Przejdź do treści

Kontakt

ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa, 
budynek 23, pok. 214
tel. 22 561 90 48, e-mail: wsr@uksw.edu.pl


Władze wydziału w latach 2023-2024

Ozorowski Mieczysław
ks. prof. dr hab.
Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW; Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Rodzinie UKSW


Wykształcenie

Szkoła Podstawowa: 1968 – 1972 w Wólce Przedmieści

1972 – 1976 Szkoła nr 13 w Białymstoku

Szkoła Średnia:   1976 – 1980 III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Studia: 1980 – 1986 Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży

1986 – 1987 Kurs języka francuskiego na Uniwersytecie we Fryburgu(Szwajcaria)

1987 – 1992 Studia doktoranckie na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria)

2002 – Habilitacja z teologii dogmatycznej na WT UKSW – kolokwium 20 maja 2002

19.02.2014 tytuł – profesora nauk teologicznych

Dyplomy, tytuły i stanowiska

1980 Świadectwo dojrzałości w Białymstoku (III Liceum Ogólnokształcące)

1986 Magisterium z teologii na ATK w Warszawie, na temat: Rekapitulacja w nauczaniu świętego Pawła. Promotor ks. Dra Jan Harasim

1992 Doktorat z teologii dogmatycznej na Wydział Teologii w Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria), na temat: Bera’ha et Eucharistie. La théologie des nouvelles prières eucharistiques a la lumière de la tradition euchologique juive. Promotor : o. Prof. Liam Walsh, rec : o. Prof. Jakob Baumgartner.

1993 Nostryfikacja dyplomu doktorskiego na Wydziale Teologicznym ATK a w Warszawie, rec.: o. prof. Jacek Salij, ks. prof. Lucjan Balter.

2002 – Habilitacja z teologii dogmatycznej na WT UKSW – kolokwium 20 maja 2002 – na podstawie rozprawy: Benedykta Hessego nauka o małżeństwie, Studium teologicznodogmatyczne, Warszawa 2002, 395 s. rec.: ks. Prof. dr hab. Jerzy Misiurek (KUL), ks. Prof. dr hab. Czesław Rychlicki (UMK), ks. Prof. dr hab. Lucjan Balter (UKSW).

2014 – tytuł profesora nauk teologicznych na podstawie dorobku i rozprawy: Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej, Warszawa UKSW 2012 ss. 355. ISBN 9788370727789; recenzenci: prof. J. Lewandowski (WT UKSW w Warszawie), prof. K. Góźdź (WT KUL – Lublin), prof. A. Napiórkowski (WT UPJP II Kraków), prof. P. Jaskóła (WT UO – Opole).

1 marca 2004 – mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UKSW w Instytucie Studiów nad Rodziną – WT przy Katedrze Historii teologii małżeństwa i rodziny (Kierownik Katedry).

1.02.2015 mianowany na profesora zwyczajnego na WSR przy Katedrze Historii teologii małżeństwa i rodziny (Kierownik Katedry).

01.09.05-30.08.2008 Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW.

01.09.2005-30.08.2008 Członek z wyboru Senatu UKSW

Od 30.09.2008 Członek gość Senatu UKSW

31.04.2008-30.09.2012 wybrany na Przewodniczącego Rady Bibliotecznej UKSW

1.10.2008 -31.08.2010 Dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną Wydział Teologiczny UKSW

Od 10.2008 -11.11.2010 Członek senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów UKSW

od 2010 do 2020- Członek senackiej Komisji statutowej UKSW

Od 01.11.2010 – 31.08.2020 Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW (ponownie wybrany w 2012 r.; oraz w 2016)

Święcenia i praca duszpasterska

16.05.1985 Święcenia diakonatu w Łomży

31.05.1986 Święcenia kapłańskie w Łomży

1990 – 1992 posługa duszpasterska w Secteure de Montagnes Neuchateloises  La Chaux de Fonds (Szwajcaria)

01.10.1992-30.08.1993 Wikariusz w Parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży

01.10.1992-30.08.1993 Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Sportowców

Od 1993 do 2006 Diecezjalny referent ds. ekumenizmu

03.05.2005 – Podniesiony do godności Kapelana jego świątobliwości przez Benedykta XVI

Praca naukowa

Od  1.10.1992-30.06.1993 wykłady zlecone z dogmatyki na Diecezjalnym Studium Katechetycznym w Łomży

30.10.1992-30.06.1993 wykłady zlecone z dogmatyki w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach

Od 01.10.1993- Adiunkt w Instytucie Studiów nad Rodziną przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

01.10.1993 – 30.06.1997: wykłady zlecone z teologii dogmatycznej – kurs podstawowy w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku

od 01.10.1994: wykłady zlecone z teologii dogmatycznej – chrystologia, eklezjologia, mariologia, eschatologia, ekumenizm w Kolegium Teologicznym w Łomży

od 01.10.1994- wykłady zlecone z teologii dogmatycznej – uzupełnienia w Kolegium Teologicznym w Białymstoku

od 01.10.1994 – 30.06.1997  wykłady z teologii dogmatycznej – eklezjologia, mariologia i ekumenizm w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży

od  01.10.1998:  wykłady z teologii dogmatycznej – eklezjologia, mariologia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży

1 marca 2004 – mianowany na stanowisko Profesora nadzwyczajnego UKSW w Instytucie Studiów nad Rodziną – WT przy Katedrze Historii teologii małżeństwa i rodziny (Kierownik Katedry).

1.02.2015 mianowany na profesora zwyczajnego na WSR przy Katedrze Historii teologii małżeństwa i rodziny (Kierownik Katedry).

Nagrody i odznaczenia

2007 Nagroda Rektora UKSW za całokształt pracy dla dobra UKSW

2011 Nagroda Rektora UKSW za inicjatywę i kreatywną pracę.

2011 (9.08) – Medal srebrny za długoletnią służbę (Prezydent RP)

2012 (22.02) – Złoty Krzyż Zasługi (Prezydent RP)

2016 (04.11) Złoty medal od Instytutu Papieskiego Jana Pawła II w Warszawie.

2016 (12.12.2016)- Medal i Dyplom Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii, Częstochowa

Przynależność do organizacji i role eksperckie

09.2008 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Teologów Dogmatyków

09.2008 – 12.2012- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

Od 18.12.2012 do 30.12.2006 – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

Od 2010 – Członek konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski

10.2010 – członek zespołu oceniającego Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.

Ekspert i autor projektu dokumentu Formacja i posługa kapłanów na I Synod diecezji łomżyńskiej 2005r. wydane : I Synod Diecezji Łomżyńskiej 1995 – 2005, prawo partykularne Kościoła Łomżyńskiego, Łomża 2005, s. 48-72. statuty 80-175.

Ekspert i członek zespołu przygotowującego dokumenty posynodalne I Synodu Diecezji łomżyńskiej (2005- 2008).\

2015 – Ekspert przy opracowaniu programu stażowego dla absolwentów WSR w projekcie Kompetencje na start (nr UDA-POKL.04.01.01-14-114/14-00).

Udział w szkoleniach

01.04.2017 – Dojrzewanie do Nieba – wykład w szkoleniu dla wolantariuszy pt. „I ty możesz pomóc” organizowane Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów – Warszawa. To samo w 2019 i 2020 roku

Szkolenia liderów Polonii – 2020 – Dublin Irlandia


Kućko Wojciech
ks. dr
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW; Wicedyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie UKSW; Ekspert Agencji Stolicy Świętej do spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO)


Wykształcenie

2013-2016 studia doktoranckie z teologii moralnej w Pontificia Università Lateranense – Accademia Alfonsiana – Istituto Superiore di Teologia Morale w Rzymie, ukończone z wynikiem summa cum laude. Doktorat na podstawie rozprawy: Etica dei farmacisti in Italia. Verso una nuova comprensione e prassi alla luce della bioetica personalista [Etyka farmaceutów we Włoszech. W kierunku nowego rozumienia i praktyki w świetle bioetyki personalistycznej]. Zrealizowany z pomocą grantu włoskiego Ministero dell’Istruzione (Ministerstwa Nauki), Comitato Regionale Coordinamento delle Università del Lazio oraz Conferenza dei Rettori delle Università Pontificie Romane

2011-2013 studia licencjackie z teologii moralnej w Pontificia Università Lateranense – Accademia Alfonsiana – Istituto Superiore di Teologia Morale w Rzymie. Licencjat na podstawie pracy: “Quando lo Sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno” (Mt 9,15). Le sfide etiche poste alla pratica contemporanea del digiuno [„Kiedy zabiorą im pana młodego, wtedy będą pościć” (Mt 9, 15). Wyzwania etyczne współczesnej praktyki postu] z wynikiem summa cum laude

2010-2011 studia doktoranckie z teologii moralnej: Instytut Teologii Moralnej – Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2003-2009 studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zakończone magisterium na podstawie pracy: Interpretacja humanizmu ateistycznego w pismach Henri de Lubaca (2009) z wynikiem summa cum laude, wyróżnieniem uniwersyteckim i nagrodą Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

1999-2003 nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie

1991-1999 nauka w Szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie

Ukończone kursy

2023 Facebook Masterclass AI, Mirosław Skwarek & Funnellstar.io, 8 maja 2023 r.

Szkolenie „Podnoszenie wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności”, UKSW w Warszawie, czerwiec 2023 r.

2020 Animatore Laudato sì, Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, 4 październia 2020 r.

2019-2021 University of Groningen (Holandia), „Mistrzowie dydaktyki” – program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Study visit, Fundamentals to University Teaching – Master of Didactics

2019 UKSW w Warszawie, Szkolenie dotyczące baz naukowych SciVal i Scopus, 7 maja 2019 r.

2019 UKSW w Warszawie, Szkolenie dotyczące wykorzystania: Web of Science, Journal Citation Reports, EndNote i InCites, do gromadzenia bibliografii oraz analizy dorobku naukowego, 20 maja 2019 r.

2018-2019 UKSW w Warszawie, Szkolenie „Nowoczesne metody dydaktyczne z projektu Młody Dydaktyk w Uniwersytecie”, Dział Kształcenia UKSW w Warszawie, semestr zimowy 2018/2019, zaświadczenie z dn. 1 marca 2019 r.

2018-2019 UKSW w Warszawie, „Granty badawcze”, Biuro Badań Naukowych UKSW w Warszawie, semestr zimowy 2018/2019

2018 UKSW w Warszawie, Szkolenie „Jednolity System Antyplagiatowy”, Ośrodek Przetwarzania Informacji, 19 grudnia 2018 r.

2016 Kongregacja ds. Świętych (Watykan), XXXII Corso Studium [Kurs dla postulatorów procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych], 11 stycznia – 4 maja 2016 r.

2014-2016 Unione Cattolica Farmacisti Italiani [Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Włoskich] (Rzym), konferencje i spotkania comiesięczne, październik 2014 – czerwiec 2016 r.

2014-2015 Kongregacja ds. Duchowieństwa, «Corso per formatori» [Kurs dla formatorów seminaryjnych] (Watykan), październik – maj 2015 r.

2014 Penitencjaria Apostolska, Convegno «Il sigillo confessionale e la privacy pastorale» [Pieczęć sakramentalna i privacy pastoralna] (Watykan), 12-13 listopada 2014 r.

Doświadczenie pracy badawczo-dydaktycznej

od 29 września 2023 r. prodziekan ds. studenckich Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

od 12 czerwca 2023 r. wicedyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

od 1 stycznia 2023 r. prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2020-2024 Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie:

  • członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Okresowej Pracowników
  • przewodniczący Zespołu ds. przygotowania Raportu Samooceny Wydziału Studiów nad Rodziną dla celów oceny watykańskiej wizytacji Agencji Stolicy Świętej do spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO) (od 25 kwietnia 2023 r.)

2020-2023 sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Studia Nauk Teologicznych PAN”

od 8 września 2020 r. członek zespołu ds. przygotowania wydziałowego Raportu Samooceny dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

od 30 października 2019 r. pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Strony Internetowej Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie

od 1 października 2019 r. importer publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej

od 8 lipca 2019 r. koordynator ds. sprawozdawczości naukowej Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie

2019-2020 Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie:

  • członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Okresowej Pracowników

od 1 października 2018 r. sekretarz i redaktor techniczny czasopisma naukowego „Studia nad Rodziną”

od 1 października 2018 r. adiunkt w Wydziale Studiów nad Rodziną – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

od 8 czerwca 2017 r. opiekun Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

od 1 października 2016 r. wykładowca teologii moralnej, spowiednictwa, seminarium magisterskiego i wykładu monograficznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

Członkostwo w towarzystwach naukowych

od 3 sierpnia 2023 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

od 5 października 2020 r. członek Towarzystwa Naukowego Płockiego

od 28 maja 2019 r. członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego

od 1 czerwca 2017 r. członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów

Doświadczenie pracy kapłańskiej i kościelna działalność organizacyjna

od 17 marca 2023 r. członek Rady Kapłańskiej Diecezji Płockiej

od 17 marca 2023 r. członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Płockiej

od 1 września 2022 r. pomoc duszpasterska w parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej (Diecezja Płocka)

od 1 października 2021 r. koordynator Procesu Synodalnego w Diecezji Płockiej

od 14 września 2021 r. diecezjalny cenzor kościelny

2021-2022 juror i twórca pytań XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej Płock 2022 „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”

od 4 czerwca 2020 r. skarbnik Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy XX Profesorów Seminarium Duchownego w Płocku

od 25 listopada 2019 r. ekspert w Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche [AVEPRO, Agencji Stolicy Świętej do spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych]

od 1 stycznia 2018 r. dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej

od 7 marca 2017 r. członek Zespołu ds. Programowych i Promocyjnych Szkół Katolickich w Płocku

od 28 września 2016 r. członek Komisji Przedwizytacyjnej Kurii Diecezjalnej Płockiej

od 1 września 2016 r. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Diecezji Płockiej

od 1 września 2016 r. asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

16 marca 2017 r. – 2 września 2021 r. asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Płocku

1 września 2016 r.18 września 2022 r. pomoc duszpasterska w parafii pw. św. Stanisława BM w Dobrzykowie (Diecezja Płocka)

1 września 2016 r. – 4 czerwca 2022 r. członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Płockiej (kadencja 2017-2022)

1 września 2016 r. – 4 czerwca 2022 r. członek Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Religijnych Diecezji Płockiej (kadencja 2017-2022)

1 września 2016 – 31 grudnia 2017 r. pracownik Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej

1 września 2016 r. – 30 czerwca 2018 r. pracownik Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA w Płocku

2009-2010 praca na wikariacie w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Żurominie i Sanktuarium Matki Boskiej Żuromińskiej; nauczyciel religii w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

13 czerwca 2009 r. święcenia kapłańskie w Bazylice Katedralnej w Płocku

2008-2009 praktyka diakońska w parafii pw. Ducha Świętego w Płocku

7 czerwca 2008 r. święcenia diakonatu w Bazylice Katedralnej w PłockuWładze wydziału w latach 2020-2022

Dziekan: ks. prof. dr hab. Andrzej Najda, do 9 grudnia 2022 r.

Prodziekan. ds. studenckich: dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz., do 30 grudnia 2022 r.

Kierownik kierunku Nauki o rodzinie: dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz., do 30 grudnia 2022 r.


Władze wydziału w latach 2016-2020

Dziekan: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Prodziekan: ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. ucz.


Władze wydziału w latach 2010-2016

Dziekan: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Prodziekan: ks. dr Krzysztof Wolski