Przejdź do treści

Wszelkie podania należy składać bezpośrednio do Dziekanatu.

W przypadku złożenia podania o przepisanie oceny, podanie musi zawierać opinie prowadzącego przepisywany przedmiot.


Wzory wniosku o Indywidualną Organizację Studiów


Zasady potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów oraz zasady przyjęć na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w postępowaniu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie


Wnioski o wydanie dokumentów w języku angielskim

Podstawa prawna i zasady wydawania dokumentów w języku angielskim

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Stan prawny aktualny na dzień: 24.01.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

DZIAŁ II. Szkolnictwo wyższe. Rozdział 2. Prowadzenie studiów

Art. 77. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dyplom ukończenia studiów

  1. Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy:

1) licencjata, inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów pierwszego stopnia;

2) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

  1. Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:

1) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach;

2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach.

2a. Uczelnia wydaje, na wniosek studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim lub w języku obcym, o którym mowa w ust. 2.

  1. Wzór dyplomu zatwierdza senat.
  2. W przypadku zaistnienia przyczyn:

1) wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie nadania tytułu zawodowego – organem właściwym do wznowienia postępowania jest rektor;

2) stwierdzenia nieważności dyplomu – organem właściwym do stwierdzenia nieważności jest rektor.

  1. W przypadku gdy w pracy dyplomowej stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, rektor, w drodze decyzji administracyjnej, stwierdza nieważność dyplomu.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2023/2024

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 2, art. 80 ust. 2 oraz art. 324 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz § 25 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz § 105 ust. 1 i 2 oraz § 106 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – zarządza się, co następuje:

§ 11.

5) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł.