Przejdź do treści

Zarządzenie Nr 54/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i jego doskonalenia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia


Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Więcej na temat działalności komisji TUTAJ.


Raport z samooceny kierunków UKSW w Warszawie


Raport oceny zajęć dydaktycznych – Ankiety studentów


Analiza SWOT Wydziału Studiów nad Rodziną


Tydzień Jakości Kształcenia w UKSW z udziałem pracowników WSR


Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń oraz ich dokumentowanie w USOS


Procedura wewnętrznego badania karier zawodowych absolwentów UKSW w Warszawie

Losy zawodowe absolwentów UKSW – wyniki badań Biura Karier UKSW

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych


Program „Mistrzowie Dydaktyki”

Więcej informacji na stronie UKSW: https://jakosc.uksw.edu.pl/mistrzowie-dydaktyki/

Tutorzy z Wydziału Studiów nad Rodziną

Czyżkowska Anna Małgorzata
dr
Pracownik badawczo-dydaktyczny


Wykształcenie i stopnie naukowe

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii

2019: Udział w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Mistrzowie Dydaktyki” od września 2019. „Master of Didactics” na University of Groningen, Holandia, październik 2019.

2010: doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

2005-2010: podyplomowo Terapia rodzin (Polski Instytut Ericksonowski)

2000-2005: studia magisterskie na kierunku Psychologia, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, ukończone specjalizacje: Psychoterapia; Psychologia Wychowawcza

1995-2000: LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego w Warszawie

dziedzina nauk o rodzinie, dyscyplina nauki o rodzinie;
dziedzina nauk społecznych, dyscyplina psychologia

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/515/dr-anna-czyzkowska/

Stępkowska Justyna Kinga
dr
Pracownik badawczo-dydaktyczny; Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW


Wykształcenie i posiadane stopnie i tytuły

Doktor nauk medycznych – Uzyskany stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna ze specjalnością ginekologia i położnictwo, endokrynologia ginekologiczna, diagnostyka chorób nowotworowych, medycyna zapobiegawcza.

Tytuł zawodowy lekarza – studia medyczne na kierunku lekarskim I Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Tytuł zawodowy magistra biotechnologii – Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, ukończone studia I oraz II stopnia, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Wykształcenie specjalistyczne certyfikowane z zakresu seksuologii Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW.


 

dziedzina nauk o rodzinie, dyscyplina nauki o rodzinie;
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

Kućko Wojciech
ks. dr
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW; Wicedyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie UKSW; Ekspert Agencji Stolicy Świętej do spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO)


Wykształcenie

2013-2016 studia doktoranckie z teologii moralnej w Pontificia Università Lateranense – Accademia Alfonsiana – Istituto Superiore di Teologia Morale w Rzymie, ukończone z wynikiem summa cum laude. Doktorat na podstawie rozprawy: Etica dei farmacisti in Italia. Verso una nuova comprensione e prassi alla luce della bioetica personalista [Etyka farmaceutów we Włoszech. W kierunku nowego rozumienia i praktyki w świetle bioetyki personalistycznej]. Zrealizowany z pomocą grantu włoskiego Ministero dell’Istruzione (Ministerstwa Nauki), Comitato Regionale Coordinamento delle Università del Lazio oraz Conferenza dei Rettori delle Università Pontificie Romane

2011-2013 studia licencjackie z teologii moralnej w Pontificia Università Lateranense – Accademia Alfonsiana – Istituto Superiore di Teologia Morale w Rzymie. Licencjat na podstawie pracy: “Quando lo Sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno” (Mt 9,15). Le sfide etiche poste alla pratica contemporanea del digiuno [„Kiedy zabiorą im pana młodego, wtedy będą pościć” (Mt 9, 15). Wyzwania etyczne współczesnej praktyki postu] z wynikiem summa cum laude

2010-2011 studia doktoranckie z teologii moralnej: Instytut Teologii Moralnej – Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2003-2009 studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zakończone magisterium na podstawie pracy: Interpretacja humanizmu ateistycznego w pismach Henri de Lubaca (2009) z wynikiem summa cum laude, wyróżnieniem uniwersyteckim i nagrodą Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

1999-2003 nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie

1991-1999 nauka w Szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie

Ukończone kursy

2023 Facebook Masterclass AI, Mirosław Skwarek & Funnellstar.io, 8 maja 2023 r.

Szkolenie „Podnoszenie wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności”, UKSW w Warszawie, czerwiec 2023 r.

2020 Animatore Laudato sì, Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, 4 październia 2020 r.

2019-2021 University of Groningen (Holandia), „Mistrzowie dydaktyki” – program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Study visit, Fundamentals to University Teaching – Master of Didactics

2019 UKSW w Warszawie, Szkolenie dotyczące baz naukowych SciVal i Scopus, 7 maja 2019 r.

2019 UKSW w Warszawie, Szkolenie dotyczące wykorzystania: Web of Science, Journal Citation Reports, EndNote i InCites, do gromadzenia bibliografii oraz analizy dorobku naukowego, 20 maja 2019 r.

2018-2019 UKSW w Warszawie, Szkolenie „Nowoczesne metody dydaktyczne z projektu Młody Dydaktyk w Uniwersytecie”, Dział Kształcenia UKSW w Warszawie, semestr zimowy 2018/2019, zaświadczenie z dn. 1 marca 2019 r.

2018-2019 UKSW w Warszawie, „Granty badawcze”, Biuro Badań Naukowych UKSW w Warszawie, semestr zimowy 2018/2019

2018 UKSW w Warszawie, Szkolenie „Jednolity System Antyplagiatowy”, Ośrodek Przetwarzania Informacji, 19 grudnia 2018 r.

2016 Kongregacja ds. Świętych (Watykan), XXXII Corso Studium [Kurs dla postulatorów procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych], 11 stycznia – 4 maja 2016 r.

2014-2016 Unione Cattolica Farmacisti Italiani [Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Włoskich] (Rzym), konferencje i spotkania comiesięczne, październik 2014 – czerwiec 2016 r.

2014-2015 Kongregacja ds. Duchowieństwa, «Corso per formatori» [Kurs dla formatorów seminaryjnych] (Watykan), październik – maj 2015 r.

2014 Penitencjaria Apostolska, Convegno «Il sigillo confessionale e la privacy pastorale» [Pieczęć sakramentalna i privacy pastoralna] (Watykan), 12-13 listopada 2014 r.

Doświadczenie pracy badawczo-dydaktycznej

od 29 września 2023 r. prodziekan ds. studenckich Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

od 12 czerwca 2023 r. wicedyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

od 1 stycznia 2023 r. prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2020-2024 Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie:

  • członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Okresowej Pracowników
  • przewodniczący Zespołu ds. przygotowania Raportu Samooceny Wydziału Studiów nad Rodziną dla celów oceny watykańskiej wizytacji Agencji Stolicy Świętej do spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO) (od 25 kwietnia 2023 r.)

2020-2023 sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Studia Nauk Teologicznych PAN”

od 8 września 2020 r. członek zespołu ds. przygotowania wydziałowego Raportu Samooceny dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

od 30 października 2019 r. pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Strony Internetowej Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie

od 1 października 2019 r. importer publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej

od 8 lipca 2019 r. koordynator ds. sprawozdawczości naukowej Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie

2019-2020 Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie:

  • członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Okresowej Pracowników

od 1 października 2018 r. sekretarz i redaktor techniczny czasopisma naukowego „Studia nad Rodziną”

od 1 października 2018 r. adiunkt w Wydziale Studiów nad Rodziną – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

od 8 czerwca 2017 r. opiekun Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

od 1 października 2016 r. wykładowca teologii moralnej, spowiednictwa, seminarium magisterskiego i wykładu monograficznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

Członkostwo w towarzystwach naukowych

od 3 sierpnia 2023 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

od 5 października 2020 r. członek Towarzystwa Naukowego Płockiego

od 28 maja 2019 r. członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego

od 1 czerwca 2017 r. członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów

Doświadczenie pracy kapłańskiej i kościelna działalność organizacyjna

od 17 marca 2023 r. członek Rady Kapłańskiej Diecezji Płockiej

od 17 marca 2023 r. członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Płockiej

od 1 września 2022 r. pomoc duszpasterska w parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej (Diecezja Płocka)

od 1 października 2021 r. koordynator Procesu Synodalnego w Diecezji Płockiej

od 14 września 2021 r. diecezjalny cenzor kościelny

2021-2022 juror i twórca pytań XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej Płock 2022 „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”

od 4 czerwca 2020 r. skarbnik Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy XX Profesorów Seminarium Duchownego w Płocku

od 25 listopada 2019 r. ekspert w Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche [AVEPRO, Agencji Stolicy Świętej do spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych]

od 1 stycznia 2018 r. dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej

od 7 marca 2017 r. członek Zespołu ds. Programowych i Promocyjnych Szkół Katolickich w Płocku

od 28 września 2016 r. członek Komisji Przedwizytacyjnej Kurii Diecezjalnej Płockiej

od 1 września 2016 r. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Diecezji Płockiej

od 1 września 2016 r. asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

16 marca 2017 r. – 2 września 2021 r. asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Płocku

1 września 2016 r.18 września 2022 r. pomoc duszpasterska w parafii pw. św. Stanisława BM w Dobrzykowie (Diecezja Płocka)

1 września 2016 r. – 4 czerwca 2022 r. członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Płockiej (kadencja 2017-2022)

1 września 2016 r. – 4 czerwca 2022 r. członek Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Religijnych Diecezji Płockiej (kadencja 2017-2022)

1 września 2016 – 31 grudnia 2017 r. pracownik Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej

1 września 2016 r. – 30 czerwca 2018 r. pracownik Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA w Płocku

2009-2010 praca na wikariacie w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Żurominie i Sanktuarium Matki Boskiej Żuromińskiej; nauczyciel religii w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

13 czerwca 2009 r. święcenia kapłańskie w Bazylice Katedralnej w Płocku

2008-2009 praktyka diakońska w parafii pw. Ducha Świętego w Płocku

7 czerwca 2008 r. święcenia diakonatu w Bazylice Katedralnej w Płocku


dziedzina nauk o rodzinie, dyscyplina nauki o rodzinie
dziedzina nauk teologicznych, dyscyplina nauki teologiczne

https://science2business.edu.pl/portfolio-naukowe/518/ks-dr-wojciech-kucko/

Tułowiecki Dariusz
ks. dr
Pracownik badawczo-dydaktyczny


Wykształcenie

1999 r. – magister teologii na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

2001-2005 – studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych, kierunek socjologia;

2005-2009 – studia doktoranckie Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych, kierunek socjologia;

2009 r. – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie; temat pracy: Religijność młodzieży ponadgimnazjalnej w małym mieście (na przykładzie Ostrowi Mazowieckiej), promotor: hab. dr hab. Janusz Mariański, recenzenci: prof. dr hab. Józef Baniak UAM, dr hab. Witold Zdaniewicz, prof. UKSW w Warszawie.

Praca dydaktyczna

Od 2008 – zajęcia w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży / Wydział Teologiczny UKSW Warszawa;

2010-2013 – adiunkt w Katedrze Socjologii Rozwoju Regionalnego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży (Wydział Ekonomiczno-Społeczny);

2012-2016 – adiunkt w Katedrze Polityki Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (Wydział Nauk Społecznych);

Od 2016 – adiunkt (w latach 2018/2019 po. Kierownika) w Katedrze Małżeństwa i Rodziny, Polityki Społecznej i Demografii, (Wydział Studiów nad Rodziną) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Od 2019 – Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Od 2008 – Sekcja Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej;

Od 2014 – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej;

Od 2015 – Polskie Towarzystwo Teologiczne, Sekcja Socjologiczno-Pastoralna;

Od 2018 – Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Sekcja Socjologii Religii i Sekcja Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności.

dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki socjologiczne

Kwiatkowska Katarzyna
mgr
Pracownik badawczo-dydaktyczny


Wykształcenie

2018 – studia magisterskie na kierunku Psychologia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii; sekcja psychologii rozwojowej i wychowawczej.

od 2018 – studia magisterskie na kierunku socjologia stosowana z antropologią człowieka, Uniwersytet Warszawski w Warszawie, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.

Odbyte kursy i szkolenia

2013 – 2017 – Kurs pedagogizacyjny obejmujący etap szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalne ukończony na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW,

2018 – Akredytowany przez Predictive Solution Sp. z o.o. kurs „Zaawansowane metody wielowymiarowej analizy danych w IBM SPSS Statistics: Wybrane metody klasyfikacji i wyjaśniania”. Otrzymane kwalifikacje: Certyfikat SPSS Technology Junior Expert.

2018 – Kurs „Metodyka Design Thinking” realizowany przez Idea Spin Sp. z o.o.

2018 r. – Szkolenie „bazowe” w PCM, Oddział w Warszawie.

2018 r. – Szkolenie „Mediator rodzinny – szkolenie specjalistyczne”.

2018 r. – Szkolenie specjalistyczne z zakresu „Mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich” PCM, Oddział w Warszawie.

2018 r. – 2019 r. – Szkolenia w ramach specjalizacji z negocjacji i mediacji na studiach magisterskich z socjologii stosowanej w Instytucie Socjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

2019 r. – Szkolenia w ramach Kliniki mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

marzec 2021 r. – Udział w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Mistrzowie Dydaktyki”

Doświadczenie w praktyce zawodowej

od 2019 r. – współpraca z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfilktów przy WPiA UW

dziedzina nauk o rodzinie, dyscyplina nauki o rodzinie;
dziedzina nauk społecznych, dyscyplina psychologia

Więcej informacji dotyczących projektu można znaleźć na stronach MEiN:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-programie-mistrzowie-dydaktyki