Przejdź do treści

Pełnomocnik dziekana WSR ds. Praktyk Studenckich

dr Katarzyna Stankiewicz
e-mail: katarzyna.stankiewicz@uksw.edu.pl

mgr Piotr Czekalski
e-mail: p.czekalski@uksw.edu.pl

Praktyki realizowane na kierunku Nauki o rodzinie dotyczą w szczególności takich obszarów, jak: wspieranie małżeństwa i rodziny poprzez pomoc społeczną, asystenturę rodziny oraz poradnictwo rodzinne, przygotowanie do małżeństwa, promocję wartości małżeństwa i rodziny oraz wsparcie rodziny w procesie edukacji i wychowania oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz chorymi.


Zasady i formy odbywania praktyk

wynikają z:

Na Naukach o rodzinie praktyki wpisane są do programu studiów pierwszego stopnia. Studenci drugiego stopnia NIE są zobligowani do odbycia praktyk. 


Zaliczanie praktyk odbywa się na podstawie

1) Karty Praktykanta UKSW (odpowiednia dla typu praktyki);

2) sprawozdania z praktyk;

3) rozmowy na temat przebiegu praktyk.

Wzory dokumentów znajdują się pod linkami poniżej:


Wzory dokumentów kierujących na praktykę


Ważne

UWAGA: osoby zainteresowane możliwością zaliczenia czynności zawodowych na poczet praktyk proszone są o kontakt w tej sprawie z Pełnomocnikiem ds. Praktyk.


Wymiar praktyk i termin zaliczenia, ubezpieczenia NNW

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

(łącznie 150 godzin praktyk)

  • praktyka wizytująca:  30 godzin w trakcie pierwszego roku studiów (zaliczenie po 2 semestrze)
  • praktyka specjalizacyjna: 120 godzin – w trakcie drugiego roku studiów (zaliczenie po 4 semestrze)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

(łącznie 100 godzin praktyk)

  • praktyka wizytująca:  20 godzin w trakcie pierwszego roku studiów (zaliczenie po 2 semestrze)
  • praktyka specjalizacyjna: 80 godzin – w trakcie drugiego roku studiów (zaliczenie po 4 semestrze)

Uwaga! Zaliczenie praktyki stanowi warunek zaliczenia roku akademickiego

Każdy student zobowiązany jest na czas trwania praktyki ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NWN można wykupić:

  • w każdej agencji ubezpieczeniowej, 
  • korzystając z oferty Samorządu Studentów UKSW,
  • zamawiając kartę EURO 26, ISIC, Planeta Młodych, Signal Iduna (oczywiście opcje zawierające NNW).