Przejdź do treści

Procedura dyplomowania – licencjat


Podanie o zatwierdzenie tematu pracy licencjackiej


Instrukcja archiwizacji prac dyplomowych w Archiwum Prac Dyplomowych

Link: https://apd.uksw.edu.pl/

UWAGA ! Student w miejscu OPIS wpisuje tytuł pracy dyplomowej.

Plik z pracą dyplomową umieszczony w systemie APD UKSW musi być nazwany wg schematu: WSR-nr albumu-LIC.

Warunkiem umieszczenia pliku z treścią pracy dyplomowej w bazie APD jest złożenie oświadczenia studenta o autorstwie pracy oraz o udzieleniu licencji niewyłącznej do rozpowszechniania jego pracy poprzez publiczne udostępnianie jej w miejscu, w którym praca jest przechowywana w uczelni. Wzór oświadczenia studenta zawiera załącznik nr 2.

Warunkiem kontynuowania postępowania o nadanie tytułu zawodowego jest złożenie oświadczenia promotora o spełnieniu warunków do przedstawienia tej pracy w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego, według wzoru określonego w załączniku nr 3.

Oświadczenia to składa się w formie elektronicznej w APD.

Prace dyplomowe przechowywane są w formie elektronicznej i administrowane w zakresie danych tam zawartych, przez Centrum Systemów Informatycznych Uniwersytetu.

Informacje dla studentów ostatniego roku studiów

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia oraz I stopnia są zobowiązani złożyć pracę dyplomową* do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim ostatniego roku studiów.

Praca dyplomowa jest składana w wersji elektronicznej  poprzez archiwizację w systemie APD. 

Dziekanat uznaje pracę za „złożoną” i przekazuje do dalszego procedowania po zatwierdzeniu jej w APD przez promotora tj. na kroku 4 – status promotor i recenzent mają wpisać recenzję

Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej w razie długotrwałej choroby studenta lub z innych przyczyn (np. czasowy brak dostępu do materiałów źródłowych). Termin złożenia pracy nie może być przesunięty na później niż do 30 września ostatniego roku studiów.

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej musi być zaopiniowane przez promotora i należy je złożyć do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych. Podanie należy złożyć w Dziekanacie WSR uzupełnione o podpis promotora.

Podsumowanie procedury:
1. student wprowadza do APD streszczenie, opis, słowa kluczowe oraz tytuł pracy w j. angielskim;
2. student składa oświadczenie (tylko w systemie APD);
3. student zapisuje dane pracy i przechodzi do kroku „dodawanie plików”;
4. student przesyła do APD pracę w pdf i przekazuje do zatwierdzenia przez opiekuna (promotora)
; Plik z pracą dyplomową umieszczony w systemie APD UKSW musi być nazwany wg schematu: WSR-nr albumu-LIC. (Proszę nie umieszczać logo UKSW w swojej pracy, użycie logo każdorazowo wymaga zgody Władz Uczelni). Stronę tytułową pracy dyplomowej opracowuje się wg wzoru (pobierz);
5. promotor składa oświadczenie (tylko w systemie APD) i akceptuje raport JSA (otwiera, zatwierdza i wysyła pocztą elektroniczną do dziekanatu) oraz zatwierdza pracę w APD;
6. promotor oraz recenzent uzupełniają treść recenzji i ocenę pracy oraz zatwierdzają ją elektronicznie.
Po wgraniu i zarchiwizowaniu w systemie APD pracy dyplomowej (status R w APD).

7. Dziekanat w APD uzupełnia dzień i godzinę egzaminu (APD – Moje APD – informacja o pracy).

____________________
I. Studenci, którzy złożyli pracę dyplomową do obrony (APD), zaliczyli wszystkie przedmioty i
posiadają komplet wpisów w USOSwebie, składają niezbędne dokumenty w Dziekanacie
najpóźniej 7 dni przed obroną.

Student przekazuje do Dziekanatu:
o Kartę Pracy Dyplomowej (pdf, która musi być własnoręcznie podpisana przez Studenta (wydruku w/w dokumentu dokonuje się po zarchiwizowaniu w APD) (generowane z APD);
o Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu (generowane z APD);
o Raport z badania pracy APD ogólny 3 strony (generowane z APD);
o Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego (generowane z USOSa);
o Tezy w 3 egzemplarzach.

Egzamin dyplomowy

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 30/2023 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. „Regulamin studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” egzamin dyplomowy przebiega w następujący sposób:

VIII. EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 45.

 1. Egzaminami dyplomowymi są: egzamin magisterski, egzamin licencjacki, egzamin inżynierski i egzamin licencjacki kanoniczny.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  1. uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów;
  2. uzyskanie w systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta co najmniej 180 ECTS (na studiach sześciosemestralnych) lub 210 punktów ECTS (na studiach siedmiosemestralnych) lub od 90 do 150 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia albo uzyskanie w tym systemie co najmniej 300 punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich;
  3. uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji z pracy dyplomowej i pozytywne jej zweryfikowanie w programie antyplagiatowym, o ile przewiduje ją program studiów;
  4. dokonanie przez studenta rozliczeń i spełnienia wszystkich obowiązków potwierdzonych na karcie obiegowej.
 3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed trzyosobową komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent lub inny egzaminator. Z urzędu egzaminowi przewodniczy: dziekan, prodziekan, kierownik kierunku albo upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki mający tytuł naukowy lub stopień naukowy.
 4. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie krótszym niż siedem dni oraz nie dłuższym niż trzy miesiące od daty złożenia pracy dyplomowej. W przypadku gdy program studiów nie przewiduje pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie krótszym niż siedem dni oraz nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia ostatnich zajęć w ostatnim semestrze studiów.
 5. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu egzaminu licencjackiego kanonicznego określa dziekan właściwego Wydziału.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i ustalenia wyniku egzaminu dyplomowego na kierunku, na którym obowiązują w tym zakresie standardy kształcenia określa dziekan właściwego Wydziału.

§ 46.

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i ma charakter zamknięty dla publiczności. Na wniosek studenta lub promotora egzamin może być egzaminem otwartym. Wniosek należy złożyć, składając pracę dyplomową. Dziekan ogłasza miejsce i termin otwartego egzaminu dyplomowego, co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem egzaminu. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędący członkami komisji nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz uczestniczyć w obradach w części niejawnej oceniającej egzamin.
 2. Egzamin ex universa na kierunkach, na których przewiduje go program studiów, jest elementem składowym egzaminu magisterskiego. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu egzaminu ex universa określa dziekan właściwego Wydziału.
 3. Przy ocenie egzaminu stosuje się oceny określone w § 28 ust 1.

§ 47.

 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego, dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny, nie wcześniej niż przed upływem 4 tygodni i nie później niż po upływie 14 tygodni od daty pierwszego terminu.
 2. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie, dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 48.

 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Prawa studenckie wygasają wraz z zakończeniem ostatniego roku studiów, z zastrzeżeniem § 18 pkt 17. W przypadku uzyskania dyplomu przed terminem zakończenia ostatniego roku, prawa studenckie wygasają z dniem złożenia egzaminu dyplomowego.
 3. Student po ukończeniu studiów otrzymuje na właściwym wydziale dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym odpowiednio licencjata, licencjata pielęgniarstwa, inżyniera, magistra albo magistra inżyniera lub tytułem licencjata kanonicznego.
 4. W ciągu 30 dni od daty złożenia tego egzaminu sporządza się i wydaje dyplom ukończenia studiów z tytułem zawodowym wraz z suplementem i ich odpisami oraz wpisuje się dane absolwenta do księgi dyplomów.
 5. Warunkiem wydania dodatkowych odpisów dokumentów w tłumaczeniu na język obcy, o których mowa w ust. 4, jest wniesienie stosownej opłaty.
 6. Wzór dyplomu dla licencjata kanonicznego określa właściwy dziekan.

§ 49.

 1. Podstawę obliczenia wyniku studiów stanowią:
  1. średnia z toku studiów, liczona zgodnie z § 29;
  2. ocena egzaminu dyplomowego;
  3. średnia z ocen pracy dyplomowej wystawionych przez promotora i recenzenta lub recenzentów, o ile przewiduje ją program studiów.
 2. Wynik studiów stanowi sumę:
  1. 1/2 średniej wymienionej w ust. 1 pkt 1 lub odpowiednio 0,65 średniej wymienionej w ust. 1 pkt 1, jeżeli program studiów nie przewiduje pracy dyplomowej;
  2. 1/2 średniej ocen wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 lub odpowiednio 0,35 oceny wymienionej w ust. 1 pkt 2, jeżeli program studiów nie przewiduje pracy dyplomowej.
 3. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się wynik studiów wyrównany zgodnie z zasadą:
  1. do 3,30 – dostateczny;
  2. powyżej 3,30 do 3,80 – dostateczny plus;
  3. powyżej 3,80 do 4,30 – dobry;
  4. powyżej 4,30 do 4,70 – dobry plus;
  5. powyżej 4,70 – bardzo dobry.
 4. Wyrównanie dotyczy tylko wpisu do dyplomu; we wszystkich innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 3, o pół stopnia, jeżeli średnia ocen, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynosi 5, a student studiów pierwszego albo drugiego stopnia na ostatnim roku studiów lub jednolitych studiów magisterskich na dwóch ostatnich latach studiów uzyskał zaliczenia przedmiotów wyłącznie z ocenami dobrymi i bardzo dobrymi oraz w terminie do 30 września ukończył studia, a w przypadku studiów inżynierskich – do 30 kwietnia.
 6. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego według wzoru podanego w zarządzeniu Rektora.

Dalsze kroki

I. Moduł Obiegówki w USOSweb:

Po rozliczeniu programu (roku studiów) pracownik dziekanatu zleci aktywowanie Elektronicznej Karty
Obiegowej Studenta, której zatwierdzenie przez jednostki UKSW stanowi jeden z warunków dopuszczenia do obrony.

Instrukcja dla studenta dotycząca wydania obiegówki:
Logowanie do USOSweb’a. Adres serwisu: https://usosweb.uksw.edu.pl
Procedura dotycząca wydania obiegówki:

 1. Wydanie obiegówki – Dziekanat.
 2. Pytania i Odpowiedzi obiegówki uzupełnione przez Jednostki:
  a. Dział Pomocy Materialnej dla Studentów,
  b. Biblioteka Główna,
  c. Kwestura,
  d. Student,
  e. Dziekanat (jeżeli takie pytanie zostało zdefiniowane).
 3. Weryfikacja i zamknięcie obiegówki – Dziekanat.
  Osoba, dla której obiegówka została wydana ma obowiązek sprawdzać stan udzielanych odpowiedzi,
  i w przypadku negatywnej odpowiedzi jak najszybciej skontaktować się z jednostką, której ta
  odpowiedź dotyczy.

III. Procedura rozliczania programu (roku studiów) i dopuszczenie do obrony trwa ok. 5 do 7 dni.

IV. Termin obron prac dyplomowych podawane są na stronie wydziałowej.

V. Dyplomy odbieracie Państwo osobiście w Dziekanacie. Data, od której można odebrać dyplom pojawi się w USOSwebie w kolumnie „odbiór dyplomu od”.

VI. Należność za wydanie dyplomu :
* Studenci studiów I go i II go stopnia, którzy rozpoczęli lub wznowili studia po 01.10.2019 (od roku akademickiego 2019/2020) nie wnoszą opłaty za wydanie dyplomu. W ramach kompletu student otrzymuje oryginał i dwa odpisy dyplomu oraz suplementu (Część A i B).. (podst prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.09.2018 r., które znosi opłatę za dyplom i suplement).
W/W studenci, którzy chcą uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim lub suplementu w języku angielskim, muszą złożyć wniosek o wydanie takich dokumentów:

 • jeśli wniosek zostanie złożony do dnia obrony to student nie wnosi opłaty i w ramach kompletu otrzymuje 1 odpis dyplomu i suplementu w j. polskim oraz jeden w j. obcym;
 • jeśli wniosek złożony będzie w kolejnych dniach niż dzień obrony to należy uiścić należność za każdy dodatkowy egzemplarz (wysokość opłaty to 20 zł za odpis dyplomu i 20 zł za odpis suplementu w jęz. angielskim).

** Studenci studiów I go i II go stopnia, którzy rozpoczęli lub wznowili studia przed 01.10.2019 (do roku akademickiego 2019/2020) obowiązują opłaty zgodnie z zawartą umową, tj. 60 zł za wydanie dyplomu i suplementu. W ramach kompletu student otrzymuje oryginał i dwa odpisy dyplomu oraz suplementu (Część A i B).

Wnioski o wydanie dokumentów w języku angielskim

Podstawa prawna i zasady wydawania dokumentów w języku angielskim

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 24.01.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

DZIAŁ II. Szkolnictwo wyższe

Rozdział 2. Prowadzenie studiów

Art. 77. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art. 77. szkol. wyższe i nauk
Dyplom ukończenia studiów

1. Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy:

1) licencjata, inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów pierwszego stopnia;

2) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

2. Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:

1) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach;

2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach.

2a. Uczelnia wydaje, na wniosek studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim lub w języku obcym, o którym mowa w ust. 2.

3. Wzór dyplomu zatwierdza senat.

4. W przypadku zaistnienia przyczyn:

1) wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie nadania tytułu zawodowego – organem właściwym do wznowienia postępowania jest rektor;

2) stwierdzenia nieważności dyplomu – organem właściwym do stwierdzenia nieważności jest rektor.

5. W przypadku gdy w pracy dyplomowej stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, rektor, w drodze decyzji administracyjnej, stwierdza nieważność dyplomu.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2023/2024

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 2, art. 80 ust. 2 oraz art. 324 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz § 25 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz § 105 ust. 1 i 2 oraz § 106 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – zarządza się, co następuje:

§ 11.

5) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł.

Wzór formatowania prac dyplomowych w Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie