Przejdź do treści

Zespół ds. przygotowania Raportu Samooceny Wydziału dla PKADecyzja nr 16/2023 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Raportu Samooceny Wydziału dla PKA

§ 1
Powołuje zespół ds. przygotowania Raportu Samooceny Wydziału dla PKA w następującym składzie:

 1. ks. dr Dariusz Tułowiecki
 2. ks. dr Wojciech Kućko
 3. dr Anna Czyżkowska
 4. mgr Katarzyna Kwiatkowska
 5. dr Justyna Stępkowska
 6. ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. uczelni
 7. ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
 8. mgr Piotr Czekalski
 9. ks. mgr Adam Grabowski
 10. ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. uczelni
 11. dr Leszek Buller
 12. dr Marek Kulesza
 13. ks. dr Łukasz Borowski
 14. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. uczelni
 15. ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. uczelni
 16. mgr Marta Schmidt
 17. mgr Marlena Herdyna

§ 2
Zobowiązuje do przygotowania poszczególnych kryteriów składających się na Raport Samooceny wg następującego schematu:

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się

 1. ks. dr Dariusz Tułowiecki
 2. dr Anna Czyżkowska

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się

 1. dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni
 2. dr Katarzyna Stankiewicz

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie

 1. ks. dr Wojciech Kućko
 2. mgr Katarzyna Kwiatkowska
 3. dr Justyna Stępkowska

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry

 1. ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. uczelni
 2. ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski,
 3. mgr Piotr Czekalski

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie

 1. ks. mgr Adam Grabowski
 2. ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. uczelni

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku

 1. dr Leszek Buller
 2. dr Marek Kulesza

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku

 1. dr Justyna Stępkowska
 2. ks. dr Łukasz Borowski

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia

 1. dr Katarzyna Stankiewicz
 2. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. uczelni

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach

 1. ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. uczelni
 2. mgr Marta Schmidt
 3. mgr Marlena Herdyna

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów

 1. dr Anna Czyżkowska
 2. ks. mgr Adam Grabowski

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski