Projekt "Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego"

Projekt "Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego"
Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W181/16

Projekt realizowany ze współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Partnerzy projektu:

EDU Research Polska Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)

Projekt Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego zakłada wypracowanie innowacyjnego narzędzia diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o rozwiązania niemieckie i przy wsparciu niemieckiego partnera. Innowacyjność rozwiązania wynika w warstwie metodycznej z odejścia od statyczności i sztuczności postępowania diagnostycznego, w kierunku podejścia dynamicznego, procesowego, realizowanego w warunkach realnych, przez wykorzystanie metod Ambulatory Assessment oraz nowoczesnych metod komunikacji mobilnej (2 tygodniowe zbieranie danych w różnych sytuacjach rodzinnych i zawodowych przy wykorzystaniu smartfona). W warstwie treściowej/koncepcyjnej innowacyjność rozwiązania polega na zmianie przyjętej perspektywy oraz bliskiemu powiązaniu z możliwością działań praktycznych. Proponowane jest odejście od konfliktowych wyznaczników relacji rodzina–praca na rzecz poszukiwania indywidualnych umiejętności/kompetencji (w różnych wymiarach) pozwalających na aktywne równoważenie życia rodzinnego i zawodowego. Kompetencje takie pozwalać mogą na świadome kształtowania relacji między rodziną a pracą mogą być wspierane i wykształcane, dzięki temu projekt ma bardzo praktyczny wymiar. Stanowi on dopełnienie realizowanych we współpracy uczestniczących podmiotów prac nad coachingowym wsparciem równowagi między rodziną a życiem zawodowym (family-balance-coaching).

Rozwiązania wdrożone zostaną w placówkach Stowarzyszania KARAN w Polsce i wykorzystane w procesie diagnostycznym rodzin, w szczególności w sytuacji opieki nad osobami zależnymi. Dodatkowo wdrożenia w innych chętnych poradniach rodzinnych oraz instytucjach rynku pracy zainteresowanych niekomercyjnym wykorzystaniem narzędzia. Docelowo narzędzie znaleźć może szerokie zastosowanie w instytucjach wsparcia rodziny (poradnie, instytucje terapeutyczne, mediacyjne w tym zwł. pozarządowe), w działach HR (diagnoza równowagi pracowników) a także instytucjach rynku pracy czy podmiotach działających na rzecz godzenia życia zaw. z rodzinnym.

 

Materiałami wytworzonymi podczas projektu będą:

(1) Psychometryczne narzędzie do analizy kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego (wersja elektroniczna).

(2) Aplikacja mobilna do badania kompetencji (aplikacja mobilna wraz z systemem informatycznym z poziom dostępu odbiorcy/użytkownika/administratora).

(3) Podręcznik stosowania narzędzia (wydany drukiem oraz wersja elektroniczna).

(4) Program szkolenia diagnostów (program szkolenia/scenariusze zajęć/narzędzia do ćwiczeń).

(5) Rekomendacje dla instytucji wdrażającej (4 wersje w formie elektronicznej i wydruk. w nakładzie 200 egz.).


Narzędzie

  1.  

Szanowni Państwo,
 
narzędziem powstałym w trakcie projektu pt. "Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego" o nr POWR.04.03.00-00-W181/16 jest Family Balance Inventory (FABI). Narzędzie zostało zintegrowane z informatycznym systemem obsługi FABI 1.0, odpowiedzialnym za zbieranie danych, ich organizację i przetworzenie a także komunikację z poziomu osoby badanej, diagnosty przeprowadzającego badanie oraz administratora systemu. Moduł zbierania danych powiązany został ze specjalnie do tego celu stworzoną aplikacją mobilną, pozwalającą na zbieranie danych o charakterze samo opisowym w czasie rzeczywistym.
 
System Informatyczny FABI 1.0 składa się z dwóch zintegrowanych komponentów:
 
Aplikacji mobilnej dla Odbiorców,
Panelu administracyjnego dla Diagnostów.
Poniżej lin do wypracowanego narzędzia:
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/IND/2018 dot. naboru sędziów kompetentnych do oceny puli pozycji testowych w ramach realizacji projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego” [więcej]

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków

4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

5. Wzór umowy z Wykonawcą.

Informacja  o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/IND/2018

 


Harmonogram konsultacji metodologicznych w salach UKSW ramach projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równowazenia życia rodzinnego i zawodowego“

Lp.

Data

Godziny

Miejsce

1.

15.03.2021

08.00-15.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

2.

22.03.2021

08.00-15.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

5.

06.04.2021

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

6.

12.04.2021

08.00-15.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

7.

13.04.2021

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

8. 

19.04.2021

08.00-15.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

9.

04.05.2021

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

10.

10.05.2021

08.00-15.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

 

Uaktualniony harmonogram konsultacji metodologicznych w ramach projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego” 

Lp.

Data

Godziny

Miejsce

1.

01-02.12.2020

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

2.

07-09.12.2020

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

3.

14-16.12.2020

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

4.

21-22.12.2020

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

5. 

28-30.12.2020

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

6.

04.01.2020

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

7.

05.01.2021

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

8.

11-13.01.2021

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

9.

18-21.01.2021

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

10.

25-27.01.2021

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

11.

01-03.02.2021

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

12.

08-10.02.2021

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

13.

15-17.02.2021

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

14.

22-24.02.2021

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

 
 

 

Harmonogram konsultacji metodologicznych w ramach projektu
„Innowacyjne narzędzie diagnzoy indywidualnych kompetencji równowazenia życia rodzinnego i zawodowego

Lp.

Data

Godziny

Miejsce

1.

16.11.2020

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

2.

23.11.2020

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

3.

30.11.2020

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

4. 

07.12.2020

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

5.

14.12.2020

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

6.

21.12.2020

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

7.

28.12.2020

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

8.

04.01.2021

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

9.

11.01.2021

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

10.

18.01.2021

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

11.

25.01.2021

08.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 21, sala 118

 

 

Harmonogram wsparcia w projekcie: 

http://www.karan.pl/index/?id=5d616dd38211ebb5d6ec52986674b6e4


Zapytanie ofertowe nr 2/INCH/OZP/2021
 
Szanowni Państwo,
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację usługi mobilnej w ramach projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego”, realizowanego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i.kadziela@uksw.edu.pl oraz obligatoryjnie w wersji papierowej, pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Zarządzania Projektami, ul. Dewajtis 5, pok. 53, 01-815 Warszawa z dopiskiem zapytanie ofertowe nr 2/INCH/OZP/2021, do dnia 06.05.2021 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).
 Harmonogram wsparcia VI-VIII

Harmonogram wsparcia III kwartał 2021


Podręcznik pt. „Diagnoza równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym z wykorzystaniem FABI – Family Balance Inventory pod redakcją naukową Marek Kulesza, Janusz Surzykiewicz, Joachim Thomas".

Pobierz podręcznik w PDF >>

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach