Przejdź do treści

Koło Nauk o Rodzinie UKSW (KNoR) zostało reaktywowane 13 marca 2019 roku na Wydziale Studiów nad Rodziną, zrzeszając studentów różnych kierunków studiów na UKSW, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). 

           Pomysłodawcą reaktywacji koła był absolwent Wydziału Studiów nad Rodziną mgr Michał Stańczuk (obecnie pracownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością na UKSW), który z pomysłem zwróciła się wówczas do ks. dra Dariusza Tułowieckiego – wykładowcy WSR. W czasie semestru zimowego, po wielu konsultacjach, została opracowana koncepcja Koła, która dała fundament pod ramowy Statut. W ostateczności Statut, po konsultacjach został zredagowany przez mgr Michała Stańczuka. Z tej racji założycielami koła są: ks. dr Dariusz Tułowiecki, mgr Michał Stańczuk, mgr Michał Puczyłowski. 

           KNoR UKSW działa na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o Szkolnictwie Wyższym; przepisów wewnętrznych Uczelni; Statutu KNoR UKSW. W tym kontekście wyznaczono następujące CELE KOŁA: 

 • propagowanie problematyki badawczej w odniesieniu do małżeństwa i rodziny wśród studentów UKSW; 
 • poznanie interdyscyplinarnego charakteru badań nad małżeństwem i rodziną; 
 • zapoznanie z publikacjami i interdyscyplinarnymi wynikami badań nad małżeństwem i rodziną, czynny i bierny udział w konferencjach i wydarzeniach naukowych na temat wychowania rodzinnego i nauk o rodzinie;
 • współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w w/w zakresie; 
 • przysposabianie członków KNoR do pracy o charakterze naukowym; 
 • jednoczenie studenckiej społeczności wydziałowej oraz uczelnianej poprzez współpracę z innymi organizacjami. 

           Celem Koła jest bowiem poznanie spojrzenia na współczesną rodzinę w polu nauk społecznych: socjologii, pedagogiki, pedagogiki, jak również innych dyscyplin: teologii, prawa, nauk o zdrowiu. W polu działań Koła umiejscowione jest udział w wydarzeniach naukowych: konferencjach, seminariach i wykładach poświęconych rodzinie, życiu rodzinnemu i umiejscowieniu rodziny pośród współczesnych zmian społecznych, badań nad zdrowiem rodziny i teologicznym ujęciami życia rodzinnego – zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

           Studenci mają możliwość poznania metod badań nad rodziną, uczestniczą w badaniach społecznych życia rodzinnego. W ramach wolontariatu uczestniczą w aktywności badawczej oraz mają możliwość prezentacji wyników badań na konferencjach studenckich oraz w ramach publikacji naukowych. 

           Po zatwierdzeniu Statutu i zawiązaniu pierwszego spotkania założycielskiego 13 marca 2019 roku, został wybrany następujący skład zarządu Koła:

– Aneta Ziemińska – przewodnicząca (WRS, obecnie WNR);
– Weronika Gołoś – wiceprzewodnicząca (WSR);
– sekretarz / skarbnik – Michał Puczyłowski (WSR, obecnie WT);

opiekunem koła został – dr Dariusz Tułowiecki (WNR).

           W ramach realizacji celów statutowych głównym zamierzeniem założycieli KNoR UKSW było zmotywowanie członków do aktywnego uczestniczenia w konferencjach oraz promocji WSR, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz interdyscyplinarnych badań nad rodziną. 

W poprzednich cyklach akademickich działalność KNoR UKSW skupiała się na: 

16 maja 2019 – Dni Otwarte UKSW, promocja Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW i Koła Nauk o Rodzinie UKSW. 

22 maja 2019 – udział i pomoc w obsłudze Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968 organizowanej przez Dr Justynę Stępkowską i Kołu Naukowe Myśli Społecznej. 

7-8 listopada 2019 – udział i pomoc w obsłudze Ogólnopolskiej Konferencji “Europa Rodzin – Centrum Projektów Europejskich w Warszawie”.

17 grudnia 2019 – Forum Kół Naukowych UKSW.

2019 – Udział w wydarzeniach badawczo-naukowych: Wolontariat w ramach projektu badającego opinie młodzieży na temat przygotowanie do sakramentu bierzmowania w rodzinie, szkole i parafii. Projekt Miniatura 2.0 (realizacja: 2018-2019) „Sakrament startu czy pożegnania z Kościołem – opinie młodzieży na temat bierzmowania” nr 2018/02/X/HS6/02270. Projekt realizowany przez dr Dariusza Tułowieckiego zawierał m.in. aspekt przygotowania w rodzinie do bierzmowania, religijnej socjalizacji w rodzinie, relacje między rodziną a innymi podmiotami socjalizacji młodzieży.

W roku 2020 z racji na warunki pandemii, działalność KNoR UKSW została usytuowana w sieci, na Facebooku. Powstał fanpage KNoR UKSW powiązany z fanpage WSR. 


Funpage

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w poprzednim roku zawierał zaproszenia, linki i informacje o m.in. wydarzeniach naukowych: 


Zaproszenia i informacje o wybranych konferencjach naukowych: 

 • 2 kwietna 2020 – Spotkanie Salonu Socjologicznego na SGGW 
 • 24-27 września 2020 – XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Miejsce: Politechnika Lubelska, Organizatorzy: Fundacja TYGIEL (udział czynny). 

Zaproszenia i informacje o wybranych konferencjach naukowych on-line:

 • 12-13 września 2020, g. 9:00 – Konferencja ESTD: Trauma i dysocjacja dzieci, młodzież, rodzina, Organizatorzy: Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją i European Society for Trauma and Dissociation – ESTD. 
 • 19 listopada 2020, godz. 9:30 – Konferencja naukowa: Między psychologią, religią a sektą – Ciemne strony psychologii, Organizator: UMK w Toruniu. 
 • 28-29 listopada 2020 – Ogólnopolska konferencja naukowa: Gdy kres życia nadchodzi – śmierć w optyce nauk humanistycznych i społecznych. Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Historyków UW (SKNH UW), Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury”, Miejsce: UW. 
 • 10 grudnia 2020, g. 17:30 – Konferencja: Dzieci z nie-miejsc. Kiedy doświadczenie staje się opowieścią”, Organizatorzy: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW. 
 • 10-11 grudnia 2020 – Konferencja międzynarodowa: Populism, Gender and Feminist Politics: Between Backlash and Resistance, Organizatorzy: Scuola Normale Superiore, Universitat Autònoma de Barcelona, Central European University.
 • 11 grudnia 2020, godz. 9:30 – Konferencja: Rodzina w centrum uwagi, Organizator: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 
 • 16 grudnia 2020, godz. 9:00 – Międzynarodowa Konferencja: Społeczne, ekonomiczne i polityczne skutki pandemii COVID-19 w Polsce i na Ukrainie, Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zaproszenia i informacje o wykładach otwartych:

 • 12 marca 2020, g. 18.00 – wykład otwarty o. prof. Jacka Pawlika SVD, Międzykulturowość w ujęciu Jana Pawła II, Organizator: Centrum Myśli Jana Pawła II, Miejsce: ul. Foksal 11, Warszawa 

Zaproszenia i informacje o wykładach otwartych, seminariach on-line i szkoleniach:

 • 3 września 2020, g. 17:00 – Seminarium on-line, Kulturotwórcza rola Jana Pawła II, Organizator: Centrum Myśli Jana Pawła II, Miejsce: Częstochowa. 
 • 18 września 2020, g. 13:00 – Debaty eksperckie – IV Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej, Organizator: Civitas Christiana, Warszawa. 
 • 30 października 2020, godz. 18:30 – Wykład otwarty Prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza: Ciało w perspektywie seksuologii kulturowej, Organizator: CMJPII w Warszawie. 
 • 10 listopada 2020 – Wykład otwarty Anny Guzek: Czym rodzicielstwo adopcyjne różni się od biologicznego? Organizator: Akademia Rodziny. 
 • 30 listopada 2020 – Seminarium Prof. Joanny Kurczewskiej z cyklu „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny. Wykład pt. „Rozproszona struktura myślenia o edukacji” wygłosili Michał Federowicz i Michał Sitek; IFiS PAN. 
 • 3 grudnia 2020, godz. 16:30 – Szkolenie: Prawna i pozaprawna ochrona życia poczętego, Organizator: Ordo Iurus.
 • 16 grudnia 2020, godz. 18:00 – Wykład otwarty Prof. Jadwigi Jośko-Ochojska: pt: “Epigenetyczne dziedziczenie skutków traumy a pandemia” – specjalistki w dziedzinie badań nad stresem. 

Informacje o ważnych i interesujących publikacjach i raportach z badań. 

Plany na rok 2021:

 • W miarę możliwości, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, kontynuacja dotychczasowych kierunków działań koła. 
 • Promocja e-czytelni, i-booków, e-bibliotek między innymi poprzez inicjatywę: książka tygodnia. 
 • Współorganizacja ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji studenckiej on-line z zakresu nauk o rodzinie (termin i dokładny temat do ustalenia). 
 • Współpraca z uniwersyteckim Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnością w zakresie organizacji konferencji on-line oraz wolontariatu studenckiego wspierającego studentów niepełnosprawnych na UKSW.
 • Współpraca z Kołem Naukowym Myśli Społecznej i jego opiekunką dr Katarzyną Stankiewicz. 
 • Wsparcie organizacji realizacji praktyk studenckich dla studentów kierunku: nauki o rodzinie w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. 
 • Zbieranie informacji na temat dostępnych on-line wydarzeń naukowych, dzielenie się tymi informacjami w ramach fanpadge Koła i uczestnictwo zdalne lub realne w wybranych wydarzeniach. 
 • Warsztaty pisania tekstów akademickich dla studentów i absolwentów WSR zainteresowanych publikacją wyników badań naukowych prowadzonych na potrzeby pracy dyplomowej (on-line lub stacjonarnie w zależności od sytuacji). 

Serdecznie ZAPRASZAMY STUDENTÓW WSR oraz wszystkich studentów UKSW, którzy chcieliby się włączyć w działalność naszego Koła Nauk o Rodzinie, do kontaktu z jego opiekunem (dr Dariusz Tułowiecki) oraz do odwiedzenia nas na fb: Koło Nauk o Rodzinie UKSW https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Nauk-o-Rodzinie-UKSW-112591593819372

           W każdym tygodniu staramy się zaprezentować nowe publikacje na temat rodziny, małżeństwa, wychowania w rodzinie. Informujemy również o ciekawych wydarzeniach naukowych związanych z interdyscyplinarnymi badaniami nad rodziną. 

Informacja i zapisy: d.tulowiecki@uksw.edu.pl lub poprzez aplikację MS Teams.