Przejdź do treści

Wyniki majowych i czerwcowych wyborów na Wydziale Studiów nad Rodziną

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami wyborów, dokonanych w maju i czerwcu 2024 r. przez Wydziałową Komisję Wyborczą na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.

Dziękujemy wszystkim członkom Komisji za wytrwałą pracę!

  1. Dokonano wyboru spośród pracowników Wydziału Studiów nad Rodziną będących profesorami lub profesorami uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, dwóch senatorów z Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: ks. prof. dr. hab. Mieczysława Ozorowskiego oraz ks. dr. hab. Stanisława Białego, prof. ucz.
  2. Dokonano wyboru spośród pracowników Wydziału Studiów nad Rodziną niebędących profesorami lub profesorami uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, jednego kandydata z Wydziału Studiów nad Rodziną na senatora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: ks. dr. Dariusza Tułowieckiego.
  3. Stwierdzono spełnienie przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a także profesorów uczelni wymogów, o których mowa w § 54 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 Statutu UKSW i ustalono liczbę osób wchodzących w skład Rady Wydziału Studiów nad Rodziną spośród pozostałych nauczycieli akademickich wchodzących w skład Rady Wydziału Studiów nad Rodziną. W skład Rady Wydziału Studiów nad Rodziną weszli: (1) ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz.; (2) dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz.; (3) ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski; (4) ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. ucz.; (5) dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.; (6) ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. ucz.
  4. Stwierdzono spełnienie przez profesorów i profesorów uczelni wymogów zawartych w § 34 ust. 3 pkt 1-2 i ust. 4 Statutu UKSW, uprawniających do wejścia w skład Rady Dyscypliny Nauk o Rodzinie oraz ustalono liczbę nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami uczelni wchodzących w skład Rady Dyscypliny Nauk o Rodzinie:
  5. Stwierdzono wybór jednego członka Rady Wydziału Studiów nad Rodziną spośród pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi: mgr Martę Schmidt.
  6. Stwierdzono wybór członków Rady Wydziału Studiów nad Rodziną, zgodnie z § 54 ust. 2 pkt 1-4 Statutu UKSW i spełnienia warunków, o których mowa w § 54 ust. 3 Statutu UKSW: ks. dr. Wojciecha Kućkę i dr n.med. Justynę Stępkowską.
  7. Stwierdzono wybór członków Rady Dyscypliny nauk o rodzinie Wydziału Studiów nad Rodziną, zgodnie z § 34 ust. 3 pkt 1-3 Statutu UKSW i spełnienie przez nich wymagań, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5 oraz w § 34 ust. 3 pkt 1-3 oraz ust. 4 Statutu UKSW: ks. dr. Wojciecha Kućkę.