Przejdź do treści

Komisja ds. Badań Naukowych w Instytucie Nauk o Rodzinie powołana przez Radę Dyscypliny Nauk o Rodzinie dnia 28 września 2023 r.

Skład organu, który dokonuje podziału środków, reguluje §8 Zarządzenia Nr 46/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe. Tekst §8:

1. Podziału środków finansowych dokonują komisje poszczególnych instytutów właściwe ds. badań naukowych, zwane dalej komisjami, powoływane przez rady dyscyplin.

2. W skład komisji, o których mowa w ust. 1, wchodzą:

1) Dyrektor instytutu, będący przewodniczącym komisji oraz dwóch pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego;

2) dwóch pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych posiadających tytuł zawodowy magistra lub stopień doktora;

3) sekretarz komisji będący pracownikiem BBN.


Skład Komisji ds. Badań Naukowych w Instytucie Nauk o Rodzinie, powołanej przez Radę Dyscypliny Nauk o Rodzinie dnia 28 września 2023 r.:

Przewodniczący: ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz., dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie

Członkowie:

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (wiceprzewodniczący)
ks. dr Wojciech Kućko, wicedyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie
dr n. med. Justyna Kinga Stępkowska
ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. ucz.

Sekretarz – przedstawiciel Biura Badań Naukowych UKSW


Posiedzenie Komisji ds. Badań Naukowych – 31 października 2023 r., godz. 11.30, bud. 23, sala 215