Dzień Studenta - 17.05.2018

DECYZJA Nr 11/2018

Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie godzin rektorskich w dniu 17 maja 2018 roku

Na podstawie § 33 ust. 2 oraz § 120 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana wyszyńskiego w Warszawie - postanawia się, co następuje:

§ 1

1. W związku z organizowanym w dniu 17 maja 2018 r. Dniem Studenta , od godziny 15:00 odwołuje się zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych.