Przejdź do treści

REKRUTACJA TRWA – ZAPRASZAMY!


Adresaci

Kurs jest kierowany do osób posługujących chorym w hospicjach, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, domach seniora, domach opieki, do kapelanów i kandydatów na kapelanów szpitalnych oraz do wszystkich osób pełniących posługę w innych miejscach pomocy osobom chorym, starszym, umierającym.


Cele kursu

 • poszerzenie wiedzy w wymiarach: medycznym, psycho-społecznym, prawno-organizacyjnym i filozoficzno-teologicznym;
 • nabycie umiejętności do prowadzenia dialogu i towarzyszenia osobom chorym:
  w różnym wieku, z różnym stopniem niepełnosprawności, w różnym stadium choroby, w obliczu śmierci;
 • zdobycie nowych kompetencji w relacji z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji zdrowotnej, przeżywającymi kryzys i zwątpienie, z chorymi terminalnie i ich rodzinami;
 • nabycie umiejętności psychologicznych w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi;
 • wymiana doświadczeń w rożnych placówkach i ośrodkach z całej Polski.

Wykładowcy

Wykłady, konwersatoria i warsztaty prowadzone są przez specjalistów w dziedzinie medycyny, psychologii, teologii, etyki, bioetyki i prawa oraz przy wsparciu kapelanów szpitalnych, pełniących swoje zadania w różnych częściach Polski.


Czas trwania kursu

Kurs w roku akademickim 2023/2024 obejmować będzie 10 zjazdów (dwa semestry). Zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej i on-line.

Zajęcia kursowe i warsztaty odbywać się będą w soboty zjazdowe (szacunkowe godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć w dniu zjazdowym: 9.00 do 20.00).


Łączny wymiar godzinowy kursu

Kurs obejmuje 10 zjazdów, rozłożone na dwa semestry (120 godzin dydaktycznych, 6 ECTS).


Miejsce odbywania kursu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3
oraz on-line.


Program kursu

Kurs nakierowany jest na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych. Istotną częścią kursu jest moduł warsztatowy, podczas którego kursanci ćwiczyć będą umiejętności w praktyce. Zaliczeniu podlegać będzie każdy moduł kursu z osobna. Ukończenie kursu poświadczone będzie zaświadczeniem. Kurs będzie obejmował pięć modułów:

 • Moduł medyczny, którego celem będzie przedstawienie najważniejszych wyzwań, związanych z początkiem, środkiem i końcem życia człowieka. Pogłębiona wiedza medyczna pozwoli uczestnikom kursu lepiej rozumieć pacjentów, ich potrzeby i zachowania.
 • Moduł filozoficzno-teologiczny będzie okazją do kursorycznego zaprezentowania najważniejszych kwestii, związanych z udzielaniem sakramentów w różnych fazach życia i choroby, a także zdobycia pogłębionej argumentacji filozoficzno-teologicznej do rozmowy i towarzyszenia duchowego w sytuacjach choroby i umierania, zarówno z pacjentem, jak i z jego bliskimi.
 • Moduł psychologiczny pozwoli uczestnikom zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami wiedzy psychologicznej, umożliwiając jednocześnie zdobycie umiejętności rozeznawania różnych form wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych oraz wskazywania – w razie potrzeby – adekwatnych form specjalistycznej pomocy psychologicznej.
 • Moduł prawno-organizacyjny będzie oparty na rzetelnym wykładzie na temat uwarunkowań prawnych opieki nad chorym, posługi kapelana w polskim systemie prawnym, współpracy z wolontariuszami i innymi osobami w systemie opieki zdrowotnej.
 • Moduł warsztatowy zawierać będzie ćwiczenia praktyczne z komunikacji, pracy nad emocjami, radzeniem sobie ze stresem i asertywnością.

Zapisy

Zapisy dokonywane są za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK. Zapisy trwają do 30 października 2023 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów:

https://irk.uksw.edu.pl/pl/offer/KURSY_2022/programme/K_WSR-SKOPCH/

Warunkiem rekrutacyjnym przyjęcia na kurs, jest zarejestrowanie się w systemie IRK i złożenie w terminie do 30 października 2023 kwestionariusza zgłoszeniowego wygenerowanego i wydrukowanego z systemu IRK.

Dokument można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Studiów nad Rodziną
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 215
01-938 Warszawa
tel. 22 561 90 49, e-mail: wsr@uksw.edu.pl


Koszt

2950 zł (opłata jednorazowa)

Opłaty wnoszone są zgodnie z informacjami, które przekazane zostaną osobom zakwalifikowanym na Kurs.


Kierownik specjalistycznego kursu profesjonalizacji zawodowej osób posługujących chorym i kapelanów szpitalnych „Kontakt z chorym i jego rodziną

Dr n. med. Justyna Stępkowska

e-mail: profesjonalizacja.zawodowa@uksw.edu.pl


Informacje w Dziekanacie Wydziału Studiów nad Rodziną

ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 215
01-938 Warszawa

tel. 22 561 90 49, e-mail: wsr@uksw.edu.pl


Internetowa Rejestracja Kandydatów

https://irk.uksw.edu.pl/pl/offer/KURSY_2022/programme/K_WSR-SKOPCH/