Projekt "Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych"

Projekt "Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych"

Nr projektu: POWR.04.03.00-0052/17

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Partnerzy projektu:

Partner krajowy:
Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej, link do strony internetowej:
 
Partner ponadnarodowy:
1. Katholische Universitat Eichstatt-Ingolstadt (Niemcy), link do strony internetowej:
 
2. IFN Internationales Privatinstitut fur Forschung Und Netzwerkarbeit In Bildung, Beratung Und Management In soziokulturellen Bereichen GmbH  (Niemcy), link do strony internetowej:
 

Projekt ma wypracować w oparciu o rozwiązania niemieckie coachingowy model wsparcia zarządzania procesami sukcesyjnymi w firmach rodzinnych. Proponowana metodyka integrować ma elementy zarządzania procesami sukcesyjnymi oraz przekazywania kompetencji przedsiębiorczych z pokolenia na pokolenia z zagadnieniami zachowania trwałości firmy rodzinnej. Będzie możliwa do zastosowania w różnym etapie rozwoju firmy rodzinnej oraz wieloletniego procesu sukcesji. Rozwiązanie w nowy, unikalny sposób odwołuje się zarówno do tradycyjnego ujęcia coachingu biznesowego, łączonego
z rozwojem przedsiębiorstwa, w szczególności warstwy zarządczej, jak również coachingowego wsparcia kariery i rozwoju osobistego a także tzw. coachingu rodzinnego, odpowiedzialnego za psychospołeczne aspekty sukcesji. W ramach rozwiązania stworzony zostanie system interwencji coachingowej wspierającej zarówno moment inicjowania procesów sukcesyjnych (badanie zdolności do sukcesji), ich przygotowania (rozważanie opcji i możliwości), planowania oraz realizowania/wdrożenia (aspekty czasu, podejmowania decyzji, komunikacji, relacji w rodzinie i firmie, przekazania firmy).

Wypracowanie i wdrożenie do praktyki tego rodzaju rozwiązań wymaga podjęcia uzupełniających się działań na dwóch kierunkach:

(1) nakreślenia bazy programowej, obejmującej szczegółową charakterystykę procesu coachingowego wraz z niezbędnym instrumentarium oraz zasadami (standardami) jego stosowania,

(2) stworzenia koncepcji kształcenia coachów.

Materiałami wytworzonymi podczas projektu będą:

 

(1) Uszczegółowiony opis metodyki coachingu sukcesyjnego integrującego zagadnienia wsparcia procesów sukcesyjnych, zabezpieczenia trwałości firmy rodzinnej oraz międzypokoleniowego przekazywania kompetencji przedsiębiorczych (struktura procesu, metody i techniki pracy, wymiary) (wersja elektroniczna oraz druk).

(2) Program kształcenia/dokształcania coachów sukcesji (moduły szkoleniowe, warunki uczestnictwa, ścieżka profesjonalizacyjna, elementy praktyki) (wersja elektroniczna, skrypt/materiały szkolenia).


Aktualne ogłoszenia

 

Szanowni Państwo,
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji na realizację kursu dla coachów w ramach projektu „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych”, realizowanego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW, w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekrutacja ma charakter otwarty i prowadzona jest w okresie od 24.02.2021 r. do 05.03.2021 r.
 
Poniżej zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursie dla coachów oraz wymagane załączniki.
 
Z poważaniem
Kierownik Projektu ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW
 
Do pobrania:

Załączniki:

 


Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację kursu dla coachów w ramach projektu „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych”, realizowanego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW, w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i.kadziela@uksw.edu.pl oraz obligatoryjnie w wersji papierowej, pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Zarządzania Projektami, ul. Dewajtis 5, pok. 53, 01-815 Warszawa z dopiskiem zapytanie ofertowe nr 1/COSU/OZP/2021, do dnia 23.02.2021 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).
Załączniki:

 
Szanowni Państwo,
 
w związku ze zmianą zapisów Zapytania ofertowego  oraz Załącznika nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, termin składania ofert na zapytanie ofertowe nr 1/COSU/OZP/2021  zostaje wydłużony do 02.03.2021 r. do godz. 10:00.
 

 

 
 

Harmonogramy

Harmonogram kurs dla coachów 2021 - PDF

Harmonogram spotkań zespołu eksperckiego 2018 r.

Harmonogram zadań partnerów


Szanowni Państwo

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie autorskich dzieł w ramach projektu „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych”, realizowanego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW, w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i.kadziela@uksw.edu.ploraz obligatoryjnie w wersji papierowej,pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19 pok. 1912, 01-938 Warszawa, do dnia 29.07.2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia-1

Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia-1

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy-2

Załącznik nr 4 Wzór umowy z Wykonawcą-1

Załącznik nr 5. Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 6 zapytanie ofertowe

załącznik nr 7 informacja o roztrzygnięciu

 

Harmonogram udzielenia wsparcia w projekcie „Coaching sukcesji - wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych “ na III-IV kwartał 2019 roku w zakresie realizacji wzorcowego kursu coachingu sukcesji, kurs realizowany przez Partnera projektu Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej

Harmonogram szkolenia III-IV kwartał 2019


Szanowni Państwo

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie autorskich dzieł w ramach projektu „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych”, realizowanego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW, w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i.kadziela@uksw.edu.ploraz obligatoryjnie w wersji papierowej,pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19 pok. 1912, 01-938 Warszawa, do dnia 10.09.2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).

 

Zapytanie ofertowe

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykaz doswiadczenia

Formularz ofertowy

Wzór umowy z Wykonawcą

Oświadczenie o braku powiązań

 


 

Harmonogram spotkań eksperckich we wrześniu  2020 r. w ramach projektu „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych”

Lp.

Data

Godziny

Miejsce

1.

08.09.2020

08.00-17.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 23, sala 321

2.

10.09.2020

08.00-17.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 23, sala 321

 


 

Harmonogram spotkań eksperckich w sierpniu 2020 r. w ramach projektu „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych”

Lp.

Data

Godziny

Miejsce

1.

17.08.2020

08.00-17.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 23, sala 321

2.

19.08.2020

08.00-17.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 23, sala 321

3.

24.08.2020

08.00-17.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 23, sala 321

4.

26.08.2020

08.00-17.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 23, sala 321

 

 


Harmonogram seminarium eksperckiego w 2020 r. w ramach projektu „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych”

Lp.

Data

Godziny

Miejsce

1.

17.01.2020

09.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 23, sala 215, 206

2.

24.01.2020

09.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 23, sala 215, 206

3.  07.03.2020 09.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 23, sala 215, 206 

 
 

 

Harmonogram seminarium eksperckiego w 2019 r. w ramach projektu „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych”

Lp.

Data

Godziny

Miejsce

1.

11.12.2019

09.00-16.00

UKSW, Wóycickiego 1/3, bud. 23, sala 215, 206

 

 

 

 

Harmonogram działań w projekcie, Partner krajowy ACIE:

ZADANIE 1 - Przygotowanie rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym:

1.      Wizyty studyjne w Niemczech w celu rozpoznania rozwiązań partnera ponadnarodowego.

2.      Prace zespołu eksperckiego przygotowującego rozwiązanie

3.      Polsko – niemieckie warsztaty i konsultacje wypracowanych rozwiązań

4.      Przeprowadzenie badań jakościowych

ZADANIE 2 - Testowanie wypracowanych rozwiązań:

1.      Wzorcowy kurs coachingu sukcesji - 226 godzin

2.        Sesje coachingu sukcesji z przedstawicielami firm rodzinnych.

3.      Indywidulane i grupowe superwizje sesji coachinowych – łącznie odbędzie się 108 godzin superwizji.

4.      Seminaria eksperckie

ZADANIE 3 - Analiza efektów testowanych rozwiązań:

1.       Prace polsko – niemieckiego  zespołu eksperckiego analizującego wyniki testowania wypracowanego rozwiązania

2.       Przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych

ZADANIE 4 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu:

1.      Polsko-niemieckie konsultacje ostatecznej wersji rozwiązań.

2.      Opracowanie standardów stosowania metody

3.      Opracowanie programu szkoleń coachingu sukcesji i narzędzi coachingu

ZADANIE 5 - Wdrożenie rozwiązań do praktyki:

1.      Spotkania instruktażowe dla przedstawicieli organizacji wdrażających 

2.      Seminaria instruktażowe dla przedstawicieli organizacji wdrażających 

3.      Kurs coachingu sukcesji

4.      Wzorcowe sesje coachingowe

5.      Konsultacje i superwizje ekspertów niemieckich

ZADANIE 6 - Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika:

1.      Opracowanie wstępnej formy rekomendacji dla instytucji szkolących i wdrażających

2.      Konsultacje rekomendacji

3.      Poprawienie instrukcji wdrożeniowej oraz jej promowanie

 

Harmonogram działań w projekcie, Partner ponadnarodowy KUEI:

ZADANIE 1 Przygotowanie rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym:

1.      Nawiązanie partnerstwa ponadnarodowego

2.      Konsultacje z ekspertami niemieckimi

3.      Udział w wizytach studyjnych w Niemczech

ZADANIE 2 - Testowanie wypracowanych rozwiązań:

1.      Konsultacje z ekspertami niemieckimi

2.      Udział w superwizjach coachingowych z ekspertami niemieckimi

ZADANIE 3 - Analiza efektów testowanych rozwiązań

1.      Prace polsko – niemieckiego  zespołu eksperckiego analizującego wyniki testowania wypracowanego rozwiązania

ZADANIE 4 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu –styczeń 2020- kwiecień 2020 obejmujący:

1.         Polsko-niemieckie konsultacje ostatecznej wersji rozwiązań

ZADANIE 5 - Wdrożenie rozwiązań do praktyki

1.      Konsultacje i superwizje ekspertów niemieckich

 

Harmonogram działań w projekcie, Partner ponadnarodowy IFN:

ZADANIE 1 Przygotowanie rozwiązania wspólnie z partnerem ponadnarodowym:

4.      Nawiązanie partnerstwa ponadnarodowego

5.      Konsultacje z ekspertami niemieckimi

6.      Udział w wizytach studyjnych w Niemczech

ZADANIE 2 - Testowanie wypracowanych rozwiązań:

3.      Konsultacje z ekspertami niemieckimi

4.      Udział w superwizjach coachingowych z ekspertami niemieckimi

ZADANIE 3 - Analiza efektów testowanych rozwiązań

2.      Prace polsko – niemieckiego  zespołu eksperckiego analizującego wyniki testowania wypracowanego rozwiązania

ZADANIE 4 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu –styczeń 2020- kwiecień 2020 obejmujący:

2.         Polsko-niemieckie konsultacje ostatecznej wersji rozwiązań

ZADANIE 5 - Wdrożenie rozwiązań do praktyki

2.      Konsultacje i superwizje ekspertów niemieckich


Harmonogram III kwartał 2021 r. seminaria i spotkania instruktażowe PDF

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach