Przejdź do treści

Oferowany kurs opiekuna wspierającego osobę niesamodzielną odwołuje się do praktyczniej realizacji wypracowanych w ramach projektu PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH  – NOWE STANDARDY KSZTAŁCENIA I OPIEKI standardów kształcenia. Projekt zrealizowany został w latach 2018-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR. 02.08.00-00-0018/17-00). Realizatorami projektu był Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) oraz Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.

W ramach projektu wypracowane zostały 3 standardy kształcenia odwołujące się do oczekiwanych wymagań wobec opiekuna wspierającego osobę niesamodzielną w zakresie podejmowania działań asystenckich (standard 1), pomocniczych (standard 2) i opiekuńczych (standard 3). Odpowiadają one niezbędnym dla świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych starszych osób niesamodzielnym kompetencjom z uwzględnieniem 3 stopni niesamodzielności. Każdy standard kształcenia definiuje uszczegółowioną a tematykę zajęć, efekty kształcenia oraz formę prowadzenia zajęć w odniesieniu do 3 centralnych obszarów działalności: mobilności, samoobsługi oraz kształtowania codziennego życia i kontaktów społecznych.

Projekt realizowany był na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych (WNHiS) we współpracy z Wydziałem Studiów nad Rodziną, jego kierownikiem był prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba. Koordynatorem merytorycznym projektu ze strony UKSW był dr Marek Kulesza, ekspertem ds. efektów kształcenia ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW. 


PROGRAM KURSU 

opiekuna wspierającego osobę niesamodzielną 

Temat zajęćLiczba godzinForma zajęćSposób zaliczenia
Podstawy wiedzy o opiece nad osobami starszymi8Wykład + konwersatorium (4 + 4)Rozmowa / dyskusja grupowa
Komunikacja i współpraca z osobą starszą / niesamodzielną i jej rodziną  8Wykład + konwersatorium (4 + 4)Rozmowa / dyskusja grupowa
Podstawy opieki nad niesamodzielnymi osobami chorymi12Wykład + konwersatorium (6 + 6)Rozmowa / dyskusja grupowa
Asystowanie osobie z I stopniem niesamodzielności20Ćwiczenia / warsztaty praktyczneUczestnictwo – wykonania zadań praktycznych w trakcie kursu
Asystowanie osobie z II stopniem niesamodzielności20Ćwiczenia / warsztaty praktyczneUczestnictwo – wykonania zadań praktycznych w trakcie kursu
Asystowanie osobie z III stopniem niesamodzielności20Ćwiczenia / warsztaty praktyczneUczestnictwo – wykonania zadań praktycznych w trakcie kursu
Organizacja aktywności starszych osób niesamodzielnych 8Ćwiczenia / warsztaty praktyczneUczestnictwo – wykonania zadań praktycznych w trakcie kursu
Prawne i organizacyjne aspekty świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 4Wykład (2,0) + ćwiczeniaRozmowa / dyskusja grupowa
Szkolenia z zakresu teleopieki (obsługa urządzeń oraz systemu do teleopieki)6Ćwiczenia / warsztatyUczestnictwo – wykonania zadań praktycznych w trakcie kursu

Organizacja kursu

Kurs zgodny z wypracowanymi standardami oferowany jest na Wydziale Studiów nad Rodziną w formule otwartej, półotwartej lub zamkniętej. Uczestnicy uzyskają potwierdzenie ukończenia kursu oraz certyfikat poświadczający pomyślne ukończenie szkolenia zgodnie z wypracowanymi standardami.

Minimalna wielkość grupy zajęciowej wynosi 12 osób. Koszt kursu dla 1 osoby ustalany jest każdorazowo na początku roku akademickiego. W roku akademickim 2020/21 koszt wynosi 4.100,00 zł/osoby.

UWAGA

Kurs oferowany jest wyłącznie w trybie stacjonarnym, z wykorzystaniem sali do zajęć praktycznych. Kurs trwa 3 kolejne miesiące, a zajęcia odbywają się w trybie dziennym lub weekendowym/wieczorowym.

W semestrze zimowym 2020/21 kurs opiekuna wspierającego osobę niesamodzielną nie zostanie uruchomiony z uwagi na sytuacje pandemiczną.


KONTAKT

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt mailowy z dziekanatem

wsr@uksw.edu.pl

Załączniki: