Przejdź do treści

Opiekunowie roczników w roku ak. 2024/2025

Decyzją Księdza Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. dr. hab. Mieczysława Ozorowskiego z dnia 28 czerwca 2024 r. opiekunami roczników w roku ak. 2024/2025 będą:

a) dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (licencjackich):

– ks. dr Dariusz Tułowiecki – 1 rok;
– dr Anna Czyżkowska – 2 rok;
– ks. dr Adam Grabowski – 3 rok.

b) dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (magisterskich):

– mgr Katarzyna Kwiatkowska – 1 rok;
– dr n. med. Justyna Stępkowska – 2 rok.

Zgodnie z § 9 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 30/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu Studiów 
w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „opiekun czuwa nad realizacją procesu dydaktycznego, zaspokajaniem potrzeb naukowych, socjalnych, kulturalnych i duchowych studentów oraz może w tych sprawach zgłaszać wnioski i propozycje Rektorowi i dziekanowi, kierownikowi kierunku, a także organom Samorządu Studentów”.