08-13
107. Powstanie ludzi prawych sumień… Nasz Dziennik 2015-08-06
108. Historia magistra vitae… Nasz Dziennik 2015-07-30
109. O warunkach stanowienia prawa… Nasz Dziennik 2015-07-23
110. Manipulacja MEN-u… Nasz Dziennik 2015-07-16
111. Wakacyjny wywiad pani minister… Nasz Dziennik 2015-07-09
112. Kim jesteśmy?… Nasz Dziennik 2015-07-02
113. Nasze dziedzictwo… Nasz Dziennik 2015-06-25
114. O przemocy w szkołach inaczej… Nasz Dziennik 2015-06-18
115. Co czytają nasze dzieci?… Nasz Dziennik 2015-06-11
116. Walka o kształt sumień… Nasz Dziennik 2015-05-28
117. Uczyńmy Polskę krajem rodzinnym…2015-05-21
118. Aby Polska była domem… Nasz Dziennik 2015-05-14
119. Edukacja bez Boga, …Nasz Dziennik 2015-05-07
120. O polskich kapłanach… Nasz Dziennik 2015-04-23
121. W kręgu wielkich prezydentów… Nasz Dziennik 2015-04-16
122. Żołnierze naszej wolności, … Nasz Dziennik 2015-04-09
123. Ład życia narodów opiera się na Bogu… Nasz Dziennik 2015-04-02
124. Bez serc, bez ducha… – nowy ideał szkoły?… Nasz Dziennik 2015-03-26
125. Róbmy swoje… Nasz Dziennik 2015-03-19
126. Seksmisja w szkole… Nasz Dziennik 2015-03-12
127. „Wolność” – jak u Lenina… Nasz Dziennik 2015-03-05
128. MEN w oparach magii i weganizmu… Nasz Dziennik 2015-02-26
129. Polski sejm – dla kogo życzliwy? Nasz Dziennik 2015-02-19
130. O pożytkach wielodzietności… Nasz Dziennik 2015-02-12
131. Rozmyślania w drodze… Nasz Dziennik 2015-02-05
132. Dokąd zmierza „postęp” w szkole?… Nasz Dziennik 2015-01-29
133. Nie lekceważmy ideologii… Nasz Dziennik 2015-01-22
134. Pułapki wolności… Nasz Dziennik 2015-01-15
135. Ojciec a biblioteka… Nasz Dziennik 2015-01-08
136. Ślepcy… Nasz Dziennik 2014-12-29
137. Eksperyment na dzieciach… Nasz Dziennik 2014-12-04
138. Wychowanie rodzinne w wierze… Nasz Dziennik 2014-11-27
139. Trujący podręcznik i trująca reforma… Nasz Dziennik 2014-10-14
140. Kto się bawi naszymi dziećmi? Nasz Dziennik 2014-07-03
141. Jak zagospodarować czas dzieciom… Nasz Dziennik 2014-06-21

Badania podejmowane przez mnie obejmują problematykę pedagogiki rodziny, jej podmiotowości i suwerenności z uwzględnieniem wychowania religijnego.
Prowadziłem zajęcia dydaktyczne z pedagogiki ogólnej, pedagogiki opiekuńczej, pedagogiki rodziny, historii wychowania w rodzinie, antropologii filozoficznej, pedagogiki społecznej, historii wychowania, wychowania chrześcijańskiego.
Najnowsze badania dotyczą skuteczności edukacji domowej.

Załączam propozycje prac dyplomowych w aspekcie badań. Są one aktualizowane. Pod moim kierunkiem zostało obronionych ponad sto prac dyplomowych.  

Propozycje przykładów tematów prac dyplomowych
1. Sposoby przeciwdziałania agresji (innym trudnościom wychowawczym) u dzieci w wieku szkolnym (gimnazjalnym, licealnym) we współpracy szkoły i rodziny na przykładzie wybranych programów (szkół, miasta, wsi, gminy)
2. Agresja dziecięca jako skutek ekranowej przemocy - diagnoza zjawiska i sposoby jej przeciwdziałania w środowiskach wychowawczych na podstawie badań w danej szkole
3. Agresja (inne zachowania buntownicze) dziewcząt (chłopców) w okresie dorastania i metody  radzenia z nią w wychowaniu domowym na podstawie badań empirycznych
4. Agresja i przemoc w środowisku szkolnym a zadania rodziców i nauczycieli na podstawie analizy programów wychowawczych wybranych szkół i miejscowości
5. Metody akceptacji i pomocy dziecku niepełnosprawnemu w rodzinie i społeczeństwie w świetle badań regionalnych (szkoły, parafii lub innego środowiska).
6. Wybór zasad wychowania moralnego wobec dzieci w rodzinach - badania empiryczne  np. w szkole lub w grupach przyparafialnych
7. Wspieranie wychowawczych zadań rodziny przez organizacje pozarządowe –analiza zakresu działań, metod na podstawie badań regionalnych (albo środowiskowych albo wybranych organizacji)
8. Aktywność zawodowa matki a metody wychowania dziecka w rodzinie - badania empiryczne
9. Alkoholizm i jego wpływ na wykonywanie funkcji wychowawczej rodziny – badanie empiryczne
10. Metody pokonywania stresów szkolnych widzianych oczami dziecka i oczami rodziców badanie empiryczne
11. Analiza wychowawczej funkcji środowisk rodzinnych w polskich filmach młodzieżowych
12. Zasady i metody wychowania własnych dzieci w poglądach młodzieży z rodzin alkoholików (pracoholików itd.) na przykładzie wybranego środowiska
13. Aspiracje życiowe dzieci z rodzin wielodzietnych i jednodzietnych – badania w wybranej grupie środowiskowej
14. Autorytet rodziców i nauczycieli w świetle badań dzieci szkolnych (w danym środowisku – porównanie)
15. Dynamika zmian autorytetów w życiu - w opiniach młodzieży wybranego gimnazjum i liceum  
16. Metody pokonywania barier w porozumiewaniu się z rodzicami w percepcji nastoletnich dziewcząt i ich rodziców
17. Brak ojca a sytuacja dziewczynki w zespole klasowym – problemy wychowawcze
18. Charakter i przebieg współpracy wychowawczej niepublicznej i publicznej (jednostki oświatowej) z rodzicami na przykładzie wybranego środowiska
19. Zasady i metody moralnego wychowania dziecka we współczesnej rodzinie w świetle badań
20. Organizacja czasu wolnego w rodzinie i wpływ na wychowanie dziecka – badania empiryczne
21. Czynniki kształtujące atmosferę wychowawczą domu rodzinnego na podstawie badań środowiskowych
22. Czynniki środowiska rodzinnego wpływające na kształtowanie się postaw moralnych i poczucia wartości dzieci – badania empiryczne
23. Metody i formy wychowania w rodzinie rozbitej w świetle badań
24. Doznanie przemocy i krzywdy a projektowanie własnego środowiska wychowawczego w badaniach młodzieży
25. Dysfunkcjonalność rodziny a zachowania agresywne u dziecka na podstawie literatury
26. Metody socjalizacji dzieci odrzucanych w grupie rówieśniczej na przykładzie badań wśród uczniów
27. Dziecko niepełnosprawne w szkole i w rodzinie – problematyka wychowawcza na podstawie literatury
28. Dziecko z chorobą przewlekłą w rodzinie wyzwaniem wychowawczym – analiza jednostkowych przypadków
29. Edukacja prorodzinna jako zadanie rodziny i szkoły w świetle wybranej literatury
30. Formacja religijna rodziców w wybranych organizacjach, instytucjach
31. Formy przekazywania tradycji i ich wpływ na kształtowanie właściwych postaw dzieci – badania empiryczne
32. Funkcje współczesnych baśni i bajek w wychowaniu dziecka przedszkolnego – analiza wybranej literatury i filmów  
33. Funkcjonowanie wychowacze rodzin zastępczych na wybranym przykładzie – metodą jednostkowych przypadków
34. Instytucje pomocowe dla rodzin dysfunkcyjnych w określonym regionie – opis działalności
35. Integrująca i wychowawcza rola tradycji w życiu rodziny na przykładzie badań rodzin określonego regionu
36. Integrująca rola ojca w wychowaniu rodzinnym na podstawie literatury
37. Kara i nagroda jej rola w wychowaniu rodzinnym na podstawie badań rodziców (szkoły, parafii)
38. Koncepcja wychowania chrześcijańskiego we wspólnocie rodzinnej na podstawie najnowszej literatury
39. Kryzys autorytetu ojca i jego wpływ na wychowanie dzieci na podstawie badań (określonej szkoły)
40. Kształtowanie uniwersalnych zasad etycznych w rodzinie i w szkole na podstawie badań
41. Wychowawcza reakcja rodziny na zagrożenia współczesnego świata na podstawie badań
42. Jakim wzorem osobowym dla dzieci jest współczesna matka (babcia) – badania empiryczne  
43. Metody pracy z dziećmi specjalnej troski i ich rodzicami opiekunami w szkole na podstawie badań własnych
44. Miłość małżeńska jako czynnik wychowawczy w opinii młodzieży wiejskiej i miejskiej
45. Możliwości realizowania pełnego wychowania w rodzinie wielodzietnej na podstawie badań
46. Nagrody i kary rodzicielskie w percepcji dzieci na podstawie badań młodzieży
47. Nauczyciel i wychowawca wobec zranień dzieci i młodzieży w szkole – badania empiryczne w określonym środowisku
48. Obowiązki rodziców w zakresie moralnego i religijnego wychowania dzieci na podstawie wybranej literatury
49. Ocena wychowawczego odziaływania szkoły przez rodziców uczniów starszych klas szkoły podstawowej
50. Oddziaływania wychowawcze rodziców w ocenie dorastającej młodzieży badania okeslonego środowiska
51. Odpowiedzialność wychowawcza rodziców w świetle opinii rodziców
52. Organizacja czasu wolnego w rodzinie wiejskiej na podstawie badań określonego środowiska
53. Osamotnienie dziecka w rodzinie na podstawie badań dzieci szkolnych (świetlicy)
54. Poczucie bezpieczeństwa w rodzinie a poziom altruizmu badania empiryczne młodzieży
55. Pomoc pedagogiczna rodzicom dzieci z porażeniem mózgowym ( albo z inną niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą)
56. Pomoc wychowawcza wobec dzieci z rodzin alkoholowych (sierocych) w wybranym środowisku  
57. Postawy młodzieży wobec adopcji - badania empiryczne
58. Postawy matek wobec dydaktycznych niepowodzeń swoich dzieci – badania empiryczne
59. Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie młodzieży w szkole – badania
60. Postawy rodzicielskie a inicjacja alkoholowa (nikotynowa, narkotykowa) dzieci – badania
61. Postawy rodzicielskie a niepowodzenia szkolne dzieci – badania
62. Postawy rodzicielskie matek samotnie wychowujących dzieci – badania
63. Postmodernistyczne zakwestionowanie autorytetu ojca na podstawie wybranej literatury
64. Potrzeby wychowawcze matek samotnie wychowujących dzieci i możliwości ich zaspokojenia na podstawie badań środowiskowych
65. Powinności rodziców w dziele seksualnego wychowania potomstwa w świetle badań
66. Prawa wychowawcze rodziców – zakres i źródła – na podstawie wybranej literatury
67. Problematyka wychowawcza dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej na podstawie badań
68. Problematyka wychowawcza rodziny wielodzietnej na podstawie badań
69. Przebieg współpracy szkoły z rodzicami i jego uwarunkowania w środowisku badania empiryczne
70. Przebieg współpracy wiejskiej szkoły z rodzicami i jej uwarunkowania
71. Przyczyny i skutki wychowawcze przedwczesnej inicjacji seksualnej młodzieży na podstawie badań młodzieży licealnej
72. Przykład życia rodziców i jego wpływ na realizację rozwoju osobowego na podstawie badań środowiskowych
73. Przypadki samotności dziecka w rodzinie i możliwości pomocy wychowawczej na podstawie wybranej literatury pedagogicznej
74. Wychowawcza rola tradycji o obyczaju na przykładzie oddziaływania środowiska lokalnego  
75. Respektowanie podmiotowości dziecka w wychowaniu rodzinnym na podstawie badań
76. Rodzina jako środowisko wychowawczo kulturowe na podstawie badań
77. Rola osoby ojca w kształtowaniu postaw synów wobec małżeństwa i rodziny na podstawie badań
78. Rola poradnictwa rodzinnego w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich na przykładzie wybranej poradni
79. Rola rodziców w wychowaniu płciowości dzieci w świetle wybranej literatury
80. Rola rodziny w kształtowaniu hierarchii wartości młodzieży badania empiryczne w określonym środowisku
81. Rola rodziny w profilaktyce zjawiska alkoholizmu i narkomanii na podstawie badań własnych
82. Udział rodziny i szkoły w wychowaniu prozdrowotnym na podstawie badań
83. Wpływ atmosfery wychowawczej rodziny na zaspakajanie przez młodzież potrzeb – badania własne
84. Wpływ konfliktów w rodzinie na sytuację dziecka w szkole i środowisku rówieśniczym na podstawie badań
85. Wpływ pracy zawodowej kobiet na wychowanie dzieci na podstawie badań
86. Wpływ religijności rodziców na postawy altruistyczne dzieci na podstawie badań
87. Wpływ rodziny i szkoły na rozwój twórczości dziecka na podstawie wybranego środowiska
88. Współpraca między rodziną i parafią w procesie wychowawczym na podstawie wybranego środowiska
89. Wychowanie religijno moralne w rodzinach określonego regionu – opis na podstawie badań
90. Wychowanie w rodzinie w dobie postmodernizmu w świetle wybranej literatury
91. Wychowanie w świetle założeń i materiałów formacyjnych ruchu domowy kościół
92. Znaczenie wzorca kobiecości i męskości w wychowaniu na podstawie badań młodzieży

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach