Przejdź do treści

Projekt „Family balance coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu
między życiem zawodowym i rodzinnym”
Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/15

Projekt realizowany ze współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: EDU Research Polska Sp. z o.o. (http://eduresearch.pl/projekty/projekty-w-realizacji/family-balance-coaching-2016-2019)

Partnerzy projektu:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)

Projekt Family Balance Coaching odpowiada na zdiagnozowaną potrzebę udostępnienia  szerokiemu gronu odbiorców profesjonalnych rozwiązań w zakresie wsparcia psychospołecznego rodzin ukierunkowanego na odnajdywanie równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym. W odróżnieniu od dominującego w praktyce podejścia koncentrującego się jednostronnie na działaniach pracodawcy, proponowane rozwiązania kierowane są w pierwszej linii do systemów rodzinnych, w których dostrzega się istnienie zasobów oraz potencjałów samoregulacyjnych pozwalających na budowanie właściwego balansu między życiem rodzinnym a zawodowym. Wypracowanie i wdrożenie do praktyki tego rodzaju rozwiązań wymaga podjęcia uzupełniających się działań na dwóch kierunkach:

(1) nakreślenia bazy programowej, obejmującej szczegółową charakterystykę procesu coachingowego wraz z niezbędnym instrumentarium oraz zasadami jego stosowania,

(2) stworzenia koncepcji kształcenia coachów balansu rodzinnego.

Projekt wykorzystuje gotowe rozwiązania partnera niemieckiego w tym zakresie, posiadającego zarówno bogate doświadczenie badawcze, kształceniowe, jak i wdrożeniowe. Wsparcie partnera niemieckiego odnosi się zarówno do treściowej zawartości projektu jak i warstwy organizacyjnej, odwołując się do funkcjonowania partnera w lokalnych sieciach partnerskich pozwalających na wdrażanie zaawanasowanych i zabezpieczonych koncepcyjnie rozwiązań do praktyki działań w obszarze usług społecznych.

Materiałami wytworzonymi podczas projektu będą:

·         Koncepcja family balance coaching (w formie podręcznika oraz zestawu procedur w wersji elektronicznej), czyli opis postępowania coachingowego z osobami poszukującymi balansu między życiem zawodowym i rodzinnym, obejmujące proces coachingowy, stosowane narzędzia, oczekiwane efekty oraz teoretyczne ramy rozwiązań.

·         Koncepcja kształcenia coachów family balance (w wersji elektronicznej jako poradnik metodyczny) obejmująca szczegółowy program kształcenia, narzędzia, standardy kształceniowe, elementy zarządzania metodą.

Do zadań Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizowanych w ramach projektu należy:

·         Opracowanie narzędzi – przygotowanie rozwiązania przez zespół ekspercki wspólnie z partnerem niemieckim (grudzień 2016 – sierpień 2017)

·         Realizację spotkań/seminariów eksperckich towarzyszących fazie testowania wypracowanych rozwiązań (wrzesień 2017-styczeń 2018)

·         Opracowanie ostatecznej wersji rozwiązania jako metody wsparcia balansu między życiem zawodowym i rodzinnym (maj 2018 – lipiec 2018)

·         Opracowanie programu szkoleń dla coachów wraz ze scenariuszami zajęć (maj 2018 – lipiec 2018)

·         Opracowanie zestawu narzędzi family-balance-coachingu obejmującego materiały pomocnicze, wzory arkuszy, zestawy ćwiczeniowe, materiał diagnostyczny (maj 2018 – lipiec 2018)

·         Organizację seminariów instruktażowych towarzyszących fazie wdrażania rozwiązania (sierpień 2018 – październik 2018)

·         Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika. Działanie to będzie realizowane poprzez zebranie i opracowanie poprawek, propozycji, uwag oraz pytań, a także rozważenie i naniesieni uwag potencjalnych użytkowników (luty 2019 – kwiecień 2019)

Formy wsparcia w ramach projektu:

W trakcie trwania projektu zostanie przeszkolona kadra specjalistów (caochów) w organizacjach, przyznane zostaną im certyfikaty, będą realizowane sesje coachingowe z rodzinami, przeprowadzone będzie instruktażowe zastosowanie metody i uruchomiony cykl kształcenia w placówkach kształceniowych na terenie Polski. Wsparcie merytoryczne instytucji wdrażających odbywać się będzie w formie materiałów wdrożeniowych, seminarium, spotkań, superwizji.

(1) Faza testowania – wrzesień 2017-marzec 2018

  • Kurs dla coachów zgodnie z modelem Family Balance Coaching, łączny wymiar kursu wynosi 226 godzin. Wsparciem objęto 17 specjalistów. Partner realizujący – EDU Research Polska Sp. z o.o.
  • Sesje coachingowe dla rodzin, łączny wymiar sesji wynosi 1200 godzin.  Wsparciem zostanie objętych 60 rodzin – 100 osób, tym min. 45 rodzin sprawujących opiekę nad osobą zależną. Partner realizujący – Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

(2) Faza wdrażania – wrzesień 2018-marzec 2019

  • Kurs dla coachów zgodnie z modelem Family Balance Coaching, łączny wymiar kursu wynosi 226 godzin. Wsparciem zostanie objętych 20 specjalistów. Partner realizujący – EDU Research Polska Sp. z o.o.
  • Sesje coachingowe dla rodzin, łączny wymiar sesji wynosi 1000 godzin.  Wsparciem zostanie objętych 60 rodzin – 100 osób, min. 40 rodzin (66%) sprawujących opiekę nad osobą zależną. Partner realizujący – Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia w związku z naborem ekspertów – członków zespołu eksperckiego wypracowujących model wsparcia coachingowego w zakresie równoważenia życia rodzinnego i zawodowego w ramach projektu
pn.: „Family balance coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym”, realizowanego na Wydziale Studiów nad Rodziną.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: wsr@uksw.edu.pl  w terminie do dnia 10 marca 2017 do godz.15.00

Treść zaproszenia do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia: POBIERZ

Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/FBC/2017 dot. wykonania czynności eksperckich przez ekspertów – członków  zespołu eksperckiego wypracowujących model wsparcia coachingowego w zakresie równoważenia życia rodzinnego i zawodowego w ramach projektu „Family balance coaching- psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym” [więcej]

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków
4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
5. Wzór umowy z Wykonawcą

Informacja  o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/FBC/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/FBC/2017 dot. autorskiego wykonania dzieła – uszczegółowionego opisu postępowania coachingowego z osobami poszukującymi równowagi (balansu) między życiem zawodowym
i rodzinnym w ramach realizacji projektu „Family balance coaching- psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym” [więcej]

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków
4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
5. Wzór umowy z Wykonawcą.

Informacja  o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/FBC/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/FBC/2017 dot. autorskiego i oryginalnego opracowania dzieła – programu kształcenia coachów Family Balance Coaching w ramach realizacji projektu „Family balance coaching- psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym” [więcej]

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków
4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
5. Wzór umowy z Wykonawcą.

Informacja  o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 3/FBC/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/FBC/2018 dot. autorskiego wykonania dzieł – w ramach realizacji projektu „Family balance coaching- psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym” [więcej]

1. Zapytanie ofertowe UKSW FBC 1_2018
2. Formularz ofertowy UKSW FBC 1_2018 – Załącznik nr 1;
3. Wykaz doświadczenia UKSW FBC 1_2018 – Załącznik nr 2;
4. Oświadczenie UKSW FBC 1_2018 – Załącznik nr 3;
5. Istotne postanowienia umowy UKSW FBC 1_2018 – Załącznik nr 4.

6. Opis przedmiotu zamówienia

Informacja  o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/FBC/2018