Przejdź do treści

Co dają studia na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie? Dlaczego warto dołączyć do grona studentów tej uczelni? Zapraszamy do obejrzenia filmu:


Rekrutacja 2024/2025

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi przewodnikami dla kandydatów (naciśnij wybrany przewodnik, otworzy się plik PDF):


Harmonogram rekrutacji znajduje się tutaj – jest aktualizowany na bieżąco:

https://uksw.edu.pl/kandydaci/rekrutacja/


Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2023/2024 przez system IRK

I Tura od 7 czerwca do 11 lipca 2023 r.

IRK – Internetowa Rejestracja Kandydatów: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/
Rekrutacja na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną zajmuje się Dział Kształcenia UKSW: http://ksztalcenie.uksw.edu.pl

System IRK dla potwierdzania efektów uczenia się: http://peus.irk.uksw.edu.pl

Dokumenty dot. rekrutacji na UKSW na rok akademicki 2023/2024 dostępne pod adresem: https://wsr.uksw.edu.pl/node/1182

rekrutacja krok po kroku
przewodnik dla kandydatów
zasady rekrutacji
rekrutacja na studia trwa

Rekrutacja

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku nauki o rodzinie – kandydat to osoba:

 • otwarta na pracę z ludźmi;
 • zainteresowana dynamiką relacji wewnątrzrodzinnych;
 • zainteresowana diagnozą problemów rodzinnych i szukaniem sposobów pomocy rodzinom;
 • życzliwa, empatyczna, pozytywnie nastawiona do ludzi;
 • chętna do nauki i samorozwoju;
 • posiadająca umiejętności komunikacyjne;
 • posiadająca umiejętności rozwiązywania problemów (analityczność, wytrwałość, szukanie rozwiązań, uważna obserwacja);
 • zdolna do pracy zespołowej (tolerancyjna, cierpliwa, empatyczna, otwarta);
 • kreatywna;
 • rozumiejąca zasady etyki pracy (uczciwa, odpowiedzialna, zaangażowana).

W przypadku kandydatów na studia II stopnia, posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku o dyscyplinie wiodącej znajdującej się na poniższej liście dyscyplin, podstawę przyjęcia na studia stanowi złożenie – po dokonaniu rejestracji w IRK – wymaganych dokumentów, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Lista uznawanych dyscyplin: archeologia, ekonomia i finanse, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki biologiczne, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki teologiczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia.

Pozostali kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej opisane wyżej oczekiwane kompetencje kandydata.


Harmonogram rekrutacji znajduje się tutaj – jest aktualizowany na bieżąco:

https://uksw.edu.pl/kandydaci/rekrutacja/

Warunkiem przyjęcia na studia jest zarejestrowanie się w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów: 

Studia I stopnia

 1. wydrukowane podanie o przyjęcie na studia (opcja w IRK „wydruk podań” na koncie kandydata) [strony 1-4 pliku PDF], wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata (wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) [5 strona pliku PDF]);
 2. świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą.
  – kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię.
 3. dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).

Studia II stopnia

 1. wydrukowane podanie o przyjęcie na studia (opcja w IRK „wydruk podań” na koncie kandydata) [strony 1-4 pliku PDF], wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata (wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) [5 strona pliku PDF]);
 2. oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego – kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię.
 3. suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów),
 4. kandydat składa kserokopię UWAGA: jeśli suplement nie zawiera średniej ocen z toku studiów, kandydat na studia powinien posiadać zaświadczenie zawierające tę średnią (w momencie składania dokumentów kandydat musi mieć udokumentowaną średnią z toku studiów wprowadzoną do systemu IRK: na dyplomie/suplemencie lub na zaświadczeniu o ukończeniu studiów, bądź na odrębnym zaświadczeniu wydanym przez dziekanat, jeśli informacja o średniej z toku studiów nie jest zawarta na wyżej wymienionych dokumentach).
 5. dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).

Uwaga! Studenci studiów niestacjonarnych dostarczają również dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Studiów nad Rodziną
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 214
01-938 Warszawa
tel. 22/561-90-49, wsr@uksw.edu.pl


Komunikat dla kandydatów zakwalifikowanych w I turze rekrutacji

Osoby zakwalifikowane prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów w terminach: 
21, 24, 25 lipca (piątek, poniedziałek, wtorek), godz. 11:00-14:00

Miejsce składania dokumentów:

ul. WÓYCICKIEGO 1/3, bud. 23, p. 214

Adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: wsr@uksw.edu.pl

mapa

Informacje o wyniku rekrutacji oraz wymaganych dokumentach dostępne są na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK UKSW – https://oferta.uksw.edu.pl/pl/.

Więcej informacji dostępnych w linku oraz na IRK UKSW.