Przejdź do treści

Projekty realizowane na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW

 • Stankiewicz K., projekt NCN (w ramach konkursu SONATA-16) pt. „Adaptacja szkolna dzieci z rodzin migrantów powrotnych. Perspektywa nauczycieli i rodziców” (2022-2025; umowa NCN-UMO-2020/39/D/HS6/00162).
 • Najada, Kulesza, Ozorowski, Regulska, „Family balance coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym” (Nr POWR.04.03.00-00-W281/15);
 • Ozorowski, Kulesza ; Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego” (Nr POWR.04.03.00-00-W181/16);
 • Młyński, Kulesza, Ozorowski „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie” (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17),
 • Najda; Kulesza; Projekt „Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych” Nr projektu: POWR.04.03.00-0052/17
 • Najda, Regulska, Ozorowski; Udział w wizycie studyjnej Bildungs- und Seminarhaus Gutenberg w Lichtenstein w dn. 5-9.09.2016 r. Fundusz Stypendialny i szkoleniowy. Nr projektu: FSS/2016/SV/W/0046. Stypendium finansowane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 • Najda J.  Członek zespołu techniczno-operacyjnego – zadanie 1 w projekcie „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego” Nr POWR.02.05.00-00-0217/18 – od 1.02.2019 do 31.07.2019.
 • Ozorowski 02 -06. 2018 Kierownik projektu: Projekt Dialog 0223/2018 Konferencja Naukowa: Rodzina fundamentem niepodległości w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę; 12.03.2018 – WSR UKSW w Warszawie wraz z MNiSW. W ramach programu  Polonia Restituta”. 300 uczestników – projekt
 • Ozorowski 10.2019 – obecnie; Ekspert w Projekcie „Sojusz dla Rodziny” POW.04.03.00-0102/17
 • Regulska, Najda, Kulesza: Projekt pt. „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” ,lider: Instytut Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, partnerzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska „EKON”, lata 2017-2019.
 • Młyński :  Vedeckí garanti – Q Europe – quality management systems and impact measuring in providing LTC-  Number of the Grant Agreement: 2017-1-CZ01-KA204-035566 – 2019.
 • Młyński: Miniatura 3 – grant NCN – Rodzina Polska na Emigracji w Niemczech. Badania Pilotażowe- Nr. 2019/03/X/HS6/00126.
 • Czyżkowska : NCN  nr  2014/13/B/HS6/03947 pt. „Dynamiczny model celów małżeńskich wyjaśniających satysfakcję z małżeństwa: teoretyczna modyfikacja i test empiryczny”,  2015-2018.
 • Czyżkowska A., Badania z grantu NCN nr nr 2014/13/B/HS6/03947 pt. „Dynamiczny model celów małżeńskich wyjaśniających satysfakcję z małżeństwa: teoretyczna modyfikacja i test empiryczny”, 2015-2018. Por. Koło celów małżeńskich.
 • Czyżkowska A., NCN nr 2014/14/M/HS6/00919 pt. „System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym.”, 2015-2018 rok, pod kierownictwem prof. UKSW dr hab. Jana Cieciucha.
 • Kulesza M.: EDU Skills System(od 8/2020) projekty ponadnarodowe 4.3 PO WER (kierownik zespołu badawczego/eksperckiego), EDU Research Polska sp. z o.o. wspólnie m.in. z FOM University of Applied Sciences for Economics and Management/Niemcy.
 • Kulesza M.: Sojusz dla Rodziny(od 7/2019) PO WERprojekty ponadnarodowe 4.3 PO WER (kierownik zespołu badawczego/eksperckiego, Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej wspólnie m.in. z FOM – FOM University of Applied Sciences for Economics and Management/Niemcy  oraz m. Ełk).
 • Kulesza M.: EDU STAŻ – mobilna aplikacja stażowa (od 1/2019) PO WER, projekty ponadnarodowe 4.3 (kierownik zespołu badawczego/eksperckiego, wspólnie m.in. z IFN, Zorneding, Niemcy).
 • Kulesza M.: Edukacja na rzecz rodzin polonijnych – Akademia liderów polonijnych(autor/realizator projektu, wspólnie z Fundacją Popieram Rodzinę, projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, 2018).
 • Kulesza M.: EDU MOBILE – mobilny system wsparcia zarządzania szkoleniami (od 7/2017 do 8/2019) PO WER, projekty ponadnarodowe 4.3 (kierownik zespołu badawczego/eksperckiego, EDU Research Polska wspólnie z IFN, Niemcy).
 • Kulesza M.: WSnR proaktywnie – wsparcie współpracy WSnR z przedsiębiorcami w realizacji specjalistycznych aktywności edukacyjnych i wdrożeniowych(nr umowy PFI-Broz 3/2015).
 • Kulesza M.: Aktywna promocja kierunku studiów Nauki o Rodzinie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych(nr umowy PSiK-Broz 6/2015).
 • Kwiatkowska K.:  Wykonawca w projekcie Diamentowy Grant finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Wieloaspektowe spojrzenie na zjawisko samotności oraz weryfikacja modelu relacji samotności, nieśmiałości i samooceny pod kierownictwem mgr Marii Magdaleny Kwiatkowskiej (nr 0101/DIA/2017/46; udział w projekcie od sierpnia 2017).
 • Projekt badawczy w ramach projektu Miniatura 2 , NCN ; id wniosku: 423149; nr rejestracyjny: 2018/02/X/HS6/02270; Kierownik projektu i realizujący działania naukowe: dr Dariusz Tułowiecki; Temat: Sakrament startu czy pożegnania z Kościołem – opinie młodzieży na temat bierzmowania; Czas realizacji: 2018-12-20 – 2019-12-19;  Raport: 2020-01-19.
 • Najda A., Regulska A.: udział w projekcie pt. „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (POWR.02.05.00-00-0217/18). Okres realizacji: 01.02.2019-28.02.2020