Przejdź do treści

Absolwenci i rynek pracy

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uzyskał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Uczelnia przyszłości. Wyróżnienie przyznano trzem prestiżowym projektom prowadzonym przez naukowców UKSW.

Absolwenci i rynek pracy


MIEJSCA PRACY DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU „NAUKI O RODZINIE”

Wybór na podstawie:

– Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

– Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

– Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych;

– Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Warszawa, dnia 28 października 2021 r., poz. 1960.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ (stanowiska pracy dla absolwentów kierunku „nauki o rodzinie”)

STANOWISKA PRACYWYMAGANIA KWALIFIKACYJNE – podstawa prawna: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
Asystent rodzinyArt. 12. 1. Asystentem rodziny może być osoba, która: 1) posiada: a) wykształcenie wyższe na kierunku m.in. nauki o rodzinie (…);
Kierownik Placówki Wsparcia DziennegoArt. 25. 1. Placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik. 2. Kierownikiem placówki wsparcia dziennego może być osoba, która: 1) posiada wykształcenie wyższe: a) na kierunku m.in. nauki o rodzinie (…) lub b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie m.in. nauki o rodzinie (…);
Wychowawca w Placówce Wsparcia DziennegoArt. 26. 1. Osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje: 1) w przypadku wychowawcy: a) wykształcenie wyższe: – na kierunku m.in. nauki o rodzinie (…) lub – na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie m.in. nauki o rodzinie (…);
Koordynator Rodzinnej Pieczy ZastępczejArt. 78. 1. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która: 1) posiada: a) wykształcenie wyższe na kierunku m.in. nauki o rodzinie (…); lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie m.in. nauki o rodzinie (…); oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka; //4. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.//
Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego
Art. 97. 1. Placówką opiekuńczo-wychowawczą kieruje dyrektor. 3. Dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego może być osoba, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny: a) na kierunku m.in. nauki o rodzinie (…); albo b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie m.in. nauki o rodzinie (…); 2) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną;
Wychowawca w Placówce Opiekuńczo-WychowawczejArt. 98. 1. Osobą pracującą z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje: 1) w przypadku wychowawcy – wykształcenie wyższe: a) na kierunku m.in. nauki o rodzinie (…); albo b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie m.in. nauki o rodzinie (…);
Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej  

Wychowawca w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej
  Art. 109.1. W regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Art. 113.1. Do regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych przepisy art. 97–98 (…) stosuje się odpowiednio. /przedstawione powyżej/  
Dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego

Wychowawca w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym
  Art. 111.1. W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym umieszcza się dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.   Art. 113.2. Do interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych przepisy art. 97–98 (…) stosuje się odpowiednio. /przedstawione powyżej/
Dyrektor Ośrodka AdopcyjnegoArt. 158. 1. Dyrektorem ośrodka adopcyjnego może być osoba, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra na kierunku m.in. nauki o rodzinie (…); 2) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną;
Specjalista ds. adopcji w Ośrodku AdopcyjnymArt. 159.1. Osobą pracującą w ośrodku adopcyjnym, zajmującą się prowadzeniem procedur przysposobienia lub przygotowaniem osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka może być osoba, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny: a) na kierunku m.in. nauki o rodzinie (…), albo b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie m.in. nauki o rodzinie (…); 2) posiada co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną;

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ i CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH (instytucje, w których mogą być zatrudnieni absolwenci kierunku „nauki o rodzinie”)

INSTYTUCJE SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ  STANOWISKO PRACYWYMAGANIA KWALIFIKACYJNE  
  – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – Ośrodki Pomocy Społecznej – Domy Pomocy Społecznej – Placówki Specjalistycznego Poradnictwa, w tym rodzinnego – Ośrodki Wsparcia – Ośrodki Interwencji Kryzysowej   (podstawa prawna:Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z późn. zm.)  – Specjalista pracy z rodziną – Starszy specjalista pracy z rodziną – Doradca rodzinny (poradnictwo) – Specjalista ds. interwencji kryzysowej – Opiekun osoby starszej/niesamodzielnej        Wykształcenie wyższe – kierunek studiów w zakresie m.in. nauki o rodzinie (…);   (podstawa prawna:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Warszawa, dnia 28 października 2021 r., Poz. 1960)  
   Centra Usług Społecznych   (podstawa prawna:Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych)  Art. 2. 1. Usługi społeczne oznaczają działania z zakresu: 1) polityki prorodzinnej, 2) wspierania rodziny, 3) systemu pieczy zastępczej, 4) pomocy społecznej, 5) promocji i ochrony zdrowia, 6) wspierania osób niepełnosprawnych, 7) edukacji publicznej, 8) przeciwdziałania bezrobociu itd.;

zestawienie przygotowała:
dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz
.


Perspektywy rozwoju

W Dzienniku Ustaw RP (poz. 1187) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2023 r. zmieniające Rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 342, 744 i 1749). Dokument zakłada powstanie nowej dziedziny specjalizacji – psychoterapii (kod nowej dziedziny – 044 psychoterapia). W ramach kształcenia podyplomowego o podniesienie kwalifikacji w dziedzinie psychoterapii będą mogły się ubiegać osoby, które uzyskały tytuł magistra po ukończeniu studiów na następujących kierunkach: lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, pedagogika, praca socjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie.


Rynek pracy

Prognoza na 2023 i 2024 r. na podstawie strony: https://barometrzawodow.pl


Fanpage Absolwentów UKSW

W 2023 r. została utworzona strona Facebooka, stworzona z myślą o naszych absolwentach. Zapraszamy do polubienia i obserwowania strony oraz dzielenia się nią wśród środowiska uniwersyteckiego.

Strona umożliwia absolwentom wymianę doświadczeń, rozwijanie relacji zawodowych, a także poznawanie najnowszych wydarzeń i interesujących inicjatyw na UKSW oraz na rynku pracy.

Absolwenci skorzystają z przywilejów, takich jak:
– program „Karta Absolwenta UKSW” (zniżki na produkty i usługi różnych firm); 
– bezpłatne szkolenia rozwojowe;
– udział w skierowanych do nich wydarzeniach. 

Planowane jest również, wspólnie z absolwentami, organizowanie różnego rodzaju wydarzeń dla studentów, które pozwolą na rozwijanie kontaktów i wzajemnie wspieranie się w karierze zawodowej. 

Zapraszamy, może ktoś z Państwa jest absolwentem UKSW?

Link do strony: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552409453230

Absolwenci UKSW